Népsport, 1965. október (21. évfolyam, 195-216. szám)

1965-10-01 / 195. szám

HÍREK a Magyarország-NDK-találkozókról Végleges a B-válogatott kerete az október 7-én Gerában sorra kerülő NDK B elleni találkozóra. Varga, Takács, Bakos, Orbán, Kincses, Marosi, Solymosi, Du­nai (MTK), Vági, Molnár, Puskás, Varga, Korsós, Komora és Zám­­bó összeállítású keret hétfőn dél­után a Népstadionban tart ed­zést. A csapat este vonaton uta­zik az NDK-ba.* A két ország utánpótlás-váloga­tottja október 9-én a Népstadion­ban mérkőzik egymással. Az A- válogatott elitmérkőzésén láthat­ja a legjobb 23 éven aluliakat a magyar közönség. Az utánpótlás­­válogatott a jövő szerdán Budafo­kon az NB I B-s együttes elleni edzőmérkőzésen fejezi be előké­születeit. Az XI-keret: Lanczkor, Hajdú, Vellai, Csordás, Páncs­ics, Juhász, Szűcs (Dorog), Borsányi II, Sebes, Bosti, Varsányi, Szűcs A. (MTK) Katona, Nagy Gy.­­ Az ifjúsági válogatottak októ­ber 7-én csütörtökön Bern­­bungban mérkőznek. A két csa­pat ez évben már találkozott egymással, mégpedig nem sok­kal a nyugat-németországi UEFA- torna után, amikor a magyar ifik Tatabányáin 2:1-re legyőzték ez UEFA-győztes NDK-t. A magyar ifjúságiak október 2-án, szombaton délután 13.30 órai kezdettel a Megyeri úton az Újpesti Dózsa ellen mérkőz­nek, ezzel e hazai előkészület be is fejeződik. A fiatalok ked­den 10.45 óraikor repülnek el Berlinbe, majd onnan autóbusz­­szal folytatják útjukat a mér­kőzés színhelyére. A szombaton játszó csapat az alábbi keretből kerül ki: Buss, Tasnádi, Soly­mosi II. Kassai, Bánkúti, Hor­váth, Liebhaber, Szőke, Kocsis Mártha, Fazekas, Karsai, Vidáts Zöldi. Kettős rangadó a röplabda-bajnokságon A Világ Kupa mérkőzéseinek befejeztével ismét a hazai baj­noki találkozók állnak a röplab­d­ások érdek­lődésének közép­pontjában. A hét végén neon ke­vesebb, mint tizenhárom férfi és női mérkőzésre kerül sor az NB I-ben. A Bp. Honvéd kelet-magyaror­szági „túrája”­ folytatásaként pénteken Debrecenben, vasárnap pedig Farkaslyukon szerepel. A legérdekesebb két mérkőzésre a Szabaira a fővárosiban kerül sor ■— mégpedig szombat délután. A férfiaknál és a nőknél egyaránt két, a helyezések szempontjából igen lényeges találkozó szere­pel a műsorban. A Csepel a Pa­saréti úton a Vasas ellen igyek­szik végleg bebiztosítani harma­dik helyét, míg a nőiknél a Bp. Vör­ös Meteor-— Vasas Turbó ta­lálkozón a második hely kérdése forog kockán. A Turbó fiataljai­­győzelmük esetén már biztos másodiknak tekinthetők, így küzdelmes és színvonalas mér­kőzésre van kilátás a Csömöri úton. DUNAKANYAR teljesítménytúra A Közlekedés és Postaügyi Minisztérium Sportköre első íz­ben október 3-án, vasárnap ren­dezi meg elhunyt kiváló eve­zőse, dr. Szabados Dezső emlé­kére a Duna­kanyar teljesít­ménytúrát. Indulás a KPM csó­nakházától — a Margit-hídtól — reggel 6 és 7 óra között. A résztvevőknek meg kell kerül­­niök a Szentendrei-szigetet és visszatérni a Margitszigetre. A 84 km es távon legjobb időt elérők jelvénydíjazásban része­sülnek. A túrán mindenkit szí­vesen lát a rendező sportkör. íme, a Ferencváros első gólját megelőző epizód, ami után a bajnokcsapat 11-eshez jutott. Karába jobb lábát Villányi gán­csolja. Egy pillanattal később a szélső elvágódott. Háttérben Németh és Klejbán,­­Pobuda Fot­o felvételei.! Nemzetközi vívóverseny A hét végén újabb nemzet­közi vívóverseny lesz Budapes­ten, amelyen az Újpesti Dózsa az NDK-s Dynamo- válogatottat látja vendégül. Pénteken reg­gel ünnepélyes megnyitóval kezdődik a verseny, majd fo­lyamatosan vasárnap estig mind a négy fegyvernemben, egyéni és csapatversenyre ke­rül sor. A vendégek csütörtök reggel 16 vívóval érkeztek meg. A versenyeket az Újpesti Dózsa Eötvös utcai vívótermé­ben bonyolít­ják le délelőtt 9. és délután 15 órai kezdettel. OKT N\ i jy X­I t l/ápé A MAGYAR TESTIVÉ VELÉ­SI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA PÉNTEK, 1965. OKTÓBER 1. ★ Ára I 60 fillér ★ XXI. ÉVFOLYAM, 195. SZÁM Az EVTK a labdarúgó MNK elődöntőjében EVTK-Magyar Posztó 3:1 (1:1) Völgy utca, 3500 néző. V: Far­kas (Igaz, Teusichler). EVTK: Po­­mázsi — Dankó, Sári, Bodonczi — Kovacsevics, Horváth — Vo­lek, Ádány, Grubicska, M­atulai, Sárdi. Edző: Csizmadia Miihály. Magyar Posztó: Hám — Bizen, Urbán, Szabó M. — Sárrfi, Egre­si — Zom­bori, Gazdu­k, Szabó T., Hádinger, Mezei. Edző: Krinyán László. Góllövő: Ádány, Szabó T., Volek, Volek. Szögletarány: 3:2 (2:0) az M. Posztó javára. Kiállítva: Bodonezi a 60. perc­ben. Két hazai szöglettel indult a mérkőzés. A 11. percben Szabó T. került jó helyzetbe, de el­pattant tőle a labda. A 13. perc­ben Sárdi fejelt a jobb kapufa mellé. A 20. percben vezetést szerzett az EVTK: Matulai lö­vését Hám kiejtette, Ádány ott termett, s közvetlen közelről a kapuba lőtt. 1:0 az EVTK javára. Ezután Grubicska, majd Matulai lövését hárította Hám. Mindkét oldalon sok szabálytalanság csú­szott a játékba. A 32. percben közvetett szab­adrúgásihoz jutott az EVTK a 11-es pontról. A le­­gurítás után Matulani fölé lőtt. A 40. percben a kaputól 20 mé­terre szabadrúgást rúghatott Szabó . A jól eltalált labda a sorfal fölött úgy vágódott a jobb felső sarokba, hogy közben a lécet is érte, 1:1. SZÜNET UTÁN az 50. percben Hádinger hagyott ki nagy helyzetet, közvetlen kö­zelről mellé lőtt. Az 52. percben Volek becselezte magát a jobb ol­dalon egészen a kapu torkáig, és mintegy hat méterről az el­lenkező sarokba küldte a labdát, 2:1. A 60. percben Bodonczit utánrúgásért a játékvezető kiál­lította. A 75. percben Voterk a félpályáról kitört, a védők nem érték utól, s a csatár mintegy 11 méterről laposan a k­apuba rúg­ta a labdát, 3:1. Ezután még Zom­bori, majd Szabó T. hibá­zott. A nagy tét miatt mindkét csapat idegesen játszott, s csak 3:1 után nyugodtak meg a kedélyek. Az egyenetlen ta­lajú pályán nem alakulhatott ki jó játék, mindkét fél tagjai sokat hibáztak. Számos át­adási hibát láttunk és sajnos sok szabálytalanságot! Ebben mindkét fél ludas volt. Ami­kor 10 főnyire csökkent az EVTK, úgy látszott, változik a játék, de nem ez történt. Az EVTK felülkerekedett, s jobban is bírta erővel. Ezzel az MNK elődöntőjébe jutott. Az M. Posztó csalódást okozott. Nem játszott olyan jól, mint például a I­l. ker.­és a Tatabánya el­len. Az EVTK védelmében Sári mindvégig Jósi játszott. Kovacsevics sok táma­dást akasztott meg. Volek döntő érdemeket szerzett a győzelem­ben, de jó teljesítményt nyúj­tott Ádány és Matulai is. Az M. Pásztó kapujában Hári az első gólnál súlyos hibát követett el. A vé­delem legjobbja Urbán volt. Szabó M. tisztátalanul játszott. Szabó A két fedezet sokat segített a védelemnek. Elöl Szabó T. je­lentett legtöbb veszélyt az EVTK kapujára. Farkas játékvezetőnek nehéz dolga volt a sok szabálytalan­ság miatt. Feladatát megfele­lően látta el. Varga Béla AZ EVTK csapata. (Pobuda Foto felv.) cé m­ai nap S­úlyos botrány történt a Debreceni Dózsa— Rudabányai Bányász NB III-as labdarúgó-mér­kőzésen.. A mérkőzés le­fújása után, a játékveze­tői öltöző előtt, az egyik rudabányai játékos tett­­leg bántalmazta a bírót. Mivel a tettes kilétét nem sikerült megállapítani, a csoport ügyeit intéző deb­receni NB III-as bizott­ság az egész csapat já­tékjogát felfüggesztette. Legutóbb a csapat játék­jogát visszaadták ugyan, de — amire talán példa még nem volt a magyar labdarúgásban — az egész csapatot el­tiltották... Eredeti módon! Az em­lékezetes találkozó mind­egyik rudabányai játé­kosa négy alkalommal nem szerepelhet a csapat bajnoki mérkőzésein. Egy­­egy mérkőzésen három­három játékos hiányzik tehát az eltiltottak kö­zül ... És vasárnap már így játszottak Mátészal­kán. S az eredmény? A kiesési zónában levő má­tészalkai csapat legyőzte az élcsoportba tartozó ru­dabányai együttest. Erre nyugodtan lehet azt mon­dani: „Hát érdemes volt? .. .” A meghívó, amely szer­kesztőségünkbe ér­kezett, ünnepélyre invitál. „A II. kerületi Ta­nács végrehajtó bizottsá­ga meghívja Önt a Ko­lozsvári Tamás utcai If­júsági Sporttelep meg­nyitó ünnepélyére.’­ Az­tán a megnyitó ideje: ok­tóber 3. délelőtt 9 óra és a műsor. Az ember for­gatja a kezében a fehér lapocskát, s lassan vala­mi csendes jóérzés kerít­ hatalmába. Hát ismét eggyel több!... Ismét egy pálya, amely ezentúl ezreknek nyújt kikapcsolódást, felüdü­lési lehetőséget. A meg­nyitó beszédben — ame­lyet első pontként tüntet fel a program — bizo­nyára elmondják majd ezeket a gondolatokat. Azt is, hogy kinek, kik­nek köszönhető ez az új sporttelep, és amit még ilyenkor szokásos mon­dani. A hallgatók udva­riasan hallgatják majd, meg is tapsolják, de kicsit türelmetlenül is, hiszen vár­ják már az utána kö­vetkező sportbemutatót. A sportot, amiért ez a II. kerületi Ifjúsági Sport­telep is épült. S fokozódik a jóérzés az emberben, amikor azt is megtudja, hogy ezen a vasárnapon a kerület sportolói még egy létesít­ménnyel gazdagodnak: a Vasas Turbo átépített, Új sporttelepével. Szerencse, hogy az örömből m­a sok sem elég ... 7­7 egy napja lesz péntek­e­­­ken a Sportjegyirodá­nak. Ekkor délelőtt 10 órai kezdettel kezdik el árusítani a Magyarország­i NDK VB-selejtező mérkő­zésre a jegyeket. Nem vi­tás, hogy hatalmas megro­­hanás várható. A legutóbbi napokban ugyanis az elő­jegyzéseket már csak fel­tételesen fogadták el. Ha marad jegy, akkor figye­lembe veszik . . . Tudniillik már a múlt héten túlje­gyezték a Népstadiont. .. Hamar szétkapkodják majd a jegyeket, hiszen ott kell kezdeni, hogy az IBUSZ 10 000 jegyet igényelt az NDK-ból érkezőknek . ,, C­sütörtökön reggel az NSZK-ba utazott női kézi­labdaválog­a­tottunk , ott kétszer találkozik az NSZK válogatottjával, majd újabb két mérkő­zésre az NDK-ba is átlá­togat. Ez a négy mérkőzésből álló sorozat több, mint egyszerű kül­földi túra. A sportág nyolc legjobb csapata — köztük a miénk is — novemberben a világ­bajnoki címért indul harcba, s a minél jobb szerepléshez igyekszik segítséget nyújtani ez a most következő négy mérkőzés is. Érthető, hogy válo­gatottunktól most nem eredményeket várunk, hanem valami olyat, amit nem tükrözhetnek a puszta számok. Haszno­sítható tapasztalatokat, a taktikai tárház gazda­godását, biztonságérze­tét, egyre inkább felfelé ívelő formát... Leg­utóbb az NDK váloga­tottja járt nálunk, Bu­dapesten, s ez a két ta­lálkozó is megmutatta, hogy okos és célravezető ez a módszer a jó felké­szüléshez. Remélhető­leg ez a négy mérkőzés újabb bizonyíték lesz. " ­ Telefonjdöntésünk az NDK-válogatottról JP. Hu­eke négy gólt lőtt Hollandiában Kimarad a kapitány?... (Geleen, szeptember 30.) A ma­gyarok elleni VB-selejtező visz­­szavágójára készülő NDK-váloga­­tott szerdán este Hollandiában vendégszerepelt. Együttesünk Welgang — Frassdorf, Walter, Ge­isler (Knampe) — Panlk­au, Körner (Mahlbac­han) — Sttöcker, Nöldner, Frenzel, P. Duók© és Vogel összeállításban 5:1 (2:1) arányú győzelmet aratott az első ligában szereplő Fortuna Geleen csapata ellen. A holland bajnokság 12. he­lyén álló, a­z őszi négy bajno­la mérkőzésen eddig csak három döntetlent elért együttes elleni fölényes győzelmet természete­sen nem szabad túlértékelni. Annyi azonban bizonyos, hogy válogatottunk javuló teljesít­ményt nyújtott. Külön örvende­tes Welgang kapus formajavu­­lása, aki sérülése után a jelek szerint elérte a tavaszi váloga­tott találkozókon nyújtott telje­sítményei színvonalát. Mindez a Népstadionban sorra kerülő ta­lálkozó előtt biztató jel. Akár­csak Peter Ducke kirobbanó formája. A bizonyára Budapes­ten is ismert erőszakos csatár az öt gólból egymaga négyet szer­zett s ezzel beállította Albert és Bene rekordját. Sós Károly mérkőzés utáni nyilatkozata szerint a hátsó alakzatokban különösebb válto­zás nem váltható, a csatársorban azonban egyelőre több vitás pont akad. A balszélső Vogel felépült és elfoglalta helyét az együttesben. A nehéz bajnoki mérkőzéseket vívó Erler, a vá­logatott kapitánya viszont elég­gé elfáradt, a Fortuna ellen nem is játszott. Az új összetételű belső hármas a jól építő, kivá­lóan osztogató Nöldner és a két gyors, gólképes csatár, Frenzel és P. Ducke egymást megértve nagyon jó benyomást keltett. Az NDK válogatottja rövid hollandiai kirándulása után va­sárnap az FC Magdeburg ellen játssza következő előkészületi mérkőzését, majd jövő szerdán jugoszláv együttes, valószínűleg a Vojvodina fogadására készü­lünk. Horst Friedemann /Jjo­o­ s kairói sportlövő EB harma­dik versen­ynapján csütörtökön a hadi­puska összetett verseny került lebonyolításra. A külföldi hírügynökségek ismét magyar sikerről adnak jelentést. A ma­gyar válogatott a Szovjetunió és Lengyelország mellett dobogóra került. Mindössze 11 körrel ma­radtunk el a lengyelek mögött, és a bronzérem elnyerése kitű­nő teljesítmény. Meglepetésre a lengyelek várakozáson felül sze­repeltek és az egyéni bajnok­ságban két lengyel állt a debo- s góra. A szovjet versenyzők biz­tosan nyerték a csapatbajnok­ságot. A magyarok egyéni ered­ményeiről nem érkezett jelen­tée. Hadi­puska 60 lövéses össze­­tett. Európa-bajnok: Stefan Masztak (Lengyelország) 537, 2. Avilov (Szovjetunió) 534, 3. Sá­ri­urezsd (Lengyelország) 534, 4-Itkis (Szovjetunió) 531, 5. Kudr­­jasov (Szovjetunió) 529, 6. Leh­nert (NDK) 522.­­ Csapatbaj­nok: Szovjetunió 2113, 2. Len­­gyelország 2069, 3. Magyaror­szág 2058, 4. NDK 1978, 5. Egye­sült Arab Köztársaság 1933, 6. Olaszország 1916. Az EB befejező száma, az ifjú­ságiak 90 lövéses kisebbű össze­tett versenye pénteken kerül sorra. Bronzérmet nyert Kairóban a magyar hadipuskás csapat Veretlenek rangadója az atlétikai NB I-ben: Újpesti Dózsa—Bp. Honvéd Az atlétikai egyesületi csapat­bajnokság a hét végén rang­adóval fejeződik be. Az utolsó fordulóban találkozik egymással a Megyeri úton az NB I-ben­­ eddig veretlen Újpesti Dózsa és­­ a Bp. Honvéd férfi és női csa­­­­pata. Az izgalmasnak ígérkező via- i dal előtt nagy a titkolódzás a két rivális háza táján, taktikai'­s okokból az összeállítás még az öltözők falán sem található.­­ — A lehető legjobb összeállí­­­­tásban akarunk kiállni —­­ mondja Koltai László, a Hon­véd szakosztály­vezetője. — Szo­ros küzdelemben mindkét via­dalon győzelmet várunk. A férfi pontversenyben sok függ a rö­vid- és középtávok, a váltók és a távolugrás kimenetelétől, a női viadal sorsit valószínű­leg a rövidtávok döntik el. A csehszlovákok ellen kulcsembe­reink közül Kalocsai, Gyulai és Kovács Annamária szereplése mindenesetre biztató volt. A Dózsában kevésbé bizakodó a hangulat. — A Honvéd feltétlenül esé­lyesebb, mi legfeljebb a női viadalon szoríthatjuk meg — vélekedik Horváth István dr., a szakosztály vezetőségi tagja. — Kispálnéra már számítunk, Kiss Annamária azonban beteg. A női számok közül nyílt a vágta és távol. A férfiak viadalán szo­galmasak lehetnek a futószá­mok — a hosszútávok kivéte­lével —, jó szereplést várunk Nagy Imrétől 1500-on is. Akármit mutat is a papírfor­ma, a rangadó bizonyára tarto­gat néhány meglepetést. Az NB I B-ben az elsőség már az utolsó forduló előtt el­dőlt. A Szeged férficsapata még egy esetleges vereség esetén is bajnok, hasonlóképp veretlen és 4 ponttal vezet ez Sz. Hala­dás ne együttese. Az ifjúsági CSE-n a nőknél rangadóra ke­rül sor, a veretlen MTK és a Bp. Honvéd találkozik, a férfi bajnokságon viszont a Honvéd elsősége aligha foroghat veszély­ben. Ismét inicilál a kassai békemaratoni A hagyományos kassai mara­tonit futóverseny újabb jubileum­hoz érkezett: vasárnap rendezik meg harminncötödször. Ebből az alkalomból a Kelet-szlovákiai Múze­umban kiállítás nyílt meg a verseny múltjáról gazdag fény­kép- és emlé­kgyűjtemémnyel. A kassai maratoniia megalapítása. 1924 óta máig 35 ország össze­sen 2154 futója vett részt. Az idei békemaratoni­ venser­­­nyen is hatalmas mezőny áll rajthoz, 22 országból több mint 30 külföldi indulóra számít a rendezőség a legjobb csehszlo­vákokon kívül. A külföldiek kö­zött lesz előreláthatólag az ame­rikai Edélon, aki 1963 óta 2:15:09.6-tal tartja az útvonal­­csúcsot, honfitársa, Kelley, az angol Európa-bajnok Kilby, to­vábbá Adcock és Wood, a belga Vandendriesche , még több más neves futó, valamint a csehszlo­vákok jelenlegi legjobbja, Chu­­domel. A maratoni futás alatt a célban, a Lokomotiva-sporttele­­pen nemzetközi versenyt ren­deznek, amelyen a belga Roe­­lants megkísérli az akadályfutás világcsúcsainak megjavítását. A futószámokban a britek tartották a lépést a nyugatnémetekkel Kitűnő eredményeket hozott Karlsruhéban a nyugatnémet - brit férfi atlétikai viadal. A vendégek az Eb-döntő óta ösz­­szeszedték magukat, a sík- és gátfutószámokban Simpson és Cooper nélkül is döntetlenre végeztek a Norpothot és Kni­­ckenberget nélkülöző hazaiak ellen. A pontversenyt végül is az ügyességi számok döntötték el 121:91-re a nyugatnémetek ja­vára. 100 m: Metz (ny) 10.5. 200 m: Campbell (b) 21. 400 m: Kinder (ny) 46.8. 800 m: Kemper (­ny) 1:47.6, Carter (b) 11:47.7, Missala (ny) 1:47.9. 1500 m: Tammler (ny) 3:42.7. 5000 m: Wiggs (b) 13:43.6. Graham (b) 13:50.4. 10 000 m: Alder (b) 29:12.8. 110 m gát: John (ny) 14.2. 3000 m aka­dály: Herriott (b) 8:38.2. Neu­mann (ny) 8:39.8. 4x100 m: NSZK 39.7. 4x400 m: NSZK 3:08.9, N.-Britannia 3:09.5. Magas: Sobtitkowski (ny) 210. Távol: Trense (ny) 764 Rúd: Lehnertz (ny) 190. Hárma­: Al­­sop (b) 16.37, Sauer (ny) 16.28. Gerely: Travis (b) 76.45. Kala­pács: Beyer (ny) 66.93. A női viadal főbb eredményeit már kö­zöltük (67:57-re nyertek a nyu­gatnémetek). Ezeket még ki kell egészíteni azzal hogy 800 m-en a brit Smith 2:06.7-tel biztosan győzte le Gleichfeldet (2:08.5), a gerelyt pedig Gerhards Ing­ 54.83-mal nyerte a brit Platt (54.32) előtt. Európa Kupa — férfi kézilabdacsapatok részére Az 1965 — 66. évi férfi kézi­labda Európa Kupa selejtezőjé­ben a Bp. Honvéd a bolgár Di­mitrov Szófia együttesével ke­­­rült össze. A kiírás értelmében az első fordulót november 15- éig kel lejátszani. A Bp. Hon­véd már elküldte időpont javas­latát . Szófiába, amelyben októ­ber 30-át,ajánlja a budapesti és no­vember 6-át vagy 7 ét a szó­­­­fiai találkozóra.

Next