Népsport, 1965. december (21. évfolyam, 239-259. szám)

1965-12-02 / 239. szám

H­ispé A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1965. DECEMBER 2. ff Ara 60 fillér ★ XXI. ÉVFOLYAM, 239. SZÁM Nincs már veretlen csapat a jégkorong-bajnokságban Újpesti Dózsa-BVSC 6:3 (1:0,1:0,4:3) A derült, csapadékmentes idő a jégkorongozók és a szurkolók örömeire újra csak rácáfolt a meteorológusok jóslatára. A „beígért” zápor, hózápor he­lyett kellemes, 0 fok körüli hő­mérsékleten kezdődött az idény első igazi rangadója, az eddig veretlen BVSC és a tavalyi baj­nok Újpesti Dózsa találkozója. A rangadóra rendbe jöttek a sérül­tek. A Palotás-fivérek is kipi­henték az esküvő fáradalmait és a két együttes a változatlanul lázas Patócs Györgyöt kivéve, teljes csapattal kezdte a küzdel­met a Kisstadionban. A két öl­tözőben a két egykori jó barát, a budaiak két híres sokszoros válogatott játékosa adta az utolsó tanácsokat. A vasutasok­nál Háray Béla, a Dózsánál Sza­mosi Ferenc, Ujfalussy E. és Richter játék­vezetők sípjelére mintegy más­félezer néző előtt, a következő összeállításban kezdett a két Csapat. Újpesti Dózsa: Vedres — Pa­lotás II, Molnár — Bálk­ut, Klink, Boróczi. Csere: Lőrincz, Hajek, Bánkút­, Palotás I, Zsitva V., Rá­diós, Patócs P, Galambos, Ké­zéri. Edző: Szamosi Ferenc. BVSC: Balogh J. — Babán, Si­­ha — Zsitva B., Bilkár, Leveles. Cs: Kertész, Koutny, Gámán, Ba­kai, Kósa, Petyerák S., Miklós, Petyerák I. Dudor, Balogh Cs. Edző: Háray Béla. Gólütő: Lőrincz (19. p), Zsitva (39. p), Bilkár (43. és 44. p), Koutny (öngól, 45. p), Zsitva V. (46. p), Bálint (54. p), Klink (59. p), Kósa (60. p). Váltakozó támadásokkal, n­agy Iramban indult a játék. Bánkút 1 .jutott először lövéshez, majd Vedres mentett­e kapujából ki­korcsolyázva. Az enyhe vas­utas-fölényt a fiatal Bikár-sor meg-megújuló támadásai jelez­ték. A Dózsa a Bánkút,1-hármas gyors támadásaival jött fel. Bánkúti lövését a kapufa men­tette, majd Zsitva játszotta a korongot a kapu elé, de Bán­kút­ botja eltört, s ráadásul a pá­lyán kívülre dobta és ezért 2 percre a büntetőpadra kerül­t. Nem pihent egyedül, mert a ki­törő Bálintot Siba csak szabály­talanság árán tudta szerelni. A 4—4 mezőnyjátékosra csök­kent két csapat játékában a Dózsa jobbnak bizonyult. A két kapu szinte pillanatonként for­gott gólveszélyben. Bánkút­ ka­pufája, Bakai veszélyes alakí­tása, Bálint ordító gólhelyzetben vétett hibája, majd újra Palo­tás I kapufája okozott iz­galmat, s végül a sok igazán n­agy gól­helyzet után Lőrincz távoli, kapu mellé tartó lövése nyo­mán Kertészről pattant a hálóba a korong. A Dózsa 1:0-ra veze­tett, Vedres izgalmat jelentő, a harmad szünetet elnyújtó késé­sét sorozatban egymást követő nagyszerű védésekkel feledtette. Az iram nem csökkent, és a vasutas első harmadbeli helyen­kénti kapkodása után határozot­tan feljött, tervszerűbben ját­szott. A Dózsa csak szórványos, de veszélyes támadásokkal vá­laszolt. Úgy tűnt, Vedresnek egyszerűen nem lehet gólt ütni. Közeli és távoli lövéseiket egy­aránt nagy nyugalommal tett ártalmatlanná. A vasutas csatá­rok biztosnak látszó helyzeteik­ből sem tudtak gólt szerezni. A kitörő Bakai elől bravúrral mentett a Dózsa kapusa, majd Babán az üres kapu mellé küld­te a korongot. Az ellentámadás végén Zsitva V. 2:0-ra növelte a Dózsa előnyét. Kétgólos Dózsa-vezetéssel és Zsittva B. kisbüntetésével kezdő­dött, majd Hajek kétperces ki­állításával és a BVSC két gyors góljával folytatódott a 111. har­mad. Bikár ragyogóan ugrott ki Kertész átadása után és Vedrest kicselezve már nem hibázott. Egy perccel később egyenlített a Vasutas: Koutny, Leveles, Bikár támadás végén, ismét a középcsatár ütött gólt. Nem so­káig jelzett döntetlent ez ered­­ménytábla. Az egyik távoli új­pesti lövés a kapu előterében álló Koutny lábáról a há­lóba pattant. Újabb 1 perc múlva tetszetős újpesti támadás végén Zsitva V. góljával ismét kétgólos előnyhöz jutott az új­pesti együttes. Fordulás után esett az iram, a Vasutas erőtlen támadásait tekintve úgy tűnt, hogy Bikárék beletörőd­­ek a ve­reségbe, az újpesti győzelembe, amit Bálint és Klink gólja csak bebiztosított. Kósa állította be a végeredményt. A Dózsa, újpesti vereségéért ezúttal a Kisstadionban vágott vissza a BVSC-nek, s fosztotta meg veretlenségétől a Vasutast , megérdemelten. A Dózsa gólratörőbb játékának, lelkes küzdeniakarásának, s a kiemel­kedő teljesítményt nyújtó Ved­resnek köszönheti a győzelmet. A Vasutas az első harmadbeli kapkodás után a másodikban határozottan jobb volt, de fiatal sora gólt ígérő helyze­teit sem tudta értékesíteni. Igaz, a Dózsa két egyenlete­sebb teljesítményt nyújtó sorá­val szemben az iramot sem bírták. Az újpesti győzelemmel a Vasutas előnye két pontra csökkent, s ismét nyílt lett a bajnokság. Eltiltások­­ jegeseknél Az FTC—Bp. Előre bajnoki jégkorongmérkőzésen végleg ki­állított Orosz és Domonkos já­tékosok ügyével foglalkozott szerda este a szövetség fegyel­mi bizottsága. A bizottság Orosz Károlyt (FTC) egy, Domonkos Pétert (Bp. Előre) pedig két bajnoki mérkőzésen való rész­vételtől tiltotta el. Nagy Gézát (Bp. Előre) a gólbíró megsérté­séért 3 bajnoki mérkőzésen való részvételtől tiltották el, de az ítéletet 6 hónapi próbaidőre felfüggesztették. KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK JELENTI PRÁGÁBÓL Tizenkét ország versenyzőinek részvétele várható a művészitorna-világbajnokságon Bár az első néhány, Prágá­ban töltött óra alapján véle­ményt alkotni meglehetősen kockázatos, annyit azért bizton­sággal állíthatok, hogy a város­­— jóllehet nem „ég” a művészi­­torna-világbajnokság lázában — készült a versenyre, szeretettel várja, s fogadja résztvevőit. Erről győznek meg az ízléses falragaszok, erről a vendég­látók, a verseny rendezőinek szíves figyelme. Mint mondják, a Julius Fucik parki Sportpalota nézőtere is feltehetően zsúfoltan várja majd a verseny kezdetét, az embereket érdekli a szép moz­gás sportja. A csehszlovák vá­logatott művészi tornászok, hogy ezt a meglevő érdeklődést, ha lehet, még fokozzák, az el­múlt napokban több nyilvános edzést is tartottak. Ami a világbajnokság mező­nyét illeti, tulajdonképpen min­denki meglehetősen tanácstalan, álm­aik összetételeit illetőe­n. A m­a­g­yar csapat vezetője, Berczik ura még odahaza mondta, hogy: „Sajnos, szinte semmit nem tudunk az ellenfelekről.” Nos, a már itt levők legalább annyira tájékozatlanok, mint mi vagyunk, így aztán nem csodál­ható, hogy az első Prágában töl­tött nap jórészt ,,hírszerzéssel”, információk gyűjtésével telt el. Noha az előzetes nevezést húsz ország küldte el, a rende­zőik a végleges nevezések alap­ján csak tizenkét ország versenyzőinek részvételére szá­mítanak Ezek: Belgium, Bulgá­ria, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Kuba, Finnország, NDK, NSZK, Lengyelország, Ausztria, Szov­jetunió és Magyarország. Általá­ban megegyeznek a vélemények jobban, hogy a szovjet csapat a legerősebb, amelynek egyik tag­ja, Tatjána Kravcsenko, a buda­pesti világbajnokság másod­ 1. helyezettje volt. Sok esélyt kap­tak a csehszlovák versenyzők is, különösen Hana Machatová. Azonkívül az NDK milvészllorná­szái, akiik közül Ute Lehman tehetségét dicsérik elsősorban. A magyar csapat tagjai szerdán edzést tartottak a világ­­­bajnokság színhelyén. A két tar­­talé­kversenyző ezután „meg­fi­gyelőként” részt vett a nemzet­közi bírói tanfolyamon, amelyen a világbajnokság pontozóbírói előtt ismertették azokat az elve­ket, melyek alapján pártatlan közreműködésüket kérik. Prága, december 1. Kocsis L. Mihály KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK TÁVBESZÉLŐ-JELENTÉSE: Néhány órával az Universidad Chile-Budapest válogatott mérkőzés előtt (Sintigao de Chile, december 1.) Elég színes és változatos programot dolgoztak ki a ven­déglátók a magyar labdarúgók számára. A legkedvesebb láto­gatóknak azokat tartják a játé­kosaink, akik kedd délután ke­resték fel őket. Megható volt a találkozás a rengóiakkal__ 1962-ben Rengóban lakott ugyan­is a magyar csapat a világbaj­nokság ideje alatt. A rengóiak magukénak érezték fiainkat. Kedden a rengói hotelnek csak­nem az egész személyzete eljött az igazgatóval az élen. Felele­venítették a három évvel ez­előtti szép emlékeket. A ron­góiak büszkék arra, hogy a ma­gyar válogatott kivívta a 16-os döntőbe jutást az angliai VB-re is. Kedden különben egy nagy konfekció-üzembe hívták meg labdarúgóinkat. Ha ilyen sike­rük lesz szerda este is , nem panaszkodhatunk: a főként nőket foglalkoztató üzem egy órára leállt, a lányok nagy tapssal kö­szöntötték fiainkat, majd di­vatos úszónadrággal lepték meg őket. A legcsinosabb santiagói maneken bemutatta a legújabb strandkreációkat. Amikorra visz­­szaérkeztünk a hotelbe, az egyik lap különkiadásának az első oldalán ott láttuk a fény­képet: Sípos Feri és Nagy Pista társaságában a manökent. Az edzések tervszerűen, nagyon komolyan folynak Kedden este 9 órakor, a ma esti mérkőzés színhelyén, vil­lanyfényben tartott edzést válo­gatott keretünk. A gyepszőnyeg pompás, a világítás kitűnő. Já­tékosaink, úgy látszik, már ki­pihenték a fáradalmakat, fris­sen mozogtak. Az edzést megfi­gyelték a chilei élcsapatok ed­zői, csaknem teljes számban. A chilei szakemberek véleménye szerint a mérkőzés előtt egy nappal túl kemény munka folyt... A mi viszonyainkhoz ké­pest persze nem volt túl ke­mény az edzés. Lendületesen folyt a munka, amely megiz­zasztotta a fiúkat. Az edzés vé­gén félórás kispályás játékkal fejeződött be az előkészület. L. Alamos, az Universidad Chile edzője és egyben a chilei VB-csapat szövet­ségi kapitánya szerda délig nem közölte az összeállítást. Alamos titkolódzik, hangoztatja: tele van sérülttel. Érdekes véletlen folytán azok szerepelnek nála a sérültek lis­táján, akik nem jöhetnek szóba első helyen a chilei válogatott­ban. Ezek helyett ellenünk köl­­csönjátékosokat kér néhány klubtól az Universidad edzője. A klubcsapat neve alatt a je­lek szerint a chilei válogatottat szeretné szerepeltetni. Olyan vélemény is elhangzott, hogy Alamos nem kapja meg a kért játékosokat, mert a bajnokság­ban az Universidad vetélytársai — különösen a Colo Colo — még nem adta fel a versenyt a bajnoki címért. Vasárnap pi­hent játékosokkal szeretnének kiállni a bajnoki küzdelmükre. Nálunk sincs még végleges csapat, Baróti Lajos csak az esti talál­kozó előtt jelöli ki Budapest együttesét. A hátsó alakzatok­ban vannak kérdőjelek. Baróti attól teszi függővé az összeállí­tást, hogy este tízkor (ottho csütörtök hajnali három óra lesz akkor) száraz lesz-e a pálya vagy csúszás. Itt hétfő óta nem esett. Most amikor adom a tudósí­tást, felhőtlen az égbolt. Jelen­leg csak a csatársor összeállí­tása végleges: Farkas, Bene Albert, Varga, dr. Fenyvesi. A szövetségi kapitány reméli, hogy az Universidad ellen az I. félidőben is azt nyújtja a csa­pat, amit Sao Paulóban és Bue­nos Airesben — a második fél­időben. Érdekes, hogy a biztos pontok egyike — Sóvári! Nem­csak azért, mert Ihász hazauta­zása miatt egyedüli balhátvéd a portyán, hanem főként azért: az U. Dózsa hátvédje túlhaladta a néhány év előtti legjobb for­máját. Mészöly után ő fejel a legjobban. Sóvári, ha továbbra is ilyen lelkesen, céltudatosan, sportszerűen készül, mint itt, VB-csapatunk egyik oszlopává is válhat... Az Universidad Chile nagyon kemény ellenfél lesz. Jól összeszokott, egységes csa­pat. Néhány kiemelkedő tudású j­á­tékossal rendelkezik, mint például Eyzaguirre, alá London­ban a világválogatottban is ját­szott. Rákosi rendbe jött, kedden teljes edzésit végzett, éppúgy, mint a többiek. Göröcs is ed­zett, de labdát csak legközelebb kap. Mindkét játékosra sor ke­rülhet legközelebb. Tabák Endre A kosárlabda MNK elődöntői A kosárlabda szövetségben el­készítették a kosárlabda Magyar Népköztársasági Kupa párosítá­sát és műsorát. Most kapcsolód­nak be az NB 1-es csapatok és azok az együttesek, amelyek tavaly a legjobb 16 közé jutot­tak. A mérkőzésekre vasárnap kerül sor és a győztesek jutnak tovább. (Zárójelben, tüntetjük fel a mérkőzések kezdési idő­pontját.) A párosítás: Férfi mérkőzések: Oroszlány— MAFC (41), Bajai Vízügy—BVSC (11), Veszprémi Haladás—Sopro­ni MAFC (11), Szombathelyi Ha­ladás—Péti MTE (15.15), Debre­ceni ASE—Bp. Honvéd (14.15), Salgótarjáni Kohász—VM KÖ­ZÉRT (12), Pécsi Tanárképző— Csepel (9.15), Pécsi EAC — Bajai Bácska Posztó (10.30), Pécsi Pos­tás—Pécsi Vasutas (13). Az alábbi mérkőzések Budapesten az OKISZ-teremiben kerülnek sorb­a: ASE—Kecskeméti Petőfi (11.30), MNB—Egri Tanárképző (12.45), Bp. Előre—Székesfehér­vári Építők (14), Ganz-MÁVAG— Diósgyőri VTK (II.15), BEAC— Újpesti Dózsa (19), Bp. Sparta­cus—TFSE (szombat, 19.45), Cs. Autó—VTSK (szombat, TF-terem, 15). Női mérkőzések: Soproni Pos­tás—Székesfehérvári Vasas (41), Tatabányai Bányász—Csepel (10), Szekszárdi Petőfi—Bp. Pedagó­gus (11), Szombathelyi Tanító­képző—Bp. Spartacus (14), DASE — MTK (13), Szolnoki V. Meteor — VTSK (11), Szegedi Postás— Bp. Előre (1.45). Pécsi EAC — TFSE (11.45), Egri Dózsa—Bp. V. Meteor (11), Nagykanizsai B. — Komáromi VSC (13.30), Győri ETO — Kecskeméti Dózsa (11), Pé­csi Tanárképző —BEAC (péntek, 11.30). A következő mérkőzések Budapesten az OKLSZ-teremben kerülnek sorra: Szolgáltató Spartacus—Duna Cipő (9), VM KÖZÉRT—Bajai MTE (10.15), E. Gyógyszer—DVTK (16.30), OSC— Bp. Petőfi (17.45). A női súly­lökésben avatják az első bajnokot az EB-n Augusztus 30-án 15.30-kor az ünnepélyes megnyitóval kezdődik és szeptember 4-én, az utol­só szám, a 4x400 m-es váltó ered­ményhirdetése után, 18.30 tájban a záró­­ünnepséggel fejeződik be jövőre a Népstadionban a VIII. Atlétikai Európa-bajnokság. A most Koppenhágában jóváha­gyott végleges időrend szerint a hatnapos, keddtől vasárnapig tartó versenysorozat második, harmadik és negyedik napján 17 órakor, szombaton 15.30-kor, vasárnap, a zárónapon pedig 15 órakor kezdődnek a dél­utáni versenyek. Naponta az utolsó óra, illetve másfél óra számai már a reflektorok fé­nyében peregnek le. A két leg­hosszabb versenynap a csü­törtöki és pénteki lesz, mind­kettőn 20.05-kor kerül sorra az utolsó szám, a többin már lé­nyegesen korábban fejeződnek be a küzdelmek. A műsort a korábbi EB-k ta­pasztalatainak figyelem­be vételé­vel úgy átütötték össze, hogy a rokonjellegű futószámokban le­hetséges a duplázás. Tehát a 200 és 400 m nem üti egymást, a középtávfutó mindkét távján indulhat, ez 1500-as 5000 m-em, a 10 000-es a maratoni futásban le és így tovább. A tízpróba és a női ötpróba a verseny első felére, a második és a harma­dik napra kerül. Az első és az utolsó nap ki­vételével minden délelőtt is lesznek versenyek, ügyességi selejtezők, az összetett verse­nyek számai, sőt a női 200 m előfutamai is. Néhány selejtezőt a délutáni műsorba is beiktat­tak. A női súlylökés kivételr­­e: valamennyi ügyességi számban tartanak selejtezőt. A tapaszta­latok szerint a leghosszabb szám, a rúdugrás selejtezője és döntője is már 13 órakor kezdődik. A maratoni futók 15.30-kor, a 20 km-es gyaloglók 16.25-kor, az 50 km-esek pedig már 13.30 kor rajtolnak majd a stadionta" . Az összesen 36 bajnoki szám döntőit a hat napra arányosan elosztani természetesen nem le­het, hiszen az első napon a különböző selejtezők, előfuta­mok következtében a döntők száma kevesebb. Ettől kezdve azután általában növekedik és a zárónapon éri el a tetőpontját 11 döntővel! A döntők közül el­sőnek előreláthatólag a női súlylökése fejeződik be, és így ebben tartják a budapesti EB első ünnepélyes eredményhirde­tését. A hat na­pon a döntők egyéb­ként így oszlanak meg: Augusztus 30, kedd: 10 000 m 20 km gyaloglás, női súly. Augusztus 31, szerda: 100 m, távol, diszkosz, női 100 m. Szeptember 1, csütörtök: 400 m, 1500 m, magas, tízpróba, női 400 m, diszkosz, ötpróba. Szeptember 2, péntek: 200 m, 400 m gát, rúd, gerely, női 200 m. Szeptember 3, szombat: 3000 m akadály, súly. 50 km gyalog­lás, női 800 m, távol, gerely. Szeptember 4. vasárnap: 800 m, 5000 m maratoni, 110 m gát, 4x100 m, 4x400 m, hármas, kalapács, női 80 m gát, 4x100 m, magas. Osztrák—magyar levélváltás időpont-ügyben Megérkezet­t az MLSZ-be az Osztrák Labdarúgó Szövetség időpont javaslata a két o­rszág ifjúsági válogatottjának selej­tező mérkőzésére. Az osztrákok azt szeretnék, ha az első mér­kőzés február 26-án Budapesten lenne (a sorsolás szerint az első mérkőzés szí­nhelye Bécs), a visszavágó pedig április 9-én Bécsben. A magyar szövetség a már elküldött válaszában ezzel szemben április 6-át ajánlja a bécsi és 13-át a budapesti ta­lálkozó időpontjául. OMTI. Ifjúsági labdarúgó-keretek A nyári utánpótlás-seregszem­le további folytatásaként vasár­nap 13 órai kezdettel a Fáy ut­cában Budapest-Vidék ifjúsági válogatott mérkőzésre kerül sor. A két együttesben, azok a fiatal labdarúgók szerepelnek, akik még az UEFA-csapatiba is beke­rülhetnek. A budapesti csapatot Szabó Béla, a vidékit Simonyi Ferenc edzi. A keretek a következők: Budapest: Brünyi, Zsebeházi (MTK), Varró, Végh (Vasas), Szűcs (Egyetértés), Komáromi (Bp. Építők), Soós (Sportiskola), Farkas (V. Meteor), Budai (Főv. Autóbusz), Fekete (Bp. Honvéd), Dunai (UFC), Mezei II (Főv. Au­tóbusz), Prátner (BVTK), Simon (Újpesti Dózsa), Váradi (REAC). Vidék: Szabó és Tóth (Győri MÁV DAC), Magyar (Nyíregyháza MÁV), Magyar (DVSC), Hernádi, Simonyi (Miskolci VSC), Bakos (DVTK), Bartik (Dorog), Fazekas, Tálos (Mosonmagyaróvár), Deb­­re (Dorog), Mészáros (Ácsi Ki­nizsi­), Krisztián (Miskolci Bá­nyász), Siket (Balassagyarmat), Murzsa (Nyíregyházi Vasutas) és Bágyi (Gyöngyösi Spartacus). (MTI) München is pályázik­ München, polgármestere, Hans- Jochen Vogel dr. kijelentette, hogy a bajor főváros is kérni fogja az 1972. évi nyári olim­piai játékok rendezését. Erhard kancellár állami támogatást ígért a kéréshez. Ha München kapná a rendezést, akkor 500 millió márka befektetéssel akar­ják felépíteni a hiányzó létesít­ményeket. Az 1972. évi nyári olimpia rendezésére, mint is­meretes, Bécs, Montreal és Moszkva is pályázik. A hivata­los kérést december 31-éig kell benyújtani a NOB-nak. Magyar birkózók Lengyelországban A szombaton és vasárnap Ka­towicében sorra kerülő Pavel Jasinezky nemzetközi kötöttfo­gású biirkózóversenyre csütör­tökön hat magyar sportoló uta­zik Budapestről, mégpedig Idei (Vasas, lepkesúly), Gubik (Va­sas, légsúly), Kovács S. (Szege­di VSE, váltósúly), Sillai (Győri Dózsa, középsúly), Kiss F. (Ganz- MÁVAG, félnehézsúly) és Kozma István (Vasas, nehézsúly). (MTI) Több nem várt eredmény az országos sakkcsapatbajnokság idei utolsó fordulójában A pénteken kezdődő országos férfi egyéni bajnoki döntő miatt az országos csapatbajnoki küz­delmekben­ hathetes szünet áll be. A legutolsó, azaz a VI. for­duló ismét több nem várt ered­ményt hozott. Imponáló arány­ban győzött a Bp. Spartacus az eddig jól szerepelt Debreceni V. Meteor ellen. Az MTK teljesítmé­nye is kitűnő, a DEAC továbbra is sikeresen szerepel mint újonc csapat, a Bp. Honvéd ez­­úttal erősen megnehezítette a bajnoki címre törő Bp. V. Me­teor feladatát, végül a DVTK is kiemelkedően szerepelt a fővá­rosban a BEAC eddig ugyancsak jó eredményeket elért csapata ellen. Eredmények (zárójelben a csapatok első két-két táblájának eredményei): Bp. Honvéd — Bp. V. Meteor 5:7 (Ozsváth—Por­tod 1­0:1, dr. Liptay—Szabó L. döntetlen). Bp. Spartacus—Debr. V. Meteor 9:1 (2) (Honfi—Filep 1:0, Haág—Török értékelendő). MTK—Vasas 8.5:3.5 (Lengyel— dr. Szily 1:0, Kluger—Gerosz 1:0). BEAC-DVTK 3.5:7.5 (1). (M. Kovács—Bárczay 0:1, Földi —Bokor 0:1). Tipográfia—Bp. Pedagógus 7:5. (Barcza—Szabó István 0:1, Naivarovszky—Thiry döntetlen). OTP—Gyapjúfonó 8:4 (dr. Pogáts—dr. Sallay 0:1, Molnár—Besztercsényi döntet­len), DEAC —Nyug. Vasutas 7:5 (Kovács Z.—Dely 0:1, Nagy B. — Heikila 0:1). A bajnokság ál­lása: Bp. Vörös Meteor 51.5, Bp. Spartacus 44 (2), Bp. Hon­véd 41, MTK 40 (1), OTP 37.5, DVTK 35 (2), Gyapjúfonó 34.5, Debr. V. Meteor 34 (2), BEAC 33.5 (11), Vasas 31 (12), Tipográ­fia 28, DEAC 27.5 (12), Nyug. Vasutas 25.5, Bp. Pedagógus 24 pont.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék