Népsport, 1966. december (22. évfolyam, 245-264. szám)

1966-12-01 / 245. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1966. DECEMBER 1. ★ Áfa: Go fillér XXII. ÉVFOLYAM, 245. SZÁM A Bp. Honvéd nyerte az ökölvívó-csapatbella­okságot Szerda délután két borítót ál­lítot­tak fel a Sportcsarnokban. Csak az egyiket használták, a másik az edzőterembe tervezett verseny, a Budapest u­tánp óriás­ba­jnokiság a mind­össze 14 indu­lóra való tekintettel­­ elma­radt . . . Ehhez még kommen­tár sem kell. Talán ahhoz sem, hogy Erdélyi János, az Újpesti Dózsa kiváló ökölvívója 20 éves pálya­futás, félezer mérkőzés után szer­da este búcsúzott a szorítótól. A szövetség elnökség© és az Új­pesti Dózsa vezetősége búcsúz­tatta, majd megkezdődött a küszr­delem, és sokáig úgy tűnt, hogy már az első mérkőzés — az Új­pesti Dózsa—MTK találkozó — mindent tisztáz. Az MTK közel, nagyon közel állt a döntetlenhez, az egyik pont megszerzéséhez, amely a Honvéd bajnokságát és az MTK bent­maradását jelentette volna. De mégsem így történt. Gúla-Hajnal döntő fölény Az Újpesti Dózsa — MTK legér­dekesebb mérkőzésének a Hajnal —Gúla összecsapás ígérkezett. Gúla kemény ütéseit Hajnal gyor­sasággal és meglepő sok szab­ály­­t­ala­n­s­ággal igyekezett el­lens­ú­­lyozni. Ütései után sokszor elő­retört, fejelt, fogott, de sok ütést vitt be Gúla gyomrára is. A kék­fehérek versenyzője a második menetben már kissé fáradni lát­szott, de aztán összeszedte ma­gát, és kemény ütés­sorozatát rendkívül jól irányzott villám­gyors balhoroggal fejezte be. Ha nem is legjobb formájában, de megérdemelten győzött. A mér­kőzés érdekesen alakult. Az MTK 0:2 után még egyenlített, majd 2:6 után 8:6-ra vezetett. Közben Fekete, Cserge és Holló teljesít­ménye tetszett a nézőknek. Majd középsúlyban Szabados és Kézi vívott adok-kapok alapján óriási ökölharcot. Szabados többet, Ké­zi nagyobbakat ütött, Szabados szoros küzdelemben győzött. A jubiláns mérkőzése után nehéz­súlyban az MTK-s Szabó vezető helyzetben elszenvedett sérülése miatt a leléptetés sorsára jutott — győzött az Új­pest. ÚJPESTI DÓZSA-MTK 12­8 Sportcsarnok, 2500 néző, V: Payer, Lemner. (Elöl az új­pesti versenyzők). Légsúly: Ta­kács pontozással győzött Czeh­o­­ván ellen. 2:0. Harmatsúly: Ba­logh a­z első menet után feladta Fekete ellen. 2:2. Pehelysúly: Cserge a 3. menetben döntő fö­lénnyel győzött Nyíri ellen. 4:2. Könnyűsúly: Kállai pontozással győzött Kocsis ellen. 6:2. Kisvál­­tósúly: Hajnal a 2. menet­ben döntő fölénnyel vesztett Gúla ellen. 6:4. Váltósúly: Dan­csi pontoz­ással vesztett Hol­ló ellen. 6:6. Nagyváltósúly: Túrós pontozással vesztett Patkós el­len. 6:8. Középsúly: Szabados pontozással győzött Kézi ellen. 8:8. Félnehézsúly: Erdélyi pon­tozással győzött, Kristófcsuk el­len. 10:9. Nehézsúly: Somodi ellen Szabót a 2. menetben sérü­lés miatt leléptették. 12:8. Nehéz Honvéd-győzelem A második, a Honvéd számára bajnokavató mérkőzés küzdel­mes, színvonalas összecsapások­kal , bírói tévedésekkel kezdő­dött. A Honvéd csak a váltó­súly után tudott elhúzni a lel­kesen küzdő piros-kékekkel szemben, így láttuk ez egyes súlycso­portok találkozóit. .Lég­­biztos Juogihane-győzelem, bár a végé­re a Vasas-versenyző is elké­szült erejével. Harmat: Szabó kezdett jobban, gyorsabb volt, viszont sokat szabálytalanko­dott. Papp végig keményen ütött, és a harmadik menetben feltétlenül jobbnak tűnt, győzel­met­­érdemelt volna. Pehely­­i Si­­mon ezúttal nem tudott kibon­takozni, Nagy távolról kiszúrkál­­ta és a közelharcban veszélye­sebb volt. A döntetlen Simon­ra hízelgő. Könnyű: Szabolcsira rá sem lehetett ismerni. Elődje sem. A Honvéd 20 éves ver­senyzője az első perctől kezdve irányított, fölényes győzelmet aratott. Kisváltó: Péterfi két meneten át sikerrel táncolt el a hosszú Kozma elől, aki csak a harmadik menetre ébredt fel. BP. HONVÉD—VASAS Sportcsarnok. V: Paraczsky, Ko­vács. (Elöl a Honvéd verseny­zői). Légsúly: Lökös pontozással vesztett Junghaus ellen. 0:2. Har­matsúly: Szabó — Papp döntetlen, 1:3. Pehelysúly: Simon—Nagy döntetlen. 2:4. Könnyűsúly: Előd a 3. menetben döntő fölénnyel nyert Szabolcsi. ellen. 4:4. Kis­­váltósúly: Péterfi —Kozma dön­tetlen. 5:5. Váltósúly: Kajdi pon­tozással győzött Turza el­len. 7:5. Nagy váltósúly: Gáli a 2. menet­ben döntő fölénnyel győzött Cza­­gány ellen. 9:5. Legújabb. A Bp. Honvéd 15:5 arányban nyert, s így megnyerte a bajnokságot. Egy újszerű versenyről A Mát­onay-emlék­versenyt a magyar torna alapítójának tisz­teleteire írta ki az OKISZ sport­­osztálya. Elsősorban fiatalok ré­szére. Helyesen, mert a magyar torna előbbre vitele a fiatalokon dől el. Az OKISZ ezt a versenyt hagyom­án­yossá kí­ván­ja fej­les­z­­teni, és merész terveket sző színvonalának emelése érdeké­ben. Jövőre olyanok meghívását tervezi, mint a szovjet váloga­tottak mellett Menichelli, Car­­minucci, Brehme, a két Kubicza, Caslavs­ká és mások. Ha sikerül, így a Matoday-verseny a ma­gyar torna kiemelkedő esemé­nyévé fejlődik. A versenyt a Spartacus-fiúk és lányok fel­ké­szültsége jellemezte. Kár, hogy Hupka és Kurucz fáradtan ver­senyzett. Bánfai kimagaslott a mezőnyből, és Endrődyvel ví­vott harca élmény­számba ment. End­rődy óriásit teljesített. Kor­láton előreszaltót mutatott be, amelytől szinte elállt a nézők lélegzete. A magyar kerékpáros csapat, a második helyre küzdötte fel magá Hétfőn a La Piedad és León közötti 157 kilométeres távon folytatódott a mexikói nemzet­közi kerékpáros verseny. A ma­gyar versenyzők zöme mindvé­gig az élen hajtott, s így tovább javították eredményüket. Ju­hász, Balaskó, Megyerdi és Jusz­­kó végeredményben a negyedik helyezett svájci Visiammal azo­nos időt ért el. A hétfői küzde­lem során rendkívül élessé vált a küzdelem az egyéni összetett versenyben, mert az első és az ötödik helyezett között még egy perc különbség sincs. Balaskó négy hellyel lépett előbbre, s a hatodik szakasz lefutása után a második helyen áll. A VI. szakasz eredménye: La Piedade León (157 km). Egyé­niben:­­ 1. Buckley (angol) 4:12:13, 2. Soto (mexikói) 4:12:23, 3. Szurminski (lengyel) 4:12:33, 4. Viliam (svájci) 4:12:43. Ugyanilyen időt ért el a magyarok közül Balaskó, Ju­hász, Megyerdi és Juszkó, to­vábbá a lengyel K. Gazda és a svájci Köb­li is. Az összetett egyéniben: 1.­ Diaz (mexikói) 26:21:43, 2. Ba­laskó (magyar) 26:22:01, 3. Buckley (angol) 26:22:16, 4. Soto (mexikói) 26:22:23, 5. León (­me­xikói) 26:22:42, 6. Cuellan (me­xikói) 26:22:56, ...8. Juhász (magyar) 26:24:45, ...10. Me­gyerdi (magyar) 26:25:28, ...12. Juszkó (magyar) 26:25:50, ...33. Polanetzki (magyar) 26:46:57, ...61. Szabó L. (magyar) 27:14:11. Összetett csapatban: 1. Pepsi­cola (mexikói) 105:32:47, 2. Ma­gyarország 105:38:19, 3. Condor (mexikói) 105:53:11. Kedden a León—Aguaspalientes közötti 127 kilométeres távon zajlott le a hetedik szakasz küzdelme. A rajt után egy hármas csoport hajtott végre sikeres szökést, amelyben a hazai Bautistan és Candiola, valamint az angol West foglalt helyet. Negyven ki­lométer után 1:45-re nőtt az elő­nyük, ekkor azonban a kanadai Roy vezetésével egy nagyobb csoport üldözőbe vette a szöke­vényeket, és sikerült is befog­nia. A cél előtt a mexikói Teran hajrázott a legjobban, így ő nyerte a hetedik szakaszt. A magyar versenyzők a hetedik szakaszban is az élcsoportban futottak célba. A VII. szakasz eredménye: León —Aguascalientes (127 km): 1. Teran (­mexikói) 3:17:25, 2. Szurmi­meki (lengyel) 3:17:52, 3. S. Gazda (lengyel) 3:18:02, 4. Visiam (svájci) 3:18:12. Az ösz­­szetett verseny eredménye. Egyéniben: 1 — 2. Diaz (mexikói) és Soto (mexikói) 29:40:05, 3 — 4. Balaskó (magyar) és Buckley (angol) 29:40:28, ...8. Juhász (magyar) 29:42:57, ...10. Me­gyerdi (magyar) 29:43:40, ...12. Juszkó (magyar) 29:44:02, ... 33. Polanetzki (magyar) 30:05:09, ... 60. Szabó L. (magyar) 32:23:00. Csapatban: 1. Pepsi-cola (mexi­kói) 118:45:05, 2. Magyarország (Balaskó, Juhász, Megyerdi, Juszkó) 118:51:07. Megkezdődött a XXII. országos férfi egyéni sakkbajnokság döntője Szerdán délután 4 órakor in­dultak meg az 1966. évi orszá­gos egyéni bajnoki döntőjének küzdelmei. Gábor Zoltán, a Ma­gyar Sakk Szövetség ügyvezető elnöke adta meg a jelet Balogh László és Elek Ferenc nemzet­közi versenybíróknak a 18 mes­ter versenyóráinak megindítá­sára. Már az első forduló erős küzdelmeket hozott. Az első döntések a játékidő negyedik órájának leteltekor történtek. A legnagyobb érdeklődést a Honfi - Barcsa -találkozó keltette, de miás éljátékosaink (De­y, Flesch, Csém, Haág) játszmái sem ma­radtak ezek mögött. Eredmények: Varnusz — Jocha 1:0. 28 lépés. A Benoni-védel­mű éles menetű játszmában világos túljátszotta ellenfelét. Dr. Pogáts — Haág döntetlen. 27 lépés. Szicí­liai védelem. Kiegyenlített kö­zépjáték, jogos döntetlen. Besz­­tercsényi— Szilágyi Gy. döntet­len. 34 lépés. A szicíliai védelem Sárkány-változatában sötét pró­bálkozásai világos pontos védel­mén hajótörést szenvedtek. Csém — Polgár 0:1. 32 lépés. Ki­rály­gyalog-m­egnyitás, heves középjá­­ték után világos elnézte ellenfe­le fenyegetését, és matt hálóba került. Dely —Kluger döntetlen. 23 lépés. Sápi —Tompa döntetlen. 27 lépés. Ni­mzó indiai védelem. A döntő sötéttel játszó újonca jól védekezett. Flesch — M. Kovács 0:1. 31 lépés. Vezércselmegnyi­­tás. Világos a középjátékban té­ves ko­m­b­in­á­c­ióval gy­alogok­a­t vesztett. Honfi —Barcza függő. Antal-védelem, tisztázatlan állás. Hajtun —Prelovszki függő. Ve­zércsel — sötét gyalogé lényével. 1 Ez a helyzet a Középeurópa Kupában Akik már befejezték a selejtezőt: V. Dózsa—Slovan B. 5:1 1:1 D. Zágráb—Milán 1:0 0:0 Lazio —CZ Belgrád 3:0 1:2 Trnava—Honvéd 4:0 1:1 Austria — W.­Slavia P. 2:0 2:1 Szarajevó—Cagliari 3:1 1:2 Akik még játszanak: Fiorentina—Vienna ? 3:4 Wacker I.—Tatabánya D. 8­0:1­0 . december. Minimális előnyt szerzett EK-mérkőzésén a magyar csapat Tatabánya—Wacker Innsbruck Tatabánya, 4000 néző. Vezet­te: Ganaik jugoszláv, (Wottava, Petri). Tatabánya: Gel­ei — Lé­­ber, Kovács I, Juhos, Menczel, Laczkó, Szabó, Csernai, Szeke­res, Szuromi, Sólymos. Wacker Innsbruck: Tschenett — Eschel­­müller, Si­kic, Eigernstiller, Pamra, Riin­nergschwenndhtner, Seneko­­witsch, Ettmayer, Voliny, Siber, Redl. Gól­lövő: Szuromi (4. p.). Szögletarány: 7:4 (3:3), az Inns­bruck javára. Tatabányán az izgalmak már jóval a mérkőzés kezdetét jelző sípszó előtt megkezdődtek. Az együttes négy tagja a B-válo­gatot­tal járt Párizsban, és a mérkőzés kezdete előtt egy órá­val még nem volt Tatabányán. Az őket szállító gép negyed li­kor szállt le a Ferihegyi repülő­térre, ott Szuro­mi, Csernai, Sza­bó és Juhos gépkocsiba szállt, irány Tatabánya. Negyed 1-kor érkeztek meg a bányavárosba. A játékosok kiszállta­k a kocsi­ból és már mentek is vetkőzni. Kedden Törőcsik belázasodott, így a jól bevált hátvédhármast is meg kellett bontania az edző­nek. Problémát okozott a hó is Tatabányán, ezt azonban hamar le­takarították a pályáról. Tatabányai támadásokkal kez­dődött a mérkőzés és már a 4. perc gólt hozott. Menczel 25 méteres, pontos átadással indí­totta a balösszekötő helyén kiugró Szuromit, a csatár meg­ugrott, a kapus kiindult elé, s Szuromi mellette 8 méterről a kapu közepébe helyezte a lab­dát. 1:0. Ezután az osztrákok kezdemé­nyeztek — három szöglet ere­jéig. Majd ismét a Tatabánya len­dült előre, Csernai átadását Sóly­mos lőtte kapura a 16-os bal sar­káról. Tschenett azonban vetődve védett. A Tatabánya irányított, a vendégek szívósan védekeztek az első 20 percben. A 24. percben Juhos ívelt szabadrúgást a kapu elé, az ötösön Szuromi azonban nem kapura, hanem Csernai elé akarta fejelni a labdát, s oda lett a helyzet. Ezután Sikic adott ha­za veszélyesen. Szerencséjére a kapus rávetődö­tt a labdára. Nem sokkal ezután Gelei kapuja előtt adódott helyzet, Kovács I rövi­den adott haza, Siber azonban jó helyzetben a kapu fölé emelte a labdát. Aztán ismét Si­ber lőtt 20 méterről, Gelei azonban tisztá­zott. A másik oldalon Csernai elől nehezen ütötte ki a labdát a kapus. A 36. percben nagy tu­multus támadt az osztrák kapu előtt. Szabó előbb a tömörülő védőkbe, majd a kapusba lőtt 6 méterről. A 40. percben nagy helyzetet szalasztott el a Tatabá­nya. Csernai kitűnően indította Menczelt, a fedezet azonban az 1:0 (1:0) ötösön lövés helyett cselezett, és végül szerelték. SZÜNET UTÁN az első eseményt Suiber lövése jelentette. ent Gélét a kapu fölé nyomta. Aztán imumm tört előre, de mellé lőtt. Az 50. percben Sólymos elcsípett egy rossz át­adást, de jó helyzetben rosszul passzolt. Szuromi rúgást kapott a combjába, rövid ápolásra szo­rult. Re­dl is megsérült. A Tata­bánya támadott szünet után is, de nem boldogult a jól tömörülő osztrák védőkkel. A 60. percben Redl lövését védte bravúrral Ge­lei. Nagy volt a küzdelem, a szín­vonal viszont esett. Három­ perc múlva Kovács hibájából Siber ke­rült helyzetbe, szerencsére fölé emelte a labdát. A 67. percben Szabó futott el kecsegtetően a jobboldalon. Szuromihoz adott, majd Csernai elé került a labda, ő azonban rosszul találta el azt az ötösön. A hajrában visszaesett a Tatabánya, több ügyes támadást vezettek a vendégek. Ettmayer nagy lövését védte Gelei, majd az előretörő Esc­he 11 mil­­ert csak sza­bálytalanság árán tudták feltar­tóztatni a 16-oson. Az utolsó per­cek a vendégekéi voltak. Igazolta jó hírét az Inns­brucki együttes. Tatabányán is igen nehéz ellenfélnek bizo­nyult. Az első félidőben még frissen, lendületesen játszott a Tatabánya, volt alapja a bizakodásnak. Ekkor még mozgékonyak, gyorsak voltak a támadók, és veszélyesen gördültek a bányász-támadá­­sok, annak elenére, hogy az osztrákok, alaposan megszer­vezték védő játékukat. Tulaj­donképpen 1—4 — 3 —2-es szisztémában játszott a Wacker Innsbruck, elöl csak Volny és Redl tanyázott, a há­rom középpályás Ettmayer, Senekowitsch és Rinnergsch­­wendtner pedig sokszor betö­mörült a hátvédek elé, így ke­mény falat vontak a tatabá­nyai támadók elé. A jól szer­vezett hátsó játék ellenére is akadt helyzetük a tatabá­nyaiaknak, ezeket azonban el­­ügyetlenke­dtek. Szünet után a csatársor kulcsemberei, Szuro­mi és Csernai elfáradtak, s vesztett lendületéből a bá­nyászcsapat. Gyorsabban érték el a labdát a vendégek, s ki­tűnő erőnlétükkel még újítani tudtak ebben a játékrészben. Sokszor fejlődtek fel ügyesen védekezésből támadásba, ekkor volt helyzetük is, nem is egy,­­de ők is hibáztak a döntő pillanatokban. Végül is a Tatabánya minimális veze­téssel utazhat Innsbruckba a visszavágóra. A tatabányai kapuban Gélei jól védett. A hátvédek kö­zül elsősorban Lébert és Juhost illeti dicséret, megbízhatóan, jól romboltak, Kovács I-nek a csú­szós talajon voltak megingásai. Laczkó ezúttal is átlagon felü­lit nyújtott, határozott közbelé­pései sok támadást akasztottak meg. Menczel ügyesen játszott, pontos labdákat osztogatott, s különösen az első félidőben elő­re is tört több a­lkalommal. A csatároknak csak az első félideig játéka érdemel dicséretet. Ekkor néhányszor tetszetősen, lendüle­tesen támadtak, főleg a Szuromi — Sólymos balszárny. Az Innsbruck kapujában Tschenett többször lépett közbe, jó ütemben, ma­gabiztosan látta el feladatát. Sim­kic a sepregető szerepkörében­ igen jó teljesítményt nyújtott, de az előtte játszó négy hátvéd is dicséretet érdemel határozott, kemény szere­léseiért. Seneko­witsch kitűnősén, érvényesítette nagy tapasztaltságát, kitűnő labdákat tálalt társainak. Az osztrák csapat egyik legjobbja Siber volt, aki a középpályán sok labdát szedett össze, jól cselezett és igen veszélyesen lőtt. Volnyt néhány megugrása, Redli lendületes játéka dicsért . Canali játékvezető jól bírásko­dott. Várkonyi Sándor Crvena Zvezda Belgrád — Lazio Roma 2:1 (2:1). Belgrád, 10 ezer néző. G: Osz­tojics, Djajics, ill. D’Amato. Milán —Dinamo Zág­ráb 0:0. Milano, San Siro, 6000 néző. Az olaszok sokait támadj­­ák,­ de a jugoszláv védelem jól állít a lábáig. Nemzetközi labdarúgó-mérkőzések Vasas-SW Bregenz 2:0 (2:0) Latorca u., 2000 néző, V: Fe­hérvári (Soós G., Vi­ncze dr.). Va­sas: Varga (Kenderesi) — Bakos (Sárosi), Mészöly, Ihász, Mathesz, Berendi, Molnár, Puskás (Vidics), Farkas, Fister (Pál), Korsós. SW Bregenz: Fraydl — Schrottem­­baum, Winth, Bei­tsch, Winsauer, Kolovic, Prantl, Mataier, Kalten­­brunner, Koret­ic, Ma­der. Góllövő: Korsós (32. p.), Farkas (43. p.). A főmérkőzésre valamit javult a pálya talaja. Az EJTŐ- és a Va­sas-ifik középen letaposták a ta­lajt, csak a széleken akadt meg állandóan a labda a bokáig érő hóbuckáikban. Csordás pedig ép­pen fordítva szerette volna, hi­szen — az In­ter ellen, készülve — azt az utasítást adta a fede­zeteknek, hogy sokat foglalkoz­tassák a szélsőket. Jó játékkal indult a mérkőzés. A Bregenz meglepetésre töreke­dett, fürge csatárai mélyen hát­rahúzódva várták a labdát, hogy segíthessenek a fedezeteknek, és legyen tér az ellentámadások ki­­bon­tatkozásához. Ezekre azonban csak ritkán, került sor. A Vasas­­játékosok ugyanis látták az elő­­mérkőzést, és okultak a Győr vereségéből. Nagy akarással ro­hamozva, hosszú percekig a ka­pujukhoz szögezték a vendége­ket, s veszélyes lövések is men­tek a Bregenz kapu­jára. Fraydl­­­nak azonban nehéz volt gólt rúg­ni . A 32. percben tört meg a jég, amikor Farkas bombalövé­sét a volt osztrák válogatott ka­pus csak kiöklözni tudta a lendülettel érkező Korsós elé, aki hatalmas gólt lőtt a felső léc alá. 1:0. A szünetben mindkét csapat­ban több cserét hajtottak vég­re. Csordás Lajos, a Vasas szakvezetője, leváltotta a Fran­ciaországból szerda délelőtt ha­zaérkezett B-válogatottakat. A II. félidőbeli játék megfon­toltságban, taktikai fegye­lme­­zettség tekintet­ében elmaradt az első 45 percben látottaktól. A Vasas most is az oldalvo­nalak melletti szabad terület ki­használására törekedett, nem­csak a szélsői voltak gyakran játékban, hanem a hátvédek is bátran törtek előre, míg közé­pen olykor Mészöly jelent meg a kapu előtt és veszélyeztette fejeseivel a Bregenz hálóját. Most is a Vasas irányította a játékot, volt néhány tetszetős, veszélyes támadása, de a befe­jezés csak nem akart sikerül­ni. összefoglalva: a Bregenz jó edzőtársnak bizonyult. Ameny­­nyire a talaj megengedte, a Vasas játékosai igyekeztek vég­rehajtani az edzőjük által a mérkőzés előtt felvázolt taktikai elképzeléseket. Különösen az I. félidőben jó volt az iram. A két csapatból Mészöly, Ihász, Be­rendi, Molnár, Farkas, Vidács, Pál, 111. Fraudl, Wirth, Win­sauer, Prantl és Kaltenbrun­­ner nyújtott átlagon felüli tel­jesítményt. MTK—Futbalski Klub Zenta 4:2 (1:0) Az MTK-nak kedves fogadta­tásban, nagyszerű vendéglátás­ban volt része Zetytán a fenn­állásának 750. esztendejét ünnep­lő városiban. Kitűnő talajú pályán, 1500 néző előtt, így állt fel az MTK: Kovalik — Keszei, Dunai, Varga, Jened (Somogyi), Szűcs A., Lakin­­ger, Takács, Oborzil, Laczkó, Szűcs I. A magyar csapat nyomban támadóliag lépett fel, s sorozatos támadásait a hazaiak csak nagy erőfeszítések árán tudták egy ideig hárítani. A stílusos, sok­­mozgásos MTK-támadások végül is szétzilálták a lelkes vendég­látók védelmét. A magyar együttes góljait Takács (2), Szűcs A. és Lakinger szerezte. Az MTK szerdán már hazaér­kezett. Vasas Il—Győri Vasas UTC 2:1 (0:0) Latorca u. 1500 néző. A mér­kőzés előtt Szusza Ferenc, a Győr edzője azt kérte a Vasas­­ve­ze­tőik­től, szóljanak a fiúiknak, késztessék minél nagyobb küzde­lemre az ETO-t, hogy ezzel is hoz­zásegítsék őket a jó felkészülés­hez. Úgy jártak tehát, mintt Jókai tatárja, aki addig fohászkodott Allahhoz, hogy segítse fel a ló hátára, míg­­ kétszer le átesett a paripáján.... Mert a Kékesi kivételével ifjú­sági játékosokból álló piros-ké­kek na­gyon is szó szerint vették a felkérést, s — nemcsak támad­­gattak! A pályának csak a legfontosabb vonalairól kaparták el a havat, a győriek pedig úgy játszottak, mintha sima talajon mozogtak volna. A délelőtt Párizsból meg­érkezett B-válogatottak érthetően fáradtak is voltak, és amikor a szünet után cserejátékosokkal fel­frissített gárda lendületesebben kezdett el rohamozni, — akkor kapták a gólokat. A már játékba­­lendült, határtalan becsvággyal küzdő Vasas II egymásután te­remtett veszélyes helyzeteket és a győri csatárokkal ellentétben akik nagy helyzetekben is hibáz­tak, — kétszer is bevették a győri kaput. Mert bár mind a két Vasas-gólnál Lényegében győ­ri játékosról pattant a Labda a hálóba, az érdem teljes mértékben az övék volt. Nell is, Máthé is kétségbeesetten vetette magát a lövések útjába, mindketten men­teni akartak, de egyiknek sem elkerült. Szusza Ferenc, az ETO edzője nem vette szívére a vereséget, sőt még mosolygott is, amikor az előkészületi mérkőzés után az új­ságírók nyilatkozatot kértek tő­le. — Azt is mondhatnám, hogy nem baj, ha a főpróba rosszul sikerül . . . Hivatkozhatnék arra is, hogy csak szerdán délelőtt egészült ki a csapat, hiszen tíz óra után szállt le a Ferihegyen a B-válogatottjainkat hazahozó re­pülőgép. De ez már komoly, jó kis edzőmérkőzés volt, későn kap­csoltak rá a játékosaink, és az eredmény ezért is megszívlelen­dő, tanulságos. .. Vasas II: Kovács — Varró, Lá­zár. Somogyvári, Vigh. Vaskor, Antal, Radice. Kékesi, Váradi. Ko­vács. Győr: Tóth — Szániel, Or­bán, Izsáki, Nell, Kiss, Stolcz, Varsányi, Szaló, Somogyi, Keglo­­vich, A II. félidőben szóhoz ju­tott még Tamás, Máthé, Győrfi és Barna. A mérkőzést Katona vezette. G: Nell (öngó­l), Máthé (öngól), ill. Varsányi. Nemzetközi mérkőzések Nottingham —Dukla Prága 3:1. Nottingham. Labdarúgás. SZKA Rosztov — Zamalek Kairó 2:1. Kai­ró. Labdarúgás. Kínai Népköztár­saság— Svédország vegyes 5:1. Vanersberg. Asztalitenisz. NSZK —Izland 23:20 (11:9). Reykjavík. Kézilabda. ZKL Brno —KV Krefeld 8:2 (3:0, 1:2, 4:0). Krefeld. Jégkorong EK: Szov­jetunió— Svédország 8:3 (1:0,­ 4:3, 3:0). Moszkva— Jégkorong. LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGOK Franciaország. Monaco —St. Etienn­e 1:0. A XV. fordulóból el­maradt mérkőzést kedden ját­szották.. A Monaco ezzel az utol­só helyről az utolsó előttire ke­rült. A St. F.tien­ne vasárnap Reim­sben játszik, s ez a mérkő­zése a mi totónkban is szerepel. A XI. fordulóban elmaradt Strasbourg —Nice mérkőzést de­cember 14-re tűzték ki.

Next