Népsport, 1967. április (23. évfolyam, 65-85. szám)

1967-04-02 / 65. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA VASARNAP, 1961. ÁPRILIS 2. ★ Ára: 60 fillér lír XXIII. ÉVFOLYAM, 65. SZÁM Vasárnap délután és este ünnepi műsor a Népstadionban: Legizgalmasabb élményük sorozatunkban ma az 3MWM. Biztos győzelem a lengyel kötöttfogású­ válogatott ellen Magyarország-Lengyelország Szombaton este a Sportcsar­nokban Magyarország és Len­gyelország kötöttfogású birkózó válogatottja csapott össze. A mintegy 500 főnyi nézőközönség hiába kereste a felvonult ma­gyar csapatban az olimpiai és kétszeres világbajnok Kozmát, mert a magyar nehézsúlyú ver­senyző sérülés miatt nem léphe­tett szőnyegre. Helyette Nyers szerepelt a csapatban. Nagyon simának ígérkezett a mérkőzés magyar szempontból, az első két súlycsoport küzdel­me alapján. Ezután azonban Gut­­mann meglepetésre vereséget szenvedett. A közönségnek nem sok öröme volt a mérkőzések­ben. Alker, Varga és Kiss össze­csapásának kivételével elé­ggé akciószegények voltak a talál­kozók. Végül is a győzelmi arány kifejezi a magyar együttes tu­dásbeli fölényét. Elől a magyar versenyzőik. Lepkesúly, Alker pontozással győzött J.u­rzyk el e.1.. Az első menetben Alker sikertelen váll­­dobált kísérlet után levitte ellen­felét, majd mögé került, és meg is pörgette. A második menet­ben a magyar versenyző csak előnye tartására törekedett , sikerrel. A harmadik menetben mindkettőjüket megintették, utá­na Jarczyk csak nehezen ke­rülte el a kétvállas vereséget. Alker nagy fölényben volt. 1:0. Légsúly: Varga J. kétvállal győzött Liplen ellen. Az első menetben Liplen kezdeményezé­sét Varga megkontrázta, s a len­gyel birkózó alig tudott kijönni 5.5,2.5 a hídból. Pörgetés után Varga fél hárommal újból hídba vitte el­lenfelét, aki ekkor még kicsú­szott kezéből, de a következő fél hárommal végrehajtott fogás után a bírók már a magyar vi­lágbajnok kétvállas győzelmét jelezték. A közönség vastapssal jutalmazta Varga remek teljesít­ményét, 2:0. Pehelysúly: Gu­tmann ponto­zással vesztett Adamek ellen. Az első két menetben Gutmann csak szőnyegen, kívül fejezte be a­kcióit. A 3. menetben viszont átemelte ellenfelét, ezért 2 pon­tot kapott, de az ügyesen kijött, de hídba vitte Gutmannt. így 3:2 arányban maga javára fordította a mérkőzést. Meglepetés! 2:1. Könnyűsúly: Steer pontozás­sal győzött Adam Bezedc ellen. Kemény ellenfélre talált Steer az erős felépítésű lengyel birkózó­ban. A második menetben jutott előnyhöz egy levételtel. A harma­dik menetben a lengyel­­ ver­senyző látva, hogy állásból el­­lenfele jobb, többször szándéko­san alulra ment, de egyenlíteni nem tudott. 3:1. Váltósúly: Rizmayer A. ponto­­zással győzött Godecki ellen. A második menetben sikeres fo­­gyasztást hajtott végre a magyar birkózó, s a 3. menetben ellen­fele már nem tudta behozni hát­rányát. 4:1. Középsúly: Schila­ pontozássá győzött Ostrowski elllen. A máso­dik menet végén Sii­lal becsavarta ellenfelét. A lengyel versenyzőt csak a gong szabadí­totta ki a tusveszélyes hklhelyzetből. A harmadik menetben Sillial egy te­­vh­ellel, három pontra növelte előnyét. Végül i­s biztosan győ­zött, 5:1. Félnehézsúly: Kiss—Maczikie­wicz döntetlen. Annak ellenére, hogy akciót nem hozott a mér­kőzés, mégis, szemre is szép harc folyt. Igen sok fogás a szőnyegen kívül fejeződött be. Nem volt értékelhető. A 3. me­netben a lengyel birkózó térde egyperces ápolásra szorult. 5.5:1 .a. Nehézsúly: Nyers kétvállal vesztett Wajda ellen. A mérkő­zés az est legrövidebb találko­zója volt. Nyers elhamarkodot­tan kísére­lt meg hátraesést, el­lenfele kihasználta ezt és két­­váll.TO fektette őt. 5.5:2.5. Az utolsó VSSSSSSSSSSSS­SSSSSSSSSSSSSSSSSS/SA pillanatban V//////////////////////////////////. A Magyar Úttörő Szövetség XVII. kerületi szervezete rende­zi meg az áprilisi ünnepségek során a második úttörő sakk­fesztivált. A verseny színhelye Rákoshegy, Ferihegyi úti általá­nos iskola. Csak 15 éven aluliak vehetnek részt. Csapatverseny­ben a létszám: fiúknál 6, a lá­nyoknál 4 fő. A versenyt, svájci rendszerben, hat fordulóban bo­nyolítják le. Az NDK-ból Schő­­neberg és Lipcse, Csehszlovákiá­ból Ó-Tátrafü­red és Késmárk, magyar részről Győr, Székesfe­hérvár, Dunaújváros, Bp. Hon­véd és a Néphadsereg Központi Klubja indítja csapatait. Ismét Vlahoiannisz. Csütörtö­kön Pozsonyban, a Pozsony—Bu­dapest labdarúgó-találkozót az osztrák Vlahoiannisz vezeti, az ifjúságiak találkozóján pedig a csehszlovák Galba bíráskodik. Az MLSZ-ben kijelölték a má­jus 4-én Törökországban kezdő­dő UEFA-torna egyik játékveze­tőnek Woctava Tibort. Ezek sze­rint a magyar játékvezetői kart az ifjúsági Európa-bajnokságon a FIFA-keret egyik kiváló já­tékvezetője képviseli. Az MLSZ elnöksége elutasí­totta az MGM Debrecen a Mart­fű mérkőzés ügyében benyújtott óvást. A Debrecen azért felleb­bezett, mert véleménye szerint Olasz jogosulatlanul szerepelt a Martfű csapatában. Az MLSZ elnöksége megállapította, hogy a labdarúgónak joga volt játszani a mérkőzésen. Sportolók kitüntetése Hazánk felszabad­ul­ásának 22. évfordulója alkalmából a belügy­miniszter „A Haza Szolgálatáért” érdemérem arany fokozatával tüntette ki az Újpesti Dózsa ví­vói közül Ujlakyné Rejtő Ildikót, Marosi Paulát, Szabó Sándor r. alhadnagyot, Pacséry Kázmér r. alhadnagyot, Gyarmati Béla tűz­oltó törzsőrmestert, valamint Hatz József mesteredzőt és So­modi Lajos tűzoltó őrnagyot, ed­zőt. Az érdemérmet Jakab Fe­renc miniszterhelyettes adta át szombat délután a kitüntetettek­nek. Nagyszerűen éreztük magunkat KUBÁBAN Egynapos késéssel érkeztek haza vízi­labdázói­ink Kubá­ban. A haver ma, tartózkodásiról, a kéthetes időszakban végzett ed­zésmunkáról és a vendéglátás­ról, valamint a nemzetközi tor­náról Markovits Kálmán szövet­ségi kapitány a következőikért mondta a csapat hazaérkezése után. — Ragyogó körülmények kö­zött végeztük az alapozást kö­vető edzésmunkát s az a torna, amelyen részt vettünk, ennek az időszaknak nagyszerűen meg­felelt. Az A-csapat teljesítménye kielégített. Úgy vélem a benyo­mások alapján — sokkal nehe­zebb feladatok megoldására is képes. Igaz, a mezőny nem volt egyáltalán erős, de azért az mé­gis mond valamit, hogy A­ csa­­patunk mindössze egyetlen gólt kapott. Ez egyébként, természe­tesen Kökény kapus megbízható formáját is jelzi. Elégedett vol­tam vele, s a védelemben fő­ként Gyerő II játékával is. A B-csapat (amely nem hivatalo­san a második helyen végzett) nem játszott az A-együtteshez hasonló egységes felfogásban, inkább egyéni akciókból épült fel a játéka. — A vendéglátásról csak fel­ső fokon beszélhetünk v­a­la­meny­­nyien. Nagy szeretettel fogad­­tak bennünket, s legalább még két héttel kívánták meghosszab­bítani ott-tartózkodásunkat. — A válogatott játékosok most már a klubjaikban készülnek tovább a bajnoki küzdelmekre. A­­válogatott helyett, egyébként éppen ezért , a BVSC együtte­se szerepel az Újpesti Dózsa nemzetközi mérkőzéssorozatán az A-válogatott helyett — mond­ta befejezésül a­ szövetségi ka­pitány. Ferencváros—T­at­abány­a, MTK-Vasas ____________ 'WWX.’VX.'WW'WWX.'' Már 2:0-ra vezettek a hazaiak Dunaújváros-Győr 2:2 (1:0) Dunaújváros, 8000 néző. V: Vadas Gy. (2). Pl: Wotta­va, Kul­csár. Dunaújvárosi Kohász: A­cz­él (5) — Formaggini (3), Ligeti (3), Ajtony (3), Andriska (3), Borsá­­nyi (5), Mihály (4), Végh (3), Martha (3), Kiss (2), Czigler (4). Győri ETO: Tóth (4) , Szániel (3) , Orbán (4), Izsáki (2), Palotai (4) , Kiss (3), Stolcz (2), Varsányi (3), Szaló (3), Nell (4), Keglovich (3). Góllö­vő: Czigler (43. és a 70. percben), illetve Sz­aló (75. perc), Keglovich (84. perc). Szögletarány: 12:5 (5:4) a Győri ETO j­avára. Duna­új­vámosi támad­ásaik ve­zették be a mérkőzést. A 10. percben aztán szép győri táma­dás futott a pályán, Szelő v­ere­kedte be magá­t az ötösre, nehéz szögből leadott lövését Aczél vetődve védte. Változ­atos, jó ira­mai volt a játék. Mindkét csa­pat ügyesen, ötletesen, nyílt si­­sa­k­kat játszott, soik veszélyes akciót láthattunk. A 17. percben Varsányit szabadon ha­gy­táik a duma­újvárosi védők, 10 m-re Aczél kapujától, Nell hozzá­érné­te a labdát, Varsányi léc alá tartó lövését azonban Aczél bravúrosan szögletre védte. Egy perc múlva a veszélyesen kapu­ra törő Stolcz elő­­hárított ve­tődve Aczél. Dunaújváros! per­cek következtek. A 25. percben Kiss cselezte be magát a II-es pontra. Izsákitól zavarva azon­ban­ magasan a kapu fölé lőtt. A 27. percben maradt, ki az első fáli­dő l­egnagyobb gólh­elyzete. Kiss középen kapura tört, már csak Tóthtal állt szemben, de a vetődő kapusba lőtte a labdát. A 35. percben Varsányi tört kapu­ra, ballra kikeveredett, és n­­agy helyzetben a kapu mellé lőtt. A 33. percben Ligeti hosszú felszabadítására Má­rtha csa­pott rá, ügyesen pendített a jobb oldalon felbukkanó Czigler elé, aki Tóthot is kicselezve, közel­ről a hálóba lőtt. 1:0. A félidő győri támadással ért véget. A II. FÉLIDŐ gól volssz éve a duna­újvárosi tá­­madá­­sa­l kezdődött. Czigler szé­pen mentt el a baloldalon, egy onellel Szán­ielt is becsapta ere©, dő magas beadását Tóth Márt­­a elé ejtette de a csatár későn bezm­élt. Tóth rávetődött a lab­dára. Az 50. percben Végih el­száguldott a jobb szélem, ponto­san adott­­középre, az ötösön tisztán álló Kisshez, aki nagy gólhelyzetben lyukat rúgott. Fel­jöttek a győriek. Az 53. perc­ben­ a baloldalon felfu­tó Szaló lőtt mellé, majd 2 perc múlva az előretörő Izsáki bombája zú­gott el a jobb kapufa mellett. Az 54. percben­ Keglovich lövését védte Aczél. Továbbra í© jőira­­mú maradt a játék. Az 55. perc­ben Márt­ha a tisztám, álló Kies­hez játszott, a­ki a kapuival szemközt állva 10 m-ről mellé lőtt. Változatos mezőnyjáték után a 60 percben. Szalót buk­tatták a védők. A szabadrúgást Palota­ Varsányinak gurította, akinek 17 m­e© lapos bombáját Aczél bravúrral védte. A 63. percben az egyedül kapura tö­rő Kiás hagyott ki újabb gól­helyzetet, majd a másik oldalon. Keglovich veszélyes beadását védte Aczél. A 70. percben, Mi­hály cselek után a jobbszélen futtatta Borsányit. Izsáki az ötössel egymagassá­gban sza­bálytalanul szerelte a dunaújvá­rosi fedezetet. A szabadrúgást Borsányi lőtte be az ötösre, M­árt­ha fejesét Tóth kiütötte, a labda Cziglerhez­­került, aki baloldalról 5 m-ről higgadtan lőtt a háló közepébe 2:0. A 74. percben Borsányi a jobboldalról, az alapvonalról ad­ta középre a labdát, s az előre­vetődő Kiss szép gólt fejelt. A játékvezető azonban nem adta meg a dunaújvárosiak teljesen­­szabályos gólját. Ezután ideges hangulat lett"­­a pályám. A 75. percben a fellazuló du­naújvárosi védelem hagyta Sza­lót, aki a kifutó Aczél mellett a háló közepébe lőtt. 2:1. A győriek nagy erővel roha­moztak a kiegyenlítő gólért. A 80. percben­­Szaló közeli lövése Aczélról szögletre pattant. Aczél kétszer is bravúrosan tisztázott, m­ajd Nell 6 m-es lövését For­­maggini a gólvonalról mentette. A 84. percben egyenlített a győri csapat. Kapu előtti kavarodásból a lesen álló Keglovich-hoz került a labda, aki 3 lépésről a hálóba gu­rított, 2:2. A gól után a dunaújvárosiak elkeseredettem támadtak, de újabb gól m­ár nem született. ★ K­ ★ Lendületes iramú, színvona­las mérkőzést vívott egymás­sal a két csapat. Sem a ha­zaiak nem a győriek nem ren­dezkedtek be védekezésre, mindkét együttes nyílt sisakkal j­átszott. A támadásokhoz mind­két oldalon a fedezetek is fel­zárkóztak. Elsősorban ez ered­ményezte, hogy sok akciót, for­más támadásokat láthattak­ a nézők. A pontosabban adogató dunaújvárosiak a mérkőzés nagy részében birtokolták a labdát, sok gólhelyzetet terem­tettek Tóth kapuja előtt, azon­ban Kiss legalább öt alkalom­mal százszázalékos gólhelyzet­ben hibázott. A második duna­újvárosi gól után fokozódott az Iram, a győriek helyenként 6­­ 7 emberrel támadtak, egyenlít­­eniük azonban csak bírói tét­védés révén sikerült. A dunaújvárosi csapatban Aczél­­a gólokról nem tehet, a bravúros védések egész sorát produkálta. Az új összetételű vé­delem jól helytállt, több nehéz­­ helyzetben tiis­ztázta­k, különösen a két s­zélsőháttvéd, Formaggini és Andriska őrizték jól veszé­lyes szélsőnket. Borsányi ismét kiemelkedő játékot nyújtott, so­kat segített a védelemnek, s ő volt a motorja a dunaújvárosi támadásoknak is. Nem sokkal maradt el mögötte fedezet társa, Mihály sem. A dunaújvárosi tá­madósor ötletesen, ügyesen ját­szott, s különö­sen Czigler és Végh érdeme­ltne­k dicséretért. Kiss minden helyzetet elrontott. A győriek kapujában Tóth sok nehéz hely­zetben tisztázott. A gólokat nem védhette. A védelemből kiemel­kedett Orbán játéka, akit fej­jel 69 lábbal egyaránt sok duna­újvárosi támadást a­kasztott meg. A támadósorból a nagy terüle­ten játszó Nell és Szaló teljesít­ménye volt átlagon felüli, Stolcz nem bírt Andriskával. Keglo­vich változó küzdelmet vívott Formagginivel. Varsányi so­kat változtatta helyét, kapura azonban nem volt veszélyes. Vadas Gy. játékvezető na­gyon gyengén bíráskodott, téve­déseivel döntően befolyásolta a mérkőzés eredményét. Rózsa András NB I TARTALÉKBAJNOKSÁG Győri Vasas ETO—Dunaújvá­rosi Kohász 4:1 (1:0) Dunaújvá­ros 5000 néző. V: Molnár P. Győr.* Barna — Soproni, Orosz, Tamás, Czakler, Máté, Csukás, Merczel, Györfi, Somogyi, Ko- I­vács (Göböly). Dunaújváros: Sági — Földi, Devecseri, Sul­ic, Magasházii, Szabó, Kólas (Lec­hoszky), Linka, Tőr­ök, Simon. A mezőnyben k­iegyenlí­­tett volt a játék, a du­naújváro­siak kapushlibák miatt vesztet­tek. A játékvezető Ságit a 83. percben kiállította. G: Gyö­rfi (2, egyet­ül-e©böl), Merczel, So­mogyi. 411.: Földi. Jók, Őrösi, Somogyi, Györfi. ül. Magasházi, Török. Kijelölték az Pozsonyba utazó válogatott játékosokat Budapest válogatott Budapest válogatott­ba készül, Illovszky Rudolf szö­vetségi kapitány már kijelölte az utazó keretet: Tamás, Gelei, Ká­poszta, Mészöly, Mátrai, Szűcs, Ihász, Mathesz, Varga, Rákosi, Molnár, Bene, Albert, Göröcs, Farkas. Megemlítette Illovszky, hogy a 16-ik játékost csak a baj­noki forduló után jelöli ki. — Ta­másnak lehetőséget kell adni a szereplésre, ezért nem vettem most Szentmihályit számításba — mondta a szövetségi kapitány. A pozsonyi mérkőzésre szerdán társasgépkocsin utazik el a válo­gatott. A Pozsony—Budapest mér- Labdarúgó-híradó körést a csehszlovák televízió is közvetíti. „Kivel játszana az Új­pesti Dózsa legközelebb a KK- ban,?" Farsang Endrének, az Új­­pes­ti D­ózsa szakosz­tályvezet­ő­jé­­­nek tették fel ezt a kérdést. A v­álas­z: ,, Eddi­g csehs­alo­v­ált, jugoszláv csapattal mérkőz­tünk, most szívesen, vennénk mondjuk a bécsit Austriáit, nem utolsósorban azért is, mert Bécs közel van­, nem kell olyan fá­rasztóan utaznunk, mint például Szarajevóba. Hozzátette még Farsang Endre, hogy a Sparták Trnavával csak a döntőben sze­retnének találkozni, újság még: a Csepel ellen előreláthatólag nem változik az összeállítás, mert Kuharsziki még nincs teljesen rend­ben. Megkezdődött vokságLSZ-bin­: *,Az elmúlt évekhez képest ke­­ve­sebb volt a kiállítások száma, ami örvendetes tény” — mond­ta Góliás Róbert, a BLSZ főtit­kára. A Magyar Népköztársa­sági Kupáért is küzdenek a bu­dapesti csapatok, jelenleg még ötvenhat. Budapest ifjúsági vá­­logatottja előkészületi mérkőzé­seket játszik, tudvalevő, hogy a­­ fővárosból öt csapat vesz részt , a hagyományos ifjúsági *váloga­­­­tott tornán. Hetven új bíró jelölt részvételével véget ért a játék­vezetői tanfolyam, a jövő hé­ten elméleti vizsgát tesznek ■ a jelöltek. Hiányzanak... ri£TSSe nélkül utazik az ifjúsági váloga­tott Pozsonyba, ahol előmérkő­­zést játszik a pozsonyi ifikkel. Preiner Kálmán szövetségi edző a következőket jelölte ki: Lévai (Bp. Honvéd), Veréb (MVSC), Ko­máromi (Bp. Építők), Salamon (DVTK), Molnár (Komáromi Olaj­munkás), Pál (Szolnoki MTE), Dávid (Gyulai MEDOSZ), Hor­váth (B. Spartacus), Simon (Újp. Dózsa), Müller (Hl. ker. TTVE), Bencze (Tatabánya), Dunai (Újp. Dózsa), Kovács F. (Vasas), Túrai (FTC), Radics (Vasas). Az ifjúsá­giak szerdán délelőtt 8.30-kor az MLSZ-ben találkoznak. Ismét új játékos len, Szegeden hétfőn, a Diós­győr elleni találkozón, Zádori Gyula személyében. A Szeged­ben egyéként Kozma ismét sze­­repel, viszont hiányozni fog Várhelyi Arató, Reményik dr." Csömő"­, valamint az eltiltott De­­zsőfi. Szegeden bíznak abban, hogy a DVTK ellen megszületik az első győzelem! A Dinamo Moszkva az EK-győztes A nyolc között kiesett az OSC párbajtőrcsapata ,at Távbeszélő-jelentésünk­et (Heidenheim, április 1.) Az Idei Európa Kupa csapatverseny kilátásai, itt, Heidenheimben már az első percekben sem vol­tak kimondottan jók, háromszo­ros EK-győztes csapatunk, az OSC számára. Préda István ugyanis, mint az a bemelegíté­sek során kiderült, nem vállal­hatta a versenyzést, és ezzel a csapat egyik erőssége eleve hiányzott a sorból. Sérülése ugyan gyógyul­óban van , de miután közölték, hogy ugyanan­nak az öt vívónak kell végig versenyeznie ez egész versenyt, akiket a kezdésnél megneveznek, nem vállalhatták, hogy másik, egészséges csapattagot fosszon meg a versenyzéstől, esetleg úgy, hogy verseny közben visz­­szelépni kényszerüljön. A csapat, csoportjában. Igen rosszul, a brüsszeli csapat el­len döntetlennel kezdett, azután kikapott a román bajnoktól (Kulcsár vívott gyengén, nem volt győzelme), de jobb győze­­lemaránnyal azért tovább jutott. A kezdeti kiemelés rangsora azonban így jelentősen megvál­tozott. Az OSC addigi első he­lyét a moszkvai csapat foglalta el, így bajnokcsapatunknak nem az előzetesen kisorsolt dán, hanem a nyugatnémet bajnok lett az ellenfele. „Osztályozót" kellett vívnia, a legjobb nyolc közé kerülésért. A bonni csapa­ton azonban tújutott, ekkor vi­szont a helyi, jőképességű együttessel mérkőzött, sikerte­lenül. A heidenheimi csapattól 8:5 arányban vereséget szenvedett az OSC, amelyben Nemere 3, Kauer d­r. 1 és Marosi 1 győzel­met aratott. Kulcsár pedig egyet sem. Gnaier, Romoza, Würtz, Muck bizonyult ezúttal jobbnak. Az Európa Kupa döntőjébe a szovjet és az olasz bajnokcsapat került. (Ez utóbbi azonos az olasz válogatottal.) A moszkvaiak 9:5-re simán győztek, és Nyikan­­csikov, Szimoljakov, Vityebszkij vezérletével, megnyerték a pár­bajtőr bajnokcsapatok Európa Kupáját A címet, az egyvégté­­ben háromszor győztes magyar bajnokcsapattól hódították el. Szombaton elkezdődött az egyéni verseny is. Ezen Káosz dr. és Préda nem indult, s a ma­gyar versenyzők közül néhány csak vasárnap kezd vívni , 36 csoport van az első fordulóban. Sákovics József Meglepetésekkel kezdődött a forduló A bajnokság második forduló­jából pénteken egy férfi, szom­baton pedig egy női mérkőzést bonyolítottak le. Mindkét találko­zón vaskos meglepetés született. Az NB I-ben újonc gépgyári fiúk pénteken a Sportcsarnokban játszmaveszteség nélkül győzték le a műegyetemistákat. Szomba­ton a Sport utcában a Bp. Előre lelkes, jó játékkal, nagy küzde­lemben szerezte meg a két pon­tot a nehézipariaktól. NB I. Férfi mérkőzés. Április 4. Vasas—MAFC 3:0 (6, 10, 7). V: Gál 1. Jó: Ráfi. Izsó, a MAFC-ból senkit nem lehet kiemelni. NB I. Női mérkőzés: Bp. Előre — M­M 3:2 (11, —11, 14, —12, 8), V: Zsoltéi, Jó- Gajdos (a mezőny legjobbja) Csorbáné, il­l. Ger­­bardiné, Tóth M.

Next