Népsport, 1967. június (23. évfolyam, 109-129. szám)

1967-06-02 / 109. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA fentek, 1967. június 2. -ifc- íra: GO fillér -fa xxm. évfolyam, 109. szám REMEK MOTORVERSENY ÍGÉRKEZIK VASÁRNAP DÉLELŐTT A NÉPLIGETBEN! Jól mutatkozott be csütörtökön a brazilok ellen készülődő Vasas, Ferencváros-válogatott A közös csapatnak vannak bizonyos rendeznivalói a Flamengóval. Korábban ugyanis a brazilok 5:0-ás, tehát kiadós vereséget mértek a Fe­rencváros elődjére, a Kinizsire, amelyet akkor Dózsa-játékosok erősítettek. Az 5:0 reális volt A Flamen­gó-játé­kosok „iskoláztak” technikai trükkök egész sorát mutatták be, sziporkáztak a gyepen, s remekbeszabott gólo­kat lőttek, ötöt i­s, amikor éppen nem lőttek gólt, könnyedén, bo­­hókásan játszadoztak, eldugták, elrejtették a labdát. Röviden: nagyon megverték a mieinket. Ez tizenhárom évvel ezelőtt volt... Most megint jön a Fla­­mengo és milyen érdekes , tör­leszteni akar. Mert 5:0 ide, 5:0 oda, nekik is van némi rendezni valójuk a magyarokkal. Ők úgy mondják: nemzeti ügyük, ami a legutóbbi VB-n történt. Akkor a brazil válogatott, mint a világ­­bajnokság legnagyobb esélyese érkezett Angliába. Ahogy mond­ták,f eljöttek m­egsétáltatni a Rí­met Kupát. És akkor mi közbeavatkoz­tunk. A csoportmérkőzések so­rán a mieinktől szenvedték el aztán azt a megrendítő csapást, amely után még a repülőtéren is kábultak voltak, amikor a kiesett együtteseket búcsúztatták a ven­déglátók. Ezt nem bocsátja meg egyetlen brazil játékos sem. A Flamengó is azok közé a brazil csapatok közé tartozik, amelyen, „esküvel” fogadták meg, ahol mód kínálkozik rá a törlesztőnek. A közös csapat tehát bíztat, lehet abban, hogy most, ellenük nemcsak játszatni, küzdeni is fognak a vendégek. Mert nehezen felejtenek, mert egyszerűen nem tudnak felej­teni­. Paulo Henrique Souza de 011- veira, a hátvéd. A Flamengo egyik erőssége. Ő sem teszi egy­könnyen túl magát azon a liver­pooli délutánon, amikor jórészt azzal voltt elfoglalva, hogy ló­ Halálában rohangált a magyar csatárok, fedezetek után. S nem felejti el ő sem Gilmar kétség­­beesett arcát, amikor szinte hi­tetlenkedve nyúlt maga mögé több alkalommal is. A szamba klub — ment így becézik a Flamengót Rióban, mivelhogy nemcsak futballozni, de táncolni, sőt a zeneszerszá­mokkal is átlag felett bánnak tagjai — tehát törlesztésre ké­szül. Ugyanígy az FTC—Vasas közös csapat is. A készülődéshez hozzátarto­zott a csütörtöki program Buda­fokom. A kötetlen, könnyed játékon volt a fő súly Budafokon Már vagy kétezren, álltá­k kö­rül a BMTT3 sportpályáját, ami­kor ki­fu­tot­tak a pályára a csa­patok, tiszta fehérben, az FTC, Vasas közös, pirosban a hazaiak, az­ NB I B-s BMTE játékosai. A közös csapat így kezdett: Kende­­resi — Mátrai, Mészöly, Ihász, Miatihessz, Szűcs, Molnár, Varga, Al­ber­t, Farkas, Fieter. — Mi a taktikai utasítás? — kérdeztük a közös csapat edzőjé­től, Lakat Károly­tól. — Mindenki azt játszik, amit akar ... — jegyezte meg az ed­ző mosolyogva. Vagy ha úgy job­ban tetszik, mindenki azt játszik, amit tud. De aztán, komolyra fordította a szót: — Szerdán a Ferencváros és a vasas labdarúgói is játszottak előkészületi mérkőzést klubjuk­ban. Éppen ezért a könnyed mozgáson, a játékosságon, a kötetlenségen van a hangsúly... Nos, ami a játékosságot és a könnyedséget illeti, abban nem is volt hiba. Szemlátomást nem törték maguikat a közös csapat játékosai, inkább úgymond né­hány szép megoldásra, látvá­nyosságra törekedtek. Varga ele­gáns lövése nyitotta meg a gó­lok sorát. Aztán megint egy kis játék következett, majd Albert emelt a kapu közepébe. A buda­fokiak i­s ügyeskedtek közbeni, Kenderesinek is akadt dolga. Szünet után Kenderesi helyé­re Takács, Mátrai helyére Hor­váth, Fister helyére Katona állt be. Katona nemsokára el is he­lyezett egy labdát a budafoki kapuban. Ekkor 3:0 volt. Alber­tet szerelte Kunos, a volt ferenc­városi játékos, majd előretört és igen szép gólt lőtt. A váloga­tott közepe se tár kezet is rázott vele. Albertet ismét szerelték, Lakat dohogott: „ez a Flóri, ez a Flóri .. .” Aztán Albert meg­indult, négy embert kicselezve, a kapus mel­lett elegánsan lőtt a hálóba. La­kat edző ismét dohogott: — Ez a Flóri, ez a Flóri... Még Farkas lőtt gólt, 5:1 lett az eredmény. A végefelé járt már az idő, az edző elindult az öltöző felé. Katona játékvezető is odafutott a játékoski­járóhoz, és a sok éves gyakori­abban rit­kán előforduló szöveggel for­dult az edzőhöz: — A rendes játékidő már le­járt, de a játékosok nem akar­ják abbahagyni. Mit csináljak?... Lakat a meglepetéstől kereste a szavakat. Nem kis küzdelmet vívott önmagában, míg kimond­ta: — Nem, mára elég . .. Vasár­nap folytathatják! . . . — A brazilok ellen mindenek előtt a szép játékon lesz a hang­súly. A bajnoki kötöttségek után most felszabadultabban, nyugod­­tabban, szebben játszhatnak a játékosok. Most visszatérünk a régi magyaros iskolához, támadni fogunk — öt csatárral!! Persze ennek a mérkőzésnek csak a jellege barátságos, nem lesz majális, afféle zsonglőrpa­­rádé. Játszani kell, nem is fele­lősség nélkül, csupán kötetleneb­bül. A vasárnapi kezdő csapat vár­hatóan ez lesz: Géczi — Mátrai, Mészöly, Ihász, Mathesz, Szűcs, Molnár, Varga, Albert, Farkas, Fister, Várkonyi Sándor Bejelölték a montreali vívó csapatot A Giovannini Kupával befejező­dik a vívóknak a világbajnokságot iliege­lő­ző, esemé­n­yekbe­n rend­kívül gazdag versenyidénye. A montreali versenyig terjedő egy hónapot a világbajnokságra való rákészülést tölti ki.­­ A versenyidényt lezáró hetek igen megerőltető sorozatversenyei (magyar bajnokság, szocialista or­szágok versenye, Comó, Luxardo Kupa, Bologna) után először is ak­tív pihenőt biztosítunk a váloga­tottak többségének — mondja Sá­­kovics József szövetségi kapitány. — A néhánynapos lélegzetvétel után pedig elkezdődik a már ko­rábban kialakult gyakorlat sze­rinti szakmai munka. Ennek lé­nyege: a versenyzők mestereikkel végigzongorázzák a teljes techni­kai skálát, hogy amit a versenyek ebben a tekintetben rontottak, azt kijavítsák. Ezzel párhuzamosan természetesen igyekszünk vevóin­­kat a világbajnokság kezdetére megfelelő, „versenyéhes” idegálla­potba hozni, ami szintén előfelté­tele a sikeres szereplésnek. A versenyév eddigi történései tények, az események bővebb ér­tékelésére később még visszaté­rünk. Itt is el kell azonban mon­danunk, röviden, hogy az eddigi versenyek mérlege, számunkra lényegében kedvező. Néhány igen komoly nemzetközi győzelem, több értékes helyezés fűződik ví­vóink nevéhez ebben az évben is. — Az alapjában biztató képet persze zavarja néhány bizonyta­lansági tényező — mondja a szö­vetségi kapitány. — Néhány kulcs­emberünk teljesítménye nem ki­elégítő, van több sérültünk (Pé­­zsa, Kovács Tamás, Gyuricza, B. Nagy s a beteg Gulácsy), és így tovább. Például Kulcsár, tanulmá­nyai, vizsgái sikere érdekében nem vívhatott úgy és annyit, mint az szükséges lett volna. Ezért az­után­­, az előbb említett aktív pi­henő helyett is, dolgozni fog. A vívás mellett pedig Oroszlányba jár termelési gyakorlatra, lévén műegyetemista. De a többiek kö­zül is nagyon sokat erősen igény­be vett az egyetemi vizsgaidőszak, és a vele párhuzamos verseny­idényvégi hajrá. Gulácsy Mária tőrbajnoka ön­krét csúcsformáiban döntötte ágy­ba a tüdőgyulladás. Hat kilót fo­gyott, ma még csak lábadozik. Gyakorlatilag újra kell majd kez­denie az egész vívó­évet — kér­dés, hogy mennyire sikerül rege­nerálódnia a világbaj­n­okságiig hátra levő néhány hét alatt. A Magyar Vívó Szövetség el­nöksége szerdai ülésén­­megej­tette a válogatást, és gondosan mérlegelve a teljesítményeket az alábbi 21 vívóból álló csapatot jelölte ki Montreálra. Férfi tör: dr­. Kamuti Jenő, Ka­mu­ti László, Szabó Sándor, Gyu­ricza József, Gyarmati Béla (csak egyéniben), Fenyvesi Csaba (csak csapatban). Női tőr: Ujilakiné Rejtő Ililkó, Sákovicsné Dömöliky Lídia, Tótdi­­né Juhász Katalin, Gulácsy Már­­ia, Bóbis Ildikó. Párbajtőr: Nemere Zoltán, Kulcsár Győző, Lehetnitz Pál, B. Nagy Pál, Fenyvesi Csa­ba. Kard: Pozea Tibor, Bakonyi Péter, Meszénia­ Miklós, Kovács Attila, Horváth Zoltán (csak egyéniben.), Kovács Tamás (csak csapatban*). H­árom fegyvernemben szoros volt a válogatottságért folyó verseny. Párbajtőrben, dr. Török Ottó, női tőrben Marosi Paula pályázhatott még teljesítménye révén a válogatottságra. Kard­ban Kovács Tamás és Horváth Zoltán állt körülbelül azonos eséllyel. A mindkettőjüket sze­repeltető döntés átgondolt és igazságos. Kovács Tamás telje­sítménye alapján feltétlenül megérdemli a válogatottságot, Horváth Zoltán mellett pedig (akinek idei hazai teljesítménye gyenge) nemzetközi eredm­­é­­*■■é vekbe“» gazdag (legutóbb: 1963, Moszkva, bronzérem) múltja szól. Dávid Sándor Küzdelmek a bajnoki címekért, rangadók vidéken is, fiatalok a porondon T­r k­étségtelen: a legnagyobb érdeklődéssel várt­­ó esemény a hét végén a Bp. Honvéd nem­zetközi gyorsasági motorversenye. A Népli­get több tízezres nézőserege mellett jut azért bősé­gesen érdeklődő a Flamengó népstadioni bemutat­kozására. Biztosan sokan lesznek kíváncsiak a rang­adókra vízilabdában és kézilabdában egyaránt. Vár­hatóan nagy küzdelemben döntik el a bajnoki cí­mek sorsát a kötöttfogású birkózók, azután torná­szaink is. Idén először válogatnak az evezősök, Csepelen és Ráckevén, Európa motorsportja vasárnap a Népligetre tekint Egy csendes vasárnaptól „­mentette meg” a Bp. Honvéd Európa gyorsasági motorsportját, amikor elhatározta nemzetközi versenyének a megrendezését. Vasárnap csak a Népligetben lesz nemzetközi gyorsasági verseny a kontinen­sünkön, éppen ezért érthető a nagy érdeklődés. A rendezőség száz jelentkezőből válogatta ki a legjobb ötvenkettőt. Ennyi neves és világhíres versenyzőt még nem látott Budapest, mint amennyire vasárnap számíthat. Indul az NSZK- ból­ Rudolf Kunz, aki még ma is birtokosa az amerikai Seston néhány évvel ezelőtt 50 kcm-es gépén felállított 225 km/órás sebességi világ­csúcsnak. És Kunz egy olyan 125-ös géppel jön Budapestre, amellyel kebelbarátja, Anscheidt már világbajnokságot nyert. Az új-zélandi Gin­ger Molloy a VB-k rendszeres résztvevője, a spanyol Bultacom gyár színeiben indul 125-ös és 350-es géppel. Az ötvenkét külföldi között ott lesz az angol Billie Nelson, akire már a VB-ken is alaposan felfigyeltek. A 7 angol, 8 NSZK-beli és 9 osztrák versenyző mellett — többek között — indul 2 dél-afrikai és 4 ausztrál versenyző is. Vajon helytállhatnak velük szemben a hazai versenyzők? Szabó II László, Reisz János és Spät Tibor igen nehéz verseny előtt áll a 125 kcm-es futam­ban. Ugyanúgy nehéz lesz a magyar versenyzők dolga a 350 és az 500-as futamokban is. Külö­nösen azért, mert bajnokunknak, Kurucznak egy bukásból eredően még fáj a lába. Kurucz ennek ellenére bízik benne, rövidesen teljesen harcképes lesz. Izgalmas vízilabda-forduló A válogatott együttes RoTMn­eby-ben tett sikeres kiruccanása után alighanem az­ eddiggi legérdeke­sebb fordulóval folytatódik ez elsőosztályú vizit­­l­abda-bajnokság. Az 5. forduló mind­en­ találko­zójára szombaton kerül sor , a válogatott hét­főn már a további erőpróba színhelyére, Lvov­b­a u­ta­zik. Az idén, első alkalommal rendeznek kettős mérkőzést ez Újpesti uszodában, ő minden bi­zonnyal szépszámú közönséget vonz a nem min­dennapos program. A bajnokságban vezető Új­pesti­ Dózsa a csupán egyetlen ponttal szorosan mögötte álló Bp. Honvédot látja vendégül. A két együttes évek óta remek küzdelmet hozó mérkőzéseket játszik egymással. Tavaly a Tüzér utcában 3:3 re az újpestiek nyertek, Újpesten viszont emlékezetesen színvonalas játék után 5:5- re végeztek egymással. Az 1966. évi bajnokság egyik hatalmas meglepetését idézi a másik össze­csapás: A V. Izzó a Szolnoki Dózsát látja vendé­gül, N­ágy évvel ezelőtt az utolsó, másodpercben lőtt góllal 3:2-re nyert Újpesten az Izzó). A Sportuszodában a legutóbbi kettős forduló­ban ugrásszerű formajavulást igazoló FTC az eddigiek során mindvégig igen, megbízható, egyenletesen jó formát mutató Cs. Autóval méri össze erejét. Az FTC­­ győzelme esetén az 5. helyről a 3-ra zárkózhat fel. A jelenlegi 3. autó­gyári gárdának minden valószínűség szerint a döntetlen is elegendő az előkelő hely megőrzésé­hez,­ egyenlő eséllyel lép szőnyegre a bajnokii címért. Pehelysúlyban Baracsi az ötszörös bajnok Gutiman-­ nal, a rendkívül tehetséges Csepelával, Gubikkal Hajdúval találja magát szemben. Könnyűsúlyban Sieer ellenfele a rutinos Deli lesz, továbbá az ener­gikus Hornyák és Urbán. Váltósúlyban talán még az eddigi súlycsoportokat is felülmúló harc várha­tó Kovács az örök rivális Rizmajer fivérekkel, a robbanékony Urbanoviccsal, és a vidéki bajnoksá­gon üstökösként feltűnt fiatal Ráczcal vív „élet-ha- lál” küzdelmet. A középsúlyban Sillai mellett Pin­tér, Giczy, Pércsi és Szabó J. is jogos remények­kel tekinthet a bajnokság szombat reggeli rajtja elé. És az Európa-bajnokok páholyban érezhetik ma­gukat? Kozma aligha talál legyőzőre. Kisst és Var­gát viszont már érte idén kellemetlen meglepetés, Ivázi, illetve Torba személyében. Jósolni tehát az eredmények tekintetében nem le­het, abban viszont bízhatunk, hogy nagyon színvo­nalas, küzdelmes bajnoki csata folyik majd a Já­­tékcsarnok küzdőterén. Kézilabda-rangadó Győrött A „hét mérkőzése” címet a kézilabda NB I so­­ron k következő fordulójában vitathatatlanul a Győ­ri Textiles—Bp. Honvéd férfi mérkőzés érdemli­­. Függetlenül attól, hogy a két együttes pilla­natnyilag n­incs a legjobb formában. Vasárnap délelőtt Győrben — a televízió nyilvánossága előtti — a tavalyi bajnokság első és második helyezettje találkozik. A Honvéd a múlt évben biztosan szerezte meg a bajnoki címet, öt pontos előnnyel. A Textiles második helyét sem veszé­lyeztette ez őszi fordulóban, más együttes. Ez évben a tizedik forduló előtt is a Honvéd áll az élen, mindössze egy pont veszteséggel. Kulcsemberei az utóbbi időben sorozatban for­májuk alatt játszottak, s érződik a hosszú ideje sérüléssel bajlódó Vitlkray hiánya is. A Textiles jelenleg a 3. helyen áll, a Spartacustól szenve­dett vereséget, s háromszor mérkőzött döntetle­nül. (A Pécs, a Csepel és a Győri ETO ellené­ben) Az EB után országos bajnokságon a kötöttfogású birkózók Kötöttfogású birkózóink most abban a kedvező helyzetben készülnek az országos bajnokság rajt­jára, hogy két hete három Európa-bajnoki arany­éremmel bizonyították: nemzetközi színvon­alon űzik sportágukat. A nem mérhető sportágakban csak a világversenyek jelenthetik a mércét, s ezt most nemcsak három aranyérmesünk érte el, ha­nem a csapat többi öt tagja is, hiszen egyikük sem játszott alárendelt szerepet a kontinens legjobbjai­nak parádéján. „Könnyű” dolguk volt, nem terhelte őket az esé­lyeseket mindig nyomasztó külön felelősség. Most viszont itthon már azt kell bizonyítaniuk: megér­demelten esett rájuk a bizalom. De a bukaresti vi­lágbajnokságon is őket illetné a címeres mez? Ez cseppet sem látszik előre lefutott küzdelem­nek. Mind az öt említett birkózónk kemény ellen­felekkel találkozik. Vegyük csak sorra őket: Lep­kesúlyban Alker mellett Radics, Kupcsik, és az el­sősorban szabadfogásban erős elveit is csaknem Sok esélyes a tornászbajnokságokon A szombaton és vasárnap megrendezésre k­e­­rülő országos felnőtt I. osztályú tor­nász bajnok­ságra több férfiversenyző nevezett, mint női tornász. A legnagyobb létszámmal a Bp. Honvéd képviselteti magát a hét férfi- és hat m­őver­­­senyzővel. A Bp. Spartacus 12, az FTC pedig­­10 tornász indulását jelezte. A férf­­aiknál nincs sé­rült, így az öt mesterfokú tornász kivételével a teljes élmezőny rajthoz áll. A nőknél hasonló a helyzet. Sokan pályáznak a dobogóra kerülésre. Hupka, Bujtás, Pataki, G­e­­rnersich, Belláik, Münich, Bathó, Báló, Fekete, Tas­­nádi egyaránt esélyes. A férfiaknál előreláthatólag a fővárosi verseny­zők küzdenek meg a helyezésekért. Ha a múlt he­ti formájukat megőrzik a tornászok, akkor a kö­zönség jó versenyt láthat Kovács, Herczegh, Csányi, Menitsik, Pogonyi, Molnár, Bódi és Bér­­czy­­között. Teljes kajak-kenu élmezőny az Újpesti Öbölben A hét végén ismét rajthoz áll a kajak-kenu­­sport apraja, nagyja. A nagyok a Budapesti Ka­jak-Kenu Szövetség által rendezett A-típusú ver­senyen, az Újpesti öbölben. A versenyen a teljes hazai élgárda rajthoz áll. S ez végre valóban teljességet jelent. Mózes Anna és Wichmann Ta­más visszavonta ugyanis átigazolási kérelmét, visszatért anyaegyesületéhez — felismerve végre az egyetlen helyes utat —, s ezzel visszanyerte versenyzési jogát. A fiatalok és a kezdők részére ezúttal a Ganz- MÁVAG rendez versenyt, a Római parton. A leg­fiatalabbak pedig vasárnap délben, a BKKSZ ver­senyének szünetében az úttörő­ olimpia budapesti döntőjét vívják. Erős csapattal érkeztek a bolgár röplabdás­ lányok A hét végi röplabda program érdekesnek ígér­kező nemzetközi találkozóval gazdagodik. Az ORT-re készülő ifjúsági női röpla­bdázóink két mérkőzésre, a bolgár fiatalokat látják vendé­gül. A hivatalos Magya­rország—Bulgária találko­zóra pénteken este szabad téren a Vasas Turbó a Marcibányi téri pályáján kerül sor. A szombati visszavágót ugyancsak itt rendelik meg. A ven­dégek népes csoportja csütörtök délelőtt repülő­vel megérkezett a fővárosba, és délután edzést is tartottak az összecsapás színhelyén. A várható esélyekről és az ellenfélről Havasi Gyulánét, az ifjúsági csapat edzőjét kérdeztük meg: ,,A tavalyi Budapesti EB-n találkoztunk a bolgárokkal utol­jára, akkor nagy küzdelemben, ugyan­, de 3:2 re ők győztek, s­­az­ európai mezőnyben a 4. he­lyen végeztek. Felkészülésünk a terveknek meg­felelően történt, így jó iramú, színvonalas játék­ra és nagy küzdelemre van kilátás. Szeretnénk vissza­vágni a legutóbbi vereségért.” Vizsgázik a budapesti atlétikai utánpótlás A fiatal fővárosi atlétáik idei első seregszemlé­jét láthatjuk szombaton és vasárnap az Előrie-pá­­lyán. A budapesti juniorok, a 19 — 21 évesek baj­nokságán sok tehetséges atléta vonul fel, közöt­tük válogatott jelöltek is, és mellettük indulnak a legjobb ifjúságiak. Különösen a futószámokra érkezett a sok nevezés. A többi fővárosi felnőtt atléta részére a Bp. Spartacus versenye biztosít indulási lehetőséget. A váltóbajnokság elhalasz­tása folytán műsorát több futószámmal (férfi és női 1000 m, férfi 400 m, 800 m, 5000 ín, 110 na­gát) bővítették az élgárda részére. * Kitűnő mezőnyre számíthatunk a szombaton kezdődő nemzetközi lövészversenyünkön. Első,­sorban a szovjet és nyugatnémet lövészek ered­­ményeire, felkészültségére lehetünk kíváncsiak,, de nagy küzdelem várható a bolgár, román és osztrák lövészekkel is. A legjobb hazai puskások most nemzetközi mezőnyben bizonyíthatják, hogy állandósítani tudják javuló eredményeiket, pisz­­tolyosaink pedig alkalmat kapnak arra, hogy f©r vetítessék korábbi gyengébb szerepléseiket. 1á A lovasok Budapest-bajnokságának II. fordulója biztosan megint szép számú érdeklődőt vonz a Nem­zeti Lovardába. A nagy kérdés: kilábal-e a Buda­pesti Lovas Klub gyengélkedéséből és el tudják-e érni, hogy az első fordulóban ragyogóan szereplő Budapesti Honvédhoz hasonlóan legjobb lovaikat indítsák az ifjúsági lovasok alatt az alacsonyabb számokban?

Next