Népsport, 1968. március (24. évfolyam, 42-63. szám)

1968-03-01 / 42. szám

A SlAGYA. TFAT.YEVK­.ÍM KK MMIHTS/0VÉTSÉK LAPJA SZOMBAT, 1968. MÁRCIUS 9. •$» Á12: 1­0 fillér ^ XXIV. ÉVFOLYAM, 42. SZÁM Szombaton rajt a labdarúgó-bajnokságban M­iupir,&MBden a mmxrecímjimpim A MOB és 113E MTS Hitszággas Tanácsa a felkészüstésrérl és a feladatokról tárgyalá Pénteken reggel zsúfolt volt a Sportcsarnok első emeleti tanácsterme. Az MTS Országos Ta­nácsa és a Magyar Olimpiai Bizottság tartotta együttes ülését és megtárgyalta a mexicói olim­piára történő előkészületek tapasztalatait, hatá­rozott az olimpiáig történő felkészülés további feladatairól. Egri Gyula, az MTS OT elnöke nyi­totta meg a­ tanácskozást. Csanádi Árpád, az MTS OT elnökhelyettese terjesztette elő a MOB elnöksége és az MTS OT megbízásából az olimpiai előkészületekről, a további feladatokról szóló jelentést. Tokiótól — Mexicóig A bevezetőben Csanádi Árpád Utalt az MTS OT és a MOB 1966-ban született közös határo­zatára, amely megszabta a fel­adatokat. — Elvileg a nagy terhelésű m­unka éve volt 1967 — mondot­ta — Ezt az elvet azonban nem mindenütt és nem teljes mér­tékben sikerült megvalósítani. Nem egy sportágban például túlméreteztük a verseny­­programot, amely hátráltatta a tervezett edzésmunka el­végzését. Öttusában és a vízilabdában éppen a nagy nemzetközi versenyek miatt — VB, Jadran Kupa — spor­tolóink nem tudták csúcs­formájukat októberre, a Nemzetközi Sporthét esemé­nyeire kialakítani. A Magyar Olimpiai Bizottság i­ mexicói előkészületek további tárgyalásainál célul tűzte ki, hogy a magyar csapat Tokióban elért eredményeit megszilárdít­ja. Tehát a megszerezhető pon­tokból Mexicóban, a tojdói olim­piához hasonlóan legalább 1S0- at, vagy még árunál is többet gyűjtsön össze. Azóta a férfi és a női röplabdában csapataink nem tudták a részvétel jogát megszerezni. Úgy döntöttünk, hogy férfi kosárlabda-válogatot­tunk sem indul Szófiában, a so­romalávő olimpiai selejtezőn, mi­vel a csapat még nem érte el a kívánt színvonalat. hi­sznosítjuk a korábbi tapasztalatokat 1967 októberében a magyar küldöttség részt vett a mexikói Nemzetközi Sporthéten. A haza­érkezés után összesítették a kinntjárt szakemberek tapasztala­taikat.­­ A nemzetközi sajtó is sokat foglalkozott a 2200 méteres ten­­gerszintt feletti magasság követ­keztében előálló oxigénhiány­­nyak­ást mi is tapasztaltuk, de a probléma nem leküzdhetetlen. Szükségesnek tartjuk öttusá­ban, kajak-kenuban, vívás­ban, valamint a középtávfu­­tóknál megteremteni a ma­gaslati előkészületek feltéte­leit. Azt tapasztaltuk, hogy azokban a sportágakban, ahol nincs szük­ség fokozott oxigén-ellátásra, néhány napos mexikói tartóz­kodás után a sportolók képesek maximális edzésmunkára. Sok problémát jelent az időeltolódás,­­ a nagy hőmérsékleti különbség,­­ a gyakori eső, stb. Meg kellett azt is állapítani:­­ az által­ános és edzés-fegyelem tekintetében, valamint a közös­ségi szellem kialakításának ér­dekében néhány sportágban még akad tennivaló. A tapasztalt versenyzők mellett a fiatalok is 1961 végén az olimpiai sport­ágakban kétéves felkészülési programokat készítettek. Ebből, az 1968-as terveket az idén a szövetségek vezetőivel még egy­szer megtárgyaltuk, kibővítettük. Ezek alapján a labdarúgás kivételével jelenleg 239 olimpiai kerettag készül, akik közül 132 Tokióban is járt. A keretnek te­hát mintegy fele új versenyző.­­ Az idei program lényege: július 31-ig tart az első felké­szülési időszak, amelynek lezá­rásával a sportágak mindegyiké­ben megtörténik a név szerinti válogatás, a csapatkijelölés is. Célunk ezzel az, hogy a hátra­levő időben nyugodtan, izgalom­­mentesen készülhessenek spor­tolóink az olimpiára. A máso­dik, viszonylag rövidebb felké­szülési időszakban lehetőség nyílik a tudásszint növelésére, és az időszak végén — amikor már Mexikóban lesznek ver­senyzőink — a csúcsforma ki­alakítására. Az 1967-es nagy versenyek tanulságai Mivel a tokióinál eredménye­sebben kívánunk szerepelni Me­­xicóban, nem érdektelen pillan­tást vetni a mostani helyzetre. 1967-ben 7 sportágban vettünk részt VB-n, EB-n és egyéb nagy eseményen. Az olimpiai pontértékelés alapján birkózásban, evezés­ben, kajak-kenuban, ököl­vívásban, öttusában, női tor­nában és vívásban összesen 121 pontot gyűjtöttünk. Lab­darúgó-csapatunkat képes­nek tartjuk a tokiói siker megismétli e­rre. Atlétikában és úszásban­ az el­múlt évi világranglisták alapján következtettünk, az előbbiben 78, az utóbbiban 3 pontot szerez­hetünk. A súlyemelők pontszer­zési lehetősége, a hasonló rang­listák és a mexicói Nemzetközi Sporthét eredményei aletén 18-ra tehető, míg a vízilabda­válogatottunkat feltétlenül do­bogóra várjuk. Ez 180 pont kö­rüli teljesítményt ígér, még úgy is, hogy nem szerepeltettünk felsorolásunkban lövész-, vitor­lás és kerékpáros versenyzőt. Mindezeket figyelembe véve meg kell állapítani: pont­erősség szempontjából nem áll rosszul csapatunk, de az esély­esek­kel minden sportágban fokozo­­abban kell foglalkoznunk. Az sem biztos, hogy az orszá­gok közötti pontverseny ranglis­táján megtartjuk Tokióban elért helyünket. Most két igen pont­erős német csapat jelentkezik: az NDL és az NSZK (Tokióban egységes német csapat indult), a további vetélytársak közül a lengyelek, és még néhány, az előkészületek szempontjából elő­nyös helyzetben levő országgal kell nagy küzdelmet vívnunk. Míg Tokióban 160 versenyszám aranyérméért küzdöttek a rész­vevők, addig az idei olimpián — cselgáncs nélkül is — 172 olim­piai bajnokot avatnak majd. Köztudomású: úszásban, sport­lövészetben és­­ökölvívásban nö­vekedett a versenyprogram. Mindezeket együttvéve leszö­gezhetjük: a magyar sport igen nehéz olimpia előtt áll Ezután Csanádi Árpád rövid összefoglalást adott az olimpiai sportágak helyzetéről: ATLÉTIKÁBAN — az 1967- ben részben elmulasztott edzés­munka pótlása folyik. A mos­­­tani edzéseken elvégzett mun­ka eddig több, mint 1967 elején volt — a pontszerzés a dobó­­számban, továbbá ezeken felül a női ötpróbába­n és a férfi hár­masugrásban látszik valószínű­nek. A közép- és hosszútáv­­futóink teljesítményei nem mu­tatnak fejlődést, örvendetes vi­szont, hogy néhány esélyes ver­senyző edzőproblémája megol­dódott. BIRKÓZÁSBAN — Tokióban magas, pontszámot (23) értek el versenyzőink. 1966-ban mindösz­­sze 10 pontot gyűjtöttek a nagy versenyeken. 1967-ben már hatá­rozott fejlődésről tettek tanúsá­got. A magyar versenyzők küz­dőmodora igen előnyösen alkal­mazkodott az új szabályokhoz. EVEZÉSBEN — a kormányos nélküli négyes szerepléséhez fűzhetünk reményeket. 1967-ben e csapat határozottan fejlődött. GYEPLABDÁBAN — olimpiai kiküldetésre nem érett még meg csapatunk. KAJAK-KENUBAN — Tokió­ban 18 pontot szereztünk. Két évvel később, olimpiai pontszá­mítás szerint 24, 1967-ben pedig 26 pontot. Az egyes verseny­szá­mokban a hajrákészség javulá­sával növekedhetnek győzelmi esélyeink. KERÉKPÁRBAN — verseny­zőinknek további erőfeszítéseket kell tenni, hogy bekerüljenek a mexicói csapatba. LABDARÚGÁSBAN — el kell dönteni, milyen csapattal indu­lunk. Rövidesen erre is sor ke­rül. A közös alapozást idejében el kell végezni. Sajnos az elő­készületeket az Európa-bajnok­­ságért folyó küzdelem és a VB-selejtezők várható mérkőzé­sei és a kupaküzdelmek zavar­ják. LOVAGLÁSBAN — nem ren­delkezünk megfelelő feltételek­kel. ÖKÖLVÍVÁSBAN — mintha­­ kimozdultunk volna a mélypont-­­­ról. A teljes létszámú csapat ki­­alakítása e pillanatban még csak illúzió. Néhány pontszer­zésre esélyes versenyzőnk azon­ban van. A felkészülésen és a versenyeztetés formáin kell ja­vítani. ÖTTUSÁBAN — igen meg-­ erősödtek az ellenfelek. Csak­ alapos felkészülés esetén szá­míthatunk az egyéni és a csa­patversenyben is teljes sikerre. (Folytatás a 3. oldalon) az olimpiai sportágak­b­an Még csak Írország ellen játszunk világbajnoki selejtezőt Csütörtökön a késő éjjeli órákban fejeződött be Prágában a csehszlovák, a magyar, a dán és az ír labdarúgó-szövetség képviselőinek megbeszélése a világbajnoki selejtező mérkőzé­sek időpontjával kapcsolatban. A tanácskozáson J. Starek, dr. Jira, J. Mark­o (Csehszlovákia), L. E. Hylsdrup (Dánia), L. Rapp­­le (Írország) és Sós Károly (Ma­gyarország) vett részt A megjelentek előzetesen megállapodtak a csoport 12 vi­lágbajnoki selejtező mérkőzésé­nek időpontjáról, de a dátumok csak a szövetségek utólagos távirati jóváhagyása után vál­nak véglegessé. A prágai meg­állapodás szerint ebben az esz­tendőben négy világbajnoki se­lejtező mérkőzést játszanak, a további nyolcra 1969-ben kerül sor. A magyar labdarúgó-válo­gatott az idén csak egy selejtező találkozót játszik — Írország ellen Budapesten —, a továbbia­kat 1959. május 25. és október 22. között játssza le. A VB-selejtezők második cso­portjának műsora: 1983 . szeptember 25: Dánia— Csehszlovákia, október 20: Cseh­szlovákia—Dánia, november 8: Magyarország—Írország, decem­ber 1: Írország—Dánia. 1969 — május 4: Írország— Csehszlovákia, május 23: Ma­gyarország—Csehszlovákia, má­jus 20: Dánia—Írország, június 8: Írország—Magyarország, jú­nius 15: Dánia—Magyarország, szeptember 11: Csehszlovákia— Magyarország, október 7: Cseh­szlovákia—Írország, október 22. Magyarország—Dánia. (MTI) Győr­s a Tatabánya Soroksárért, s mire lesz képes a Videoton a Fáy utcában? Megkezdődik! A labdarúgó-szurkolók nevében is momlhál­­unk: végre, végre elérkezett március 2., az 1968-33 bajnokság rajtja. Legjobb csapatainknak ez lesz a hatvannyolcadik versengése. Nagy ér­deklődéssel várjuk, hogy felgördüljön a függöny, s a premier keretében pályára lépjen két ta­pasztalt, kitűnő csapatunk s az új bajnokság két újonca. A Báy utcában a Vasas a Videoton SC-vel, Soroksáron pedig az Egyetértés a Tata­bányai Bányásszal mérkőzik. Mit várhatunk e két találkozótól? 15 a Vasas berkeiben Kil-Angyalföldön, tanatnyilag nem a leg­­rózsásabb a hangulat. Mégpedig azért nem, mert a piros-kék játékosok közül többen bajlódnak sérüléssel, betegséggel. Kenderes­, Somogyvári és Máthosi sérült. Budié­, pedig beteg. Az utóbbi előkészületi mérkőzéseken Hlovszky edző sok cserére kényszerült, mert a Benfica ellen nem mindegyik játékost szerepeltetheti, de mivel ezek a bajnokságban játszhatnak, ne­kik is játéklehetőséget kellett biztosítania. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a Fáy utcában borúlátás van. Erről szó sincs, hiszen a Vasas, bármilyen összeállításban is játszik, lényegesen jobb csapat, mint az újonc Vi­deoton SC. A székesfehérvári fiúk érthetően szorongva várják, hogy átessenek a tűzkeresztségen, éppen ez a Vasas ellen! Kárpáti edző úgy véli, hogy különösebb izgalomra azért nincs okuk, az esélytelen csapat nyugalmával léphetnek pá­lyára. Az együttesben három új fiú kap helyet: az újpesti Fejes, a Vasas volt játékosa, Kovács L., s a csatársorban az óbudai Pintér. A székesfehérváriaktól csupaszív, lelkes fél játékot várunk­, a Vasastól pedig jó csapat- és játékot s biztos győzelmet. Tippünk: ■ S®B*picSavafrl biztosan nagyobb lesz a küzdelem, mégpedig azért, mert az Egyetértés otthoni környezetben játszik, véleményünk szerint jól erősített, s jelenlegi összetételében sokkal tapasztaltabb együttes, mint a Videoton. Az Egyetértés jó játékosanyagára jellemző, hogy Németh Lajos, Szántai és Perecsi nem is tudott a kezdőcsapatba bekerülni, Pál Tibor pedig sérülése miatt fog hiányozni. Az Egyetértéssel kapcsolatban érdemes meg­említeni, hogy a csapat fokozatos formajavulás­ról tett tanúságot az előkészületi idő alatt, de még a legutóbbi napokban sem játszott igazán jól. Segíthet az együttesen az, hogy sok a csa­patban a gyors játékos, s néhányuk nagyon küzdőképes is. És a Tatabányai Bányász? Hári edző szerint felkészülten, jó erőben várják a rajtot. Az együttes hátsó csapatrészei a régi játé­kosokból tevődnek össze, s elég szilárd, meg­bízható egységnek látszanak. A támadósor Monostorival sokat erősödött, s Tatabányán úgy vélik: Arany is erősítést je­lent. Az összeállítás Szabó és Hernádi egészségi állapotától függ. Mit várunk? Nem lennénk meglepve, ha az Egyetértés lelkes, szervezett játékfelfogással pontot szerezne, de valószínűbbnek tartjuk, hogy az egységesebb, összeszokottabb ven­­dégek idegenben is győznek. Tippünk: ** Indul a tekebajnokság Szombaton és vasárnap a fővárosban és a vi­déken megindul a teke „nagyüzem", kezdődik a női és a férfi csapatbajnokság. A C3B jelen­tőségét növeli az a tény, hogy ebben az évben rendezik meg a tekevilágbajnokságot. A válo­gatott keret tagjainak felkészülését pedig első­sorban a hazai versenyek hívatottak elősegíte­ni, ezek a versenyek alkalmasak az erők felmé­résére is. A női NB I bajnoka, az FTC az idén megerősödött, s így elsősége aligha forog majd veszélyben. Más a helyzet a férfi NB I-ben. Az FTC mellett mások is pályáznak az első helyre, szeretnék, ha megszakadna a zöld-fehérek si­kersorozata. Az NB I újoncai egyébként a Z. Danuvia, az MGM Debrecen, illetve a Győri Len­szövő és a K. Porcelán. A döntőkhöz érkezett a röplabda MNK Egy éve folyó, maratoni kü­zdelemsorozatban te­tőfokához érkezett a röplabda MNK. Szombaton és vasárnap a döntő első fordulójában hat női és hat férficsapat lép a pályára. Az MNK döntőjét egyébként nagyon jól időzítették.­ A Bp. Honvéd férficsapata MNK-mérkőzéseit felhasználja a BEK- re való készülődésre. A többi csapatnak pedig na­gyon jól jön az erőfelmérés a bajnoki rajt előtt. Egyébként a kétnapos röplabdaműsoron előrelát­hatólag színvonalas mérkőzésekre és nagy küzdel­mekre számíthatunk. A férfiak mezőnyében három csapat — a Bp. Honvéd, a Csepel és az Újpesti Dó­zsa — van versenyben. A nőknél az Újpesti Dózsa nagy riválisa lett a megerősödött M­M, d­e a TFSJG csapatával is számolni kell ebben a nagy verseny­futásban. Az bizonyos, hogy a döntők első forduló­jában, szombaton és vasárnap az Üteg utcában, il­letve a Sportcsarnokban már tisztázódhatnak a frontok a megtisztelő cím elnyerését illetően. • • Ökölvívásban szemtől szemben • Az újonc és az ötszörös bajnok ♦ A „mezőnyjátékos" és a listavezető ♦ A titkos esélyes és a sereghajtó Az őket vivő NB I forgószínpadán örvende­tes cselekmény folyik. A szokástól eltérően igen szoros egyéni­ párharcokat hozott a nyi­tány, s nagyon találó Végh Máténak, a Bp. Honvéd szakosztályi elnökének az esélyekre vonatkozó megjegyzése: — Könnyebb bajnokságot nyerni, mint meg­védeni, s bár nekünk többször sikerült, az idei bajnoki cím megszerzése sokkal nehezebb lesz. Bizony. — SOKKAL! Akárcsak a labdarúgó NB I-ben, az ökölví­vásban is háromesélyes ebben az évben a bajnokság, legfeljebb nem teljesen egyenlők az esélyek. A második fordulóban azonban to­vább tisztázódhatnak az igazi erőviszonyok, mert vasárnap mindhárom b­ajnokjelöltre ér­dekes és izgalmas feladat vár. 1. A Bp. Honvéd együttese az újonc Tatabánya­ Bányászt keresi fel, s hogy nem lesz könny® dolga, azt az első forduló alapján bízvást állít­­hatjuk. Papír-, pehely-, nagyváltó- és középsúly­­ban egyaránt erős mindkét csapat s miután a többi súlycsoportban is csak Ka­jdi és Máthé tű­nik biztos pontszerzőnek a Bp. Honvédból, nagyon szorosnak ígérkezik a küzdelem. Ennek ellenére a vendégcsapat az esélye- iöm­sebb. A tippünk: A Vasas jelenleg a boly közepén foglal he­­lyet. Tulajdonképpen csak a bentmaradást sze­retné biztosítani, ehhez azonban jól felkészült. Legutóbb meglepetést keltett, hogy a bajnoki cím védője is csak az utolsó fordulóban tudta kivívni ellene a győzelmet. A másodszor is ide­genben szereplő Zalka öklözői viszont többnyire idősebb, rutinosabb és teherbí- í­róbb öklözők, mint a fiatal vasasok, ezért Mi tippünk szintén. 3. A harmadik mérkőzés nagy érdekessége, hogy az új edzővel, új felfogásban rajtolt cse­peliek az idén titkos esélyesnek számítanak, amit a jó rajt is tükrözött. Kissé szerencsének számíthat, hogy ismét otthon szerepelnek, mert a lelkes hazai szurkolósereg már sokszor kész­tette várakozáson felüli teljesítményre ked­­veltjeit. A pehely-, könnyű-, kis­váltó- és kö­­gö­­zépsúly az MTK négy legbiztosabb pontja, é­ s noha a többi súlycsoportban is szerezhet­­ győzelmet, tippünk. A válogatottak is szőnyegre lépnek Volt már az idén néhány elsőosztályú birkózó­­verseny, ezek­ azonban csak elnevezésükben voltak elsőosztályúak, a valóságban azonban — nem. Az ok egyszerű: a válogatott keret felkészülésé­be nem illett bele az indulás, így a „krém” távol­maradt a szőnyegtől. Most szombaton és vasárnap már minden más­képpen lesz. A BVSC országos I—II—III. osztályú kötöttfogású versenye — a Szőnyi út lesz a színhe­lye — megnyitja a válogatott birkózók számára kö­telezően előírt viadalok sorát. Ez a sorverseny amellett, hogy a felkészülést szolgálja, alapot ad a válogatáshoz is. Mindjárt ez az első verseny is, hi­szen utána hirdetik ki a lengyelek ellen szőnyeg­re lévő csapatot, amely március 6-án Rzeszowba utazik. Idehaza: az első válogató Vívónőink Torinóban, párbajtőrözőink Buka­restben, kardvívóink közül néhányan Gráb­an versenyeznek a hét végén, ám ezzel még ko­rántsem teljes a hétvég vívóműsora. A férfi tőr­vívók tájékoztató jellegű versenyével megkezdő­dik a hazai felnőtt versenyévad is, a sérüléssel bajlódó Kamuti dr. kivételével a teljes magyar élvonal indulása várható a viadalon, amely az első válogató jellegű verseny a rrexk­ói olimpiá­ra való felkészülés során. A tőrvívókon kívül az országos juniorbajnokságok felé fordul a figye­lem: kardban és párbajtőrbe­n a bajnoki címért s egyben a londoni kiküldetésért (utolsó pontszer­zési lehetőség) harcolnak utánpótlásunk legjobb­jai.

Next