Népsport, 1968. május (24. évfolyam, 85-106. szám)

1968-05-02 / 85. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA SZERDA, 1968. MÁJUS 1. ^ Ára 1­1.2© forint XXIV. ÉVFOLYAM, 85. SZÁM Sportolóink méltóan köszöntik május elsejét N­emzetközi események sora gazdagítja az ünnepi sportműsort . Fiatalok és idősek kötözik már a májusiak virágait. Az egész országban gyönyörű szí­nekben pompázik majd a világ­­ dolgozóinak legnagyobb sereg­­■ szemléje — május 1. Új tüzek­­ gyúlnak ilyenkor a szívekben, ■amelyeket nemcsak a tavasz szít,­­hanem elsősorban az a tiszta és­­ őszinte akarat, amely kifejezi: a dolgozó emberek bék­ében akarnak élni az egész földkerek­ségen. Szinte hagyományossá vált ilyenkor a jelszó — „ki a sza­badba”, ünnepelni a tiszta kék ég­ alatt, közösen, együtt az ez­rekkel, a milliókkal. És a jelszó ismét megvalósul a Felvonulási téren, a sorokban elvonuló fél­milliós tömegben, amelyben képviselve lesz a társadalom minden rétege. Nagyszerű napot köszöntenek az ország dolgozói e fővárosban éppúgy, mint vi­déken, a városokban, községek­ben és a falvakban is. De nem csak a májusfák színei pompáz­nak majd a menetben, hiszen már az előzetes főpróbák is el­árultál­ a 24. május 1 rendkívüli szín­ességét. Május 1 nem képzelhető el felvonulás és sport nélkül. A sportversenyek, tornák eddig mindig jelentős részét alkották ez ünnep részének, s ez így lesz most is. Az események sokasá­gát rendezik ezen a napon Bu­­­­dapesten és vidéken egyaránt.­­ Lapozzunk csak bele az ünnepi c­saűsorba. Folytatódik a röplabda-bajnokság Rangos szabadtéri találkozók­­­­kal folytatódik a röplabda­bajnokság. A teremben leját­szott hét forduló után, ezúttal már szabadtéren lépnek pályá­ra a legjobb együttesek. Nagy érdekesség, hogy az utóbbi há­rom évben csak teremben zaj­lottak a bajnoki küzdelmek, az újítás tehát az ünnepnek kö­szönhető. A nők bajnokságában, hogy úgy mondjuk, sorsdöntő mér­kőzésekre kerül sor. A listave­­zető nehézipari­ lányok a baj­noki címre pályázó Újpesti Dó­zsa együttesével találkoznak. Válogatott szintű viadalnak is beillik a két együttes találkozó­ja, hiszen pontosan hét váloga­tott játékos áll a háló elé a két csapatban. A férfiak két ran­gos mérkőzéssel színesítik a szabadtéri nyitányt. A bajnok­­verő és a táblázat élére került Csepel az örök nagy ellenféllel, az Újpesti Dózsával mérkőzik. A másik nagy mérkőzés, a Bp. Honvéd—Vasas SC talákozó. A Bp. Honvéd-játékosok — élü­kön Tatárral, a legjobb összeál­lításban állnak ki a bajnoki ta­bella harmadik helyén tanyázó Vasas ellen. A sportlövők hatalmas erőpróbája Minden évben hatalmas erő­próbát jelentett a Bp. Honvéd nemzetközi viadala, a hagyomá­nyos Szabad Május 1 sportlövő verseny. A nagy verseny már kedden megkezdődött és nyil­vánvaló, hogy a szerdán és csü­törtökön folytatódó küzdelemnek még az eddigieknél is nagyobb a jelentősége. A gyakorlat bizo­nyította, hogy a jelentős nem­zetközi találkozók segítik sport­lövőink olimpiai felkészülését, a rendezők ezt a célt is az ünnepi viadal szolgálatába állították. Sportlövő élgárdánk — nagy örömére — nyolcvan fős külföldi gárdával mérkőzhet a különféle fegyvernem­ekben, legfőképpen pedig az olimpiai számokban. Világbajnoki motorosgárda Debrecenben * A világbajnoki selejtezőre ké­szülő salakmotorosadtuk előkelő ellenfelekkel mérkőzhetnek az ünnepnapon, amikoris szinte egyidőben két városban, Debre­cenben és Szolnokon kerül sor nemzetközi találkozóra. Mindkét városban nagy érdeklődéssel te­kintenek a jelentős találkozó elé, különösen Debrecenben, ahol nem kisebb személyiség lép pá­lyára, mint Trofinov, a Szovjet­unió 1967-es évi bajnoka. Trofi­nov még fiatal versenyző, szin­te csillagként tűnt fel, s bajnok­ságának értékét csal­ növeli, hogy legyőzte hazai nagy ellen­felét, a nála jóval rutinosabb Plehanovot. Trofinov nehéz perceket okoz majd a magyar élgárdának, elsősorban Gyepes Barnabás magyar bajnoknak. Négy szovjet és ugyanennyi csehszlovák versenyző lép a nagyerdei pálya salakjára, azok, akik az elkövetkező vasárnapon már a világbajnoki továbbjutást pályázzák meg Miskolcon. Szol­nok elsősorban osztrák verseny­zőket vár, de szóba került, hogy más nemzetiségű motorosok is ellátogatnak az SZMTE szép új pályájára. A magyar versenyzők közül elsősorban Gyepes és Ra­­dácsi számíthat jobb eredmé­nyekre. Sakk — száz táblán A Magyar Néphadsereg Köz­ponti Klubjában ezúttal tizen­kettedszer kerül lejátszásra a Budapesti Helyőrség—Csepel Vasmű találkozó. A száz táblás viadal érthetően kétszáz sakko­zót szólít asztalhoz. A hagyo­mányos viadalon eddig a Buda­pesti Helyőrség együttese szere­pelt jobban, a győzelmi arány 9:3. A csapatokban több mes­ter, sok mesterjelölt, továbbá női és ifjúsági versenyző ját­szik. i­s Gödöllőn és Rákoscsabán Nemzetközi találkozó színhe­lye lesz szerdán Gödöllő és Rá­koscsaba is. Gödöllőn nemzet­közi lovasviadalt rendez az Ag­rártudományi Intézet KISZ-bi­­zottsága, s a sok számból álló viadalra brnói és nyitrai lova­sokat hívtak meg. Rákoscsabán a Volán SC és a Bansk­a Byst­­rica tizenegye méri össze az ere­jét. A Volán SC legjobb tizen­egye élénk támadójátékra tö­rekszik és szeretne győzelmével örömet szerezni szurkolótáborá­nak. Érdekes lesz még... A Csepel SC sporttelepén nyolc, felnőtt futószámból álló országos versenyre kerül sor. A csepeli atlétabarátok csak gyors számokat láthatnak, miután a ki­írásban sprintszámok szerepel­nek. A kerékpárosok a Wekerle-te­­lepen folytatják a Budapest Ku­pa háztömb körüli versenysoro­zatot. Jelenleg valamennyi él­versenyzőnk már megérkezett külföldről, és jelen lesz a rajt­nál. Annál is inkább, mert a háztömbkörüli viadalok az or­szágúti és pályaversenyzők szá­mára is hasznosak. Majális Se szeri, se száma a par­kokban a szabadtéri események­nek. A VIII. kerületben a Kulich Gyula téren sakk-villámtornára kerül sor, az Asztalos János if­júsági parkban pedig röplabda, kézilabda és kosárlabda küzdel­meket vívnak a fiatalok. Kőbá­nyán a K. Lombik Kőér utcai sporttelepén hasonló villámtor­nákat tartanak, a Sörgyár pályá­ján pedig egy sereg kispályás labdarúgó-mérkőzést játszanak. Rákosligeten a fiatal tenisze­zők mérkőznek, Rákoskeresztú­ron pedig — a sok egyéb mel­lett — modellező bemutatót is tartanak. De nem marad ese­mény nélkül a Városmajor és a Népliget sem. Kamaraerdőben egy egész napos majálison szó­rakozhatnak a XXII. kerületiek, s sportolásra is alkalmuk lesz. Szerdán sok helyütt folytatják a VIT-sportversenyeket, hiszen a szép nap nagyszerű lehetősé­get kínál e nagyszabású ese­mény folytatására. És ha már a KISZ korosztálynál tartunk, ér­demes megemlíteni, hogy május 1-én megnyitja kapuját az Ifjú­sági Park is. ' ' V Minden jegy elkelt a magyar-szovjet EB-mérkőzésre Pénteken érkezik a játékvezető és az UEFA-elenőr A Magyar Labdarúgók Szö­vetségében, a Népstadionban, a jegyirodákban, a két csapat ed­zőtáborában, tehát több helyen folyik a május 4-i Magyarország —Szovjetunió válogatott labda­rúgó-mérkőzés előkészítése. Börzsei János, az MLSZ fő­titkára újságolta, hogy újabb táviratot kaptak Moszkvából, amelyben a szovjet szövetség közli: az eredeti tervtől elté­rően nem 25, hanem 23 fővel érkeznek Budapestre. A csök­kentés nem érinti a játékosok számát. Pénteken délben érkezik Bu­dapestre Roomner Pieter Paulus, a holland játékvezető. Roomer az idősebb korosztályhoz tar­tozik, már tíz évvel ezelőtt is a FIFA jegyzékén szerepelt a neve, de a jelvényt csal­ 1963- ban kapta meg, mert annak idején ennek elnyeréséhez még öt válogatott mérkőzés leveze­tése kellett. (Ma már csak kettő.) 1966—67-ben kilenc mérkő­zést vezetett. Négy válogatott találkozót és öt kupamér­kőzést. Többek között ő bí­ráskodott az Anglia—Cseh­szlovákia, Spanyolország— Írország találkozón, a finn— görög VB-selejtezőn és Glas­­gowban, a nagy meglepetés­sel végződött barátságos jel­legű Skócia—Szovjetunió (0:2) mérkőzésen. Magyar labdarúgók elég régen találkoztak vele: 1958. novem­ber 23-án Charleroi-ban (Belga B—Magyar B 1:1) és 1959. no­vember 29-én Firenzében (Olaszország—Magyarország 1:1). Ugyancsak pénteken érkezik a ferihegyi repülőtérre az NSZK-beli Deckert, az UEFA hivatalosan kiküldött ellenőre. Deckert ismert nevű szakember, kupabizottsági tag. A Népköztársaság úti jegy­irodában kedden délelőtt 11 órakor eladták az utolsó je­gyet a május 4-i találkozóra. A rendezők kérték, írjuk meg, hogy a Népstadionban a pénztárak nem nyitnak ki, jegy nélkül tehát felesleges kimenni. Különben is a za­vartalan közlekedés biztosí­tására különböző kordonokat állítanak fel, amelyeket csak a boldog jegytulajdonosok léphetnek át. A Népstadion gondnoksága is az előkészületek, lázában ég. A vállalat dolgozói annak érdeké­ben, hogy a csapatok számára kifogástalan talajt biztosítsanak, lekaszálják a füvet és hengere­­léssel, megfelelő kezeléssel egyengetik a talajt. A válogatott játékosok ked­den két edzést tartottak. Délelőtt a Testnevelési Főiskola pályáját keresték fel, s negyven percen keresztül játékos hangulatú, könnyed mozgást végeztek. Az edzés végén Novai­ és Tamás társaságában Sós Károly Albert­nél az egyik kapuhoz ment, hogy a válogatott középcsatár­­ lábát kipróbálja. Különböző helyze­tekből rúgott kapura, guruló labdából, jobb és bal oldalról küldött beadásokból. A lövések elég pontosak és erősek voltak, Albert azonban nem tudott egy­értelmű választ adni arra a kér­désre, hogy vállalja-e a játékot Azt mondta, hogy enyhén ugyan, de rúgások között „érezte” a lá­bát. Sós Károly úgy döntött, hogy még egy kísérletet tesz, mégpedig kétkapus mérkőzés keretében. Albertnak teljes ere­jéből kell játszania és utána végleg döntenie, harcképes-e?.„­­ Annak az eldöntése, hogy Albertra számíthatunk-e, főrabbi felkészülésünk kulcskérdésévé vált. Nem­ várhatok tovább — mondotta Sós Károly. — Vala­mennyi játékos rendkívül becsü­letesen edz, nincs semmi problé­ma azzal, hogy még nem hirdet­tem csapatot. Mégis más, ha a já­tékosok tudják, hogy ki szerepel a pályára lépő csapatban. Nem­ kell hangsúlyoznom, mennyire. (Folytatás a 4. oldalon.) A NÉPSPORT férfi többesélyes! Több, mint ötven, különböző korú fiatal középtávfutó kapott meghívást a Népsport szomba­ton rajtoló utánpótlás-verseny­sorozatára.­­ Már eredetileg is az volt a cél, hogy az utánpótlás-korcso­portba tartozó, tehát 19—21 éves középtávfutók mellett a legjobb ifjúságiaknak, sőt, néhány tehet­séges serdülőnek is alkalmat ad­junk az indulásra — mondta Je­szenszky László, volt többszörös a szadályfutó-bajnokunk, aki az utánpótlás-keretben a közép- és hosszútávfutók edzője. — Az egymást követő versenyei, ki-­ tűnő ellenfelekkel, nagy közön-­­­ség előtt tapasztalatot, érettsé­get biztosíthatnak nekik és elő-­­ segítik, hogy hamarabb fel tud­janak zárkózni a közvetlen után­pótlás mögé. Biztosra veszem, hogy ez a versenysorozat több, különböző korú futónk fejlődé­sének nagy lökést ad. — Kiket tart esélyeseknek? — A női mezőnyből Csipán emelkedik ki. A második helyért szerintem Gyenes és Budavári küzd a legtöbb eséllyel, de meg­lepetést okozhat a keményen versenyző debreceni Lázár. Be­leszólhat még Böröczky, Lajkó és Laurinyecz is a helyezések­­­be. — A férfi versenysorozat már többesélyes. Versenyen még­­ nem indult, de nagyon jó edzés­eredményeket hallottam Rózsá­ról. Az esélyesek közé számít Pokorny és Kovács Géza, mind­kettőjüknek a rövidebb távok az erősségei. Elől végezhet azután Hazai, Nagy Vilmos, az ifjúsá­giak közül Ita is. Figyelmet ér­demel a nagyot fejlődött váci Zem­en. Betörhetnek természete­sen a még fiatalabbak is, köz­tük a kitűnő debreceni közép­távfutók. Az első táv, a 3000 mé­ter már több szempontból tisz­tázza majd az erőviszonyokat. Nagyon szeretném, ha a fiatalok szombaton, a vezetésben , egy­mást bajtársiasan segítve igye­keznének minél jobb eredmé­nyeket elérni. A versenysorozat is így érheti el igazi célját­ . Hungária Kupa — Kard EK, Budapest A legnagyobb kardverseny­­ az olimpia előtt Tavaly a Bajnokcsapatok Euró­pa Kupája és a Hungária Kupa nemzetközi egyéni kard­verseny mintegy előrevetítette a világbajnokság végeredményét. Akkor persze még nem sejtettük, nem sejthettük a ma már tudott tényt: Rakita és a szovjet kard­csapat nyerte Montrealban a vi­lágbajnokságot. Rakita és a szov­jet bajnokcsapat nyerte hóna­pokkal azelőtt az EK-t és a Hun­gária Kupát is. Távol áll tőlünk előzetes olim­piai jóslatokra csábítani bárkit is, és kimondatni vele, hogy az idén a „történelem” majd ismét­li önmagát. Nem. De érzékeltetni szeretnénk vi­szont a hét végén sorra ke­rülő kettős kardverseny rendkívüli jelentőségét, a nemzetközi vívóéletben. A vívószövetségbe már bejutott t­tak a csapatok név szerinti ne­vezései, s ezek tartalmából fél­reérthetetlenül az bontakozik ki, hogy ez a verseny, az olimpiát leszámítva, az év legnagyobb kardversenye lesz! A Bajnokcsapatok Európa Ku­pa versenyének ma már meglevő rendszerét néhány évvel ezelőtt alakították ki. A fegyvernemek közül a kard volt az utolsó, amely ebbe a rendszerbe bekap­,­csolódott, és kardhagy.­­Hiányaink­nak megfelelően mi rendezzük évről évre a versenyt, mint az olaszok a női tőrt, a franciák a férfi tőrt, a nyugatnémetek a párbajtőrt. Ez a harmadik kard Európa Kupa lesz, az elsőt a Bp. Honvéd csapata, a másodikat, mint már szó volt róla, a szov­jet bajnokcsapat nyerte. A mostani versenyre 11 baj­nokcsapat nevezett, s feltételez­hetően valamennyien meg is ér­keznek rendben a viadalra. Ak­kor pedig valóban rendkívül je­lentős, és minden eddigit felül­múlóan izgalmas kupaversenyre számíthatunk. A legtöbb eséllyel most is a CSZKA Moszkva csapata lép majd pástra, melynek össze­állítása: Rakita, Mavlihanov, Nazlimov, Melnyikov, Vino­­kurov. Tehát megegyezik a névsor a ta­valyi világbajnok szovjet csapa­téval . Mi két csapatot állíthatunk ve­lük szembe. Egyik a sokszoros­­ magyar bajnok, a Vasas, Kovács Attilával, Kovács Tamással, Me­­szénával, és a most újból csata­sorba álló Delnekyvel. A másik a Bp. Honvéd csapata, Pézsával, Bakonyival, Kalmár dr.-ral. Ki­tűnő a szovjet csapat, ez nem vitás. A mi két együttesünk azonban eséllyel veszi fel vele szemben a harcot, sőt, azt is megkockáztatnánk: reméljük, si­kerrel. Csak­ hinni kell a győze­lemben! A mezőny azonban e három csapattal még korántsem teljes. Az olasz bajnokcsapatban Rigeli, Montano, a lengyelben Ocftyra, Kawecki, Majewski, a franciáé­ban Parent, Tocquebeauf, az NDK bajnokcsapatában pedig Dumke, Pfeiffer neve tűnik föl leginkább é­s ígér nagy küz­delmet. Szintúgy a vasárnapi egyéni versenyben is, amelynek mezőnye még további kitűnő kardvívókkal bővül. A világ kardmezőnyéből előreláthatóan csak két jelentős vívó nem lesez ,itt, az Amerikában vendégeskedő­ Pawlowski és a francia Arabo. Sajnálni fogják, hogy ezt a ver­­­­senyt kihagyták.

Next