Népsport, 1968. augusztus (24. évfolyam, 150-171. szám)

1968-08-01 / 150. szám

meMiBco/?//­» MAGYAR TESTIVÉVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1968. AUGUSZTUS L ^ Ara Z 90 fillér ^ XXIV. ÉVFOLYAM, 150. SZÁM Kiküldött munkatársunk jelenti a VIT városából Mozgalmas napok Szófiában (Szófia, Július 31.) Egyre pa­­rázslóbb a VIT hangulata. Sugár­zik belőle a fiatalság fékezhetet­­len lendülete. A turistákat is számolva, csaknem huszonötezer külföldi tartózkodik a nyolcszáz­ezres Szófiában. Ha még na­gyobb lenne a főváros, még ,,tá­gasabbak” lennének a parkok, akkor talán nem lenne szűk a Bulevard Ruszki, a legnagyobb forgalmú főútvonal, s a Levszki, a Druzsba és a többi stadion sem. A város vezetőinek fájdal­mára így minden zsúfolt Szófiá­ban. Ez azonban nem a város ki­csiségét, hanem inkább a VIT nagyságát mutatja. Fiatalság — komolyság Bár eddig — amióta itt va­gyunk — még csak négyszer ment le a nap valahol a Vitosa háta mögött, mégis legalább egy hétre is elég összejövetelre, tu­dományos és sporttalálkozóra került sor. Szerdán is sok ten­nivalója akadt a magyar delegá­ciónak. A magyar parasztfiatalok már kora reggel útra keltek a Gara Iskarból, hogy ott lehesse­nek a paraszt­fiatalok egész napos találkozóján. A többiek, a jugoszláv—magyar, a magyar— csehszlovák fiatalok találkozóján vettek részt. És soraikban min­denütt jelen voltak azok a spor­tolók is, akik egyenlőre szabad­naposak. . Magiéra a vezérbiciklista Mi kerékpárban nem vagyunk érdekelve a VIT sportversenyein, mégsem lehet elhallgatni a lefu­tott százkilométeres országúti csapatverseny izgalmait. Jan Magiera irányításával biztosan győzött a lengyel négyes. Már csak 30 kilométer lehetett a célig, amikor a nagy ellenfél, a bolgár csapat egyike, Szavcsev leállt. — Mi a baj? — kérdezte Ma­giéra. — Defekt és nincs kerekem, se pótgumim — kiáltotta a bol­gár fiú. Magiéra közbeavatkozott. Gu­mit­­adott, s megvárta ellenfelét. Szavcsev utolérte társait, s már az ezüstérem birtokában boldo­gan mutatott a neves lengyelre. — Neki köszönhetjük a máso­dik helyet. Magiéra viszont csak ennyit jegyzett meg társainak: — örülök, hogy segíthettem rajta ... Szőke Péter vallomása A teniszezők csütörtökig csak mint nézők szerepeltek. Eddig egyetlen esetben sem hiányoztak női röpl­abdaválogatottunk mér­kőzéseiről, mint ahogyan az at­léták sem. Szőke Péter szerdán is jelen volt a Koreai NDK elleni találkozón, s még a mérkőzés előtt bejelentette: a Teniszben erős mezőny kezd csütörtökön. Itt van a len­gyel Gonsiorek, a szovjet Met­­reveli, Jegorov, a csehszlovák Medonos, a szovjet Baksajeva, Ivanova, s az NDK-beli Riede, Hoffmann és a román Dibar is. No persze, az utóbbiakkal csak Dudás Melindának lesz gondja, viszont az előzőkkel nekem és Szőcsik Bandinak. Sajnos, nem vagyok jó formában. Nem megy úgy a játék, mint szeretném. Remélem, rövidesen magamra találok. Magyar csúcs a Drizsba-stadhnban Nő! röplabdázóink előtt akkor csillant fel az ezüstérem meg­szerzésének a lehetősége, ami­kor legyőzték a szovjet csapa­tot. Talán nem is annyira játék­tudásban, mint inkább harcias­ságban, lelkesedésben múlták felül ellenfelüket. És ezt mutat­ja az is, hogy 0:2 után sem rop­pantak össze, hogy ki tudták harcolni a már reménytelennek látszó győzelmet. Kedden pedig csúcsot állított fel a csapat az irigylésre méltó Druzsba-sta­­dionban . . . 3:0-ra győzte le a francia együttest, de úgy, hogy a franciák egyetlen pontot sem szereztek. Ilyen mérkőzést sem igen láthatott még a Druzsba­­stadion közönsége ... Százkettedszer Schlégl Judit, vagyis Braumann Ferencné hétfőn ünnepelte szá­zadik válogatottságát. Hatalmas virágcsokor várta őt a salakon. Szépen sikerült a jubileum, s ebben neki is nagy szerepe volt. De a folytatás sem maradt el. A francia röplabdázók külön gratu­láltak ne­ki a mérkőzés után. Érdekes, változatos, színvonalas sportversenyek Akárcsak a korábbi Világifjú­sági Találkozókon, Szófiában is nagy szerepet kapnak a sport­események. Kedden már teljes lendülettel megkezdődtek a küz­delmek a különböző labdajáté­kokban, tornában, kerékpárban és egy rendkívüli atlétikai viadal is lezajlott. TORNA. Nagy mezőny gyűlt össze, nemcsak európaiak, ha­nem tengerentúliak is indultak. Férfiak. Talaj: 1—2. Komiszarov (szovjet) és Kondov (bolgár­) 9.75. Lólengés: 1—2. Li Szen Do és Zo Zen Rel (mindkettő Koreai NDK) 9.70. Gyűrű: 1—2. Lin Szon Do és Li Szen Do (mindkettő Koreai NDK) 9.95. összetettben: 1. Li Szen Do (Koreai NDK) 28.85, 2. Zo Zen Rel (Koreai NDK) 28.65. Nők. Lóugrás: 1. Werner (NDK) 9.80. Felemáskor­lát: 1. Marinova (bolgár) 9.75. összetettben: 1. Marinova (bol­gár) 19.15, 2. Werner (NDK) 19.05 3. Buzina (szovjet) 18.70. A ver­seny csütörtökön folytatódik. (Folytatás a 2. oldalon.) Pécs, 10 000 néző. Vezette: Zsolt (Emsberger, Marton). Bp. Honvéd: Bicskei — Kele­men, Ruzsinszki, Vári, Tóth Gyö­lági, Kocsis, Fekete, Szendrei, Komora, Tóth K. Pécs: Rapp — Hernádi, Mó­ricz dr., Kincses, Rédi, Konrád, Rónai, Dunai dr., Tüske, Jánosi, Török. Csere: Rónai helyett Daka (58. perc). Góllövő: Szendrei (50. perc) Szögletarány: 9:1 (5:0) a Pécs javára. A 3. percben Szendrei távoli csavart lövése próbára tette Rappot. Utána a pécsiek erőtel­jesen rohamoztak. Amint gyakran előfordul, a mezőnyfölény most sem jelentett gólhelyzeteket is. Bár a Honvéd szorongatott helyzetében is ve­szélyeztette néha a pécsiek ka­puját. A 11. percben Komora éles beadására Rapp kiindult kapujából, Móricz dr. azonban közbetette a lábát és a labda éppenhogy elgurult a kapufa mellett. A 16. percben Fekete beadását fejelte Szendrei jó helyzetben mellé. A pécsieknek az első negyed­órában nemigen akadt gólveszé­lyes helyzete. A 18. perc után aztán egymás után kettő is adó­dott: Jánosi kitűnő labdával szöktette Rónait, ő azonban nem tudta visszaadni a középre futó balösszekötőnek. Két perc múl­va Jánosi ezúttal Törököt szök­tette. Török jól adott vissza Já­nosinak és a ballábas bombát Bicskei nehezen tudta szögletre menteni. A 23. percben Hernádi reme­kül csavart szabadrúgása oko­zott gondot a Honvéd kapusá­nak. A 32. percben aztán végre egy igazi hamisítatlan helyzetet láthattak a nézők, aminek azon­ban cseppet sem örültek, hiszen a Honvéd dolgozta ki: Komora kapura ívelt labdáját Fekete­né­ 1:0 (0:0) hány lépésről perdítette mellé. A félidő hátralevő perceiben továbbra is váltakozó játék folyt. A II. félidő pécsi támadásokkal indult. Hamarosan bekövetkezett azonban az egész mérkőzés sor­sát eldöntő esemény: az 50. percben Szendrei a bal oldalon mintegy 22 méterre a kaputól hirtelen lövésre szánta el ma­gát és a labda védhetetlenül vá­­gódott a meglepett Rapp mel­lett a jobb felső sarokba. 10. a Bp. Honvéd javára. Egy percre rá Móricz dr. hi­bájából Fekete jutott gólhelyzet­be, a hátvédektől szorongatva azonban Rappba lőtte a labdát. A gól szemmel l­áthatóan meg­zavarta a vendéglátó pécsieket. Noha a gól utáni percekben is támadásban maradtak a lilák, az átütőerő méginkább hiányzott csatáraikból mint a korábbiak­ban. A játékosok feltűnő labda­kezelési hibákat vétettek, nem ismerték fel kellően a helyzete­ket és ennek következtében nem is tudták igazán veszélyeztetni Bicskei kapuját. A Honvéd a gól birtokában teljesen a védekezés­re állt át (érthetően). Elöl csu­pán két-három embere maradt és még így is nemegyszer ké­pesek voltak megközelíteni Rapp kapuját. A pécsi játékosok hamar el­fáradtak, a Honvéd pedig fokoza­tosan a játék irányítását is át­vette. Meglepetésre nem lehet össze­hasonlítani a szombati és ezt a szerdai pécsi csapatot. Szomba­ton a pécsiek nemcsak lelkesen, hanem helyenként igen ügye­sen, néhány játékosuk kifejezet­ten jól küzdött. Ezt a teljesít­ményt egyetlen lila-fehér játé­kosnak sem sikerült megismétel­nie, amiben nyilván szerepet játszott saját fáradtságuk, de — feltétlenül! — az ellenfél, a Honvéd teljesítménye is. A Hon­véd azzal a nyugodtabb tudattal léphetett pályára, hogy neki ezen a találkozón a döntetlen is ele­gendő. Feladata tehát nyilván­való volt: megállítani, kiszűrni a pécsi támadásokat, kellően lassí­tani a játékot és az előrehúzó­­dott pécsi csatárok és középpá­lyások mögé belőtt labdákkal az ellenfél kapuja közelébe kerülni. Végeredményben a fővárosi pi­ros-fehérek ezzel az értékes győ­’­zelemmel már a döntőben van­nak. A Honvédból Bicskeinek vi­szonylag több dolga akadt, mint Rappnak, feladatát többé, kevés­bé jól is látta el. A megerősített hátvédsor jól állt lábán. Egysze­rűen, sallangmentesen töreked­tek taktikai feladatuk betöltésé­, de­ kellően segítették őket a kö­zéppályás játékosok is. (Közülük különösebben nem lehet senkit kiemelni.) A csatársorból Kocsis többnyire ,,állójátékot” folytatott, személy szerint nem okozott kü­lönösebb gondot. Szendreit első­sorban távoli lövései, legelsősor­­ban is gólja dicséri. Komor­ hasznosan teljesítette feladatát. A Pécsből Rapp a gólról nem tehet. Ennek ellenére teljesítmé­nye nem volt igazán kiegyensú­lyozott. A hátvédsorból, de egy­általán az egész csapatból n­em játszott senki sem kielégítően. Szinte kivétel nélkül valameny­­nyi játékos követett el feltűnő technikai és helyenként taktikai hibákat is. Vonatkozik ez Herná­dira, Móricz dr-ra, Rásdira, Rónai­ra, Dunai dr-ra és a többi csatán­­ra is. Zsolt játékvezető Jól bírásko­­dott­ Kocsis L* Mihály v \ i N‘ _ . • f ... . ^4. .. .. .. .^\. " . 1:1-es eredményre számítanak a győriek a Vasas otthonában Részletes jelentés az MTK-ról Augusztus 20-án B­p. Honvéd-MTK MNK-döntőS Bp. Honvéd—Pécsi Dózsa ­ A kétszeres BEK-védő Budapesten Nemzetközi kézilabdatornák résztvevőiről A kézilabdázók bajnoksága még szünetel. A férfiak augusz­tus 11-én, a nők csak augusztus 25-én folytatják küzdelmüket a bajnoki pontokért. A hátralevő napok a szorgos munka jegyé­ben telnek, és akadnak olyan szakosztályok is, amelyek nem­csak saját felkészülésükről, hanem a kézilabda népszerűsíté­séről, a közönségről sem feled­keznek meg. Négy csapat a fő­városban — az FTC, a Vasas, az Elektromos, a Bp. Postás —, va­lamint Győr rendez nemzetközi tornát. Jubileumi Kupa Hetvenöt esztendős az Elektro­mos Művek. A háromnegyed év­százados jubileumot, többek kö­zött, a sportkör is méltóképpen ünnepli. Jelentős társadalmi munkával újjáépült a Latorca utcai sporttelep, és befejeződött a világítás korszerűsítése is. Az évforduló tiszteletére a sportkör Jubileumi Kupát írt ki hazai és külföldi kézilabda-csapatok ré­szére. Augusztus 6-án és 7-én négy együttes részvételével ren­dezik a tornát. Az SC Leipzig férficsapatán kívül a Debreceni Dózsa, a Vörös Meteor szerepel még a vendéglátók mellett. FTC-öregfiúk a pályán A legszínesebb tornát az Üllői úton láthatják a sportág hívei. Pénteken a Vasas meghívására Budapestre érkező kétszeres BEK-győztes Zalgiris Kaunas és az­­ FTC női csapatának mér­kőzése nyitja meg a háromnapos műsort. A női találkozókon a Bp. Postás, az utánpótlás-válogatott és Magdeburg együttese vesz részt. Vasárnap férfimérkőzé­­sekre kerül sor. A hazaiak ellen­fele az osztrák Klagenfurter AC lesz. Bizonyára nagy sikert arat ranji az FTC — Klagenfurter AC öregfiúk-mérkőzés is. Európa legjobbjai a Fáy utcában A Vasas női kézilabdázói ta­valy szép és emlékezetes napo­kat töltöttek a Szovjetunióban, nagyon hasznos mérkőzéseket vívtak többek között a Zaigiris Kaunas együttesével. A baráti portya viszonzásaképpen az idén a Zaigiris Kaunas látogat ha­zánkba. A BEK-győztes, a jelen­legi kupavédő mellett az Inter Bratislava, a csehszlovák baj­nokság 7. helyezettje és a Bp. Spartacus együttese alkotja a szombat-vasárnapi viadal mező­nyét. Négy ország kézilabdázói Győrben A vizek és a kézilabda városa Győr. Állításunk nem légből ka­pott, bizonyítja ezt az V. Nem­zetközi Győri Kézilabdatorna is. 1960-ban rendezték az elsőt, és pénteken kezdődik az idei. A rangos találkozón férficsapatok szerepelnek, a magyar és cseh­szlovák juniorválogatott mellett Katowice és Lugos (Románia) vá­logatottja vesz részt Győr válo­gatottján kívül. A torna vándor­díjának jelenlegi védője Győr válogatottja, és a hazaiak na­gyon remélik, hogy­­ az is ma­rad. A Postás-sportnapok tiszteletére Augusztus 4-én, vasárnap ren­dezik az immár hagyományos Postás-sportnapokat. A gazdag műsorban nagyon rangos helyen szerepel a sportkör női kézi­labdázóinak nemzetközi tornája. A vendéglátók az FTC csapatán kívül az utánpótlás-válogatottat, és a BSG Post Magdeburg együt­tesét hívták meg. Tavaly a Pos­tás-lányok jártak az NDK-ban, s ott két magdeburgi csapat előtt A Bp. Honvéd a hét végén Bulgáriába utazik a hadsereg­­spartakiád küzdelmeire, ezért a bajnokságban hátralevő két mér­kőzését előbbre hozta. Kedden Egerben, szerdán délután pedig a Tüzér utcában mérkőzött a piros-fehér együttes. Bp. Honvéd—Egri Dózsa 5:5 (0:0, 3:2, 2:2, 0:1) Eger, 500 néző, V: Bozsi dr. Bp. Honvéd: Kökény — Vedlik dr., Görgényi — Papp — Kon­rád II dr. Tóth, Győré. Csere: Deák. Edző: Brandy Jenő. Eger: Denk — Ringelhann dr., Pócsik — Frank — Bolya, Katona, Ko­vács R. Csere: Rüll, Halmos dr., Utassy. Edző: Baranyai György. A büntetőpontok száma: Eger 1, Bp. Honvéd 1. A gólok sorrend­je: Görgényi, Tóth, Pócsik, Tóth (4 m), Pócsik (4 m), Pócsik (4 m), Görgényi, Deák, Pócsik, Utassy. A két jó formában levő csa­pat élvezetes, izgalmas, esemé­nyekben bővelkedő, kemény küzdelmet vívott egymással a kitűnő játékvezetés mellett. 2:1-es Honvéd-vezetésnél Kökény ki­védte Pócsik 4 méteresét. Az utolsó negyedben fokozódott az iram, szinte pillanatonként vál­tozott a játék képe. Végül Utassy látványos svédcsavarral egyen­lített. Az eredmény igazságos. Jó: Tóth, Görgényi, Kökény, 111. Pócsik, Bolya, Ringelhann dr. Bp. Honvéd—Bp. Spartacus 3:3 (1:0, 1:2, 1:0, 0:1) Tüzér u. 300 néző. V: Náday. Bp. Honvéd: Kovács — Vedlik dr., Görgényi — Papp — Kon­rád II dr., Tóth, Győri. Csere: Kökény. Edző: Brandi Jenő. Bp. Spartacus:­Molnár — Horváth, Ottó — Mohácsi — Szölgyémi, Lehoczki, Csillag. Csere: Szlam­­ka. Edző: Samu Miklós. A gólok sorrendje: Papp, Szölgyémi, Tóth (4 m), Csillag, Görgényi, Szölgyé­mi (4 m). A büntetőpontok szá­ma: Bp. Honvéd 2, Bp. Sparta­cus 3. A Bp. Honvéd végig többet támadott, a szövetkezetiek rövid időszakoktól eltekintve, zóna­­védekezésre rendezkedtek be. A Bp. Spartacus 2 büntetőt kiha­gyott, megnyertek egy tornát, és most is bizakodnak, otthonukban sem vallanak szégyent. A kétnapos torna szombaton az FTC Üllői úti sporttelepén kezdődik, s vasár­nap a Postás Egressy úti sta­dionjában fejeződik be. A Bp. Honvéd már befejezte az 1968. évi vízilabda-bajnokságot A bajnokság állása: 1. FTC 12 10 1 1 71:28 21 2. Bp. Honvéd 16 7 7 2 72:60 21 3. OSC 13 8 4 1 73:53 20 4. Bp. Spartac. 14 4 5 5 56:58 13 5. Szolnok 12 5 3 4 57:64 13 6. Újpesti Dózsa 12 4 4 4 56:51 12 7. Eger 13 3 4 6 54:62 10 8. BVSC 14 3 1 10 46:72 7 9. Vasas 12 3 1 11 36:73 1 10. Csepel Autó törölve A bajnoki címre már csak két csapat pályázhat: az FTC és az OSC. Hátralevő ellenfelek: FTC: Eger (i), Vasas, OSC, Szolnok (i), OSC: Vasas, FTC, BVSC. MTK—Szegedi Szeged, 12 000 néző. Vezette: Müncz (Aranyosi, Hévízi). MTK: Hajdú — Szántó, Dunai, Jenei, Strasszer, Csetényi, Tö­rök, Sárközi, Oborzil, Szuromi, Kékesi. SZVSE: Gilicze — Csigér, Kar­sai, Hajas, Szamosvölgyi, Salán­­ki, Kiss II, Bitó, Sándor, Sonkó, Lajtos. Góllövők: Török 6. perc, Szu­­romi 31. perc, Senkó 39. perc. Szögletarány 5:3 (3:1) az SZVSE javára. Kiállítva Lajtos. Csere: Hajdú helyett Lanczkor, Jenei helyett Kiss T. (a szünetben), Sándor helyett Viczián (73. perc). A hazaiak kezdték a játékot, s már az első percekben két szögletet harcoltak ki. Az 5. percben Szamosvölgyi távoli lö­vése foglalkoztatta Hajdút. Egy perc múlva váratlanul vezetést szerzett az MTK. Karsai röviden szabadított fel. Török elé került a labda, aki 5 méterről szoron­gatott helyzetben a kapu bal sarkába lőtte a labdát. 1:0. A 15. percben Sándor 22 mé­teres szabadrúgása jutott a ka­pu fölé. A 16. percben Strasszer szabálytalankodott Lajtossal szemben, a csatár viszont meg­rúgta a földön fekvő Strasszert, ezért a játékvezető kiállította. 10 emberrel is az SZVSE roha­mozott többet. A 20. percben Sándor fejesét ütötte ki Hajdú. Meglehetősen alacsony színvona­lú volt a játék, sok volt a sza­bálytalanság. A 25. percben 1 percig állt a játék. A 26. perc­ben Karsai elbuktatta Törököt a 16-oson belül. A játékvezető a 11-es pontra mutatott. Sárközi kapu közepébe tartó büntetőjét Gilicze vetődve kiütötte. Ismét Sárközi elé, aki óriási helyzet­ben 6 méterről a felső­ lécet ta­lálta el. A labda kipattant, s tisztáztak a védők. A 31. perc­ben újabb gólt szerzett az MTK. Szárom! egy hosszt­ labdával kiugrott középen. Gilicze feles­legesen kifutott, megtorpant, majd kétségbeesetten szaladt vissza, közben Szuromi két védőt is kicselezett, s 8 méterről lapo­san a bal alsó sarokba helyezett, 2:0. Továbbra is heves harc folyt. A 39. percben Sonkó mint­­egy 28 méterről kapura lőtt, úgy látszott, Hajdú biztos zsákmánya lesz a labda, a kapus azonban meglepetésre a kapu jobb olda­lába ütötte. 2:1. A gól után a kitörő Bitét aka­dályozta szabálytalanul Dunai. A 18 méteres szabadrúgás a kapu mellé szállt. Szünet után változott az MTK csapata, Jenei lement. Oborzil lett a balhátvéd és Kiss T. fog­lalta el Oborzil helyét. Nem csökkent a küzdelem, s ebben a játékrészben is egyenlő ellenfél volt a 10 emberrel játszó NB II- es csapat. Egy összecsapás után Salánki és Török szorult ápolás­ra. Inkább kézitusa, mint labda­rúgás folyt ezekben a percek­ben. A 60. percben Salánki tá­voli lövése kerülte el a kaput, aztán Bité vágta fel Sárközit, a csatárt is ápolni kellett. Rövid ideig az MTK kezdeményezett többet, aztán ismét a nagy lel­kesedéssel játszó hazaiak pró­báltak támadásokat vezetni. A mérkőzés utolsó perceiben vastaps köszöntötte a hazai NB II-es játékosokat. Kétségte­len, a játék képétől függetlenül, nagyon szépen búcsúzott az NB II-es csapat az MNK küzdelmé­től. A mérkőzés nagy részében 10 emberrel küzdő szegediek hi­hetetlen becsvággyal kü­zdötték végig a játékidőt, s noha játé­kuk hagyott kívánni valót maga után, a nagy igyekezet idegessé­get, kapkodást szült, s ezért bizony nem volt folyamatos a játék. Mégis, minden tekintetben dicséretet érdemelnek, hiszen minimális arányban maradtak csak alul, a két osztállyal feljebb szereplő ellenfelükkel szemben. Az MTK is átvette jórészt a haz­zaiak játékmodorát, ő is in­kább csak küzdött, s kevés ép­kézláb átgondolt támadást veze­tett. Még emberfölényben sem tudott tartósan ellenfele fölé kerekedni. S bizony nagyon meg kellett szenvedniük ezért a győzelemért. Az MTK kapujában Hajdú a gólnál nagyot hibázott, kapus­társának, Lanczkornak kevés dolga volt. A hátvédhármas leg­jobbja Dunai volt. Szántó és Je­nei is megtette a magáét. Cse­tényi és Strasser elsősorban a védőmunkában jeleskedett. A támadásindításoknál sokszor biz­­ony pontatlanok voltak. Elöl a mozgékony Sárközit illeti első­sorban dicséret. Szuromi keve­set volt játékban, néhány ügyes megmozdulása volt, s különösen a góljánál volt higgadt. Kékesi is a védelemnek segített, Oborzil pedig a mezőnyben szorgosko­dott. Átlagon felülit azonban senki nem nyújtott közülük. Az SZVSE kapujában Giliczek­nek volt egy két ügyes közbe­­avatkozása. Csigér végig egyen*­­esen játszott. Karsai egy hibán kívül biztosan állt a lábán. A két fedezet ezúttal is a csapat motorja volt. Salánki és Szamos­­völgyi is rengeteget fáradozott. Elöl a két összekötő, Bité és Sonkó érdemel elsősorban dicsé­­retet. Müncz játékvezető jól vezeti­ a mérkőzést. Várkonyi Sándor Két labdarúgóoldalt közlünk pénteki szá­munkban az NB I és az NB I B hétvégi rajtjával kapcsolatban. Pénteki számunk további anyagaiból: Olimpiai szemüveggeli atlétika, öttusa-világ­ranglista. Háromnapos sportműsor. Totótippek mind­ennön­­nen. Kiküldött munkatársunk jelentése Szófiából, a VIT-ről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék