Népsport, 1968. október (24. évfolyam, 194-221. szám)

1968-10-01 / 194. szám

2 Kedd, 1968. október 1. Ajfegaf JELENTI- Tévé­tervek A Magyar Televízió utolsó negyedévi műsorterveiről hétfőn délelőtt sajtótájékoztató kereté­ben számolt be Pécsi Ferenc elnökhelyettes. A televízió az olimpiai játékokról összesen mintegy ötvenórás közvetítést tervez Általában naponta két adás­­az első 16—17 óra között lesz, a második 22 óra tájban). Közvetíti ezenkívül a tévé a leg­érdekesebb bajnoki labdarúgó­­mérkőzéseket is így a Vasas — Újpesti Dózsa, Ferencváros—Va­sas rangadókat, valamint az MTK—Bp. Honvéd és a Szeged — Bp. Honvéd találkozókat. A baj­nokság utolsó fordulóját — arra számítva, hogy ekkor dől el szá­mos nyitott kérdés — körkap­csolással közvetítik. Ezeken fe­lül a hagyományos kosárlabda­­rangadót (MA­FC — Bp. Honvéd), ,a Magyarország—Anglia asztali­tenisz-találkozót, a kézilabda VB selejtezőjét, továbbá a TFSE— Vasas kézilabda-mérkőzést. Későbbi időpontban. A Szovjet­­Tenisz Szövetség vezetői hétfőn délben telefonon jelentették be, hogy Lejusz, a Budapestre ké­szülő csapat legjobbja váratlanul megbetegedett és nem utazhat szerdán a magyar fővárosba. A hét végére tervezett tenisz­­találkozó így kútba esett. A két szövetség közös megegyezéssel későbbi időpontra halasztotta a Budapest—Tbiliszi viadalt. A Tatabányai Bányász elnök­sége az elmúlt napokban tárgyal­ta a labdarúgó-szakosztály mun­káját. ".elismerték a szakve­zetők őszi jó munkájét és az ed­zővel már most újabb kétéves szerződést kötöttek. Nincs 13-as találat a totóban. A 39. héten beérkezett 1 087 563 db szelvény, felosztásra került 1 761 852 forint. A 195 761 fo­rintos jutalom átkerült a 40. hét­re. 12 találat (15 db)-46 983 Ft. I1 találat (198 db)1438 Ft. 10 találat (1839 db)-230 Ft. Viszonzott látogatás. Az épí­tők napján a cottbusi lakásépí­tő kombinát labdarúgócsapata Dunaújvárosban játszott barátsá­gos mérkőzést az Építők NB Ill­és csapatával. A Dunaújvárosi Építők most viszonozza a látoga­tást Labdarúgócsapatuk októ­ber 3-a és 7-e között tartózkodik az NDK-ban, s közben sor kerül a Hoveswerda—Dunaújvárosi Építők labdarúgó-mérkőzésre is. Olm­niai bemeregítés a mozi­­nézőknek. Október 3—9-ig „olimpiai formában” lesz a Hír­adó Mozi Kétórás műsort közve­tít ebből ötnegyedórán át a „Tíz aranyérem" című riportfil­met láthatják a nézők. Mexikói bemelegítésként felidézhetik a film segítségével a tokiói forró raipoket a négy évvel ezelőtt szerzett tíz aranyérem születé­sének történetét. Szerdán utaznak. A Csepel férfi evezős gárdája a­ Hét végén a lengyelországi Szczecinben nemzetközi evezősversenyen vesz részt A 18 főnyi legénység Kiss András szakosztályvezető veze­tésével szerdán utazik Lengyel­­országba. Csapatbajnokság — csapatok nén­kül. A vasárnap­ budapesti 8000 m-es ifjúsági futócsapat­­bajno­kságra nevezett a Honvéd, ezüsp. Dózsa, az Előre, a BEAC és az FTC A rajtnál azonban csak a zöld-fehér fűtók jelentek meg és így egymás között vív­tak versenyt. Vajon hol marad­tak a többiek? Munkaprogram. A Magyar Torna Szövetség elnöksége elké­szítette november-decemberi munkatervét. Néhány kérdés­­csoport a tervből: sportiskolák tornaszakosztályai, nyári sport­táborok, új szabálykönyv, edzői és bírói továbbképzés. A BVSC-ből. A labdarúgó­szakosztály tagjai közül Abrud­­bányai és Koch eltávozott. Stahl és Fabró sérült, úgy vélik: a Győri Dózsa legyőzésével nagy lépést tehetnek a kiesés elkerü­lésére. A szélsőiskola keddre terve­zett harmadik foglalkozását ok­tóber 8-án tartják meg az Előre­­pályán. Ankét. A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége szerda este ankétot tart a gép- és alkatrész­ellátásról. A szövetség minden érdekeltet meghívott a megbe­szélésre. Hol látható? A jugoszláviai Kreolban rendezett filmfesztivá­lon díjait nyert spo­rtfilmünk, „A torna mesterei”, csütörtöktől a Fény Mozi délelőtti műsorán sze­repel. Rovnóban kezdenek. Október 6 és 19 között Rovnó és Lvov kör­nyékén kéthetes verseny­körúton vesz részt a Szovjetunióban négy csatakm motorosunk: Rad­ácsi Ferenc, Regőczi István, Bernáth János és Zahorán László. Markó —Dunaújváros? Markó, a Ceglédi VSE balszélsője két­éves katonai szolgálat után le­szerel, s alighanem a Dunaújvá­rosi Kohász játékosa lesz. Sopron következik. A múlt hét végén Gyöngyösön és Debrecen­ben rendeztek sikeres országos teniszversenyt, a hét végén Sop­ron következik. A hírek szerint több fővárosi élversenyző is rajthoz áll a soproniak viada­lán. Bánkú­tit visszavárják. A BMTE-ben még mindig remény­kednek. Bánkuti októberben le­szerel, s úgy vélik: a kitűnő lab­darúgó, a gólképes csatár még esetleg segíthet. Fő téma. A Magyar Kenék­pá­­ros Szövetség elnöksége alapve­tő fontosságúnak tartja a sport­­szerellátás megjavítását, ezért a sárom­ következő elnökségi ülésé­re meghívta az érdekelt bel- és külkereskedelmi szervek, vala­mint a Csepel Kerékpárgyár il­letékeseit. " Jubilál a varsói Legia, a len­gyel néphadsereg egyik sport­­egyesülete. A jubileum alkal­mából a hét végén, kétnapos nemzetközi versenyt rendez, amel­yen a Bp. Honvéd atlétái is részt vesznek. 9­89 induló. Befejeződött az 1968. évi Alkotmány Kupa ver­senysorozat, amelyben 15 sport­ágban szerepeltek a Csepel Vés­és Fémművek dolgozói. A Csepe­li Erőmű és Szolgáltató üzem megvédte első helyét. A nagy­szabású sportmegmozduláson 9889-en vettek részt, Gyöngyös és Kőszeg is. E k­ét város élsportjának gyors erősö­dését mutatja, hogy versenyzőik első ízben és mindjárt szép szám­ban vesznek részt a budapesti hagyományos síugró Nyári Ku­péban. Vasárnap indulnak a Ku­pa harmadik fordulójában is. Az iskola és a falu sportjával foglalkozott legutóbb az MTI Fe­jér megyei Tanácsa. Az ülés résztvevői meleg hangú távirat­ban üdvözölték a mexicói olim­pia magyar sportküldöttségét. SPORT A RÁDIÓBAN. KEDD. Kossuth-ad­ó. 22: Sporthírek. SZER­DA. Kossuth-adó. 22: Sporthírek. Időjárás. A Meteorológiai In­tézet jelenti hétfőn este: válto­zékony idő. Felhőátvonulások, már csak szórványosan előfor­duló futó esőkkel. Élénk, első­sorban a Dunántúlon helyenként erős északnyugati, északi szél. A nappali felmelegedés délkele­ten is gyengül. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet ked­den, 13 — 17 fok között. (MTI) A BŰNÜGYI FILMEK KEDVELŐINEK FIGYELMÉBE! Nemzetközi kábítószercsempészek nyomában több országon át Magyarul beszélő, szélesvásznú NDX-film Izgalmas téma ... Váratlan fordulatok ... Gyönyörű tájak ... Bemutató: október 3. KKEKWBW : WmKUBSWstcaalA... 72 000 munkaóra A fegyveres erők napja alkalmából ünnepélyes ke­retek között adták át Hat­vanban a 72 000 társadalmi munkaórával készült sport­létesítményt, amelyet a KMP és a KIMSZ megala­kulásának 50. évfordulójára építettek. A minden igényt kielégítő, korszerű sportlé­tesítmény avatásán ott vol­tak­ a város vezetői is, aki­k­et a város úttörői köszön­töttek. A munkcában élenjáró tiszteket, tiszthelyetteseket és sorkatonákat jutalomban és dicséretben részesítették. E sportlétesítmény elsősor­ban a katonák sportolási lehetőségét teszi lehetővé, a polgári lakosság és a fegy­veres erők közötti kapcso­latot erősíti. A pálya épí­tésében kiemelkedő munkát végző KISZ-bizottságot mi­niszteri dicséretben része­sítették. Tsj-segítséggel érni a tekepálya Mór­ban új dolog Vaszaron, hogy a termelőszövetkezet előse­gíti a falu művelődésének, spor­tolási lehetőségeinek fejlesztését. A teke igen nép­szerű a faluban. A csapatnak hat tagja van, de legalább kilencven, többségében fia­tal va­szári látogatja szívesen a tekepályát. A lehetőség biztosítására tár­sadalmi munkát szerveztek és már tető alá hozták a tekepá­lyát. A tsz építőbrigádja segíti a tekepálya építésének befejezését. A járási harimincezer forintos se­gítséghez hetvenezer forintot ad a tsz ü zömmel munkában. A kétpályás létesítmény már lehe­tővé teszi, hogy akár nemzetközi versenyeket se rendezzenek a Bakony és a Kisalföld találkozá­sánál épült 2270 lakosú község­ben. Í­gy tervezik, hogy Pék Fe­renc, a tekeszakosztály vezetője irányításával fellendítik ezt a­­ sportágat és természetesen sze­­­­retnétek e járási bajnokságból f feljebb kerülni. 1 I­ ­­A bemutatja:­­Jevgenyij Frolovot 1953-ban történt. A cingolr le­gényke először csak benézett a Krilja Szovjetov edzésére, aztán be is ment, s többet nem tudott elmenni. M. Itkin, az edző olyan játékos, vidám formában mutatta be neki az ökölvívást, hogy utána a szíve mindig oda húzta.. De az első benyomás nem múlt el nyomtalanul stílusa kialakulá­sában sem. Játékosan eleven, óva­tos, technikás versenyző, akit óriási szorgalmáért becsülnek a legtöbbre. S talán éppen ennek a jó tulajdonságának köszönheti, hogy egyáltalán az ívvonalba ke­rült. Az 1941. június 14-én, Moszkvá­ban született fiú ugyanis tíz évig küzdött az első országos bajnok­ságért. Tulajdonképpen már 1960- tól részt vehetett a szovjet baj­nokságon, de csak 1963-ban sike­rült az első helyen végeznie. Utá­na 1965-ben, majd az idén nyert újból szovjet bajnokságot a kis­­váltósúlyban, és megszerezte a sport érdemes mestere címet is. Nemzetközileg ugyanis kevesen tudtak vetélkedni vele! Igaz, 177 cm magas, fordított alapállású, gyors, pontos, kemény. Eddigi 194 mérkőzéséből (érdemes felfigyelni rá, hogy 15 év alatt milyen ke­­­vés mérkőzést vívott!!) 181-et meg­nyert. A tokiói olimpián ezüstér­met szerzett. Mert a lengyel Ku­­lej legyőzte. Félévvel később, a berlini EB-n megismétlődött a ve­reség: Kulej mumussá vált. Úgy tűnt, vége az Európa-baj­­nokságban elért sikereknek, vége az egyéni karriernek is. Nem így történt. Egy időre ugyan talonba került, s mint ismeretes, tavaly, a római EB-n a névrokona, Valé­rij Frolov indult és nyert­­ ara­nyat. S bár a névrokon tavaly ősszel Mexicóban Kulejt is maga mögé utasította, az idei szereplés alapján Jevgenyij indítása mellett döntöttek a szovjet szakvezetők Érdekes eset. Valószínűleg ké­pesnek tartják immár Kulej legyő­zésére is, vagy éppen Kajaival szemben adnak neki több esélyt. Mindenesetre miután a Szpartak Moszkvába került és V. Trenyin, a Lagutyint is felkészítő edző fog­lalkozik vele, Frolov még sokol­dalúbb és kiismerhetetlenebb ver­senyzővé vált. Mire lesz képes az olimpiai szorítóban? Talán a leg­többre, talán csak ... Dehát ez Kulejen és Kajáin is múlik. nfflSJ, EHBGB pWM Itt.’IZ'A VSJBT&! §§ QRP §§ q$p fg QPP g Q$&f­igl Elutazott olimpiai csapatunk második csoportja is (Folytatás az 1. oldalról) ben a pontatlanságot?!... így az­tán befut elsőnek. Ami csupán annyi „hátránnyal” jár, hogy a barátok, szurkolók őt fogják először körül. Ezt meg csak ki lehet bírni. Még akkor is, ha Noskó Ernőt éppen arról kezdik faggatni, hogy van meg­elégedve új posztjával. Mosolyog, felhúzza a vállát. — Nem tudom, hogy elhiszitek-e, de én minden poszton szívesen játszanék ebben az olimpiai válo­gatottban. (Elhisszük­. Miért is ne hinnénk.) — Nem mondom, nehéz dolog hátvédet játszani — folytatja —, de még mindig könnyebb, mint fedezetet. (Csak aztán Mexico után is ez legyen a véleménye!) Közben befut Varga Zoli is. Arca szokatlanul feldúlt. Folyton a nya­kához kapkod, mintha fulladozna. Hamarosan kiderül azonban, hogy fulladásról éppen nincsen szó! . .. — Azt hittem, hogy agyvérzést kapok ezen a reggelen — pana­szolja. — Képzeljétek, nekilátok öltözködni, veszem az ingemet, hát esküszöm, hogy legalább négy számmal nagyobb. Na, rendben, ettől még nem estem kétségbe. De vállamra veszem a táskámat, le­szakad a füle, fogom a ballonka­bátom, gombolom, kezembe ma­rad két gomb . . . Nem is tudom, elinduljas­-e ilyen előjelek után. De mégis elindul. Tűt és cér­nát keresni. S hamarosan fel­derül az arca, ígéretet kap ugyanis az atlétalányoktól, hogy a gépen majd kezelésbe veszik a kabátot. — így már más. Mégsem érkez­hetek meg úgy a világ másik vé­gére, mintha valahai megtéptek volna — s könnyed mozdulattal bég­, tiri ingnyakát a zakó alá. Fazekas születésnapja Kint a reptéren, az előtérben pillanatok alatt közrefogják lab­darúgóinkat az NB I-es csapatok edzői, egyesületi elnökök és az itthon maradt játékostársak, amint azok Sós Károly vezeté­sével beteszik a lábukat. Hosszú percekig még a családtagok is alig jutnak szeretteik közelébe, hogy még egy utolsó néhány jó­tanáccsal, simogatással illessék a búcsúzókat. Fazekas Lacit megnyugtatják, hogy október 15-én koccintanak majd az egészségére. — Te úgyis „szárazon” ünnepel­hetsz csak ... — Tudjátok, az az igazság — mondja Laci —, hogy én m­ajd a végén szeretnék koccintani. Nem­csak a születésnapomra ... Itt félbe is szakítja a mondatot, s nemcsak azért, mert szólítják már útlevélellenőrzéshez. Nem. Hanem vannak dolgok, amiről ko­rai még beszélni. Féllábbal már Mexicóban Vllámbeszélgetések. Séta köz­ben, a busztól befelé, a tömeg­ben, ahol lépten-nyomon elso­dorják egymás mellől a beszél­gető partnereket, kiszakítva az érdekelteket egy-egy félmondat erejéig a családtagok öleléséből. Tóth Géza súlyemelő Európá­ba­­ nők. Mosolyog és ez a­ mosoly már önmaga helyett beszél.­­—­ Szépen gyógyul a sérülésem. Lassan összeszedem magam. Hogy ez mit jelent. Nehéz erre vála­szolni. Sajnos, ha az eredménye­ket veszem, akkor idei legjobbam­­mal sem kerülhetek a papírforma szerint az első három közé. De hát, ez olimpia, és nem mindig a papírforna érvényesül. Mosolygós arca hirtelen ko­mollyá változik. — Az ember mindig szorongó érzésekkel kel útra egy ilyen nagy versenyre. És ez a szorongás most különösen érthető. De az igazság az, hogy nem adtam fel a harcot. Összeharaptam a fogaimat. Sákovicsné Dömölky Lídia. Két héten keresztül volt megszokott társai nélkül. Mestere csak most, a második csoporttal utazik, és nem akart elszakadni tőle, nehogy törés támadjon felkészülésében. — Rettentően hiányoznak már a lányok. Nagyon rossz volt nélkü­lük. Pedig különben remekül si­került ez a két hét. Sokat dolgoz­tam, s azt hiszem, jól is. De tud­ja, hogy van ez­ más, ha a töb­biek is ott vannak .. . Rengeteg levelet kaptam, nem kevesebbet írtam. Gondolom, már ők is vár­nak engem. Viszek nekik, híreket, leveleket itthonról és persze jó sok finom süteményt is. Török Ottó. Ő nem utazik, ő csupán búcsúztatni jött párbajtő­röző társait. — Nem fáj, hogy kimaradtál a csapatból? — Fáj? ... Nagyon szerettem volna kijutni az olimpiára, min­dent feltettem erre az egy lapra, nem jött be. Most már csak egyet tehetek, szurkolok a fiúknak, szívből, igazán. Nekem legalább akkora öröm lenne, ha jól szere­pelnének, mint nekik. Bordán Dezső: A tornászok ki­fogyhatatlan szellemességű móka­mestere. Bugyborékoló jókedvét ezúttal otthon felejtette, vagy jó mélyen elcsomagolta, s csak Mexi­cóban veszi ismét elő. Komoly, mondhatni komor az arca. Fe­szülten egyre csak befelé néz, az ajtóra, mely mögött fél lábbal már mexikóba lépnek. —­ Mit érzel most? *­* Azt, hogy atyavilág, de jó len­ne jó eredményt elérni majd ... — Mi ez a jó? « Egyszámjegyű helyet elfoglal­ni a csapatverseny után. Torná­szok vagyunk ... Ebben az utolsó félmondatban azért már volt valami az igazi Bordán­ból. Molnár Albin, vitorlázóink edző­je. — Jó, hogy már megyünk. Na­gyon hideg volt már a Balatonon. — Majd lesz nektek melegetek Acapulcóban! — hangzik egy csí­pős megjegyzés. — Én is attól tartok — mosolyog vissza a közbeszólóra. Az utolsó percek Versenyzőink vonulnak a be­tonon, szemerkélő esőben. Inte­getnek. Felszállnak a buszra. Integetnek. Mennek felfelé a ha­talmas DC 8-as óriásgép lép­csőin. Integetnek. Belépnek. És eltűnnek előlünk, ők még látnak minket, mi már nem lát­juk őket. Állunk és Integetünk. Lassan, méltóságteljesen meg­mozdul a nagy test, kigördül a­­nekifutó pályára. Megindul, resz­ket a levegő, amikor felemelke­dik a levegőbe, egy perc és el­tűnik a szemünk elől. De még legalább tíz percig mindenki mozdulatlanul ott ma­rad a teraszon. A magyar olimpiai küldöttség második csoportjának búcsúzta­tásánál jelen volt Méhes Lajos, a KISZ Központi Bizottságának első titkára, Kárpáti Sándor, a KISZ Központi Bizottságának titkára, Somogyi Sándor, az MSZMP Központi Bizottságá­nak osztályvezető-helyettese, ott voltak az MTS OT elnöksé­gének és a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagjai, valamint a társadalmi szervek vezetői. A KLM DC 8-as külön­repülőgépén összesen 132-en utaztak el a XIX. nyári játékok­ra, s köztük 84 volt a sportoló, mégpedig: Atlétika: Varjú Vilmos, Kul­csár Gergely, Németh Miklós, Kalocsai Henrik, Zsivótzky Gyu­la, Eckschmidt Sándor, Tégla Ferenc, Faragó János, Lovász Lázár, Ivanov Dragán, Cziffra Zoltán, Nemesháziné Markó Mar­git, Balogh Györgyi, Kispál Já­­nosné, Havas Judit, Lendvainé Bognár Judit, Stugner Judit, dr. Stielberné Kontsek Jolán, Né­meth Angéla, Hudasné Antal Márta, Tóthné Kovács Annamá­ria, Csábiné Komka Magdolna, Kiss Mária. Birkózás: Acker Imre, Varga János, Steer Antal, Sillai László, Kiss Ferenc, Kozma István, Er­dős Márton, K­usznyák József, Búzás Károly, Hollósi Géza, Baj­­kó Károly, Csatári József, Nyers László. Labdarúgás: Fatér Károly, Szarka Zoltán, Novák Dezső, Keglovich László, Dunai Lajos, Páncsics Miklós, Menczel Iván, Szűcs Lajos, Noskó Ernő, Szalai Miklós, Juhász István, Varga Zoltán, Fazekas László, Dunai II Antal, Sárközi István, Básti Ist­ván, Kocsis Lajos, Nagy László. Sportlövészet: Papp Lajos, Petrovácz Ferenc, Hammerl László, Kun Szilárd, Dobsa Ala­dár, Mucza László. Súlyemelés: Földi Imre, Bene­dek János, Bagócs János, Bakos Károly, Tóth Géza, Nemessányi Árpád, Veres Győző. Torna: Mentsik Konrád, Tiha­nyi Endre, Kiss-Tóth Sándor, Herczegh Béla, Bordán Dezső, Aranyos István, Cser Győző. Vitorlázás: Izsák Szabolcs, Gö­­möri Pál, Tolnai Kálmán, Farkas László. Vívás: Nemere Zoltán, Kulcsár Győző, B. Nagy Pál, Schmitt Pál, Fenyvesi Csaba, Sákovicsné Dö­mölky Lídia. Ezekkel a sportolókkal egészül ki 178 főre a mexicói magyar versenyzőgárda, amelynek tagjai 15 sportágban — atlétika, birkó­zás, evezés, kajak-kenu, kerék­pár, ökölvívás, öttusa, torna, úszás, vízilabda, vívás, labdarú­gás, sportlövészet, súlyemelés és vitorlázás — állnak rajthoz. Akik már örök időkre beírták nevüket a sport nagykönyvében. Jobbról Csermák József, Hel­sink! kalapácsvető olimpiai baj­noka, mellette a tanítvány, Zsivótzky Gyula, aki most végre aranyra szeretné váltani eddi­gi olimpiai ezüstérmeit. HÍREK MEXICÓBÓL A fájt iJfdl a&MárkAfo­ idth Clarke a Claytonról Az ausztrálok híres hosszútávfutója úgy nyilatkozott, hogy senki sem veheti el az aranyérmet mara­toni futásban honfitársától, De­rek Claytontól, aki tavaly de­cemberben Japánban a világ legjobb idejével győzött, 2:09:36.4 alatt tette meg ezt a távot. Clayton hetenként 320 km-t ha­gyott maga mögött az előkészü­letek jegyében, s kitűnő formá­ban van. A Mexikó válogatott labdarúgó­csapata vasárnap 3:0 (1:0) arány­ban győzött az Etiópia váloga­tottja elleni edzőmérkőzésen. Két gólt 11-esből szereztek. Negyvenmillió szál friss virág — rózsa, dália, krizantém, gla­­diolus — díszíti majd az olim­piai létesítményeket, hivatali helyiségeket az olimpiai játékok két hete alatt Az olimpiai láng a Princesa fedélzetén megérkezett a Ba­­hama-szigetekre, El Salvador­ban, ahol annak idején Kolum­busz partraszállt, a lángot ün­nepélyesen fogadták. Harminc­ként bahamai atléta viszi körül a szigeten, mielőtt folytatni útját Mexikó felé. + Meglepetés az olimpiai kosár­­labda-selejtező tornán. Indonézia legyőzte Ausztráliát Uruguay pedig Lengyelországot, 58:51, illetve 65:63 arányban. Hétfőn szünnap volt, kedden két mér­kőzésre kerül sor: Uruguay— Indonézia, Ausztrália—Spanyol­­ország. Jelenleg a lengyelek ve­zetnek három mérkőzésből szer­zett öt ponttal, Spanyolország (2—4), Indonézia (3—4), Uruguay (2—3) és Ausztrália (3—2) előtt . Harminckilenc bírót jelölt ki a FIBA az olimpia ökölvívó­versenyeire. A kanadai Victoriában rende­zett atlétikai versenyen néhány amerikai olimpiás is rajthoz állt Közülük a világcsúcstartó Carlos 100 m-en 10.1, 200 m-en 20.4 mp-cel győzött. B­runtdage megérkezett Mexicóba A Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság elnöke megérkezett Ma­­xícóba, ahol ünnepélyesen fogad­ták. Avery Brundage a repülőté­ren nyilatkozott az újságíróknak, és mint mondta, az olimpiai já­tékok rendezői eddig teljes mér­tékben megfeleltek a rájuk bí­zott feladatoknak. Egy kérdésre válaszolva, úgy nyilatkozott, hogy a NOB nem kifogásolhat Európai Játékok jövőbeni rende­zésére vonatkozó javaslatot. A Pánamerikai vagy Ázsiai Játé­kokhoz hasonlóan. Európai Játé­kokat is lehet rendezni — mondta. A NOB mexicói 67. kongresz­­szusán választják meg az új el­nököt és alelnököt, valamint a végrehajtó bizottság tagjait. Meghallgatják az 1972. évi mün­cheni olimpia előkészületeivel kapcsolatos jelentést is. A napi­renden szerepel többek között a doppingszerek ellenőrzésének kérdése, a szapporói téli olim­pia, valamint a NOB és a nem­zetközi sportszövetség közötti kapcsolatok ügye.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék