Népsport, 1969. július (25. évfolyam, 147-172. szám)

1969-07-01 / 147. szám

­ MAGYAR TC.VIXE­T­LÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA KEDD, 1969. JÚLIUS 1. Ára: 90 fillér XXV. ÉVFOLYAM 147. SZÁM Az NB I-es edzők az első félévről Sői Fontos kérdéseket tárgyal az edzők parlamentje Július 10-én ultizik az MIK Mi újság ni­n­c$ 03 ifi* villongroffnél ? Július 26-án lesz az első jelentősebb mérkőzés Az ET szakbizottsága hétfőn délelőtt tanácskozást tartott. Megvitatta a július 21—23 kö­zött, a TF-en sorra kerülő edző­továbbképző tanfolyam program­ját. — Hét kérdés szerepel a prog­ramba — mondta Pálfai János szakfelügyelő, az ET elnöke. — A speciális állóképesség fejlesz­tésének módszere a gyakorlat­ban. Ez gyakorlati bemutató lesz. A második: Gerdov János ugyancsak gyakorlati bemutató­ja az angol edzésmunkáról. A TF-et Budapesten végzett ju­goszláv származású szakember most az NSZK-ban dolgozik, de éveken át angol csapatnál tevé­kenykedett. Kétórás, maximális terhelésű edzésbemutatót tervez. A harmadik napirend előadója Ivanics Tibor és Mádhos Ferenc. Ivanics a szovjetunióbeli tapasz­talatokról, Machos pedig az U­EF­A-tornáról számolt be. A ne­gyedik napirendi pont: kapusok gyakorlatai (Hargittai György). 5. Az ET tagjainak együttes gyakorlatanyaga a fejelésről. 6. Két sportegészségügyi előadás: 1. A terhelés hatása az ideg­rendszerre. 2. A speciális állóké­pesség élettani alapjai. Az utol­só napirendi pont pedig az idő­szerű kérdések tárgyalása lesz. — Kiket hívtak meg? — Az NB I, az NB I B, és az NB II 82 edzőjét. És természe­tesen a 19 megye, továbbá a BÚSZ ET-képviselőjét. Sajnos, most mindjárt meg is kell mon­danom, hogy eddig az egyesüle­tek edzőinek csupán a fele je­lentette be részvételét. — Az országos értekezleten is szóvá tették az edzők passzivi­tását — jegyeztük meg. — Igen, sajnos, így igaz! Hadd jegyezzem meg, hogy mind a hazai, mind pedig a külföldi új áldásoknál figyelembe vesz­­szük majd, hogy az illető szak­ember érdeklődik-e a továbbta­nulási lehetőség iránt.­ Az MTK együttese július 10-én kel útra az Egyesült Államokba. — Mi a menetrend? — kér­deztük hétfőn délután az MTK- ban. — Július 16-án kezdődik a New York-i torna. Ezen a napon játsszák a Portuguese —New York válogatott és az Olimpiakosz— MTK találkozót. Július 18.: MTK — New York, Olimpiakosz—Por­­tuguese. Július 22.: MTK—Portu­­guese, Olimpiakosz—New York. — Más mérkőzésre is sor ke­rül? — Július 13-án Clevelandban lépünk pályára, majd július 18 — 22. között átrepülünk Kana­dába, Torontóban játszunk. Jú­lius 24-én értkezünk haza. — Hány játékos utazik? — A húsztagú küldöttségben 16 játékos és négy vezető kap helyet. (Folytatás a 2. oldalon.) Csütörtöki számunkban Mérlegen a labdarúgó NB I tavaszi fordulója Hogyan állunk az Eb- szintekkel atlétikában? A megyei, illetve a BLSZ- bajnokság eredményei Tudósítások a szerdai hazai és külföldi sport­­eseményekről Beszámoló az öttusa­bajnokságról Összeállították Amerika atléta­­válogatottját A Miamiban tartott amerikai férfi atlétikai bajnokság után, amely egyben válogató is volt, összeállították Amerika férfi­­válogatottját az Európa ellen jú­lius végén, Stuttgartban sorra kerülő világrészek közötti via­dalra. Az egyesült államok­beli versenyzőkön kívül mind­össze két más nemzetiségű at­léta került a csapatba. 100 m: Crockett, Carlos. 200 m­: Carlos, Randolph. 4x108 m: Crockett, Carlos, Greene, Gray, vagy Randolph. 400 m: Evans, Turner. 4x400 m: Evans, Tur­­ner, Kent, James, vagy Mann. 208 m: Dyce (jamaikai), Luzins, F. Johnson. 1500 ma: Liquori, Ma­son. 5000 m­: T. Smith, Lindgren. 10 000 m: Bachelor, Mart­iez (mexikói), Moore. 3000 m aka­dály: Manley, Price. 110 m gát: Coleman, Davenport. 400 m gát: Mann, Lee. Magas: Burrell, Fosbury. Rúd: Seagren, Penne. Távol: Beamon, Whitley. Hármas: Craft, Tata. Súly: Steinhauer, Matson. Disz­kosz: Cole, Silvester. Gerely: Murro, Collina. Kalapács: Gaga, Frenn. Öttusabajnokság­, második nap: öt vívés után Kelemen vett© át a vezetést Az országos öttusabajnokság második versenynapján a pár­bajtőrvívásra került sor. Ezt a versenyszámot a Játékcsarnok­ban reggeltől késő estig bonyo­lították le. A felnőtt és junior mezőnyhöz ezen a napon már csatlakozott az ifjúsági gárda is, így 31 felnőtt, illetve junior ver­senyző vívott kétfordulós ver­senyt — együtt. Mellettük — kü­lön — vívták a maguk versenyét az­ ifjúságiak. Ifjúsági öttusá­zóink a továbbiakban már együtt szerepelnek (de külön versenyben) a másik két kor­osztállyal. Lovaglásban vasár­nap nem indultak. Számukra szerdán délelőtt bonyolítják le ezt a versenyszámot, ugyancsak a mezőgazdasági kiállítás terü­letén levő lovaspályán. Az öttusa vívószáma mindig izgalmakkal jár. A mostani bajnoki verseny azonban még fölül is múlta volna az eddigieket. A verseny hosszú időtartama — hatvan cser­ét kellett vívnia min­denkinek a felnőtt és a junior korcsoportban — már eleve le­hetőséget adott izgalmas fordu­latokra. A reggel nyolctól este kilencig tartó viadalon majd­nem elképzelhetetlen, hogy a versenyzők végig egyenletes tel­jesítményt tudjanak nyújtani. A verseny első felében nagyon kiegyenlítettnek mutatkoztak az erőviszonyok. Lényeges előnyre egyetlen versenyző sem tett szert. Meglepetés volt viszont, hogy a jó vívónak ismert öttusá­zók közül senki nem tudott ha­tározottan az élre vágni a vég­eredményben meglehetősen he­terogén mezőnyben. Balczó, Mo­­na­dr, Bodnár, Kelemen, Hor­váth ugyan benne voltak az él­csoportban, de tizenkilenc pon­tot érő győzelmeknél az a két­­három-négy cser­e, amennyi kü­lönbséggel vezették a mezőnyt, s egymástól is elkülönültek, bi­zony nem sok. A versenyben egyébként csapatban 21 győze­lem ért 1000 pontot, s egy győ­zelem értéke 37 pont volt. Az egyéni versenyben 42 győzelem jelentett 1000 pontot, egy győze­lem pedig 19 pontot ért. A verseny felénél az élcsoport­ban a következő versenyzők áll­tak: Kelemen, Sárfalvi 21—21, Balczó 20, Varga 19, Móna dr., Bakó, Horváth 18—18 győzelem. Délután kettőre járt már ekkor az idő, s kezdődött a készülődés a hosszú, délutáni-esti hajrára. Előkerültek a termoszok, üve­gek (Balczó még turmixgépet is hozott magával frissítőt kever­ni.) öttusa-vívóversenyre jól felkészülten, elemózsiai cso­maggal, táskával lehet csak elindulni. Persze inkább csak gyümölcsöt eszik mindenki, annál nagyobb viszont a keletjük a szörpöknek, frissítőknek. A késő estébe nyúló második forduló az élen lényegesebb változásokat nem hozott. Az él­csoport tagjai körülbelül ez el­ső fordulóbeli teljesítményüket tudták tartani, illetve almaik alatta maradtak egykét csőr­é­vel. Számottevő kivétel mindkét irányban akadt. A 21 győzelem­mel is­:­előzőt­ Sárfalvi például csak 14 győzelmet gyűjtött a második fordulóban, a 13-cal fordult Móna, dr. viszont 21-et. Az ifjúságiak versenye ért ha­­r­manabb véget. Ebben pécsi si­ker született Bank révén. Párbajtőrvívás. Felnőttek: 4. Kelemen 41 gy., 981 pont, 1. Móna dr. 39 gy., 943 pont, 1. Balczó és Varga 37 gy., 90­5 pont, 5. Sárfalvi és Horváth 35 gy., 867 pont. Csapatban: 1. Új­pesti Dózsa 2519, 2. Csepel 2445, 3. Bp. Honvéd 2334. Az egyéni összetett verseny ál­lása a vívás után: 1. Kelemen (Ú. Dózsa) 1966, 2. Móna dir. (Bp. Honvéd) 1953, 3. Sárfalvi (Cse­pel) 1882, 4. Varga (U. Dózsa*)­­&SO, 5. Bodnár (C'eepeti 17£M, 6. Móczár (Bp. Honvéd) 1730. Csa­patban: 1. U. Dózsa 5374, 2. Bp- Honvéd 5329, 3. Csepel 5165. (Folytatás 3­6. oldalon.) Elsősorban a fiatalok szereztek örömöt Atlétikában, úgy látszik, egy „lefutottnak” tűnő viadal is tartogathat meglepetéseket. Szombaton délben még a leg­­dezfilátóbb magyar szakember is csak mosolygott volna azon, hogy tavaly óta meggyengült női csapatunk megszoríthatja az NDK félelmeshírű gárdáját. Azután néhány számban a ja­vunkra borult fel a papírforma és vasárnap este már azon saj­nálkoztunk, hogy éppen 800 m­­én nem jött ki a lépés. Külön­ben bizony nagy meglepetésről számolhattak volna be a hírügy­nökségek. Node, a 6:6-os győ­zelmi arány és a mindössze négy­pontos vereség mindenképpen értékes, hiszen az NDK női csa­pata lényegesen erősebb össze­állításban szerepelt a Népsta­dionban, mint a férfi. Ezzel szemben a magyar tá­borban aligha sejtette volna va­laki, hogy a férfiviadalon épp a legesélyesebb versenyzőink olyan fekete vasárnapot fognak ki, amelyen semmi sem sike­rül és elpártol tőlük a szeren­cse is. Előre tudtuk, hogy a két férfiválogatott nem tartozik egy súlycsoportba. De a vasárnapi váratlan pontveszteségek nélkül legalább elfogadható arányú, 20—22 pontos lett volna a vere­ség. Hol voltak a futók? A pontverseny „szétboncolása” sok mindent elárul. A női via­dalon a futószámokban, a gát­tal együtt a mieink három-, az ugrásokban csak kétpontos hát­rányba kerültek, a dobásokban egy pont előnyt szegeztek. Össze­gezve ez meglehetősen kiegyen­súlyozott teljesítményt mutat. A férfiak közül az ugrók két pont­­(Folytatás az 5. oldalon.) :4&SGSmnfo$fifi& Kétszer is legyőzte Balogh Györgyi, „lepkesúlyú” válogatottunk az NDK vágtáiért A felvétel va­sárnapi 200 m-es győzelme pillanatát örökíti meg. Mögötte balról Vogt, és Szabóné Havas Judit, aki szintén értékes pontokat szer­zett a vágtaszámokban. (Pobuda felvétele.) Zöld-fehér lelkibetegség Lényegében a papírforma érk­e­zeteket azért ilyen nagy sor­­­vényesült az elsőosztályú vízi-­­­patban kihasználatlanul hagyná labdabajnokság 12. fordulója- — ez már több a soknál­ ban. Legfeljebb az FTC Szol-­­­nokon elszenvedett veresége. M­i­­ számít - de csak félig-meddig . A nőv VálOgatottja . váratlan eredménynek. ____________ ____________ Méltatlan lenne Szolnokon pártatlan, jó játék­­vezetés mellett kapott ki az FTC. Szokatlanul magas szám­ban, hat akciógólt kapott. Az együttes védőmunkája mondott csődöt, s ez érthetően bizony­talanná tette az egész csapatot. Az FTC, érzésünk szerint lelki­­betegségben szenved. A szeszé­lyes, bizonytalan teljesítmények nagyrészt annak köszönhetők, hogy a játékosok nem tudták kiheverni az OSC elleni vere­séget, az utóhatások még most is érvényesültek Szolnokon. Pszichikallag kell rendbe ráz­ni a zöld-fehéreket. Ennek a nagymúltú csapatnak még ak­kor sem szabad átengednie ma­gát az egyébként kényelmesebb — már úgyis minden minderre! — hangulatnak, ha úgy vélik, kiestek a bajnoki aranyakért fo­lyó versengésből. Egyrészt azért nem, mert a széteső játék mél­tatlan lenne a hazai vízlabdá­­zásban elfoglalt előkelő he­lyükhöz, tekintélyükhöz, más­részt pedig azzal a lehetőséggel fenyeget, hogy a csapat eset­leg még a bajnoki dobogóról is lecsúszhat. Alulmúlták mohukét a lilák A másik megjegyzés az Újpes­ti Dózsa játékát érinti. Szittya edző ősz hajszállal egészen biz­tos meggyarapodtak, fiainak az MTK elleni játékát figyelve. Sok jót nem láthatott! Idei leg­gyengébb teljesítményükkel múl­ták alul magukat a lilák, csak az utolsó két percben szedték ösz­­sze magukat, s biztosították a győzelmüket. Az újpesti együt­tes nem véletlenül szerepel az idén ilyen szeszélyesen. Szinte teljes egészében átalakult a gár­da, hirtelen és alaposan meg­fiatalodott. Az ilyen nagyarányú csapat átalakítással mind ma is együtt jár az átmeneti­­ vissza­esés. De ezzel együtt. Minden­féle átalakulást figyelembe, s enyhítő körülménynek véve: a négymétereseket, az emberelő­­nyöket és a 100 százalékos hely-A­ hét játékvezetője: Nádai László (Szolnok—FTC 10:3). A góllövőlista élmezőnye. 29 gólos: Felkai (FTC). 20 gólos: Konrád I dr., Konrád III (mind­kettő OSC), Martin (FTC). 19 gó­los: Pócsik (Eger). 14 gólos: Brinza (Bp. Sparta). 46 gólos: Mahner (Vasas), Pintér (Szol­nok), Tóth (Bp. Honvéd). 15 gó­los: Tuba (MTK), Katona J­(Szolnok), Bodnár I dr. (OSC). 13 gólos: Katona A. (Vasas), Sá­­rosi (Újpesti Dózsa), Németh G. (MTK) Pócsik Szívós (Eger) (OSC) Brinza (Bp. Spartacus) Tóth Szabó J. (Bp. Honvéd) (Szolnok) Konrád I dr. (OSC) Az utolsó esemény Pécsett Ünnepélyes zászlólevonás Egy héten keresztül Pécs látta vendégül, — és nem is akármilyen módon — az V. nyári úttörő­­olimpia résztvevőit. Hét­főn délután viszont, ami­kor az utolsó versenyzők is hazautaztak az úttörők nagy játékáról, a város főterén, a Széchenyi téren bevonták a hatalmas zász­­lórudakról Pécs város sárga-kék és az olimpia fehér színű lobogóit. A zászlólevonás utolsó aktusa volt a jól szerve­zett, nagy sikert aratott úttörő-olimpiának. A Szovjetunió vezet a kézilabda Tasmajdani Kupában Vasárnap Zavidovicsiben foly­tatódott a férfi kézilabda Tas­­majdan Kupa küzdelemsorozata. Minthogy azonban hétfőn vonal­hiba miatt nem tudtuk felvenni a kapcsolatot kiküldött munka­társunkkal, Szántó Györggyel, az MTI híradásából tudjuk csupán a vasárnapi forduló eredmé­nyeit. Eszerint Románia— Japán 45:12 (9:8), Szovjetunió —Japán 15:15 (8:8). A magyar csapat ezen a na­pon a helyi válogatottal mér­kőzött, Zavidovicsi együttese azonban versenyen kívül in­dult, így erről az eredményről nem adtak hírt az ügynökségek. Amint ismeretes különben, hétfőn a torna résztvevői el­utaztak Belgrádb­a, ahol a torna befejező két fordulóját bonyo­lítják le. A magyar csapat ked­den Jugoszlávia, szerdán pedig Japán együttesével mérkőzik. A torna jelenlegi állása: 1. Szov­jetunió 5 pont, 2. Románia 2, 3. Magyarország 2, 4. Japán 2, 5. Jugoszlávia 1 pont.

Next