Népsport, 1971. március (27. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-30 / 76. szám

SAKK ♦ SPORTMOZGALOM ♦ BIRKÓZÁS ♦ CSELGÁNCS ♦ SAKK ♦ SPORTMOZGALOM ♦ BIRKÓZÁS ♦ CSELGÁNCS ♦ SAKK A lupingkirá A pilótáik snjertet repülni sok­kal könnyebb, mint túljutni az előzetes orvosi vizsgálaton... Ez a vizsgálat ugyanis rop­pant szigorú és nagy megpró­báltatás. Ezúttal is a rendelőben „szenvedett” az alanyok nagy része, amikor nyílt az ajtó, s egy nyúlánk férfi lépett a vá­rakozóba: Monori Kovács Jenő gépészmérnök. Leült a fiatalok közé, s csendben kérdezte: — Megkezdődött már? — Hajjaj . .. Néhányan már el is véreztek! Az egyik várakozó odalépett Monorihoz: — Tiszteltetem, Dudius bá­tyám. Mi járatban itt? — Repülni szeretnék az idén is! — Nagyon, helyes! Mert ha valaki nagypapa, azért még nem kel begybóznia. Hány éves tetszik lenni? — Hatvanhárom.! A fiúk összesúgtak. Tíz perc múlva kiszóltak a vizsgá­lóból: — Kérjük Monori Kovács Je­nőt a leleteivel! Belül megkezdődött a rész­vizsgálatok összesítése, kívül pedig folytatta a mérnök isme­rőse: * — Ha nem tudnátok, ő a lupingkirály. Ritka sportember, hihetetlen dolgokat művel. Ke­rékpárján többször versenyre leélt a személyvonattal is.­­ Monori valóban érdekes em­ber. Négyéves korában a mű­jégen korcsolyázott. Aztán át­költöztek Budára, s miután „kéznél” találta a hegyeket, felcsatolta a ejlécet. Csakhogy közel volt a Farkashegy is, ezért beállt a vitorlázórepülők közé. Már a műegyetemet vé­gezte, amikor rájött, hogy a kék Duna sem esik messze a laká­sától, vagyis az evezést sem hagyta ki. A műegyetem híres nyolcasának kormányosa egy­szer megkérdezte tőle: — Nem markollsz te túl so­kat? — Talán a többiek markol­nak keveset. Nekem ilyen moz­galmasan tartalmas az éle­tem! A tartalmat sokan irigyelhet­tük, hiszen a sportbarát mér­nök nem hagyta kihasználatla­nul az időt. Közel hatszáz órát repült eddig, s most éppen azért „vizsgázott’, hogy foly­tathassa. A lupingkirály cí­met viszont nem a repülőgép­ben, hanem a körbe forgó ha­jóhintán szerezte meg. Akkor, amikor még kevés volt a sportgép, a buzgó repülők ki­bérelték a hűvösvölgyi Nagy­rét hajóhintáit. Az első, nem hivatalos ver­senyen Monori hintája ezer­­egyszáztizenegyszer fordult körbe. Két év múlva ugyanott Boros Tibor megkettőzte a csú­csot. A lapok akkor megírták, hogy ennek így kellett történ­nie, mert a régi csúcstartó — kiöregedett. Monori nem haragudott a megállapításért, hanem — ké­szült. Egy újabb év múlva megmutatta. Két óra és negy­venhat percet bukfencezett a Nagyrét „légiterében”, s há­romezer-háromszázharmincra javította a sportrepülők­­spe­ciális csúcsát. A lupingbajnok­nak, persze, a nagyobb magasságokban sem akadtak gondjai, egyetlen eset kivételével. Betévedt egyszer a leszállómezőbe egy tehén, s Riska összetörte a leereszkedő, gép jobb oldali kerekét. De a pilóta feltalálta magát. Mindig rendiben volt­ testi és lelki egyensúlya. Az idős pilóta mögött har­mincéves evezős pályafutás áll. Még ma is úgy ismerik őt a Vasas és a KPM csónakházá­ban, mint a hosszútáv szerelme­sét. Néhány nappal ezelőtt a kes­keny szkiff­j­ében az idén már harmadszor húzott a Dunán föl­felé. Ám a csónakházban fe­lejtette féltve őrzött túranapló­ját, s a kíváncsi ismerősök be­lelapoztak. Könnyen kihámoz­ták belőle, hogy a napló gaz­dája eddig pontosan 75 100 ki­lométert evezett. Tavaly nyáron, csak úgy, kí­váncsiságból, egyedül „végig­­lapátolta” az idei nemzetközi Duna-túra útvonalát, Ingol­­stadt és Budapest között. A 806 kilométeres távot tizennégy nap alatt teljesítette. De nem is ez, hanem a 75100 kilométeres teljesítmény döbbentette meg az imdiiszkrét kíváncsiskodókat. Hát persze! Hiszen a hatvan­­három éves ember lassan már másodszor evezi körül a Földet. A csónakházban megkérdezte valaki: — Mennyi is az egyenlítő hossza? — Negyvenezerhetvenhat kilo­méter! Még kimondani is sok ... A levegő, a hegyek és a vi­zek szerelmese kilépett a vizs­gálóból. Tekintete egyértel­műen elárulta az eredményt. Aztán körülálltak a fiatalok, s a kérdések özönét zúdították rá. Mitől olyan jó a szíve meg ? Az idei sífutóversenyeken rendszeresen végigfutottam a pályát, aztán beálltam bíráskod­­ni. Volt elegendő havunk. Tünde lányom szép idényt zárt, má­sodik lett a felnőttek és a juniorok sífutó-bajnokságában. Még ifjúsági, de az ifibajnoksá­got eltolta. Elviaszolt... a fizikuma, hogyan őrizte meg frisseségét, ügyességét, s miért nem visel még szemüveget? Monori megismételte az elő­zőkben leírtakat, hogy evez, az­tán rendszeresen síel, kerék­pározik, s hogy ezenkívül még két sportág aktív versenybí­rója. — De hogyan győzte le a személyvonatot? — vetette közbe valamelyik. — Sehogy! Kétszer verseng­tem a „füstössel”, de alulma­radtam. A Budapest—Pécs via­dalon az ellenszél, a balatoni „mérkőzésen” pedig a sorompó tartotta vissza a kerékpáromat. Egyesek a magánélete iránt érdeklődtek.­­ — A NIKEX mérnöke va­gyok, s a sportban hivatalos tolmácsként is tevékenykedem! — Milyen nyelven beszél? — Angolul, németül, spanyo­lul és franciául. Most meg ép­pen oroszul tanulok, sietek is az­ órára. Valamelyik huncut pilóta köz­bevágott: — És mit csinál a szabad idejében? — Lovagolni tanulok! — A lovardában? — Nem! Otthon az unokáikkal — két sámlin! Szabó András Pillantás a földre a nyitott gépből... Keresik a cselgáncsban a nagy „karmestert" Ha a magyar cselgáncsról esik szó, nagyon megoszlanak a vélemények. Néhányan te­metik. Mások azt vallják: most lesz igazán nagy. Akadnak azon­ban olyanok is, akik reálisan felmérték a helyzetet és állít­ják: a sportágban kialakultak az eredményesség lehetőségei, de ehhez lényeges változ­tatásokra van szükség. A nápolyi ifjúsági és junior EB nagy állomás volt a sportág életében. Itt bizonyosodott be, hogy Európában az NDK, a Szovjetunió, Franciaország, Len­gyelország, Anglia már megol­dotta az utánpótlás-nevelés szer­vezési és oktatási problémáit. Ugyanakkor hosszú évek­ óta ez volt az első ifjúsági és ju­nior EB, ahonnan egyetlen helyezést sem hoztak verseny­zőink, pedig ha most nem zár­kózunk fel az élmezőnyhöz, akkor az elkövetkezendő évek­ben még távolabbra kerül a siker lehetősége. A nápolyi EB sikertelensége valójában csak egy felkészítési módszer és egy válogatási fel­fogás eredménytelenségét mu­tatja. A sportág hazai gárdája éppúgy a felemelkedés előtt áll, mint az EB előtt. A jövőt illetően mi teheti de­rűlátóvá a sportág híveit? Az a tény, hogy nagyon sok tehetséges vere­senyzőnk van a fiatalok kö­zött. Olyan tehetségek, akik egyben nagyon szorgalmasak is. Vagyis a cselgáncsban éppen azzal nincs probléma, ami más sport­ágakban gondot okoz. A kemény munka, a rendszeres edzés, a fejlődés utáni vágy ebben a sportágban természetes. Erre lehet és kell is építeni. Edzőink nagyon sok mindent tudnak magas fokon. Vannak olyanok, akik az erőnlét magas szintre emelését tudják igen jól megoldani. Mások inkább a technika oktatásban­ nyújtanak kiemelkedőt, megint mások a taktika mesterei. Most már csak össze kell fogni és ki kell egészíteni egymás tudását. Ez az összefogás már régi igény, de úgy tűnik ez a sport­ág még nem találta meg a maga nagy karmesterét. Erre viszont mind sürgetőbben szükség len­ne. A versenyzők még a kudarcok ellenére is rendelkeznek a leg­fontosabb sportolói erénnyel, a szorgalommal. Rövidesen szá­mottevő eredményeket lehetne elérni a junior EB-n, ha felül­vizsgálnák az eddigi módszere­ket és nekilátnának a soron kö­vetkező versenyre való fel­készítésnek. A Barátság Kupa augusztusban lesz Kijevben. Ha erre már a régi hibák elkerü­lésével készítenék fel a ver­senyzőket, bízvást számíthat­nánk eredményre. A lehetőség még nem eredmény, tehát most nagy szükség van a helyzetfel­ismerésre és a gyors cselekvés­re. . Vegyi és gépi vasalót, try-gépkezelőt, folt­tisztítót, betanuló női dolgozókat és portást azonnal felveszünk. RUHATISZTÍTÓ SZÖVETKEZET 1. SZÁMÚ ÜZEMEGYSÉGE­. BUDAPEST, XIII., VÁGÓ B. UTCA 29. Betanuló női dolgozókat azonnal felveszünk. RUHATISZTÍTÓ SZÖVETKEZET 2. SZÁMÚ ÜZEMEGYSÉGE: BUDAPEST, X., VASGYÁR UTCA 10. Betanuló női dolgozókat és villanyszerelőt, képesítéssel is rendelkező vizsgázott kazán­fűtőt azonnal felveszünk. RUHATISZTÍTÓ SZÖVETKEZET 5. SZÁMÚ ÜZEMEGYSÉGE: BUDAPEST, XIII., SZEKSZÁRDI ÚT 15/B. Gyakorlott gyors- és gépkrónöt azonnal felveszünk. RUHATISZTÍTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST, VII., KÜRT UTCA 3. Nagyarányú győzelmek A sakk OB I két csoportjában az ötödik fordulóra került sor, mely­ben több nagyarányú győzelem született. A Keleti csoportban ki­emelkedik a DVTK kitűnő telje­sítménye mellett a Miskolci Spar­tacus biztos győzelme a budapesti Uni. ker. Petőfi ellen. Elismerés illeti az Izzót és a Szentesi Spar­­tacust is. Részletes eredmények: Miskolci Spartacus — XIII. ker. Pe­tőfi 8:6, DVTK—BKV Előre 10.5:3.5, Izzó—Láng 10:4, Szen­tesi Spartacus—Ságvári 10:4, OTP —Gyöngyösi Energia 7.5:6.5, Debr. Közúti Ép.—Debr. EAC 5:9, Salgótarj­áni Kohász—Szolno­ki Olajbányász 7.5,5.5 -re egy érté­kelendő játszma. A bajnokság ál­lása: DVTK 46, XIII. ker. Petőfi és a Szertesi Spartacus 39.5 — 39.5, OTP és Gyöngyösi Energia 38.5 — 38.5, Miskolci Spartacus 37, DEAC 36, BKV Előre 35, Izzó 33.5, Sal­gótarjáni K. 33 (1), Láng 31, Szolnoki Olaj 28 (1), Debr. Építők 27.5, Ságvári 26 pont. A Nyugati csoport eredményei élére a BSE és a zalaegerszegiek­­sikerei kívánkoznak. A BSE az eddig kitűnően szereplő KGM csa­patát győzte le nagy arányban, a zalaegerszegiek pedig a Tatabá­nyát hengerelték le. A Kecskeméti Építők erősen szaporította pontjait idegenben is, míg a VCS DUTRA megtorpant Győrben. A Vasút­építő és a Postás sem bírt ellen­felével. Eredmények: Komló— Kecskemét 3:11, Tatabánya—Za­laegerszeg 1.5:1112:5, KGM—BSE 3:11, Ganz Vili.—Dunaújváros 8:6, Bakony Vegyész—Vasútépítők 7:7, MÁV DAC —VCS DUTRA 6.5,7.5, Viscosa—Postás 7:7. A bajnokság állása: Kecskeméti Építők 48, Zalaegersz­ TE 43.5, VCS DUTRA 41, Vasútépítők 38.5, Ganz Vili. 38, BSE 37.5, MÁV DAC 35, Ba­kony Vegyész 34.5, KGM 34, Du­­naújv. Kohász 34, Postás 30.5, Tatabányai Bányász 27.5, Viscosa 25, Komlói Bányász 23 pont. A KESELYŰ VÉRE Rettenetes ház az indiánok földjén. Bolíviai film. Bemutató: április 1. Sokat ígérő tévétervek Hétfőn délelőtt Radnai János, a tévé sportrovatának vezetője sajtóértekezleten ismertette a további terveket. Az év második negyedében több, mint 50 sport­­esemény közvetítésére kerül sor. A három hónapból a legbősége­sebb a május, 24 közvetítéssel. Áprilisban a labdarúgás viszi a főszerepet, képernyőre ke­rül az Ausztria—Magyaror­szág válogatott mérkőzés és a Magyarország—Franciaor­szág EB-selejtező, ezenkívül két NB I-es bajnoki talál­kozó. Nem panaszkodhatnak az ököl­vívó-szurkolók sem, a Bp. Hon­véd nemzetközi versenyének és az országos bajnokságnak a döntőjét láthatják majd a né­zők. Szerepel még a műsorterv­ben két kézilabda-mérkőzés, röp­labda-, asztalitenisz- és tenisz­viadal. Májusba húzódik át a Magyar­­ország—Lengyelország DK-mér­­kőz­és, amely április 30-án kez­dődik. Ott lesznek az operatőrök a Hungária Kupa vívóverse­ny döntőin, Miskolcon a salakmotor VB futamán, bajnoki kézilabda- és labdarúgó-mérkőzéseken. Az Ü. Dózsa—Bp. Honvéd és az Ü. Dózsa—Ferencváros rangadók színesítik a programot. A válo­gatott ebben az időszakban Szó­fiában Bulgáriával játszik EB- mérkőzést. Ez is szerepel a köz­vetítési tervben, csakúgy, mint a Csehszlovákia—Románia, és a Szovjetunió—Spanyolország EB- selejtező. A KEK-döntő és az angol kupadöntő közvetítését is tervbe vették, ez azonban még nem végleges. Júniusban szinte nem múlik el nap, hogy ne legyen sport­műsor: bajnoki labdarúgó-mér­kőzések, BEK-döntő, tollaslabda­­mérkőzés, ökölvívó EB (Madrid-­ bál), súlyemelő EB (Szófiából), atlétikai viadalok kelthetnek ál­talános érdeklődést. A tévé sportrovata már készíti a második félév terveit is. A harmadik negyedévi program elsősorban az 1971—72. évi NB I-es labdarúgó-bajnokság sorso­lásától függ, ehhez igazodnak a szerkesztők. A wimbledoni nem­zetközi teniszverseny, a bécsi vívóvilágbajnokság, a csehszlo­vák—lengyel—magyar atlétikai hármasviadal (Pozsonyból), az atlétikai EB (Helsinkiből), a kajak-kenu VB (Belgrádból), a női úszó EK (Pozsonyból), a férfi úszó EK (Uppsalából), a Szovjetunió—Észak-Írország lab­darúgó EB-selejtező, a kosár­labda EB, a Franciaország—Ma­gyarország labdarúgó EB-selej­tező mind-mind olyan esemény, amely méltán váltja majd ki a közönség megelégedését. Május 1-től a vasárnapi­­ sporthírek 18.35-ről 20.05-re kerülnek át, október 1-től pedig rendszeresen mind a két híradóban mondanak sporteredményeket. Tervezik, hogy különböző szem­léltető táblákkal, tabellákkal illusztrálják az egyes bajnoksá­gok állását, menetét. (MTI) Népes mezőny az ifjúsági birkózó Vidék-bajnokságon Szegeden a Rókusi tornacsar­nokban rendezték meg az orszá­gos kötött- és szabadfogású bir­kózó Vidék-bajnokságot, 183 ver­senyző részvételével. Eredmények. Kötöttfogás: 48 kg. Bajnok: Antal, (Pécsi Vasutas), 2. Sipek (Eger), 3. Győrfi (Karcag). 52 kg. Bajnok: Pullai (Kecskemét), 2. Csillag (Szegedi VSE), 3. Farkas (Szolnoki MÁV). 56 kg. Bajnok: Miskolczi (Debreceni Vasutas),­­2. Both (Debreceni Sportiskola), 3. Beck (Kazincbarcika). 60 kg. Bajnok: Garas (Eger), 2. Szijjártó (Csepel Autó), 3. Bogdán (Ózd). 65 kg. Bajnok: Muczi (Pécsi Vasutas), 2. Budai (Ózd), 3. Hor­váth (Szolnok). 70 kg. Bajnok: Vámos (Szombathelyi Volán), 2. Huttaros (Szegedi Vasutas), 3. Dobó (Szegedi Vasutas). 75 kg. Bajnok: Soós (Eger), 2. Simon (Debreceni Vasutas), 3. Nagy (Ceglédi Vasutas). 81 kg. Bajnok: Zoliki (Papp J. SE), 2. Holló (Eger), 3. Oláh (DVTK). 87 kg. Bajnok: Ragóczi (DVTK), 2. Ha­rangozó (Jászberény), 3. Se­bestyén (Debreceni Vasutas). Ne­­hézsúly. Bajnok: Nagy (Eger), 2. Horváth (Oroszlány), 3. Kiss (Do­rog). Szabadfogás. 48 kg. Bajnok: Oláh (Eger), 2. Hoffmann (Ka­locsa), 3. Kónya (Kazincbar­cika). 52 kg. Bajnok: Gaz­dag (Pécsi Kinizsi), 2. Horváth (Szegedi VSE), 3. Szabó (Sze­rencs). 56 kg. Bajnok: Makovits (Szegedi VSE), 2. Gass (DVSC), 3. Tóth (DVSC). 60 kg. Bajnok: Sándor (Abonyi TSZ), 2. Faragó (Szegedi VSE), 3. Lux (Szegedi VSE). 65 kg. Bajnok: Gyenge (Csepel Autó), 2. Suba (DVSC), 3. John (Tatabánya). 70 kg. Baj­nok: Nagy (Váci Dózsa), 2. Dóka (Dunakeszi), 3. Spiák (Orosházi Spartacus). 75 kg. Bajnok: Adok (Makó), 2. Vörös (Szegedi VSE), 3. Gergicz (Cserjei Autó). 85 kg. Bajnok: Szűcs (Ceglédi VSE), 2. Bucskó (Kazincbarcika), 3. Si­mon (Szegedi VSE). 87 kg. Baj­nok: Babella (Törökszentmiklós), 2. Mező (DVSC), 3. Patrik (Du­nakeszi). Nehézsúly. Bajnok: Pé­ter (DVSC), 2. Szuszics (Baja), 3. Hegedűs (Dunakeszi). ___________________________­_____________ Tanácskozás a nevelőmunkáról Hétfőn délelőtt Budapesten a Hotel Ifjúságiban a KISZ Köz­ponti Bizottsága és az MTS Or­szágos Tanácsa országos érte­kezletet tartott a sportegyesüle­­ti nevelőmunka kérdéseiről. A tanácskozásom részt vett Bíró Mihály, az MTS OT elnökhe­lyettese, Páder János, az MTS DT osztályvezetője, Berzi Sán­dor, a SZOT sportos­ztál­yának vezetője, Zalka András, a Test­­nevelési Főiskola­ igazgatóhe­lyettese, Páricska Zoltán, a KISZ KB osztályvezetője, to­vábbá a kiemelt sportegyesüle­tek vezetői, edzői, sportolói, és még számos ifjúsági és sport­vezető­ . Az értekezleten Pálicska Zol­tán és Páder János mondott vi­taindító beszédet. Az előadás után számos referátum és hoz­zászólás hangzott el. Ezeket a KISZ és az MTI összesíti, és a vezető testületek elé terjesz­ti. SPORTMŰSOR KEDD RÖPLABDA. Jubileumi nemzet­közi női torna a Sportcsarnokban. Magyarország B — Német DK, 17.30, olasz játékvezető. Magyar­­ország A—Bulgária, 19, NDK-beli játékvezető. SZERDA KOSÁRLABDA. NB I. Férfiak. MAFC—Csőszerelő, Kinizsi utca, 17. RÖPLABDA. Jubileumi nemzet­közi női torna a Sportcsarnokban. Csehszlovákia—Magyarország B, 17.30, bolgár játékvezető. Bulgária —Olaszország, 19, Kiss L. — Nemzetközi mérkőzés a Vasas Izzó-teremben: Magyarország A— Német DK, 15, olasz játékvezető. LABDARÚGÁS KK-mérkőzés a 4 közé jutásért: Diósgyőr—Celik Zenica, Diósgyőr, 16, Buzek, osztrák (Vadas Gy., Bircsák). Barátságos mérkőzések: Újpesti Dózsa —Kecskeméti Dózsa, Me­gyeri út, 14.30. Bakony Vegyész —Ferencváros, Veszprém, 16. Bp. Honvéd —Bp. Honvéd tartalék, Kispest, Honvéd-pálya, 15. MTK— Bp. Spartacus tartalék, Hungária körút, 15. Sz. Haladás—Z. Dózsa, Szombathely, 15.30. Szekszárdi Dózsa—Komló, Szekszárd, 15.30. Budafok MTE Kinizsi—­Vasas Budafok, 15.30. Csepel—Főv. Sütőipar, Csepel, stadion, 14.30. Ganz-MA­VAG —Tatabánya, Kőbá­nyai út, 15.30. Kedd, 1971. március 30. 11|

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék