Nemzeti (nép)Sport, 1990. március (1. évfolyam, 1-25. szám)

1990-03-01 / 1. szám

Magamutogató túlzás nél­kül állíthatjuk, a magyar sportsajtó történetének jelen­tős napja a mai. A NEMZETI (nép)SPORT hosszú évtizedek szünete után az első függet­len sportnapilap hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a szer­kesztőség — amely teljes egé­szében megegyezik a Népspor­­­­tot készítő alkotóközösséggel — az állami sporthatóságtól is függetlenül dolgozik tovább. Új névvel és új gazdasági egy­ségként. Most már nyugodtan megír­hatnánk, ha úgy éreznénk, hogy az Országos Sporthiva­tallal szakítanunk kellett, mert már nem tudtuk elviselni fenn­hatóságát. Erről azonban szó sincs. Már a négy évvel ezelőtt megszületett ÁISH, majd a ta­valy a helyébe lépett OSH sem élt a korábbi ,,kézivezérlés” módszereivel, a sportvezetők nem szóltak bele a Népsport munkájába. Inkább támogat­ták, semmint akadályozták. Szerkesztőségi közösségünk tehát nem elmenekült az OSH mellől-alól, hanem új útra lé­pett. Független lett Kelettől és Nyugattól, ugyanakkor nem maradhatott független a ma­gyar sport változásaitól. Ha­zánkban négy évtizeden át egy központú irányítás érvénye­sült a testkultúrában. És az egy -------------------- -központnak volt egy központi sportnapilapja. Ma már más a helyzet. Az OSH az állam aka­ratát közvetíti a művelődési tárca keretében. Létrejött egy független Magyar Olimpiai Bizottság, közös szervezetbe tömörültek az önállóvá vált egyesületek, és nyilván hama­rosan ugyanezt megteszik a szintén önállósult sportági szakszövetségek is, alakult sportszakszervezet és szabad­idősport-egyesület . . . A független NEMZETI (nép) SPORT a magyar sport egé­szének tárgyilagos, reális kép­viseletét vállalja fel. A sikerek érdekében. Mert lapunk — változatlanul — sikerorientált krónikás kíván lenni. Mi tud­juk, hogy milyen nehéz körül­mények között és mekkora fa­natizmussal készülnek legjobb­jaink, tudjuk, milyen erővel sugárzik példájuk az utánpót­lás felé. A győzelmekhez, Himnuszunk és nemzeti zász­lónk változatlan nemzetközi főszerepléséhez kívánunk hoz­zájárulni a magunk lehetősé­geivel. Mindent igyekszünk be­mutatni jó szívvel, ami ezt a ragyogást­­ és cseppet sem mellékesen a népegészséget - szolgálja, viszont határozot­tan fellépünk minden olyan jelenség ellen, ami mindezt gátolja. Az új szerkesztőségi élethez új gazdasági társulási formát találtunk. Az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalattal és a Szikra Lapnyomdával közösen létrehoztuk a Nemzeti Sport Lap-, Könyvkiadó és Szolgálta­tó Kft.-t, amelynek fő részvénye­sei maguk az itt dolgozó új­ságírók. A Népsport nyeresé­gét évtizedeken át nem a sport és nem is a lapot előállító kö­zösség élvezte, hanem a KISZ pénztárcájába, lapjainak fenn­tartására folyt, utóbb már a veszteséges sportlapok finan­szírozására is. A NEMZETI (nép)SPORT szerény, tisztességes haszonra számít, ám abból, amit maga megtermelt, bizonyos részt a sport támogatására fordít. Hogy a pénz arra a tevékeny­ségre szálljon vissza, amely ré­vén a sportsajtó, így lapunk is létezhet. Tudjuk, hogy manapság, amikor hétről hétre új lapok tucatjai jelennek meg a pia­con, nem tűnik bölcs dolognak egy hagyományos és népszerű lap névváltozása. A Népsport név azonban a főhatóság, je­len esetben az OSH ,,tulajdo­na”, így annak használatára — független lapként — nem va­gyunk jogosultak, és ezt idővel a bíróság is nyomatékosan a tudomásunkra hozná . . . Az idősebbek azonban jól többnyire nosztalgiával­­ emlékeznek a II. világháború előtt megjelent Nemzeti Sport­ra, amelynek nevét mi is büsz­kén viseljük majd, távoli utó­dokként. Független utódok­ként. Akik a sportért és a sportból, a lapért és a lapból élnek, saját lábra állva, így most mi is azt köszönjük meg a Kedves Olvasónak, hogy köszönthettük a NEMZE­TI (nép)SPORT megjelenése alkalmával. Mert hogy megvet­te a lapot. És kérjük, tartsa is meg szokását. A NEMZETI (nép)SPORT minden dolgozójának nevében Szekeres István főszerkesztő Köszönjük, hogy köszönthetjük (5., 6., 7. ÉS 8. OLDAL) I évfolyam, 1. szám ♦ 1990. március 1., csütörtök ♦ Ára: 6,30 forint ♦ NAPILAP MAI SZÁMUNKBAN: MINDEN, AMIT A SZOMBATON RAJTOLÓ LABDARÚGÓ NB I-RŐL TUDNI KELL Dr. Szűrös Mátyás, ideiglenes köztársasági elnök me­leg szavakkal köszöntötte debütáló lapunkat: „...Sok sikert kívánok a NEMZETI (nép)SPORT-nak, a szerkesz­­tőknek és az újság valamennyi munkatársának..."

Next