Nemzeti Társalkodó, 1830 (1-52. szám)

1830-06-19 / 25. szám

(199 )ter­ mészetü Jókai Osztályban régen két e­­gyenlő nyílba tették,—mind­ a’­két fiú leszálló sorában fiú ágon mag-szakadás történik, de előbb a’ Székely örökséget bíróéban. — Kérdés: a’ Fiú-Leányság’ Czímjén a’ Székely-Örökségbe előre be­­lé-űlt atyafi a’ Kir. Adományos Jószág­ból részt akarván venni, a’ későbbi mag­szakadáskor, az ezt lírt Fiú sorában e­­lőállott Leányoktól a’ Székely Örökség­nek ajánlása nélkül az Osztályra Felpe­­ressége megállh­at-é vagy nem ? 18 ) Egy Házasságban, az Atya, Fiát illető Székely­ Örökségét, úgy az Anya is, két ágat illető Jószágát eggyü­tt hasz­nálván, a’ Házasság’ ideje alatt, mind­­kettejek nevekben , vesznek örökös Czí­­men Jószágot, Idegentől, Fiúról­ Fiúra, azon Faluba, hol eggyik­ se bír semmit. — Leányok nem is lévén , a’ Fiúk bír­ják ezen Jószágot a’ szerzők halála után, a’ magok magvok’ szakadásáig. — Elő­­állván az Anyának oldalági következői az Örökösödésbeli Perrel. Kérdés : Ilyen esetben ezen vett Jószág a’Székely Tör­vény szerént megoszlik-é , vagy az A­­nyai atyafiakat kirekesztve, az Atyai Fiú- Leányok bírtokában­ lévő Atyai Székely Örökség mellé egésszen hozzá ragad ? 19) A’ Hármas Törvény 1. II. 53. 64-k Szakasszaiban elő számlált esetek­ben a’ Fiú édes Attyát Osztályra szorít­hatván, a’ midőn az Hárm. Törv. 5. 11. 4-dik Szakassza, ’s több fenn­ álló írott és szokásbeli Nemzeti Törvények szerént, a’ Székelynek, a’ Magyar Nemzetétől me­rőben külömböző örökösödésbeli Törvén­nyel élnek ; Valyron, a’ Haza’ Törvénnyi­­nek ezen Rendelése a’ Székely-Fiúra ki­­terjed-é vagy nem ? ’s a’ Fiú-Leányt is, Fiai, Osztályra szori­thattj­ák-é nem-é ? 20) Az Appr. Const. 5. R. 76-dik Szakassza 16-dik Czikjelll­ik Pontja ér­telmében , a’ V­itézlő Rend, főldét és ö­­rökségét, tsupán tsak Zálog Czimjén ad­hatván­ el, — ha még is örök áron el­adja,— Valyon az illyen Örökös eladás ellen, az vétel által lett Birtokosnak az időmúlás hasznalhat-é, vagy nem? meg­­állíttathatik-é a’ történhető Perben az ily’ ellenvetés , vagy nem ? 21 ) Igaz lévén a’Székely örökösödés­­beli Törvényben azon Kimondás : Hogy a Székely örökség Fiú és Leány kö­zött egyszerre Osztály­t nem szenvedhet, Valyon azon esetben, midőn a’ Székely­nek magszakadásában, eggyik szomszéd a’ férjhez adott, tsupa Leány két ágat illető saját Jószága, más felől Fiú-Test­véreinek Székely öröksége, v­­áthat-é e­­zen következésbeli Székely-Törvény’­si­­nór-mértéke (Regula­ juris) vagy nem'' 22) A’ Hárm. Törv. I. R. 60-dik Szakasszát az 1555-ben­ Udvarhelyy Tör­vény 28-ik Czikjével, és az Appr. Const 76-ik Szak. 16-ik Czikje’ 1-ső pontjá­val össze­ vetve, valyon azon Székely­nek , ki a’ megkínáltatáskor, az örök á­­ron eladandó örökséget meg nem vette, fia, vagy attyafia, a’ káros eladás’ fel­törésére, és következőleg, a’károson el­idegenített Ősi­ örökség’ meghozására, magának Fel­perességet, Székely Törvény szerént, vehet-é, vagy nem ? vagy-is, ezen felvett Felperesség megálhat-é? nem-é? 23) Az Appr. Const. 3. R. 76 Szak. 14-ik Czikjét az 1791—beli 30-ik Czik­­kel össze-vetve, valyon a’ Perben lévő Székely-Jószág Bírói Zár (Sequestrum) alá tétethetik-é, vagy nem ? 24) A’ Székely-Szomszédot, a’ M. Királyi Táblán, hiteles másban veten­­dő Levelekből, a’Szomszédi Jus’ Czim­jén , Más, vagy Pál, illeti-é, vagy nem? 25) Egy Székelynek három Fia, Attyákról maradott Székely örökségek­ben megosztozván, eggyiknek Fia, a’ másiknak Leál­ya vagyon hajadon álla­potban, a’ harmadik Fiú magon­ sza­kad mind­ a’­három Fia meghal; de

Next