Nemzeti Ujság, 1840. július-december (35. évfolyam, 53-104. szám)

1840-08-29 / 70. szám

(ITALOM. Magyarországi kinevezések , pesti vásáron a­ honi termesztmények ára , pesti énekiskola alapítóinak, és bajaink segedelmezőinek névsora, olaszországi titkos társulat felfedezése, angol királyné pompás trónbeszéde, ’s annak különféle elvei, Francziaország gyökeres nézetei az angol trónbeszéd tartalma, és gúnyoló viselete iránt, török és görög udvar közti kétes alkudozások, Mehemed-Ali fordu­latinak közeledése, poseni érsek szabadon bocsátása, poroszországi bűnfeledés, németországi rendek szétoszlása, németalföldi főstatusok gyülekezete, belgiumi mozgalmak és aggodalmak franczia ’s angolszakadás miatt, chinaiak határtalan bizalma derülendő napjaikra. Magy­aro­rszá­g*. A’ am. m. k. udv. kamra a’Csausz János felebbléptetése által középponti künyvvivőségénél ürességbe jött utolsó ingressista helyre Supping Edmund eddigi járulnokot, a’ Hradnay Ferencz és fel­­em­lített Supping előmozdíttatása által megnyílt két járulnoki helyre pedig két könyvvivői díjas gyakornokot, az előbbire ugyanis Scosa Józsefet, az utolsóra pedig Dentsik Andrást kinevezni méltóztatott Nemkülönben a’ marmarosi kir. kamrai igazgatósághoz könyvvi­vői díjas gyakornoké Györffy Imrét eddigi szorgalma és erényes maga alkalmaztatása tekinteténél fogva kegyelmesen kinevezni mél­tóztatott. A’ közelébb múlt jánosvételi pesti vásár igen látogatott ’s élénk volt. Valamint termékekben úgy kézművekből is nagy mennyiség vala, de minden mérsékelt áron kelt, részletenkint azonban a’ vásár várakozásnak meg nem felelt.— Honi termesztmények ára itt kö­vetkezik ezüst pénzben: gyapjú egynyiretű egész finom mázsája 110—118 fr. 30 kr., finom 75—100, középszerű 53—70, közönsé­ges 38—52, kétnyiretű téli finom 50—62, középszerű 40—46, kö­zönséges 31—38, bárány gyapjú 48—115, bőrgyapjú 46—100, zi­­gara erdélyi 40—42, bánáti kézm­os. 34—36, úsztatott 30—31. Do­hány kerti és hegyi 14—18, debrői első 16—20, másod 10—15, harmad faj 7—9, debreczeni első 10—13, másod faj 7—8, pécsi első 8—10, másod 7—­8, harmad faj 3—4, szegedi első 10—42, másod 8—9, harmad faj 6—­7. Bor­tokai aszú egy átalag 40—100, ménesi akó 30—130, budai ó veres bor 6—12, uj 3fr. 30 kr.—6, fehér ó 5—­8, uj 3fr. 30 kr.—4fr., pesti kőbányai 6 6—10, uj 3 fr. 36 kr. — 5 fr., hegyi fehér és veres 66—45, uj 4—6, vidéki veres és fehér 2 fr. 24 kr.—4 fr., borkő fehér mázsája 15—47, veres 14— 15, borszesz 32—35 fok 23—24, pálinka gabna akó 6 fr. 48 kr.—* 7 fr., seprű és törköly 9—40, bánáti szilvapálinka 7—8, szerémi 10—­13, piskolcz rosnyaimázsája 12—13, viasz rosnyai sárga 80— 82, bánáti 78, zsir disznó inja 19 — 20, vaj tehén 28, szalonna 16— 48, háj 18—'20, szappan szegedi 14—44 fr. 48 kr., közönséges fe­kete 14, fagyla olvasztatlan rudakban 16—47 fr. 36 kr., olvasztott 21—'22, enyv asztalos finom 26—27, közönséges 20—­24, szilva aszalt 7 fr. 15 kr., timsó fehér 6 fr., bőr, borjú párja 1fr.48 kr.—• 3 fr. 12 kr., juhbőr 1 fr. 36 kr. — 3 fr., kecskebőr 3—3 fr. 6 kr., bá­ránybőr 1 fr. 12 kr.—2 fr., rókabőr 2 fr. 6 kr., nyestbőr finom 2 fr. 15 kr.,nyúlbőr 100 darab 30—38, szőr: kifőzött lószőr 44—54, nyers koszúszőr 62—80, rövid 35—37, disznóserte 70—180, szarv szar­vasé­­nta 36—46, ökörszarv 100 darab 28—35, bivalyszarv 22— 28, tehénszarv 10—12, szarvhegy 100 3—12, gubacs , első faj köble 120 font 6 fr. 30 kr.—7 fr. 30 kr., másod faj 5 fr. 30 kr.—6 fr., harmad faj 3—3 fr. 30 kr., uj első 7—8, másod 6—6 fr. 30 kr., harmad faj 3—4, kender: apáthi tilokt inja 18—32, ecseteiden 8— 10, ökörbőr párja 20—26, tehénbőr 14—17, lóbőr 5—10, halzsir inja 15—16, gabona: búza bánáti magyar pozs. mérő 2 fr. 24 kr.— 2 fr. 36 kr., kétszeres 1 fr. 48 kr.—1 fr. 52 kr., rozs 1 fr. 36 kr., árpa 1 fr. 12 kr.—1 fr. 15 kr., zab 1 fr. 4 kr.—1 fr. 8 kr., kukuricza 1 fr. 28 kr.—1 fr. 36 kr., bengebogyó mja 15, olaj: termesztett repcze­­m­agból 15 fr. 30 kr.—16 fr. 50 kr., tisztázott 17 fr. 30 kr.—18 fr. 30 kr., lenolaj 16—18 fr. 30 kr., hamuzsir fehér 10—10 fr. 15 kr., kékes 8 fr. 30 kr.—9 fr., kék közöns. 8 fr. 36 kr., magok lenmag p.m­érő 2—2fr. 15 kr., vadrepczemag 1 fr. 12 kr.—1 fr. 16 kr., ter­mesztett nyári repczemag 2—­2 fr. 12 kr., téli 3—3 fr. 15 kr., sá­frány inja 20—28 fr., selyem, tótországi durva fontja 9 fr. 15 kr.— 10 fr., bánáti 9 fr. 18 kr.—9 fr. 33 kr., széksó­­nja finom 13—44 fr. Pest aug. 27én 1840. Stalbauer János m. k. első előjáró. Guggenber­­ger László. 2ik előjáró. Pesti énekiskola alapitói egyszer ’s mindenkorra fizetők: I. Batthyány Fül. hg 200, Bazin vsa 20, Beimel Jós. 5, Birkés End. 1, Breisach Her. 4, Brezenheim Ferd.r.hg 10,Csáky Petronella gr.nő 5, Dresmitzer Kár.ly Drnovszky Fer. pleb.5 fr. 20 kr.,Emerling Kár.5, Esterházy Mih.gr. if. io, Ferdinandi Ign. 5, Granichstädten Zsig. 4, Greguska 1st. kanonok 2, Kadisch Joach 8, Kajdán Mik.5, Kappel Frid. 5, Kelecsényi Ján. kanonok 2, Kelecsényi Johanna 2,Kelecsényi Jós. 2, Kollar 1st. püsp. 15, Mandl Joach.5, Mayer Antonia 1, Mayer 1st. 1, Mészáros And. kanonok 1, Moturz Laj. 2, Mráz Mih. 3, Nekula Márt. 5, Obholczer Ján. 1, Pongrácz Nep. Ján. kanonok 2 fr., Pozsega vgye küldeménye 40 kr., Reseta Ján. 5 fr., Sándor lm.kanonok 40 kr., Sórecz lm. kanonok 1, Spécz Jós. 3, Steinbach Jós. 5, Tóth Gásp. 5, váczi járásból (Pestmegye), t. Fáy György főszbiró ur által gyüj­­tetett 19 fr. 20 kr., Wachsmahn Kár. 20 kr., mind­igőben.— 11. Gyámolók évenkénti 2 ezüst forinttal: Gallovich Vin., Herman Ign., Lex Jós., Marton Jós., Muszely Kár., Nizsálkovics Lász., Pitzinger Ján., Posch Ján., Ritter Sánd., Schubert Frid., Steininger Ján., Vay Milva. —(b)Évenkénti 3 ezüst forinttal: Jakab Ist. (Folytatjuk.) Bajaiak segedelmezői. (folytatás.) (Jun. 30.) Vojnits Barnabás tiszt. főszbitó ur által járásában összegyűjtött pénzbeli segedelem, sz. kir. Szabadka városa lakosai 1012 fr. 6 kr., Szabadkán tartott sorsjátékos tánczvigalomból 150 fr., szabadkai vásárkor f.e. máj. 10. Karczag pesti kalapkereskedő testvérek buzdításából: Karczag test­vérek 40, Pálfy Lász. 10, Králitz Alaj. 10, Thiel és társa 5, Heisz 4, Schreiber György 2, Unterkirchner Ján. 2, Wagner és Lukács 4, Hirsch Zsig.1 fr., Schmidling 20 kr., Reumann 2 fr., pesti kereskedők: Sztrosz Fer, silesiai 1, Kulay Fer, nyitrai 2, Rath testvérek Szegedről 2, Theodorovits 1, Persiánovits 1, Szegál 1 fr., siklósiak. Sorok Sánd. megyei eskütt által: Pacsér helység lakosaitól 10 fr. 30% kr., Bajinak helysége 40 fr. 6 kr., Praszer Józs. csantavéri tiszttartó 1, Horváth Lász. jegyző 1, Homola Józs. 1, Vinczer Ant. 1, Joó Pál 1, Basch Lőr. 3, Basch Jak. 1 fr., Rex Jak. 30 kr., Baseli Fér. 4, csantavéri ezéh 6, b.Kray Ján. 100, Kray Már. b.nő 27, Takács Ján. topolyai plebánus 10, Rekvényi Józs. számtartó 5 fr., Haj­dús­ka Simon 40 Schmerha kasznár 40, Boskovitz Jak. 10 kr., Markszein Sám. 1 fr., Ferzl Fer. 40 kr., Eibenschitz topolyai tanár 1, Basch Bernáthné 5, Kriszhaber Józs. 5, Paukovits Ján. topolyai urad.isp. 1, Mayer Józs.1, Czetl Klára 1 fr., Mey Teréz 40, Drugi Emilia 40 kr., Szűcs Ign. topolyai lelkész 1, Pilaszánovits Kár.20, Pilaszánovits Pét.20, Vojnits Ant. tb. 40, egy nevezetlentől büntetés fejében 5 fr. — (Juli­­án) Wimmer Ant. bajaifi pesti kávés gyűjteménye: W. K. 5, Wimmer Ant.5, Ivanisch Kár.1, Kolarits lfr., N.N.10, Markstein 12, J.P.40kr., Holtzboog J. 1, Praznagel 1 fr., M. K. 20, A. K. 20, G. A. S. 20, J.B. 20, M.L. 20kr., Mayer M. 1, Holzinger Ant. 1, Ubrich Fer. 1, Keczer Kár. 2 fr., Müller Kár. 48 kr., Weindbauer 1 fr., Czehnech Kár. 10kr., Veixelberger Kár. lfr., Munger György 10, Mericzai Ant. 40, nevezetlen 20, ismét 20kr., névtelen lfr.,egy valaki 1 fr.40kr. nevezetlen 20, J. N­. 40, S. X. 20, N.N. 40, N.N. 20, F. R. 20 kr., N. J. 1, Preiszgauer Kár. jászberényi gyógyszerárus 10, bécsi gomb­­kötő-ezéd 25 fr., Schaiba pozs.német újság szerk. 101 fr. 2 kr., Teleky gr.nő 200, N.N. magy. kir. tanácsnok 50, B. V. 1 fr. — (Juh 3.) Ujváry Józs. szegszárdi pleb. ’s esperes gyűjteménye: szegszárdi 5, mözsi 2, tolnai 1, agárdi 2, kokasdi 2, szálkai 1, grabóczi 1, Báta­­széki 1, bátai 1 fr., mind plebánusok.­­ (Jul.14.) Malvicux k. Ján. gyűjteménye: hg Thurn-Taxis Fridiik Hohenzollern vasasezred ez­redese 40, ismétlő, a’budai kereskedőség 80. ,,Tagesblatt“ czimű újság szerk. hivatala 20, fejérvári asztalos-czéh 10, Schnetzer Ign. és Józs. 10, Fenkó Antonia 4 fr., hgReusz-Kostritz 7. sz. ns huszár­ezred Cremonából a’szállitási bér levonata után 259 fr. 55 kr., pesti kalapos-czéh 20, Schmidt Jós. 1, alcsuthi gyű­jtemény 8, budai könyv­kötők 3, bácsi fer.-csatornyai társaság 1000, almási közbirtokosság 216, tiszamelléki ker. kerület 100, petrovoszellói takács-czéh 4, kovács-czéh 4, csizmadia-czéh 2, kalocsai érseki urad. tisztség: Nagy György praefectus 20, Spech Laj. főü­gyv. 5, Daróczi 1st. alu­gy. 5, Bolváry And. id. 2, Szabó Józs. tiszttartó 5, Mike Ádám kasznár 5, Kóber Józs. mérnök 2, Hangéi Ign. 5, Boromissza Józs. 1, Bentsits Ján. 2, Sártony Jós. 1 fr. 40 kr., Matos Ant. 5, Radácsy Antal 3, Ugróczy Jós. 5, Hetzer 1st. 2, Csáky György 2, Draskovits Leop. 1 fr. 10kr., Vörös Ján. 1, Újhelyi Pét. 5, Bárczy Kár. 1, Nyitray Ján. 5, Lancsárits Ján. 4, Radácsy Ant. 1, Ilarlikovits Ist. 1, Körmöczy Jós. 1, Punczman Ján. 1, Bolváry And. 1, biharvgyei casinoi társaság 150, bácsi fer.-csatornyai tisztviselők és szolgák által tett adakozás: Getzinger Ágost. Adolf igazgató 15, Vorläufer Jós. 5, Pauman Ant. 3, Horváth Alaj. 1, Zdrahál Gyula 2, Koblinger Ján. 5, Kossuth Laj. 3 fr. 20 kr., Mokry Sám. 2, Flad­mer Amadé 1 fr., Szaidi Fer. föl­vigyázó 36 kr., Derner Pét. 1, Boch Ján.2 fr., Villeth Ján. 24, Lieber Fül. 24, Horváth Ist. 24, Uhl Pál 24, Nikolits Jós. 24, Tóth Márt. 24, Szabó Ján. 24, Pálinkás Ist. 24, Berky Mih. 24, Böhm­ Ján. 24, Mesch Jós. 24, Ludvig Fer. 24, Schveigl Gásp. 24, Andrásy Jós. 12, Horváth Ján.12,Horváth Pál 12, Schultz Ján. 12,Golub Ist.12,Krsztin Pét.12 kr., Hippenmajer Jak. 4 fr. 20 kr., Jelinek Hen. 1, Bosch Fer. 2, Pe­­trucha Laj. 2 fr., Balázs And. 20 kr., Mokry Sám. id. 4, Búzás Gáb. 5, Peschitz Ant. 2, Kopp 2, Boch Mih. 1, Czerenkovits Mih. 1, Paulovits Pét. 1fr., Sloffer György 24, Harkl Jós. 24, Junker Jós. 24, Szabó Jak. 24, Csapó Jós. 2, Szalay Ant. 24, Szail György 24, Hendel György 24, Krispentz Pét.24, Micske Ant.24, Kasza Ist.24, Strikovits 70. szám. Hasznos mulatságokban felvétetnek mindennemű tudós értekezések, a’nép­nevelési, alapítványi, mű­vészeti, mesterségi, lite­ratúrai , és más mulatva oktatói körből. A’ nemhivatalos levelek­nek Oem­entes küldetése kéretik. 18/10. adik felév. Mimién szerdán és szombat­o­n egy egy ív nemzeti megtisztel­tetések , kinevezések, hazai és külföldi poli­ticai tudósítások gyor­san közöltétnek lap­jainkban. Kissévi Ara postán borítékkal 4 pengő forint. PEST NEMZETI ÚJSÁG. HAZAI S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOKBÓL. Alapító: Kuttsár István táblabiró, Mattia özvegye. Szerkeszti sír Ur­a­g­y Pál, táblabiró. (fittsti/tinczötödik év.) Augustus 29-kén.

Next