Nemzeti Ujság, 1920. augusztus (2. évfolyam, 182-206. szám)

1920-08-07 / 187. szám

4 — (A NYUKOSZ rendkívüli közgyűlésen) tárgyalta a MOVE ama felszólítását, hogy a NYUKOSZ tagjai lépjenek a MO­L-be és a szövetséget oszlassák fel.­A közgyűlés elhatározta, hogy a NYUKOSZ önálló működését tovább is folytatni fogja, mivel a nyugdíjas tisztek és özvegyek érdekeit így jobban képviselheti. J­ukachich altábornagynak, a szövetség elnökének a MOVE elnök­ségével szemben tanúsított magatartását helyesli, kifejlett műkö­dését tudomásul vette és neki egyhangú lelkesedéssel bizalmat szavazott. A közgyűlés kimondta, hogy az összes hivatásos (tény­leges és nyugdíjas) tiszteknek egyesülését a Katonatiszti Tudomá­nyos Kaszinó Egyletben kívánatosnak tartja. Ennek keretébe a NYUKOSZ jóléti intézményei is beilleszthetők volnának. Meg­nyugvással vette tudomásul a közgyűlés a honvédelmi miniszter atzon kijelentését, hogy a MOVE alapszabályainak módosítását szük­ségesnek tartja és tudomásul veszi a miniszter kívánságát, a NYUKOSZ és a MOVE együttműködésére vonatkozólag. E célból felhatalmazza az országos elnökséget, hogy esetleges együttműkö­désre vonatkozóan bizonyos feltételek mellett tárgyalásokba kezd­jen. Azután Lukachich altábornagy beszámol a szövetség eddigi tevékenységéről, majd az alapszabályok módosításánál az a javas­lat létetett, hogy tartalékos és népfölkelő tisztek is lehessenek a szövetség tagjai.­­ (Akik nem töltötték ki a választási íveket.) Megírta annak idején a Nemzeti Újság, hogy mindazok ellen hiva­talból megindítják a kihágási eljárást, akik nem töltik ki a választási íveket. Ma tárgyalták a járásbíróságon az első ilyen esetet. A bíróság a tizenhét vádlottat öt-öt napi fogházra ítélte. A novella 1. szakasza értelmében azonban az ítélet végrehajtását felfüggesztették.­­ (Az angolok gyermek­-akciója.) Ismeretes, hogy az angol misszió 8000 magyar gyermeket akart egy évi idő­tartamra Angliába vinni. Az expedíció terve azonban­­meghiusult, mert abban az angol kerületben, amelyet a magyar gyermekek számára üdülőhelyül kiválasztottak, járványszerűen fellépett a hastífusz. Most a dolog újból aktuálissá vált, a gyermekeket azonban nem Angliába, hanem Svájcba viszik. A kiválasztott gyermekek névsorán annyi változtatás történik, hogy a fiúk nem lehetnek idősebbek 11 évesnél, a leányok pedig 13 évesnél. A gyer­mekek egy éven át maradnak kint.­­ (Letartóztatások.) A rendőrség Gyenes József 37 éves máv.­kalauzt, Csorba József 35 éves cipészt, Monn Jenő 36 éves kályhásmestert, Bogáromi Gábor 23 éves festő­­munkást, Gács Demeter 28 éves újságírót és dr. Sztr­­kay Kálmán 34 éves újságírót bolsevista bűncselekmények gyanúja alapján letartóztatta.­­ (Cukorátvétel.) Akik a keresztényszocialista szakszervezetben cukrot jegyeztek, még a mai nap folyamán vegyék át Rákos-u. 8. s.-. alatt, mert ellenkező esetben a szakszervezeti vezetőség a kiszol­gáltatást nem garantálja. . . (Betörés egy templomba.) Táviratban arról értesítet­ték a főkapitányságot, hogy a mernyei római katholikus templomba betörtek, onnan egy szentségtartót, öt k­ely­­het, hat kehelytányért, egy ezü­stdobozt, két fekete posztó miseruhát,­­ összesen 50.000 korona értékben ismeretlen tettesek, akik Kaposváron át Budapest felé szöktek, el­loptak. A rendőrség keresi őket. — (Kém ad potya tejet — hét koronáért.) A Garai­ téren Vágány Borbála tápiógyörgyi tejárusasszony tejet árult literenkint 10—12 koronáért. Egy rendőr tettenérte és megparancsolta neki, hogy a tejet literenkint hét koronáért adja át a vevőknek. Az asszony kikapta a kancsót a rendőr kezéből és a tejet kiöntötte, aztgkiabálva Nem zabáltok potya tejet ! Az asszonyt a főkapitányságon őrizetbe he­lyezték. — (A Terüle­tvédfi Liga Balatonfüreden) aug. 15-ikén tartja meg balatoni ünnepét, melyet úszó-, csónak- és bir­­kózó­verseny élénkítenek. Lesz hangverseny, tánc és laci­konyhák a Balaton partján. Belépőjegy 20 KV — (Magyarország 1914-től...) c. látványosság, mely­nek bemutatóját az Angol-parkban — a Postás árvák és menekültek javára — f. hó 7-ére tervezte a rendezőség, a közbejött világítási zavarok miatt elhalasztotta f. hó 12-én, csü­törtökön este 7 órára. A bemutatóra váltott jegyek ezen napra érvényesek. — (Summer Speciality) a nyári Yes parcellán­­puder neve. Mindenütt kapható. — (Házasság.) Rajcsinesz Ferenc és Domauer Sarolta pénteken tartották esküvőjüket a Jézus Szent Szive-templom­ban.­­ — (Találkozó.) Felkérem mindazokat, akik velem Bonyhádon 1910 júniusban érettségit tettek, hogy a Bonyh­ádon 1920 aug. 19-én tartandó 10 éves találkozón jelenjenek meg. (Gyülekezés 19-én reggel 8-kor a gimnáziumban. Schm­ik János ev. lelkész, Karatnó (Tolnám).. . (Egyesületi hírek.) Az Ébredi Magyarok Egyesülete VIII. kerületi szervezetének a tagdíjhátralékosai Kisstáció-u. 1. sz. alatti helyiségben hátralékaikat fizessék be naponta d. u. 5—7.-ig. — Vasárnap d. e. 10 órakor a férfi utcavezetőket pedig a Kisráció-u. 1. sz. alatti helyiségbe fontos ügyben értekezletre hívja. — Az I. választókerületi Szervezet szombaton d. u. 6-kor a Krisztina-téri elemi iskolában taggyűlést, VI. kerületi szervezete Bajza­ u. 21. sz. alatt szintén e hó 7-én d. u. 7 órakor taggyűlést, III. kerületi szer­vezete ugyancsak e hó 7-én d. u. 7 órakor a császárfürdői párthelyi­ségben taggyűlést tart. — Az egyesített villamos városi vasutak keresztény tisztviselői és tisztviselőnői folyó h­ó 7-én d. u. fél 6 órakor az egyesület helyiségében fontos ügyben gyűlést tart. — A villamosvasút nyugdíjas alkalmazottak folyó hó 9-én d. u. 4 órakor Damjanich­ u. 56., Kató-féle vendéglőben fontos ügyben gyűlést tartanak. — A Ferencvárosi Vasutasok Sportköre Kőbányán a Régi sorházban esti 7 órai kezdettel, kerti kabaréval egybekötött táncmulatságot rendez szertárat apja javára. Délután 4 órakor a kőbányai Halom­ utcai pályán a Fér. Vár.V.S.K.—Törekvés kom­binált mérkőzését játszák le. Belépődíj nélkül. — A «József Ferenc főherceg szeretetotthona» egyesület (VIII., József-kontt 72.) újból nagyarányú akciót indított a háborúban elesettek özvegyeinek és árváinak javára. IRODALOM és­MÍVÉSZET * Debrecenbe kíne menni. Feltűnően zajos, nagy sikere volt ma a Budai Színházban Farkas Imre „Debrecenbe kéne menni“ című­ háromfelvonásos — ahogy a szerző mondja — dalos játékának. A rutinos író, okosan alkal­mazkodva a fennálló politikai irányzathoz, ökonomikusan elosztott kedves kisgazdadarabot írt, melyben az irre­denta­ mozgalmat is népszerűen szolgálja. A cselekmény egy debreceni kisgazda fia s egy iglói német polgár leánya körül játszik, akik mint cseregyerekek váltják fel a szü­lői házat, s végül, az operett el nem pusztítható recipéje szerint, természetesen gyűrűt is váltanak. Ugyanezt a da­rab végén tömegesen megteszi a többi szereplő is, szóval a darab a legnagyobb költői igazságszolgáltatással és a budai közönség teljes megnyugvására végződik. A mu­zsika, melyet színtén a szerencsés szerző irt, erős önálló­ságra törekszik és kivált Kacsok Pongrác, Lehár Ferenc, Strauss és Jakobi azok, akiknek hatása alól sikeresen fel­oldotta tehetségét a szerző. A közönség sokszor kitap­solta a szerzőt. A szereplők nagy buzgósággal oldották meg a feladatukat és oly élénken daloltak, táncoltak és ugráltak, hogy az a nyomasztó nehéz esti hőségben iga­zán méltánylást érdemel. Ki kell emelnünk a fiatal Hu­szár Károlyt, a legmerészebb magyar színészek egyikét, akinél rekedtebb hangon színész még nem mert énekelni, őszintén meg kell azonban dicsérnünk Szebeni Margitot, aki decens, kedves és előkelőségre törekvő színésznő. Azt hisszük, hogy a nyári hó és a nyári megbocsátás a darab életét igen hosszú időre kinyújtja. * Az Unió színházak megnyitása. E hó 14-én, szomba­ton este nyílnak meg az Unió színházak. A Király Színház a Cigánygróf iő, a Magyar Színház a Névtelen asszony, a Belvárosi Színház a Báróné levelei, az Andrássy­ úti Szín­ház pedig a szezonzáró műsor nagysikerű darabjaival. * Minden nap telt házak tapsolnak a Luna asszony összes szereplőinek a Fővárosi Orfeumban. Egész héten, vasárnap délután is műsoron marad. * Műsorváltozás a Scala-szinházban. Magyar (Magazi­ner) Erzsi hirtelen megbetegedése folytán az Angyalin tegnap esti előadása elmaradt. Helyette a Szép Heléna van műsoron Rátkai Márton, Pálffy Boriska és Galella Fe­renc felléptével. * Lysistrata — Makrancos hölgyek. A Scala-szinházban augusztus 14-én, szombaton kerül bemutatóra Linóké vi­lághírű operettje, a Lysistrata, nagyon érdekes szerep­osztásban. A címszerepet Magyar (Magaziner) Erzsi, a kitűnő szubrett játsza. Vendégszerepelnek: Budanovits Mária, Pálffy Boriska, Palotai Árpád és Szügyi Kálmán, az Opera művészei. Főszerepe van Galetta Ferencnek, a közkedvelt bonvivántnak és bő alkalmuk lesz tehetségük érvényesítésére Hortinak és Gallainak. Szenzációs új dísz­letek és gyönyörű ruhák készülnek az operetthez, mely­nek előreláthatólag kolosszális sikere lesz. NEMZET­ ÚJSÁG Szombat, 1620. augusztus­ 7. •«·«·«›O-C·~0’®›O-C·-·!·«!·~·'C›o.^OO«0 SZERVEZETI MOZGALMAS Saljtőgyű­lés­ek és ünnepélyek a vidéken. Szombathely, folyó hó 8-án, vasárnap nagy sajtóünnepély (gróf Mikes János, Kapi Béla, Cziráky kormánybiztos és Szívó tábornok védnöksége alatt). Központból Kocsán Károly szerkesztő és Liskay István. Esztergom,­ dr. Zibolen Endre. — Tatabányai és Felső­­gallai bányamunkások. Kelemen Géza szerkesztő és Madarász József.­­ IPAROSÜGYEK. Keresztény Iparosok Országos Szövetsége hirde­tései : Bérkocsi és fuvaros szakosztály taggyűlése vasárnap d. e. 9-kor Futó-u. 4., vendéglői kerthelyiség. (Tárgy : üzletrészjegyzés.) — Cipész szakosztály nagygyűlése vasárnap d. e. 9-kor Egyetem-u. 6. (ipari kataszter kitöltése). *— Női szabók női tagjai szabászati tanfolyamra jelentkezhetnek a­­szövetség irodájában mindennap hivatalos órák alatt. — Szabók augusztus 20-iki mulatságára jegyek kaphatók szövetség irodájában mindennap. — VI. kerületi keresztény iparosok csoportalakitása vasárnap d. e. 10-kor VI., Fóti­ u. 27.­, keresztény munkásegyesület helyiségében, d. u. 5-kor iparosgyűlés Népszállóban. BÉRMOZGALOM. Keresztényszocialista dohánygyári munkások szervezete küldöttségileg kereste, fel Korányi Frigyes pénzügy­minisztert, akinek memorandumot nyújtott át, melyben a jelenlegi fizetéseknek 60%-ra való felemelését, azonkívül a közalkalmazot­taknak nyújtott kedvezményes ellátásnak a dohánygyári munká­sokra való kiterjesztését is kéri. — Gyűlések a gabonarendelet ellen. A keresztényszocialista házfelügyelők szervezete Kiss Gyula elnöklete alatt, s a budapesti keresztény szociál­is­t­a vegyiipari munkások szer­vezete gyűlést tartott, amelyen követelte, hogy a kormány a mun­kásságot­­súlyosan érintő gabonarendeleten radikális módosítást eszközöljön. — A nép legújabb száma megjelent, az egyes szakszer­vezetek vezetői vegyék át. .SZAKSZERVEZETEK. Vasárnapi gyűlések: Építőmunkások budapesti csoportja d. e. 10-kor Kossuth Lajos-u. 1., III. lépcső, II. ént. 11. ■— Szobafestők és mázosok d. e. 9-kor Kossuth Lajos-u. 1., III. lépcső, II. em. 11. SPORT Athlétika. A Budapesti Athletikai Klub két évtizedes fennállá­sának ünneplésére kétnapos athletikai viadalt rendez a Margit­szigeten. Az első napon d. u. 4 órakor ifjúsági versenyek kerülnek eldöntésre. A Munkás T. E. ma délután fél öt órakor a Millenáris verseny­­pályán országos versenyt rendez. Birkózás. A Magyar Athletikai Szövetség válogató birkózó ver­senyt rendez, amelynek eredménye szerint fogja a versenyzőket a Bécsben megtartandó világbajnoki versenyre benevezni. A mér­kőzések kezdete d. u. 4 órakor a Hungária-úti sporttelepen. Úszás. Az FTC kétnapos nemzetközi versenyének első része d. u. fél ötkor kezdődik az újpesti öbölben. Az ügyesen összeállí­tott verseny után a­­V­AC pólócsapata játszik a III. ker. TVE csapatával. ®OhOeo*o®ooc©o®o«oaoeo®o®o«o®o©o©oso K ÖZGAZDASÁG A tégla ára. Az Árvizsgáló Bizottság a budapesti tégla­gyárak felhívására a falazó tégla árát 1000 darabonként a gyárban átvéve 1300 koronában, a gyárban kocsiba rakva pedig szintén 1000 darabonként 1420 korona árban álla­pította meg. Boroshordók hitelesítését a kereskedelemügyi miniszter meg­könnyítette, amennyiben utasította a hordójelző hivatalokat, hogy a hordók hitelesítését kívánságra a tulajdonosnál a helyszínen is eszközöljék. A halászbérletek. A halászati jogok haszonbérletével kapcsolatos kérdések tárgyában kibocsátott rendeletben foglalt korlátozások mellett az 1919—1920. haszonbérleti évre egyezségileg vagy bírói után megállapított felemelt haszonbérek más megállapodás hiányá­ban 19120—21. évre is érvényesek. Ha ez a változott viszonyoknak nem felel meg, újabb megállapítását az újév vége előtt legalább 60 nappal a bíróságtól lehet kérni. Budapesti értéktőzsde. Az értéktőzsde ma megtartotta emelkedő irányzatát, bár az üzlet a spekuláció tartózkodása folytán nagyobb arányokat nem öltött. A valutapiacon nem volt egységes irányzat. Az értékek közül emelkedtek : Osztrák Hitel 8, Salgó 25, Árlamvasút 25, Földbirtok Bank 15, Gizella 50, Borsod-Miskolci és Concordia 20, Északi Szén 75, Kohó 100, Drasche 70, Általános Szén 75, Csáky 60, Szlavónia 30 és Nemzeti Fa 20 K-val. Estek: Angol-Magyar Bank 10, Hazai Bank 12, Magyar Hitel 4, Leszámítok­ 5, Déli Vasút 11, Orsz. Közp. Tkp. 40, István 10, Urikányi 20, Adria 100, Atlantica 50, Trust 30, Kóburg 170, Ganz-Danubius 100, Baróti 40, Ch­inoin 60 és Olaj 50 K-val. Valutapiac: Napoleon 682—702 (685), font 690—702 (690), dollár 181 Uz—ISO Vo (180), frank (1340), márka 446—441 (437­2), lira 1010—992 (980), bécsi (89), rubel 309—312 % (300), lei 428—436 (425), sokol 346—­339 (340), svájci frank 3025—3050 (3000), k. dinár 885—895 (875), fr. dinár (875). Zürichi devizák, aug. 6-án. Zárlat. (Devizák.) Berlin 13.05, Hol­landia 200.75, New­york 6.06, London 21.81, Paris 43.65, Milánó 30.60, Brüsszel 46.75, Kopenhága 92.50, Stockholm 124, Krisz­tiánia 93, Madrid 90, Buenos-Ayres 230, Prága 11, Belgrád 29.50, Zágráb 7.30, Budapest 3.15, Bécs 3.15, osztrák bélyegzett bankjegy 3.20. Kiadja a «Központi Sajtóvállalat» B. T. rácDebreceni szintár- CmFfeUM stuBarc vendégjátéka. Nagymező­ u. 17. igaz- 999 Kezdete 7 órakor. Sotók: Keleti és Ru­mor. __________________________________ @E FRANCIA ATTRAKCIÓ! rsESí, a bűn gyermeke 9 Maupassant novellája címen 5 felvonásban. - aab S A főszerepben Robinns a legszebb párisi filmstart tasRSMZMSSZse&aa Előadások “/@9 és 10 órakor a rsSSiágisokat, bárkinél­ drágábban veszek TELEFON: gwAL*!,. P_.i Király-utca St. SZ József 105—35. Enall (Teréz-templommal szemben, /I------------------------------------------------\ Érzékeny és fájós lábakra készít cipőket !* Gipszöntvények készítése Verő Adolf Fia orvosi e­l­ő­i­r­á­s szerint. 1005 orthopéd oipészmester Budapest, IV., Kossuth Lajos*utca 4. szám. \ _________ › APRÓHIRZLETESEK. Minden szó 3 kor, Vastagabb betűvel 6 kor. «› ›› Legkisebb hirdetés dija 30 korona. ^ ›• Házasság. 30 ÉVESz. kath. tanító, kinek Jászságban szüleitől öröklött elsőrendű príma 35 hold földje, tanítói állása van, nőül venne 20—-28 éves r. kath. gazdálkodó vagy más urileányt, kiknek meg­felelő hozományuk van, minden információt kibirnák. Fénykép­pel, családi állapot teljes leírásá­val, teljes névvel ellátott aján­lott levelekre válaszolok. Titok­tartás: «Félárva» jeligére kiadóba. 0631 Butor. HÁLÓSZOBÁK, világos, fénye­zett és csiszolt szilfa, elsőrangú kivitel, moder. Műasztalos, Rákosszentmihály, Rózsa­ u. 37. 5433 Isk­ola — Oktatás. VIDÉKIEKNEK leggyorsabb levelező előkészítése Fővárosi Szemináriumban, Almásy­ tér 3. _________________________________________6197 MENEKÜLT egyetemi hall­gató bármilyen tanítást, előké­szítést vállal. Megkereséseket «Tanulás soha sem szégyen» jel­igére kér. Foglalkozás nők és férfiak részére. JÓ MEGJELENÉSŰ úriasszony, kinek könyvelésben, pénzkezelés­ben és főzésben 20 évi gyakorlata van, megfelelő állást keres. La­kása van. Válaszokat «Család­­fentartó» címen a kiadóhivatalba kér.____________________________________6553 KERESZTÉNY hivatalnoknő, gép- és gyorsíró, gyári irodába állandó alkalmazásra felvétetik. Lehet kezdő. Rottenbiller­ utca 36., este 6 órakor. ___________6615 HÁZIKISASSZONY, keresz­tény, úri családhoz felvétetik. Sajgó, József-körút hetvenegy. __________________________________________6626 TANULT ápolónő óhajt beteg­hez menni vidékre is. Cím: IX., Vágóhid­ u. 15., ajtó 103. Marcel Juli.___________________________________6625 MEGBÍZHATÓ keresztény biz­tosítási üzletszerzők vagy erre alkalmas nyugdíjas tisztviselők azonnali alkalmazást nyerhet­nek. IV., Fővám­ tér 2., félemelet, délelőtt 8—10-ig. 6637 Szoba — Ellátás. KERESZTÉNY lapszerkesztő elegáns utcai szobát keres. Le­velek «Külön bejárat« jeligére a kiadóba.__________________,_________5029 KÉT menekült egyetemi hall­gató bútorozott szobát keres. Szives megkereséseket «Lehető­leg Üllői-út közelében» jeligére a kiadóba kér. . Hangszer. ZONGORA, Kern-gyártmány. Zalamihályfán eladó. Cím Fo­rintos Béla Mihályfa,­­Zala­megye._______________________________6584 ZONGORA ÉS PIANINO, mind a kettő elsőrangú gyárt­mány és a legjobb állapotban eladó. Harmonia r.-t. IV., Váci­utca 20. Telefon­ 98—46. 4729 Ruházat —Szőnyeg. VESZEK mindenféle férfiruhát. Sarkadi, Teréz­ körút 27. Telefon 24—82. 4208 Adás — vétel. ÍRÓGÉPET veszek. Kovács Aladár, Murányi­ utca 36., Keleti közelében,__________________________6509 11ALKAROS, sirtelő, minden­nemű iparos, családi varrógépek vétele-eladása. Kiismert legjobb javítóműhely. Viszonteladóknak árkedvezmény. Bachrach, Wesse­­lényi­ utca 56.______________ 6634 ÍRÓGÉPEK olcsó raktára. Édes VIII., Akácfa­ u. 9. 6612 Üzlet — Társ. IPAROSMŰHELY céljaira vi­­lágos, tágas helyiség kerestetik lehetőleg Ferenc- vagy József­városban. Műhely-udvarral vagy tágas padláshelyiséggel előny­ben. Ajánlatok :Műhely 2286* jeligére Blocknerhez, Semmel­­weis­ utca 4. 6629 ELADÓ ÜZLETHÁZAK. Ápor­­kán fűszerüzlet, Isaszegen ven­déglő, mészáros- és hentes-üzlet­tel, Pestszentlőrincen vendéglő, Egerben vendéglő-szálloda. Mattyók mérnök, Lónyai­ u. 45. József 22—99. Ingatlan. BUDAPESTEN Józsefvárosban, Konti­ utca 13., földszintes ház eladó, azonna­l elfoglalható lakás­sal, villanyvilágítás, szép kert­helyiség, nagy pince, mindenre alkalmas. Tulajdonos Merva An­­drás._________________________________6636 BIRTOK 12 hold, ebből 1800 négyszöggel szőlő, gyönyörű ura­sági lakással Pestmegyében el­adó. «Soló», részvénytársaság, Ki­­rály­ utca 87._____________________ 6627 SZŐLŐBIRTOK, 25 hold, príma, gyönyörű lakóházzal, Pestmegyében eladó. «SO16» rész­vénytársaság, Király-utca 87. PINCEHELY, vasúti állomás mellett, tiz holdas szőlőt beren­dezéssel elad Darányi Ferenc. 6609 VENNÉK kisebb-nagyobb bir­tokot házzal. «Vidéki, jeligére Győri-Nagyhoz Budapest, Ker­­tész-utca .16._______________________6524 360 MAGYA­R HOLD Nógrád­megyében 6 szobás urilakkal, gazdasági épületekkel, holdan­ként 6500 kor., 565 hold legprí­mább fekete búzatermő zöld, 4 szobás ubilakkal, 100 marhára istálló, gazdasági épületekkel, dohánypajtákkal, vasút- és hajó­állomástól néhány kilométer­nyire terményfizetés ellenében bérbeadó. Nagy élő- és bolt­felszerelés, takarmány stb. át­vehető. Kisebb birtokok Nóg­­rád, Fejérmegyében Kalocsa mellett. Magykátánál Jászság­ban, Oros­háza mellett stb. ju­tányosan megvehetők. Válasz­­bélyeg kéretik. Vállalkozás, Te­réz-körút 12. Telefon 137—91. 6622 BIRTOKOK kisebbek, nagyob­bak úri házzal, tanyai épületek­­kel 250JOOO koronától feljebb eladók. Bér­házuk minden nagy­ságban eladók. Családi házak, nagy telkekkel, beköltözhető 3—4—5 sz­obás lakásokkal 50.000 koronától feljebb eladók. Berger, Néps­zínház-utca 18.6565 ELŐNYÖS tőkebefektetésre tel­ket vásároljon Kispesten villa­mos közelében Benitzky-, Jókai-, Vasgereben -utcákban részletfize­tésre. Házat, telket legelőnyö­sebben vehet vagy eladhat ná­lam. Schw­artz, Gerlóczy­ utca 11. Telefon : 16—47., saját házában: 4548 AZONNAL beköltözhető három­szobás családiház, villany-, víz­vezetékkel, megállónál két­százezerért eladó. Kispest, Eg­­gert-utca 23._____________________6680 KÉTLAKÁSOS ház Rákosfal­ván olcsón eladó. Takaonyi ven­déglős, Mátyásiér*. 6597 Különfélék. EGY szegény özvegy vak asz­­szony, ki három gyermekével a legnagyobb nyomorban él,ezután fordul a jószívű emberbarátok­hoz, hogy adományaikkal a leg­sürgősebben segítsék. Címe : Tisza Kálmán­ tér 3., 1: 21.6540 DEÁKINTERNATUSÄT Ke­reskedők Egyesülete Szegeden, Fodor-utca 33, megnyitotta. Válaszbályeg: 6595 Nyomatott a Stephaneum-nyomda r.­­ körforgógépén Vill., Budapest, Szentkirályi-utca 28/a. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék