Nemzeti Ujság, 1921. február (3. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-02 / 26. szám

4 — (A X- kor Rákosfalvai római katolikus egyházközség) pénztára jwink­u­l-SV21 január 24-én rendezett jótékony célú zárt­körű táncmulatságot rendezett, melyre a következő fell­iifixe­­tések törté­­nte­k­: Ilik­ad­i József 440, Mocznik A­gos­ton 350. Kal toner* kér Juries 200. Wolner János­ 100. Ob­erfrank József 100. Berta Károly l0o. Klützl György 100. Kiutal Istvánné 100, I­ző Kis Antal 100. Stupport Mihály löt­. I’re­schinsz­ky András 100, I’rizinaver Jakab 100, Bede-uárik Ferenc 100, Petrov Ilim­ó 100. Sipos Imre 100. Petrányi György 100, Petrányi Pál 100, Wolf­­János 1­0. Petrányi Jakab 90. PuchArt nővérek 60 Kremnicska István 50, Riem­a­yer Jakab 50. Orbán Károly 50, X. X. 50. Kai­te­recker Anitás 50. Krost­os Jakab 50, Pollák Gyula 50, Malek Pál 50, Mitlub­ach­er fiuk 50, Heidmann Ágoston 50, Kessler István 10, Ifj. Cs­efeanek András 40, Tóth István 40, Ifj. V­ágner Lenhárd 10, Puchank­ Károly 10, Töpler János 106. Moravetz X. 40, Karc­ Győr­fry 10, Konkoly Aurél 40, Pahárd István 10, Pollinger Ferenc 30, Morva Sámuel 30, Xedolucho János 20, Xiederkirehner Ferenc 20, Veres Alajos 20, Világi Károly dr. 20, Bucve­ncsovits ILajos 10, Ifj. Vajda József 10, Ifj. Sípos Imre 10, Alma Ferenc 00, Rbes­­mayer János 40, Rio.Monyor Márton 10, Id. Wágn­er Lenhárd’ 100, Kaltenecker Lőrinc 100, Id. Plötzl János 100, Asztalos Gyula 50, Kun Béla 50, őzv- Kn­echtl Ferenciné 50, Ifj. Knechtl Ltván 50, Töpler Mátyás 50, összesen 4570 korona. — (Budapest legjobb és legolcsóbb magyar kony­hája) a Keresztény Polgári étteremben (Üllői­ út 14. és Baross­ utca 11.). Hetenkint egyszer disznótor. x Gramofon-tulajdonosok ! Ingyen és bérmentve küldjük hanglem­ez-m­űsorunkat vallisztep és egyéb tánc- és dalajdonságokról. Sternberg zenepalota : Rákóczi-út 60. X Nyersbőröket, rókát, nyulat stb. legmagasabb árban veszek. Kvetovics szűcs. Erzsébet-tér 8. I. em. x A fa­lúval, Pak­s, menü-rendszer az Emke- vendéglőben. Esténként Csorba Gyula muzsikál. Táncparkett a közönség rendelkezésére. A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Ter­melő és Értékesítő Szövetkezete közleményei, a XX. számú fiókárudánk III. ker­. Szentlélek-tér és Fő­ tér turkán teljesen­­felszerelve megnyílott s a t. tagoknak és igényjogosultaknak rendelkezésére áll. Kedvezm­ényes áru cipő szétküldés. Az elmúlt hét folya­mán ,vgg­alább felsorolt kedvezményt és áru cipőket küldöttük Fz­­: Déliva-Mit (1500 pár), I. sz. ,saját elosztó (1638), Ili- sz. elosztó (2(1 570), IV. számú elosztó (2*581), Tata-Komárom (880), Asztal (370), Szikszó (Ofll). Cipő-elosztók üzletideje. Február­tól kezdődően a cipő­­elosztó helyiségeiül: délután 3 órát is­ varrnak nyitva. Áthelyezés visszavonása. A Lac­ utca 24. sz. a. cipő-elos­ztó­­helyiség nem helyeztetik át, hanem tovább is ezen a télven működik.. Üjjyvédi, pénzfig^i-fogtalmazói, tanári-pedagóusai, állalaszám­viteli |«i,i al­apvizsjfánra, sziffor­­latokra, gymu érettsejtire előkészítünk Jegyzetkölcsönzés. — Vidékieknek jegyzeteinket előre kiküldjük. n$zoutaah-37ei 2illléidium, IV. kerület, Váci-utca 61. szám. ■rwrw^a wmmjrmm IRODALOM MŰVÉSZET * A Teleki-díj színművész bírálói. A Magyar Tu­dományos Akadémia felkérésére a Nemzeti Színház Gyenes László és Mihály­fi Károly művészeket küldte ki, a Teleki-díj bírálóbizottságába. * A Kisfaludy Társaság tagválasztó ülése. A Kisfaludy Társaság kedden délután tartotta tagvá­­lasztó ülését, amelyen négy költőt és két írót válasz­tottak a Társaság tagjaivá. A m­a megválasztott költők Hegedűs Sándor, Szász Béla, Csathó Kálmán és Végvár­y. A két megüresedett írói helyre Kenedy Gézát és Jánossy Bélát választották meg. * A Szent István Akadémia III. osztálya 4-én, pénteken délután 5 órakor a Szent­ István Társulat kistermében ülést tart, amelyen Sik Sándor költemé­nyeiből ad elő, Vargha Demján pedig „A gyula­­fehérvári „Batthyáneum“ viszonya a magyar ko­­dekszirodalomhoz“ című értekezését olvassa föl. A III. osztály ülése után a Szent István Akadémia rendkívüli együttes ülést tart, amelynek tárgyai: Bochkor Mihály rendes tag halálának bejelentése; a magyar Dante-bizottság jelentése és Juhász Kál­mán „A licenciátus Magyarországon“ cival munká­jának bírálata. Beküldött hírek. * Délutáni előadások az Unió színházaiban. A Király Színházban holnap, kedden a Cigánygrófné, a Magyar Színházban P. Márkus Emilia felléptével a Névtelen asszony, a RevM Színházban a Szilvesz­ter kerül színre. Mindhárom előadást 2ét órakor ke­zdik és mérsékelt helyárak mellett tartják meg. * Kökény, Boross, Bársony és Nádor Jenő,­­a Ki­­rályi Színház vendéművésze lépnek fel minden este az Andrássy­ úti Színház rendkívüli sikerű január­februári műsorában. * A Búzavirág első három előadására az összes je­gyek elővételben elkeltek. A darab bemutatója szombaton lesz a Magyar Színházban. * Lieszkovszky—Nádasi táncmatinéja Kulka Mar­git közreműködésével február 6-án, vasárnap d. e. 11 órakor a Renaismac c.Színházban. A szenzációs táncműsort szimfonikus zenekar kíséri. Jegyek a pénztárnál. * Holnap (szerdán) este 6-kor Ziegler Magda III. táncestéje. Jegy szerdán d. e. is kapható. (Har­mónia). * Schumann Elisabeth, a bécsi opera világhírű primadonnája február 4-iki II. ária- és dalestéjének műsora: Mozart. Brahms és közkívánatra újból Strauss. (Harmonia.) * Szántó Tivadar, a világhírű zongoraművész hangversenye február 14-én az Operaházi zenekar­ral, Kerner István vezetésével. (Harmónia.) * Koncz János zseniális hegedűművészünk HL szólóestéje február 9-én. (Harmonia.) * Wehner Géza, a közismert kitűnő orgonamű­­vész-tanár egyetlen orgonaestéje február 8-án, ked­den délután 6 órakor a Zeneakadémiában. Közre­működik Oroszyné­ Korizsánszky Rózsi énekmű­­vésznő. Jegy Mérynél, Dorottya­ utca 3. NEMZETI ÚJSÁG Szerda, 1919 február 2. * Fodor hangversenyei. Goldmarkm­atiné február 6. a Royal Apolloban. Közreműködnek: Andai Pi­roska, Hubay Jenő dr., Szendy Árpád, Mambriny Gyula, Szerémy Gusztáv, Csuka Béla, Székely­ Ar­nold. — Holge Lindberg B­ach-N­­ändol­ es­t­é­j­e ápr. 2-ra halasztatott el. Megváltott­ jegyek érvényesek. * „Két filmet készítünk, keresünk gyönyörű szép nőt, imponálóan hatalmas férfit egyik filmhez, a másik filmhez két az ökölvívásban is mester férfit. Csak oly kiváló feltétlenül elsőrangú filmművészek jelentkezhetnek, akik minden veszéllyel szembeszáll­­nak. Triangel filmgyár.“­­ Súlyos sérülések mozgó­képfelvételeknél nem ritkák ugyan, mégis még Amerikában is feltűnést­­ keltett a múlt év tavaszán a lenti hirdetés. De mikor a horribilis gázsit meg­tudták, szép számmal akadt jelentkező és elkészült a Triangel- filmgyárban mindkét film. A filmek címe: Mac Marshall és Vasököllel. A napokban ér­kezett meg a Nordisk futárja, akinél a Mozgókép- Otthon mindkét filmet lekötötte. Legközelebb meg­látjuk, hogy kik és milyen feladatra vállalkoztak és mit is értenek Amerikában az alatt, hogy: „minden veszéllyel bátran szembeszállni!“ * Rózsavölgyi hangversenyei: Palestrina,est ma este a Zeneakadémiában: Missa Papae Marcelli, közkívánatra: a karácsonyi kórusok. — Keéri.Szántó zongoraestéje február S. Műsoron az összes Chopin­­etüdök, stb. — Kergély Jenő gordonkaestéje feb­ruár 11-én. * Az Apollo-Kabaré a nagysikerű januári műsort szerdán délutáni előadásban is bemutatja mérsé­kelt h­elyárakkal. Kezdete fél három órakor. * Filmszínészeket keresnek. A budapesti­ Színészek Szövetsége filmszínész-irodája keres állandó szerep­lésre jó megjelenésű elegáns nőket és férfiakat,­ illő díjazás mellett. Jelentkezni lehet hétköznapokon d. u. 3— 6-ig a filmszínésziroda helyiségében (Vili., Főherceg Sándor­ tér 4.) * Az Intim-Kabaré érdekes és változatos műsorát mindenki dicséri. Jegyek egész hétre előre váltha­tók a pénztárnál Teréz-körút 46. és a­ jegyirodákban. * Mozgókép-Otthon. M­ndenki a Sesano-ról beszél. Sesano fogalommá vált! Nem kevésbbé érdekes a Moulin Rouge leánya. 6 felv. amerikai filmmű a gyö­nyörű Mam Murrayval a főszerepben. Mindkettő már csak ma és holnap van műsoron. (Kezdete 3, 5, 7, 9 órakor.) * Az Uránia Fairbanks Boogies filmje, a Fü­rt a sorssal ma­ga4, 1/­6, 7 és 1­9 órakor kerül bemuta­tásra. * A „Levágott Kéz“ az Omniában. Csütörtöktől kezdve technikai okokból megváltozik az Omnia műsora. A Barrabas című nagysikerű francia ka­­landortörténet csütörtöktől vasárnapig csak a Ti­­voliban lesz látható, míg az Omniában egy pompás magyar attrakció kerül műsorra, a Serac Matild regényéből írt dráma: A levágott kéz. A filmet Lajthay­ Károly rendezte, a vezető szerepeit pedig a rendezőn kí­vüli Thurzó Elvira,, Molnár József, Thea Bizan, Goes Rózsa és Alice Pickford játszák. A hat­­felvonásos kalandordráma egyike lesz az idei évad legkimagaslóbb magyar attrakcióinak. SZERVEZETI MOZGALOM PAPÍTMOZGALOM- A VI. kerületi Keresztényszociális Gaz­dasági Párt február •M án, csütörtök délu­tán 6 órakor a Bajza­­utca 32. sz.ás i­ alatti parti, elvi­sebben Grzesszer Miklós nemzet- gyű­lés képviselő részvételével fontos párté­rtekezletet tart C­.111, vasárnap dél­után 7 órakor a Keresztény Ncímzetű Egye­sülés Pártja helyiségeiben (IV., Egy­etem­ ut­ca 6­) farsangi táncmulatságot rendez, melyre a párttagok ezúton is mec­­hi­válnak. .Te­r­­vek a párthe­ly­i­s­égben és a helyszínen. Trag­­shei *­ i­ befizetések naponta 4 és 8 óra között a párt hivata­los helyiségében eszközölhetük.­­ A XVI- választókerület Keresztény Köre február 3-án e­ste 9 órakor a Thököly-út 48. sz­ám alatti felsőkereskedelmi iskola táruk­s termében (II. emelet) felolvasást tart, a­melyre a választókerület keresz­tény polgárait és polgráméit tisztelettel moszkiyra. — A XIX- választókerület Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja beira­­tásokat és t­i­ dijbefizetéseket elfogad a­­luANitabis órák alatt naponként délelőtt 0—12-ig és délután .V—7-tjr (Vili., József­­körút 85., Prísekler-kávéház külön­ te­rme).­­ A XXI. választó­­kerüb­li keresztényszocialista párt február 1-jn e­ste 3:43 óra­kor a sertésközvágóhid tözsdetermében (IX.. Bti£aczi~ut fi) tánccal egybekötött hangversee'n­í’t rendes­, raiilypek műsorán többek között Kernic­h Pál ••heged­ümüvész. Kornách István zsellóművész, Bakó László, a Nemzeti Színház cárja syerev­kernek. A banerv­e­rsenyre szóló jegyek a párt irodájában (IX-, Üllő­tt­llá­h., II- em. I.) vatry a helyszínén kaphatók. IPAROSÜGYEK. Keresztény Iparosok Országos Szövetsége február 6-án délelőtt 10 órakor a Gólyavárban nagy gyűlést tart. — A villanyszerelők és műszerészek szakosztálya feb­ruár 2-án, Zo­ltán­ utca le­­sz.:im alatti helyiségben választ­­mányi aráártést tart. SZAKSZERVEZETEK. A központi kulturbizottság február 8-án. Kusharive kedden este 7­­­ráskor jelmezes­ es­tét rendez. A műkedvelői d zárdába délután 3—T-iff lehet jelentke­zni Ban­­sz­ky ti­tikárnál Kossuth Lajos­ utca L. I. Jődeák u. t­ em. alatt. — Vasutasok északi fömuhelyi csoportjá a kantin difi­z.tte­rmé­­ben Homonnay Tivadar ár. és Szabó József országrséyülési felé­pviselők részvételével csütörtök délután 3 órakor gyűlést tart. KATOLIKUS NÉPSZÖVETSÉG I. kerületi szervezet Kriszti­na városi csoportja február 2-án. Sze­rdán délután öt órakor a Koronaőr­ utcai polgári iskolában gyűlést tart. Elő­adó: Csik Józ­sef titkár i­s Török Miklós v. főispán, szer­kesztő. — Az I. kerületi szervezet lárrom­ányosi csoportja ugyancsak szerdán délután 5 órakor a Gellér--zá­rr­ó Be­ndrd­­szobájában sz­ű­lést tart. Előadó: Rákosi Jenő titkár* — A VIII- kerületi szervezet szerdán, február 2-án délután nészy órakor a Horinszky-utcai Konkretráció Otthonban sajtóíryű­­­lést tart. Előadó: Borján Ferenc* titkár és Bernik Nándor d­r. tanár. — A budapesti összvezetésen, péntek délután 11 órakor fontos ügyben értekezletet tart. — A Szociális Iskola február 5-iki ülésén a megnyitó beszédet­ Ernszt Sándor dr. pressitus, vezérigazgató tartja. Borián T­ervné központi titká­r pedig a Katolikus Népszövetségi hivatásáról tart előadást. Elcserélném szép villatelkemet kb. 2000 négyszög­öl, saroktelek, bekerítve a X. kerületben (Rákosfalva) egy föld­szintes vagy emeletes fól épült kisebb házra a VI., VII-, Vl­l., IX kerületben, kocsibejárattal és kb. 3—400 négyszög­öl nagyságú udvarral. Keresett ház, üzlet, illetve irodai célokra használtatnék és teljesen elkülönítve kell lennie. Esetleges ráfizetés az ingatlan értéke szerint. Esetleg bérbe is. Megbízottam Magyar Ingatlan­­forgalmi Vállalat Baross-tér 15. szám. — Telefon József 14.—70. I Gyűjtsön össze 600 K névértékű elhasznált hibát­aj lan levélbélyeget és küldje be a kiadóhivatalba: Bn fdN I da,pest. IV. Gerlóczy-utca n. sz... ^uimk ellenéber SB­H KAPJJtl ! EGY KEGYESJEVIG A KÉPES KRÓNIKÁT || nPFPiH17m | WFMZETI 161 VIG ,61 MAGYAR ( V,7) VÁROSI ,6, BELVÁROSI!'/,7 KIRÁLY |7. RevüszmnházC, 7, (6 £ii| --------| r,illömniP==TA szerel. visiral|Bertelen assz?­­ | A lányom i rig?,nygró"fm, | Szilvegrtei__[____________ SírTi György barát | Alarcosót | ' A hattyú | Peer Gynt | Bncsaker­isrö ; A bnta ember | Olenbach | A bálkirályná jbotti ezredesei CsJ] Mignon ~| ÉlíFtrá f| A' hattyú | Peer Gynt | Bncsafearinidl George Candipl Offenbach­ | A bálkirályné jbotti ezredesei p7]| Varázsfuv­ola I­btnart Mária | A hattyú | Pear Gynt. | A­ssidón­é | A buta ember |­ Offenbach | A bálkirályné |Lotti ezredese; Sz. II Lohengrin | Danton | A hattyú | Búzavirág | Bnosnteringe | A buta ember | Offenbach­ | A bálkirályné |Lotti ezredesei Ti .: |A fekete lovas| A millió | A kis lord | Rigoletta kleorge Pandinl János vitéz | Szilveszter | Va-80i Ve.[ Ridelio |~csalódások | Lonte ] Buja virág | Bocgn keringő | A louta ember | Offenbach21|_A_bálkirályné|r£tti_e£re^ nyílttér ■ram itlindenkinél magasabb áron VESZ Mmms mmf drb-ként SS K.:e ARANYAT S*JSSS*. 14S­S03 ^ li & M Y • 51B ¥ A SS Laphivásra házhoz jövünk! Teréz-körut 18. tüldssint jobbra. N­HI BÉLA ül, Koroncherceg-u­tca 6. Már mindenki tudja, hogjy legtöbbet űzet MHilBST drb-Hénf I'SK-íi ÜR^aiYÉRT, platináért ORBÁN aranyműves, Wesselényi­ u. 10. HAMISFOGAT a* 65.— FfkGh0UíHá VII* K**TM**’ föld- 1 Laphivásra ffl KlawzáS­ufica szint &• jövök. TU Lf_ 1___L Zx___1_ fényezettele sár­jában és feketében és mindenféle cSpír-felsírbörök, mn ill 11 ti nlInllISV P'ar ss*bák legolcsóbban kaphatók UUX UiUUll Csizmadia János bürkészitő telepén,­­............................................... Csepel, Védgát utca 21. Telef.15. Csepel, PmiRKirály K’9 veszek. Telefon, IGIIIIl utca 91. fTeréz-templommal nemlen. D Veszek használt férfiruhát legmagasabb Rajnai Bál. Károly-körut S. sí. I.em. árban Derger 0013.Telefon : József 115-57. “r““"," Ékszersit és hopilsfoén­lt áraknál drágábban _ „ _ , . ~0­ _ veszi este 7 óráig Frets V., Dohany-utca 92., L em. 8. Társ egrimillió toronával Üzemfejleszitéshez kerestetik. Telefon: József 42—46 szám alatt felvilágosítás nyerhető. Utazó ügynökök, kik kereskedőket, szövetkezeteket, vállalatokat látogatnak, m­ily üzleteket csinálh­atnak, ha mintámat magukkal viszik. — Ajánlkozást kérek Ardó cipőraktár, Budapest, Vilmos császár­ ut 42. szám. 1373.5 Astoria Tavernában modern táncesték ahol hivatásosak mellőzésé­vel az előkelő közönség táncolhat ndln ©1 éksi0r©tf »“» Jámbor ékszerüzletében, Ülői-ut 3. Calgiu-tér mellett. Ara. VBIUUVI avat, ezüstöt, régiséget legmagasabb árban veszek 3—4 szobás modern LAKÁST lehetőleg Budapest belterületén vagy villanegyedben, továbbá, jól bútorozott szobát egy ur részére keresek. Ajánlatokat „Jugoszláviából jövök“ jeligére Siklay hirdetőirodába. VI., Vilmos császár-ut 33. kérek. I Ti isi inn ,ehar­a kapn­afié, ha MyShessaa mnos. KIITHOS VEfiülHOVEX R.-T. 8?«StiS*jas. Telefon 29—66. — Kapható drogériákban és fűszerüzletekben.- I

Next