Nemzeti Ujság, 1923. április (5. évfolyam, 74-97. szám)

1923-04-22 / 91. szám

II11 Jl Vasárnap, 1023 április 22, NEMZETI ÚJSÁG 11 AZ ELŐREHALADT SZEZON ÉS A KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSRA VALÓ TEKINTETTEL összes raktáron levő cikkeink, „ u. m.: covcrcoa'', burbarry, csikós alj, kosztüm- és ruhaszövetek, eredeti angol és skét férfiöltöny-kelméink érát mintegy 17—20 százalékkal leszállítottuk s az utánpótlás, valamint a behozatal nehézségei, a rezsi és egyéb üzleti költségek előrelátható drágító hatása ellenére, áraink a jelenlegi gyári áraknál cca 10 százalékkal olcsóbbak. Felhívjuk t. vevőink figyelmét eme rendkívül kedvező alkalommal tavaszi és nyári szükségleteinek beszerzésére NEMZETI RUHAHÁZ Budapest, Vili., Rákc-rzi-ut 7. sz., Parnonia szálló mellett FÜRDŐKŐPENYEG CjVf&fanlvQ SflUüie-J5'nél» Kammermajcr ttároly-ti Sí. dPtSflU Szervita-tér sarok. FŐVÁROSI 'éírcbs Tel. 5o->$. Ypi'u liget Naponta oste V, 8 órakor, csütörtök, szombat, iasár- és ünnepnap délután 11,4 tratCT nos? íprilisi műsor. HAZANT központi - fűtés részére, fűtőtesteket (bordás­­csövet, radiotokokat) megvételre keresek. Közvetítőket díjazok. — TELEFON: 174-88. Szán'6, VI., Rózsa-u. 80 FÉRFI ÖLTÖNYT papi ruhákat MINDENKOR A LEGELŐNYÖSEBBEN KÉSZÍT PEKOfliTS Él CSUHA SÍÍ&fSSÍJ Mérsékelt fazón-árakl Telefon: józs. G6-47. SzoLd műt ka! Ingatlan árverés a Belvárosban A Bástya-utca 13. számú ház f. hó 23-án 12 óidkor dr. Janits Imre kir. közjegyzőnek, IX., Yámház-körut 7. sz. alatt lévő irodájában önkéntes árverésen el fog adatni. Ugyanott az árverési feltételek megtndhatók. B Q H fAtfa ff», nagy Táláéit ékben, SS M Bt 8r M legelőnyösebben kapható: íMMM Riüűrszky Győző Ä ül J3 fejj HE nm g Népszínház-utca 31. szám. B fg B TELEFON; József 113-SS. Aligha volt sors hasonlóbb a magyar soré ’elenéhez, mint a lengyeleké az orosz-néme^osztrák or­szágfelosztó szívtelenség napjaiban. Ezt a korszakot vetíti elénk RODZEV1CS MÁRIA n ma éló lengyel irodalom-ünnepeltje, LENGYELSORS cimü kötetében, mely a Paljps Regényok között most látott napvilágot Ara 280 korona. Kaptató minden könyvkereskedésben. píoaosoüasoscsocoíoiosr. s crep m chiksh, ■ ■ GEOKGETTEK. HAfiOdOIÜEX -0 és mindennemű selymek 0 ■ a legszebb kivitelben ® ő FSUKÉT HUGŐ ö Ö SUYEHXULÖALECESSfcGEK ő ? ASKHÄZÄBASi Ä a BUDAPEST IV., SZERVITA-TÉR 4 a Laouczoiicjaoisoaoaoioaoic) Harn^íoáaí ion k*Ií.^^£sísí:£ bevíUlA*i rnanas ;irban : Kossuth I.aiosntca 11. sz, I. eiiieSet 5 ajtó. Pen**Äri órák: 8—6-ijf. 1923 . májas 15-ig BsiAvi,veTT AR*K Szőllősi is Kálmán selyem- és szövetáruházában, Budapest (Belváros), Hajó-utca 16. Közhírré teszem, íogy feleségem, szül. Scfitwartzenberger Erzsébet Irén, tőlem röiönváltan él, közöttünk válóper van folyamatban, őt semmi intéz­kedésre vagy kiadásra fel nem hatalmaztam, helyette semmit meg aem fizetek. Dr. Fiiiöp Ferenc Jászkiséri lakos. 20.600 méter nSl és férfi gyiplusifivet igen előnyös áron ; PAHItOHIA Keresztény Fogyasztási Szöusítet lévő ruházati áruházában. 140 cm. széles gyapjúszövet méterenként —,----------SSS9 K 140 cm. széles gyapjúszövet méterenként -----------------70^i K 140 cm. széles gyapjúszövet méterenként _______ __ 807§ ü A t. vásárló közönség figyelmét felhívjuk, hogy szükségletét minél előbb beszerezni szivrs'-edjék, mert csak a fenti mennyiségre tudjuk ezen előnyárakat biztosítani. A legkedvesebb és legnemesebb ide.tlizmusu ifjúsági könyvek a leányolvasók számára Által Margit: |A VÉGZET UTJAI Ára 400 borona. Cinielná Lengyel Laura: (BEATRIX. REGI IDŐK | Ara 500 korona. Kapható minden könyvkereskedésben. iis s ís m m | A legszebb fék vén ii klimatikus gyógyhely. I H jskás Pécsié , Ijeg’M^vc’iiíj'Éscbb. Legkitűnőbb ellátás. -j ’.gyár «'s francia konyha. Saját cukrászda. g idényeknek rie'-feleló villannyal felszerelt p BKosztálvok mé:r rövid Idei,; előjegyezte tök H I altul megállapít o 11 árba n. ii KEZDETE MÁJUS Í-ÉN. 8 fet-vff lSd- 5S2 iviyncíon fciviliu»io«it*«t .mptredi. g Vejeyáezeil gyár I &&&»/! lecsepcgptt, ülVdéhca, #5;, S AÄfv ÄSS mindennemű romlott állati fcf C3MftftAfl|f ■■ fel dolgozásra |f«r\ I vizes sSfe.ásványi, 111 |J Sitii fU S z s i r a d é k o k a t, v a z e 1 i n e k e t, «1* SslSI \ 11 fű ■ T magas áron \i Bribed«/ növényi és kátrány- 4?3s4.i'- fclíMMI* 1 f hasznavehetetlen gép-, kocsi-, sib. ilLdll W WwUltM 1 (ZSIRADÉKOKAT). Közvetítőket díjazunk. Mepkeresések FISCHER, Budapest, Lipót-körut 29. szám. Telefon: 150—64 «A Vil.ERZSÉEET-KÖRÜT 23 *’ J^MCRÍNYHhT 8 . Ili Az ErsrialQm K fs a Bginfjüife esemfinyg 1 BSBÓ LAJOSNAK a kiváló magyar Írónak H^l most megjelent könyve jj 11 fiiig fisiilfe ég gyjf'j amely 6i0 koronáért Kga már minden könyv-KPS kereskedésben kapható a pallrs kiadásában frajraj megjelent rendkívül Ízléses kiállítású vaskos kötet. amelyben a szerző drámai hatású történetek ese­­jÖK^Ijg ményeln keresztül mutatja meg az őrökké vérző emberi vágyakozást s a fölmagasztositó szenvedést, a lecrszóraboztatóbb. a legélvezetesebb olvasmány és élmény azoknak, akik a nagyértékü könyvet megveszik a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék