Nemzeti Ujság, 1924. szeptember (6. évfolyam, 181-204. szám)

1924-09-30 / 204. szám

3XeSd, 1&n­ »aepimber Sc. •—.................. .............. NEMZETI ÚJSÁG — (A kecskeméti jogakadémia százéves jubileuma.) Kecskemétről jelentik: Impozáns ünnepség keretében ülték meg tegnap a kecskeméti jogakadémia fennál­lásának századik évfordulóját. D. e. istentisztelet volt a református templomban, amelyet­ Ravasz László­ püspök mondott. Utána ünnepség volt a Tisza­­kollégium dísztermében.­­Ünnepi beszédet Baltazár Dezső tiszántúli református püspök mondott. Zsitvai Tibor, a nemzetgyűlés alelnöke a nemzetgyűlés üd­vözletét tolmácsolta. Délben díszebéd volt, amelyen Dégenfeld gróf, az egyetemes református konvent el­nöke mondott felköszöntőt a kormányzóra.­­ (Bérelt beszélgetések a magyar-német távbe- szélőforgalomban.) A német postaigazgatással léte­sített megállapodás alapján ezentúl bérelt beszélge­téseket lehet váltani 21 és 8 óra közt valamennyi magyar-német távbeszélő viszonylatban, vagyis egy­részről Budapest, másrészről Berlin, Bor­oszló, Maj­­namenti Frankfurt, Hamburg, Lipcse, München, Nürnberg, Passau, Regensburg és Stettin között. A bérelt beszélgetések díja a nappali egyszerű beszél­getések díjának a fele. A bérlet ügyében a buda­pesti távíró- és távbeszélőigazgatósághoz kell fordulni.­­ (Olcsóbb lett a koksz.) A gázgyár a koksz árát október hó 1-től lényegesen leszállította. A koksz ára métermázsánkint az óbudai telepen a darabos 82.000 korona, a dió 96.000 korona, a többi telepen a darabos koksz 96.000, a dió 100.000 korona. A koksz megrendelhető VIII., Tisza Kálmán-tér 20, továbbá a Révész-utcai, ferencvárosi (Soroksári-út 68.) és budai (Margit-körút 75—77.) koksztelepeken kívül a felszerelőüzletekben (IV., Aranykéz-utca 6.) és (II, Szilágyi Dezső-tér 1.) is. Hogy a kisebb háztartások is beszerezhessék az elsőrendű,­ szobasűtésre kiválóan alkalmas kokszot, a koksztelepeken már egy méter­mázsát is kiadnak, harmadfél métermázsától kezdve pedig a fél kívánságára a gázgyár a házhozszállí­tást is vállalja.­­ (Gyászrovat,) Fekete Márton udvari tanácsost, volt országgyűlési képviselőt szeptember 26-án temet­ték el Szentesen. A gyászszertartást Bartányi Pál es­peres nagy segédlettel végezte. A koporsó mellett a földmívelésügyi minisztérium és a körös—tisza— marosi ármentesítő társulat képviselői megható beszédekben méltatták az elhunyt kiváló érdemeit. Holwagner Pál, a soproni bencés főgimnázium nyugalmazott pedellusa szeptember 24-én, életének 74. évében Ajkarendeken elhunyt. Negyven évig volt a főgimnáziumnál és a diákok iránti különös atyai szeretete tették közkedveltté a most meghalt Pali bácsit. Özv. Nágel Péterné szeptember 28-án 71 éves korá­ban Tamásiban meghalt. Imre András­­szeptember 25-én életének 84. évében Szolnokon meghalt. Balogh Jánosné szül. Hódy Karolina, Balogh Já­nos kir. tanácsos, nyug. adófelügyelőhelyettes fele­sége 76 éves korában meghalt Budapesten. SZÍNHÁZ, művészet Bárdos Arthur vissza akarja vásárolni a Belvárosi Színházat "Az Unió-színházak részvényeladása ügyében még mindig nincsen döntés. A Ben Blumenth­al­­csoport ezidáig még nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy hajlandó-e megvásárolni a Barna Bertalan és Révész által felajánlott részvénypakettet. Sőt úgy értesülünk, hogy e tekintetben aligha jön létre üzlet, mert a Blumenthal-csoport a legnagyobb valószínűség szerint nem fog reflektálni az Unió eladó rész­vényeire. Ezzel szemben egészen új kombináció merült fel, amelynek esetleg az lesz az ered­ménye, hogy amint már jeleztük, egy színház kiválik az Unió trust­ jéből. Az történt ugyanis, hogy Bárdos Arthur, a Renaissance-színház igazgatója ajánlatot tett Faludi vezérigazgató­nak a Belvárosi Színház megvásárlására. Mint tudvalevő, a Belvárosi Színházat Bárdos Ar­thur alapította és vezette mindaddig, amíg a Belvárosi Színház bele nem került az Unió trustjébe. Most a részvényeladással kapcsolat­ban Bárdos módot talált arra, hogy a színházat újra visszavásárolja. A kérdés tehát esetleg úgy nyer megoldást, hogy a Belvárosi Színház átvétele folytán Faludi­éknak módjukban lesz a piacra dobott részvénypakettet visszaváltani , és a Belvárosi Színház kiválása árán az Unió többi színházait is megtartani. Bárdos Arthur természetesen továbra is megtartja a Renais­­sance-színház vezetését és a Belvárosi Színház a Renaissance-színháznak mintegy kamara színházaként fog szerepelni a Szigligeti a Kamara Színházban. A Nem­zeti Színház Kamara Színháza pénteken mu­tatja be Szigligeti Mama című vígjátékát. A darab főszerepeit Csillag Teréz, D. Ligeti Ju­­liska, Környey Paula, Mihályfi Béla, Kürthy György, Harasztos Gusztáv é­s Gyergyay István játsszák.­­ Az Operaházban felújítják Beethoven Fi­­idelioját. Az Operaház igazgatósága az idén újra felvette műsorába Beethoven Fidelio című operáját. Az opera reprizét december tizen­hatodikára vették tervbe. — Biber­ach: Gaál Gyula. A Nemzeti Szín­házban a Bánk bán legközelebbi előadásán Bi­­berach szerepét — ezúttal először — Gaál Gyula játssza. — Vígszínház október tizenegy. Operettszín­­ház október 10. Október első felében két egy­­másután következő napon lesz a bemutatója a Vígszínház és a Fővárosi Operettszinh­áz­ új­donságainak. A Fővárosi Operet­tszitiházban a Drótostel után Farkas Imre Főt­örő kapitány című operettjét mutatják be október 10-én, a Vígszínházban pedig október tizenegyedikén Louis Verneuill 17. zsöllye című vígjátékát, amelyet Szép Ernő fordított le magyarra. A darabot, amelynek magyar cím­e még nem vég­leges, Góth, Góthné, Gaál Franciska, Rajnay Gábor, Kabos, Szerémy, Vágóné és Pártos játsszák. A francia vígjátékot Góth Sándor rendezi. — Kálmán Imre legmagyarabb operettje. A Ki­rály-színházban már nagyban próbálják Kálmán Imre új operettjét, a külföldön óriási sikert aratott Marica grófnőt. Az operett, amelynek a szövegkönyve is nagyon érdekes s talán a legjobb valamennyi között, amelyet a kiváló magyar komponista eddig megzené­sített, a legmagyarabb munkája Kálmán Imrének. Az operett meséje közvetetten irredenta vonatkozású és megszállott területen, egy Kolozsvár melletti kis faluban játszódik; természetesen a magyar meséhez idomul a zene is, amely tele van szebbnél-szebb ma­gyar melódiákkal. Az Uniónál természetesen a Marica grófnő nagy magyar sikerére számítanak és­ erősen bíznak abban, hogy az új Kálmán-operett, amelynek főszerepeit Lábass Juci és Kiss Ferenc játsszák, a szezon legnagyobb részét kitölti. — Szerepváltozások az Operaházban. Az Operaház­ban kedden az Aida címszerepét Tihanyi Vilma re­kedtség© miatt Bihay Zóra veszi át, szerdán pedig a Bolygó hollandiban Szenta szerepét Hubert Etel énekli. — Magyar darab az Unió következő újdon­sága. Az Unió következő újdonsága egyik ma­gyar szerzőnek, Szenes Bélának Olasz asszony című színdarabja lesz. A darab szerepeit Fa­­ludy vezérigazgató két színház tagjai között is kiosztotta, mert egyelőre még nem tudják, hogy az Olasz asszonyt a Szent Johanna után a Magyarban vagy pedig a Nagyhercegnő és szobapincér után a Belvárosi Színházban ad­ják-e elő.­­ A „La Fontaine Irodalmi Társaság“ vasárnap (szeptember 28.) délelőtt tartotta meg Csengery Já­­nos dr. egyetemi tanár elnöklésével ez évi rendes közgyűlését a Magyar Tudományos Akadémia nagy­termében. Az elnök Goethe és Byron költészetének világirodalmi jelentőségéről tartott magas színvonalú előadásával nyitotta meg a gyűlést. Utána Vikár Béla főtitkár költői gondolatokban gazdag beszéddel ismertette a La Fontaine Irodalmi Társaságnak a megalakulása óta máig végzett nagysikerű munkál­kodását és az új feladatait. A közgyűlés az elhunyt Giesswein Sándor dr. örökébe elnökhelyettesül egy­hangúlag Schack Béla dr. főigazgatót, a Magyar Tu­dományos Akadémia tagját választotta meg, majd az elnöki tanács új tagjaiul: Hevesi Sándor dr. írót, a Nemzeti Színház igazgatóját, Márkus László írót, a m. kir. Operaház új igazgatóját, Várnai Dániel nemzetgyűlési képviselőt és Wälder Gyula elnökigaz­gatót; tiszteleti tagokká: Kienast Ferenc budapesti svájci főkonzult és Székely Ferenc dr. elnökigazgatót, míg­ij működő tagokká: Bálla Antal dr. Balassa Imre, Hollósy Béla dr., Kállay Miklós, Kovásznay Erzsi, Lányi Viktor, Orbók Attila dr. Tábori Kornél és Vargha Bálint írókat és hírlapírókat, valamint Szödényi Aranka zenetanárnőt és Kürthy József és­ Sugár Károly színművészeket, a Nemzeti Színház tagjait. Közgyűlés után a társaság ugyanott meg­­ tartotta első felolvasó ülését a most kezdődő új iro­dalmi idényben, amelyen Balogh Pál Goethe-nek több magyarba átültetett költeményét adta elő, a saját fordításában, míg Ney Helén urnő Kosztolányi De­zsőnek A véres költő című kötetéből végzett­ finom és kongeniális műfordításait adta elő francia nyelven. Mind a két szereplőt hosszasan megtapsolta a hálás közönségük.­­— Somlay Artúr két évre a Renaissance Színházhoz szerződött. Somlay Artur, a Halál­­táncban és a Csókoljon meg főszerepében ara­tott nagy siker© után új szerződést kötött Bárdos igazgatóva], mely őt két évre a Renais­sance Színházhoz köti. Somlay legközelebb ere­deti magyar darabban kap új szerepet s Földes Imre új darabjának egyik nagy szerepében fog fellépni. laramoQCiie . staramouchie Scaramouche PljAH Scaramouch­e Scaramoutlie Scaramouchie ScaraiDOQCtie B . Scaramouche Scaramouche vTIfffStnnilPnD” Scaramouche Scaramouche ivmUiilUUUlKt scaramouche Scaramouche Scaramouche a színházak közleményei _ !■■■ i 111■ !■——nini ni ni ■»mimmriiiii■nTWirrnTirnri ! * Orska-esték a­ Renaissance Színházban. Maria Orska, a német színpad legdivatosabb csillaga, aki­nek tavaszi előadásaira napokkal előbb elfogyott minden jegy, e hét csütörtökjén folytatja vendégjá­­­ékát a Renaissance Színházban, nagyobbrészt tel­jesen új és szenzációs műsorral. Az Orska-esték műsora a következő: csütörtökön és pénteken fél 8 órakor: Meine Cousine aus Warschau, szombaton és vasárnap fél 11 órakor Musik, hétfőn fél 8 órakor: Kameraden. A Renaissance Színház magyar elő­adásai e héten a következő: hétfő, szerda, szombat, vasárnap fél 8 órakor: Csókoljon meg!, kedden: Ha­láltánc és vasárnap­ délután: Vera Mirceva (fél hely­: •Johanna — Bajor Gizi. Bajor Gizi a Magyar Színházban elsőnek Shaw Johannájában, az utóbbi évek legjelentősebb színpad-irodalmi remekében lép fel. A darabban, amely elsőrangú Irodalom, amel­lett a londoni és newyorki szezon legnagyobb kasszasikere, Csortos és Törzs játsszák a férfisze­repeket. Bánóczi László rendezi Shaw remekművét, díszleteit pedig, amelyek közt a rheimsi székesegy­házi is szerepel, Baja Benedek aj Unio­ új tervező­művésze készíti. * Wilde Oszkár nagyszerű vígjátéka, a Bunbury kerül színre kedden a Vígszínházban. * Vargha György dr. tanár: A Balaton nyáron és télen címen szerdán délután fél 4 órakor elő­adást tart az Urániában. * Boross Géza, Csortos Gyula, Kiss Ferenc, Kökény Ilona, Vendrey Ferenc, Arkadij Avercsenko, Em­őd Tamás, Harsányi Zsolt, Pásztor Árpád, Kosztolányi Dezső, Nádor Mihály, Moris Rosenfeld, Zágon Ist­­ván neve szerepel a Blaha Lujza­ Színház új műso­rában, amelyet a jövő héten vasárnap, október hó 5-én mutatnak be. Magyar népszínmű, amerikai dal­ciklus, orosz vígjáték, pesti tréfa, scenírozott dalok és szólók, minden a legjavából. * Minden művest embernek meg kell néznie Strind­berg főművét, a „Haláltánc“-ot a Renaissance Szín­házban. (Somlay, Forgács Rózsi, Gellért.) * Ritkai Márton, Biller Irén, Hajdú Eta, Ujváry, Halmos és Kompáthy játsszák minden este a Fővá­rosi Operettszínházban Lehár operettjének, a Drótos­tótnak hálásnál-hálásabb főszerepeit. * Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár: Kalandos utazások címmel új előadássorozatot kezd az Urá­niában. A ciklus első előadása Schweic címen csü­törtök délután fél 4 órakor lesz. * Vidámság, romantika, az igazi nagy siker min­den kelléke megvan ,a „Nagyhercegnő és a pincér“­­ben.. Háromszáz párisi tábla után, magyar pre­mierje szerdán lesz a Belvárosi Színházban. Fősze­replők: Titkos Ilona, Mészáros Giza, Kertész Dezső, Z. Molnár. . ."! * F. Boda István egyet, előadó, keresi.­ akad ta­nár a Freud-féle álommagyarázatokról kezdett elő­adását ma délután fél 4 órakor befejezi az Urániá­ban. A színházait mai előadásai Operah­áz: Aida (7). — Nemzeti Színház: Arany­­ember (7). — Nemzeti Színház Kamara Színháza: Májusfa, Mizantróp ((48). — Városi Színház: Mi­­kádó (7). — Vígszinház: Bunbury ((48). — Fővárosi operettszính­áz: A drótostót 0/48). — Magyar Szín­ház: Sasfiók ((48). — Király-színház: Árvácska ((48). — Belvárosi Színház: Kreutzer Szonáta­ ((48). — Renaissance Színház: Haláltánc ((48). — Blaha Lujza Szín­ház: I love you, Székelyfonó stb. ((49). — Budai Színkör: Pintyőke (7). — Apolló Színház: Vo­nósnégyes, Egy úr két kutyával, Tavasz "ébredése (8). — Terézkörúti Színpad: Az igazgató ut unja a nőket, Rex stb.­­­49). — Royal Orfeum Nemzetközi Varieté: Szeptemberi műsor (8). — Papagály: Szep­temberi műsor (11). MAGYAR MOZI A Pál-utcai fiúk új filmjének bemutatója Molnár Ferenc legsikerültebb alkotása, a Pál-utcai fiúk pompás diákregénye végre méltó feldolgozásra talált filmen is. A,régebbi feldolgozást messze fölül­múló új filmnek, amely Balogh Béla művészi rende-­­zésében és a Starfilmgyár áldozatos kiállításában híven és elevenen tükröztet­i vissza a diák­regény minden szépségét, tegnap délelőtt volt a bemuta­tója a Royal Apollóban. Nagyszerű jelenetekben, amelyeket kitűnő felvételek elevenítenek meg, bon­takozik ki előttünk a hőslelkű kis Nemecsek tragi­kus önfeláldozásának története, Boka odaadó barát­sága s a grundért folytatott vitézi küzdelem. A tör­ténet érdekes fejlesztése mellett, a gyermekietek­ finom rajzáról sem feledkezik meg ez a film, amely­nek költői tartalma komolyabb értéket ad a­ tisztán szórakoztató céllal készült filmek között..A közönség lélekzetet visszafojtva figyelte a film minden­­ jelene- 0 Naponta tomboló siker! A KALAND Orion attrakció­­ORVIN SZÍNHÁZBAN.

Next