Nemzeti Ujság, 1926. június (8. évfolyam, 121-144. szám)

1926-06-11 / 129. szám

6 NEMZETI ÚJSÁG Pántét, 1926 június li. HÍREK A koldus ezüstkoronája Nyájas oJyaéó és tetemesem, nyájasabb olvasónő, vájjon ismertedbe azt a.z ezüst­­koronát, amelynek történetét el fogom mondáni a következő sorokban?! Aligha, talán azt se tudtad, hogy létezik, pedig elsétáltál mellette számtalanszor, anélkül, hogy fölébredt volna benned a tudat, amely szerint a magyar néplélek legszebb megnyilatkozásának közelében lélegzel. Mert sohasem egyesült közvetlenebbül költészetünk és valóságunk, mint abban az ezüstéremben és ha megnyerjük a világháborút, az nj magyar Baedécker, amely tetemesen bővített kiadásban je­lent volna meg, csillag alatt hivja fel a külföldiek figyelmét erre a csillogó jószágra. Ismeritek, Ugyebár, a Vörös marty­­szobrot az egykori Gizellá-téren? Elmé­lázva ül a költő magas karosszéken, alatta embercsoport a magyar társada­lom különböző rétegeiből, énekelve: Ha­zádnak rendületlenül! ... A költőtől balra, a nézőktől jobbra áll egy anya, karján gyermekével, félmétemyire az anya fejétől a költő lába felé egy kerek nyílást látsz a talapzatban, a közepén ki­hullott szeg nyomával. Ezen a helyen fénylett amaz ezüst­­korma, amelyről zokogva szól elégiám, zokogva úgy a mult, mint a jelen miárt. Egy szép napon, amikor országos gyűj­tés ezreket, százasokat, koronákat és fillé­reket kapott perselyébe, hogy felépülhes­sen öröikmárványban Vörösmartynak, az örök dalok költőjének márványszobra, levelet hozott a posta, ügyetlen betűkkel és egy ezüstkoro nával. Küldte pediglen egy székesfehérvári koldus, alázatosan könyörögvén, fogadják el tőle ezt a sze­rény összeget, amikor arról van szó. hogy az egész nemzet a miaga összességében áldozzon egy halhatatlan költő áldott emlékének. Könnybe lábadt a szeme Széli Kálmán­nak, akkori miniszterelnöknek, Vörös­marty Mihál — (a költő mindig Mihál­nak irta keresztnevét) — vejének, amikor elébe terjesztették ezt a legmélyebb sóha­ját a legalsó magyar néprétegének: a kol dúsénak. Nem tudom, kinek volt az ötlete, de jó maga is rím nélkül való költő lehetett amúgy lelkének belső titokzatosságában, aki azzal a javaslattal lépett elő: ezt a koronát, a székesfehérvári koldus koro­náját, pediglen örök szimbólum gyanánt el fogjuk helyezni magán a szobor művön, a talapzcsion a költő lába alatt, mimt leg­­fenköltebb diadalát a Géniusznak. Úgy is lön. Esztendőkön át ott villogott a szerény pénzegység, odabetonirozva a terméskő keretébe, azonfelül szeggel be­­erősitve, hirdetvén, hogy Magyarorszá­gon még a koldusnak is van ezüstje a költő számára. Múltak az esztendők, végig folyt raj­tunk a világháború vérözönje, majd a forradalom cső reped ősének szennyes ára­data, a bolsevizmus tőbe 1 y számum jah nyomorékok lettünk, csonkák, szegények, száműzettek saját hazánkban, magunk is koldusok a népek országútién. Hogy hova jutottunk, megrendítő erő­vel hirdeti a politikai, nemzeti, földrajzi, társadalmi és gazdasági statisztikának megannyi számcsoportja, de semmi se jelzi pontosabban elesettségünk szín­vonalát, mint az a körülmény, hogy né­pies legendák naiv ereklyéjét, a székes­­fehérvári koldus ezüstkoronáját lelopták a Vörösmarty-szobor talapzatáról. Nyomor adta. nyomor vette vissza! Ma déliben ott álltam a Vörösmarty­­szobor előtt ismét és megkisérlettem vé­giggondolni a merényletet; mikor és ho­gyan vitték végbe?! Bizonyára az éj sötétségében, amikor alig akadt járókelő a nagy térségen. De mekkora éhség, mi­lyen fekete gond adhatta meg ezt az ötle­tet, amelynek megvalósítása még a leg­­elkagyottabb percekben is a legnagyobb veszedelemmel járhatott, hiszen a szél­rózsa minden irányából érkezhetett volna a meglepetés! Mindenfelől száz lépésnyire látható volt a tolvaj fekete alakja a már­vány fehérségében . . . Létrát alig hoz­hatott, tehát voltak cinkostársai, legalább kettő, akiknek vállán fölknsizott öt­­méternyi magasságba. És mindezt egy. mondd: egy, egyetlen egy ezüstkoronáér í! Megrendülve állok a híd előtt, amely-GOODRICH ««ÍÍJil SZILÁRD mek első ragyogó pillére kiugrik abból a Magyarországból, ahol a koldusnak is van ezüstkoronája a költő számára, mig utolsó pillére a másik oldalon belefeke­­téllik abba a korba, amikor visszalopják a költőtől a koronát. Gergely István Eljegyzés Kalauz István és Kocsis Mariska jegyesek (Ják). _____ Házassúg Kobsin Ilonka és Megyeri István oki gé­pészmérnök juntas 5-én Brassóban házasságot kötöttek. Zászlós Pá] kedden vezette oltárhoz Gaál Er­zsikét a győrujvárosi plébániatemplomban. Halálozás Bajszár Mihályné, született Czettner Mária 40 éves korában, Szegeden elhunyt. Sóky Ferenc junius 8-án, súlyos szenvedés után, Kecskeméten meghalt. Horváth Nándorné, született Kusza Ella Csengődön elhunyt Halála nagy részvétet kel­tett. özvegy Nyári Szabó Péterné, született Bens Eszter 84 éves korában, Nagykőrösön el­hunyt. Mattiassich Gusztika 8 éves korában Gyulán meghalt Csütörtökön délután 5 érakor temették él nagy részvét mellett a Kerepesi-nti temető halottasházából a tragikusan elhunyt Szimon Istvánt A temetésen testületileg képviseltette magát a Füszerkereskedők Országos Egyesü­lete. Az egyházi szertartást Ortvay Bezső te­rézvárosi lelkész, fővárosi bizottsági tag vé­gezte. Az OMKE nevében Balkányi Kálmán dr. igazgató búcsúztatta el az elhunytat. A Füszerkereskedők Egyesületének nevében Hoff­mann Mihály, a Baross Szövetség nevében annak igazgatója, Taby Géza kormánytaná­csos búcsúztatta az elhunytat. Somody Balázs dr., dunaegyházai községi orvos junius 7-én elhunyt. — (Szerkesztőségi hír.) Tóth László dr., a Nemzeti Újság felelős szerkesztője kül­földi útjáról ma visszaérkezett Buda­pestre és átvette a szerkesztőség vezeté­sét. — (Még mindig esős idő várható.) A Meteorológiai Intézet jelenti: Az atlanti depresszió Anglia felé nyomult, de hatá­sát K ö zép-Eur ó pában is érezteti és vele kapcsolatban Dél-Európa felett valószí­nűleg másodlagos depresszió fog kifej­lődni. A kontinentális depresszió Dél- Oroszország fölé vonni és északkeleten a nagy légnyomás tovább terjeszkedett. Európa nyugati részein az idő szeles és esős. Hazánkban az utóbbi huszonnégy órában az idő szárazabb lett. A hőmér­séklet kissé emelkedett és maximuma 25 fok Celsius volt. Időprognózis: Növe­kedő felhőzettel zivataros esők várhatók. Később hősülyedés valószínű. — (Középiskolai tanárképző tanácstagok ki­nevezése.) A vallás- és közoktatásügyi minisz­ter Pokoly József dr. egyetemi ny. r. tanárt, Hankiss János dr. egyetemi ny. rendkívüli tanárt, Ady Lajos kir. tankerületi főigazgatót és Vekerdy Béla dr. egyetemi magántanár, debreceni ref. gimnáziumi tanárt a debreceni magyar királyi középiskolai tanárképzőintézet igazgatótanácsának tagjául kinevezte. — (A debreceni egyetem dékánjai.) A debre­ceni egyetem fakultásai most választották meg jövő évi dékánjaikat. Hittudományi kari dékán Sass Béla dr., jogi kari Márffy Ede dr., orvosi kari Huzella Tivadar dr., bölcsészeti kari dékán pedig Szabó Dezső dr. lett. — (Lányi József tinnini felszentelt püspök Budapestre költözött.) Mint érte­sülünk Lányi József tinnini felszentelt püspök, nagyváradi prelátus-kajionok, aki a román megszállás óta Nagyvára­don tartózkodott, repatriáltatta magát és Budapestre költözött A püspök két nap óta a kapucinusok budai rendházában tartózkodik s egyelőre ott is fog lakni, amíg állandó magyarországi tartózkodá­sának ügye befejezést nyer. Lányi püs­pök, aki most 58 éves, mint ismeretes, a néhai Ferenc Ferdinand trónörökös ma­gyar nyelvoktatója és udvari papja volt s díszes és felelősségteljes állását mind­végig nagy tapintattal töltötte be. Egy diplomata rutinjával tért ki minden olyan kísérlet elől, amely arra irányaik hogy személyén keresztül közelítsék meg a volt trónörököst. A püspök sok tisztelőt és ba­rátot szerzett magának Nagyváradra tör­tént visszavonulása után is, ahol mosta­­nig a papnevelő intézet kormányzója és egyházmegyei főtanfelügyelő volt. — (Magyarországon is megünneplik az Egye­sült Államok megalapításának 150-lk évfordu­lóját.) A Magyar Külügyi Társaság kedden tartotta meg évi rendes közgyűlését, amelyen Berzeviczy Albert elnökölt és megbélyegezte azt a minősithetetlon támadást, amely Beth­len István gróf miniszterelnököt Genfben érte. Az elnöki megnyitó után Eöttevényi Olivér ügyvezető alelnök beszámolt a társasáig tevé­kenységéről és üdvözölte a testület nevében Apponyi Albert gróf elnököt 80-ik születés­napja alkalmából. Beszéde további folyamán a külügyi társaság jövőbeli programját tárta a közgyűlés elé. Radisics Elemér igazgató a külügyi társaság által kiadott folyóiratról és a szervezendő külügyi szemináriumról tett jelentést. Végül Gonda Dezső dr. indítvá­nyozta, hogy a magyar külügyi társaság has­son oda, hogy julius 4-én az amerikai Egye­sült-Államok' megalapításának 150-ik évfor­dulója. alkalmából rendezendő országos ün­nepségen az egész hivatalos Magyarország megfelelően képviseltessék. A közgyűlés az indítványt elfogadta. — (Zavargás a koreai császár temetésén.) Tokiói jelentés szerint Sósaiban, Korea fővá­rosában 250.000 ember gyűlt össze a volt koreai császár temetésére. A temetési menet­ben 35.000 ember vett részt. A temetés alkal­mával nagy zavar támadt, amidón mintegy negyven diák nagy kiáltozás közepette láziió bolseviki röpiratokat iparkodott szétosztani. A diákokat letartóztatták. — (Az észt egyetemi énekkar Pécsett.) Teg­nap délután érkezett meg Pécsre az észt egye­temi hallgatók hatvantagu énekkara. A ven­dégeket a pályaudvaron Faluhelyi Ferenc egyetemi tanár üdvözölte, mire Kangur A., az észt vendégek szónoka mondott köszönetét a fogadtatásért. A vendégek pénteken tartják meg hangversenyüket, amelynek egyik mű­vészi nevezetessége lesz A Lem,ba Artúrnak, a tallini zeneművészeti főiskola tanárának zongora-szólója. — (Megdrágult a kenyér és a zsemlye.) A ke­nyértermeléssel foglalkozó üzemek bizottsága tegnap tartott ülésében tárgyalás alá vette a lisztárak emelkedését és elfogadta azt a meg­állapítást, hogy junius 11-től kezdve a négyes lisztből készült féllbamakenyér Hologramja ki­csinyben való eladásnál a mai 6700 korona he­lyett 7000 korona, a zsemlye és aprósütemény ára a mai 650 koronával szemben 700 korona. Római katolikus: Jézus szive. Görögkatolikus: Bártól és Barn, Protes­táns: Barnabás .A nap kél i óra 3 perckor, nyugszik 19 óra 56 perckor. A hóid kél I óra 54 perckor, nyugszik 20 óra 57 perckor, • Az angol tájképfestészet uj irányáriak úttörője és nagy mestere. John Constable százötven esztendővel ezelőtt. 1776 julius 11-én született East Bergholtban. Iskolát csinált azzal, hogy teljesen mellőzte a régi tájképfestés­nek a mesterkéltségét és keresettségét és úgy adta vissza a természet egy­szerű szépségeit, amint azokat maga a természet nyújtja. Azért nem reálista, bár a tájkép kisérő körülményeinek; a levegőnek, felhőzetnék hü visszaadá­sárai igen nfiöv figyelmet fordított. Az igazságnak az a keresése, amely fel­fogásában megnyilvánult, nemcsak Angliában, hanem talán még nagyobb mértékben Franeiaorszáaban is iskolái csinált és megmutatta, hogy a leg­igénytelenebb természeti jelenségből is lehet szépet kihozni. Napirend Múzeumok: Nemzeti Muzeum javítás miatt e hő 12-ig zárva. —, Mezőgazdasági Muzeum (Széchenyi-ssiget) lő—1. — Szépművészeti Muzeum (Aréna-ut 41.) modern képtár 10—2. — Iparművészeti Muzeum (ÜHői-ut 33—35.) bútor- és fémosztály 9—L — Közlekedésügyi Muzeum (Hormina-ut 16.) 10—L — Kereskedelmi Muzeum (Ipar­­csarnok) 8—6. — Ernst-muzeum (Nagymező-utca 8.) 9—2. — Erzsébet királyné-emlék­­muzenm (Királyi palota) 9—1 és 3—5. — Goethe-szoba (Akadémia) 10—12. — Petőfi­­ház (Bajza-utca 21.) 9—2. — Iparművészeti Társaság állandó kiállítása (Andrássy-ut 69.) 9—2. — Népegészségügyi Muzeum (Eötvös-utca 3.) 10—1. — Földtani Muzeum 10—L — Fővárosi Muzeum (Stefánia-ut) 3—6. — Aquincumi Muzeum (Szentendrei-ut 7.) 9—7. Képtárak: Nemzeti Szalon állandó képki állítása és Szinyei Merse Pál Társaság ki­állítása 9—2. — Ernst-muzeum állandó képkiá-Uitása 9—2. Könyvtárak: Fővárosi nyilvános könyvtár (Károly-utca 8.) 9—7. — Akadémia könyvtára 3—7. — Egyetem könyvtára (Ferenciek-ter© 5.) 9—L — Iparművészeti Mu­zeum könyvtára 10—1 és 3—8. — Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára (Szemere­­utca 6.) 9—2. — Földrajzi Társaság könyvtára 5—6. — Báday-könyvtár (Báday-utca 25.) 4—6. — Statisztikai Hivatal könyvtára (Keleti Károly-utca 5.) 10—1 — Széchenyi­­kőnyvtár ' (Muzeum-körut 14.) 9—4. — Technológiai olvasóterem (József-körut 6.) 5—8. — Vakok könyvtára (Ida-utca 5.) 2—6. , — (Óriási vihar Békéscsabán ember áldozattal.) A Békéscsabán és környékéi tegnap átvonult vihar, amelyet sűrű vil lámcsapások kísértek, sok kárt tett > jószágokban, épületekben, sőt emberáldo zatot is követelt. Balázs Károly újkígyós gazda, mig családja a tanyai épületül húzódott a vihar elől, az istállója ajtajú ból nézte a vihar vonulását. Az istállót« villám csapott le, felgyújtotta az épüle tét s Balázs Károlyt három lovával é egy csikójával együtt halálra sújtotta Az istálló porig égett e a tűz átterjedt s tanyai épületekre is, amely szintén i lángok martaléka lett. Villámcsapái gyújtotta fel Gyarmati Gábor gazdái kodó hicerei tanyáját is. amely ugyan csak leégett, egy másik villámcsapás pe dig a csabai alsóvégi legelőn álló tehén csordát érte és négy tehenet megölt. Élő fákban is jelentős kárt hagyott a vihai maga után. . — (Állami tisztviselők leánygyermekein«! nyaraltatása.) Az Erdélyi Mihály és neje-félf balatonboglári szünidei gyermektelepen a nya­raltatna leányok részéT« ezévi julius hó 2-ái kezdődik és négy hétig tart. Csak állami tiszt viselők (nyugdíjasok) leányai nyerhetnek el helyezést. A kérelmeket Írásban e hó 25-éig he zárólag kell a népjóléti és munkaügyi m. kár minisztérium gyermekvédelmi és hadi árva, gondozási ügyosztályának főnökéinél: Pettká Szandtner Aladár h. államtitkárnál beadni. — (Statisztikusok ünnepi ülése.) A Magyal Statisztikai Társaság szombatom és vásárnál tartja Szegedem negyedik ünnepi ülését. Szom bat délután 2 óra 20 perckor utaznak el a ne vezetes tudományos összejövetel résztvevői Budapestről, a Nyugati pályaudvarról Szege den este 7 órakor lesz az ünnepi ülés a város­háza közgyűlési termében. Az elmö&i megnyi­tót Thirring Gusztáv dr., a magyar statiszti kusok társaságának európai nevű tudós tagjs tartja. Jancsó Benedek „A statisztika mint t nemzeti védekezés eszköze“ cimimél tart elő­adást, Pogány Frigyes pedig népoktatásunk fejlődését és fejlesztésének irányelveit ismer teti statisztikai megvilágításban. Szeged váró? közönsége este vacsorát ad a vendégek tiszte­letére. Vasárnap délelőtt Némethy Károlyt éf Kovács Alajost, a társasig tagjait a szegedi Ferenc József tudományegyetem tiszteletbeli doktoraivá avatják. Az előkelő tudós társaság ünnepi ülése iránt országszerte nagy érdeklő dés mutatkozik. — (A bihari alispán diszpolgársága.) Frátei Lászlót, Bihar vármegye nemrég megválasz tott alispánját, Csökrnő község díszpolgárrá választotta. Most folyt le Csűkmőhen az ün nepélyes díszpolgárrá avatás. Az egész megy« területéről agybegyült vendégek és küldöttsé gek meleg ünneplésben részesítették az alis­pánt, akit a díszoklevél átadásával kapcsolat ban Cs. Nagy M. Sándor törvénybiró üdvö­zölt. Az ünnepséget társasebéd követte. Utáni az alispán megjelent a leventeegye6ület zász­­lószentelési ünnepélyén és sportversenyén. — (Vízállás.) A földmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Komárom éí Paks között árad, másutt apad, Komáromig kö­zepes, lejebb magas vizállásu. A Tisza közepet vízállás mellett végig árad. — (A spanyolok emlékművet állítottak Ra­mon y (jajainak.) Ramon y Cajal világhírt spanyol anatómusnak művészi kivitelű monu mentális emlékművét a napokban leplezték 1« a madridi Buen Betiro-parkban a spanyo közéleti és tudományos világ kitűnőségeimet jelenlétében. — (Hősök emléke.) Rajka község 143 hősi ha lottjának művészi emléksz»brot állít. A lelep lezésen, amelyet junius 27-én tartanaik meg, a kormányzó, Frigyes főherceg és Albrecht fő herceg, valamint a kormány és a homvédfőpa- Tancsnokság képviselteti magáit. Az ünnepi he szédet Klebelsberg Kunő gróf kultnszminiSztei mondja. nyújtok kirakati készpénzárban hitelképes egyéneknek (vidékieknek is) olykép, hogy a vételár 25°/o-a a vásárlás alkalmával, mig a hátralék 5 itó oiott fizetendő. Állandó nagy raktár íérfi és női kabátok,! * öltönyök, fehérnemüek, angol ruhaszövetek, \ selyemárak, szőnyegek, sezlontakarók, ágy-fi J§ *§i térítők, paplanok, vászon- és damasztárnk, Ej „§2 tg zefir- és mosóáruk, stb. | •Ji «3 Bárki meggyőződést szerezhet arról, hogy § W, dacára a nyújtandó hitelnek, csakis al legújabb készpénzárakat számítom. | Vidékre mintákat Havas Lászlói kizárólag íó Budapest,VL, Váci-ut 1,1 árából- küldhetők! Westend-ház Telefon 79—74 1 Junius 77 « péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék