Nemzeti Ujság, 1927. április (9. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-24 / 92. szám

Irodalom * Könyv * Tudomány Henri Massis • Alig néhány napja egy könyv jelent meg Parisban. Címe a Nyugat védelme (Defense de l‘Occident) s arról a válság­ról szól, amelyben Európa már régóta sínylődik s amely a háború óta a leg­teljesebb demoralizációban nyilvánul meg. Európának, illetve Nyugatnak két halálos ellensége van a könyv szerint, az egyik a szlavizmus, a másik Ázsia. Ez a k­önyv, amelyet szerzője tiszteln eszmei megfigyelések alapján írt, véres és fe­nyegető aktualitást kapott a Kínában lejátszódó események révén. A könyvnek, melynél aktuálisabb, iz­galmasabb és megszívlelendőbb olvas­mány nincs ma Európában, szerzője Henri Massis, az ifjú katolikus irodalom legkul­­tiváltabb szelleme. Massis annak a cso­portnak a tagja, amely Jacques Maritaine aktív katolicizmusa körül csoportosul s az aquinoi Szent Tamás alapjain álló keresz­tény filozófia renaissance-át készíti elő. Massis inkább irodalmi essaysta, de ezen a téren is spirituális katolikus. A legéle­sebben szemben áll azzal az irodalmi Intel­lekt­ualizmus­sal, amelynek vezére André Gide Franciaországban. Massis két kötet­ben Jugements cím alatt gyűjtötte össze nagyobb lélegzetű irodalmi tanulmányait, melyek közül a legérdekesebb éppen a Gide-del és Gide egyik legelterjedtebb könyvével, a híres Dosztojevszkij-tanul­­mánnyal polemizál. Massis a legnagyobb mértékben vesze­delmesnek tartja Európára Dosztojevszkij pánszláv szellemét. Ezért támadta részben Gidet s ezért vitatkozott a fiatalon el­hunyt Jacques Riviére-rel, aki mint ha­lála után kiadott levelezése bizonyítja, erősen közeledett már később Massis fel­fogásához. Massis szerint, amint ezt első nagy kul­túrpolitikai tanulmányában kifejti, Dosz­tojevszkij szelleme veszedelmes arányo­kat öltött a bolsevizmusban, amely az antihumanitással súlyosbította a pán­szláv eszmét. Ez a pánszláv eszme most össze akar fogni a panaziatizmussal s ez­zel egy hatalmas egységet kovácsol ösz­­sze, mely megmozdítja, Keletet Nyugat ellen. Massis szerint Európa bomlásának oka, hogy a kereszténység egysége megbom­lott s a keresztény filozófia szellemét a legkülönbözőbb filozófia-tanítások kezd­ték ki. De legszögesebb ellentétben a hindu és kínai pantheista metafizika áll a keresztény filozófiával s a nyugati kul­túra megbontására legalkalmasabbak az ázsiai eredetű teozofikus eszmék. Massis könyve végén attól várja Európa regenerálódását, amit vele együtt olyan kiváló szellemek is vallanak, mint Maurras, Keyserling, Berchaeff és Ches­terton, ha sikerül megérni a hitnek és a kereszténységnek egy olyan, renais­sance-ot, mely a középkor, a XIII. század intenzív és egységes hitét és nagy benső­séges kultúráját varázsolja vissza. Grand Cézár — Életkép 1927-ből — írta. Mados György Szélfalvy Rafael, az élete delén levő, deresedő, gazdag és finom gavallér órák óta az öblös, süppedő és selyemsuhogású bőrfotésben ült és tekintetét hol a­ szoba kárpitjára szegezte, hol maga elé me­redve gondolkozott. Agyvelejében nyug­talan, keserű és lázadó gondolatok tor­lódtak össze, amelyek lassanként az el­­viselhetet­lenségig fokozták szíve verését. — Hihetetlen, hogy mától kezdve én is olyan szegény, küzködő, filléreken rá­gódó ember leszek, mint azok, akik le­lógó fejjel, fáradtan, gondoktól megta­posva ténferegniek az utcákon . . . hihe­tetlen, hihetetlen — morzsolta untalanul, egymásután, talán már századszor ezt az idegtépő gondolatot, de amint a jövő ké­pét akarta maga elé kényszeríteni, hir­telen olyan nyugtalanság kezdett döröm­­bözni belsejében, hogy még a holnapot sem tudta felmérni. — Mi lesz! Apró kenyérgondo­k és kö­zönséges, komisz, megalázó nélkülözések zuhannak ráírni . . . Ej, mit tudom én! — kapta fel bosszúsan a fejét, de amint most felállott, elegáns, vállas, atléta­­alakja olyan meggörnyedtnek, félszegnek és ijedtnek látszott, mint aki láthatatlan rémek poklában vergődik. Az ablakhoz ment. A függöny mögül óvatoskodott le­pillantása az Andrássy­­útra, a napfényes, illatos, gondtalan élet panorámájára, de amint tekintete vissza­csúszott a villa kertjébe, látta, hogy a lompos, karvaly szemű, durván gesztiku­láló árverési hiénák mára kifelé igye­keznek az üveghalásból. Fájdalmasan bor­­zongott végig idegein minden hang, ge­rincén átfutott a hideg, ha az otromba cipőtalpak alól a park finom kavicsai­nak nyikorgását meghallotta és ijedten rázkódott össze, mikor a végrehajtó pat­togó hangja a szobák felől megütötte a dobhártyáját. — Cafattá tépnek mindent ezek a ku­tyák, a múltamat, a szép életemet, a jö­­vőmet — mormogta és ökle az ablak réz­­kilincsén dühösen összeszorult. De most a legfájdalmasabb gondolat sóhajtott fel benne, tisszemarkolta a szívét és keserű, így az irodalom bőven szerephez jut az újságírásban, de viszont az újságírás is egyre erőteljesebben és egyre nagyobb területeket hódítva furalkodik be az iro­dalomba. Ez talán kissé hihetetlenül hangzik, de így van. Az újságírás ma olyan általános, annyira népszerű és csábító form­a, hogy még a lírai költők sem idegenkednek tőle. Azok a lírai köl­temények, amelyekben szinte visszhan­gozni halljuk a világtávlatokat behálózó távíród­rótok s az óceán­ok mélyén hírt hordó kábelek ideges rezgését, amelyek szinte rádióhullámok láthatatlan hálóza­tával kapcsolják össze világemporiumok, Newyork, Veracruz, Honolulu neveit, amelyekben az érzések intenzitását véres alázatos, fölfohászkodó érzéseket pendí­tett meg bordái között. — Csak legalább az autómat menthet­tem volna meg, csak legalább azt, ha már minden elveszett ... — Egy könny­csepp is kibuggyant a szeme szögletére, ahogy lehunyt pillái elé odavarázsoló­­dott az a karcsú testű, lágyam suhanó, gyönyörű gép, a híres Grand Cezár-tí­­pusú, hatalmas kocsi, az a királyian szép, monumentális alkotmány, amely ta­lán most megérezve a rázuhanó pillanat tragikumát, fenséges mozdulatlansággal, gőgösen néz odalent a villa garázsában a reá licitáló kopcikérekre. — Valami sokpénzű, potrohos, faragat­lan lókupec fog ezután terjeszkedni ben­ne, a hintázó, ringó, puha bőrülésén, ahol eddig Rezedának a karcsú, nyúlánk, leo­párdalakja ringatózott — nyilaiért az agyán a gondolat, de egyszersmind büsz­kén gondolt arra, hogy Csáky Rezeda, a gazdag, szeszélyes, nagy primadonna soha nem utasította vissza, ha felajánlott neki egy-egy autótúrát, mert ez a kultu­rált dáma finom ösztönével megérezte, hogy talán a kontinensen sincs az övé­nél pompása­bb autócsoda. Mikor ezeket gondolta, keze már az ajtókilincsen volt és mint a holdkóros, akinek szivét titokzatos erő varázsa vonzza, révedezve, megcsillanó szemmel, kibolyogva lefelé indult a lépcsőkön. Nem gondolt már arra, hogy a mai na­pon szilánkokra tépték körülötte ezt a ragyogó interieurt, széttépték annyi da­rabra, ahány kedves, meghitt, finom tár­gyat elcipeltek reggel óta innen azok a borostáslelkű, cinikus, piaci alakok. Szinte önkéntelenül összekapta szempil­láit, mikor a pálmáé hab­on átsietett, összekapta, hogy ne lássa a vitrineket, melyek a krákogó, kiabáló, vörösképü becsüs asztala körül már üresen táton­­ganak. Minden a másé itt a mai naptól, másé a sok karcsú Medici-váza, máséi lettek a bizarr, indus aranyozású vadász­­kések, a barokk kézi tükrük, az antik porcel­­án­ok, a ritka Dürer-metszetek, a bakba­rai divány­párnák, az apáteremis, egzotikus csontfiguráik, a damaszkuszi függönyök, a nehéz bútorok, minden, minden, az autó is, a villa is. Talán már holnap befészkeli ide magát valami pöf­­feszkedő idegen, valami uzsorá­skeny szörnyeteg, aki a falon maradt gobelinek és a zeneterem művészi faragványainak . Szélfalvy Rafael már leérkezett a villa kertjébe és szinte iramodó léptekkel for­dult be a garázsba. Pillanatokig tétován nézett maga elé, tekintete rátévedt a falnak támasztott használatlan, friss, ezüstszürtes gumm­­ker­ekekre, aztán mint aki ravatal elé alázatoskodik, lehorgasz­­tott fővel állott meg a­ gyönyörű Grand Cézár előtt. — A boldogságomat, álmomat, az éle­tem derűjét, agglegénységem egyetlen vigaszát, szerelmemet, büszkeségemet, édes gondjaimat, az életemet temetem veled, mert most érzem, hogy nem te voltál nekem, hanem én voltam neked rabszolgád — susogta reszkető szájjal és forró kezét szelíden rápihentette a min­dig engedelmes kormánykerékre. »Tekin­tete lágy, bársonyos pillantásokkal kúszta körül a lilára festett karosszériát, amely­nek meleg, érzéki fényében annyiszor megfürdeti a lelke. Aztán a kapcsoló gombját nézegette, azt, amely egyetlen érintésre a villám száguldó lelkét gyújtja ki a gépben, majd rálehelt a filigrán vil­lan­ylámpra, piros üvegére és zsebkendőjé­vel gyöngéden körültöröl­gette, pontos időre igazította az órát, tenyerével vé­­gigsimogatta az ülés égszínkék bőrpár­náit, amelyek olyan kényelembe fogad­ták mindig Csáky Rezedát, mint egyko­ron Donna Eugéniát a Sforzák fejedelmi gályái. Becézte, dédelgette, simogatta suttogó szóval, kezével,­­ tekintete melegségével a pompás gépet. Érezte­, hogy nem tud tőle elszakadni. Szive reszketni kezdett, forró érzések szorongatták a torkát, halántéka mögött lázas iramot vett a vér s egy szé­dült mozdulattal fölnyitotta a kocsi elülső ajtaját. Már benn ült a puha bőrpárnán, két karja előreivelődött s ujjai görcsösen ráfonódtak a kormánykerékre. Mikor a motor berregni kezdett, Szélfalvy úgy érezte, hogy mennyei kórus zendült meg fölötte s a lelkéből, a szivéből áradnak a hangok, az elragadó, fönséges harmó­niák, amelyek ismeretlen távlatok kapuit nyitják meg képzelete előtt. — Előre! — settent el a sze­meg­villanó fogsora alatt és szeme mániákusan fel­csillogott. És már suhant, úszott, neszte­lenül, büszkén, előre a Grand Cézár, mint Irodalom és újságírás írók az újságírásban és zsurnalisztika az irodalomban — A nagy újságíró Góliátot leverte a kis riporter Dávid — Újságírás és stílus — A nagy riport vagy az újságírás mint irodalmi forma Irta: Kállay Miklós Az irodalom és az újságírás viszonyá­ról beszélni soha nem volt olyan idő­szerű, mint éppen ma. Az újságírás soha nem volt olyan általános és virágzó, mint ma. A zsurnalisztika valósággal elárasztotta szellemileg az egész civili­zált világot. Rengeteg a nagy és virágzó lap és vannak hatalmas lapvállalatok, amelyeknek organizációja, adminisztrá­ciója, budgetje nagyobb és szövevénye­sebb, mint egy-egy kisebb országé, oly­kor talán a hatalma is. Az újságírás abszorbeálta az írók igen nagy részét. Az íróknak egy jó háromnegyed része a lapok szerkesztőségeiben keres megélhe­tésit és nem egyszer az újságíró függet­lenségének feláldozása árán szerzi meg az írói függetlenséget. Nemesek kezdő irók, nemcsak fiatal tehetségek keresik az érvényesülést az újságok hasábjain a napilapok nagy nyilvánossága révén, hanem nagynevű és beérkezett írók, a regény­írásnak nem egy ünnepelt mestere, nagysikerű színpadi szerzők, költőik és essayisták igen szívesen szólalnak meg az újságok minden nap frissen harsogó, mindig eleven és visszhangos érdeklődés középpontjában álló szócsövén. A zsurnalisztika hatása a regényre és a lírára szenzációk sztenogram-szimbol­imai li­hegik, tisztára a mai amerikai stílusú zsurnalisztikától tanultak és napi aktua­litástól ment, l’art pour l’art édestest­vérei a kevésbé légüres térben mozgó nagy riportnak. A regényirodalomban is érezhető a zsurnalisztika hatása. A most talán legdivatosabb Dekobra, vagy mű­vészibb színvonalon Paul Moraud, vagy még magasabbrendű vonatkozásban és már abszolút irodalmi értékkel a Hein­rich Mann- és Jean Giraudoux-regények mind-mind közelebbi vagy távolabbi ro­konságban vannak a mai újságírással és lényegében alig egyebek, mint roppant írói készséggel megírt színes­­riportok regény formájában. Zsurnalisztika a revükben A nagy irodalmi revük egyre több helyet engednek hasábjaikon az újság­írásnak. Echók, krónikák, csevegések, krokik, tehát tisztán zsurnalisztikai mű­fajok számára egyre több és több rova­tot nyitnak a legnagyobb külföldi fran­cia, angol, német és olasz revük is. A Nouvelle revue francaise, a modern francia irodalomnak ez a legmagasabb színvonalú folyóirata Faits-Divers cím alatt nyitott rovatot, amelyben Andre Gide valóban megtörtént rendkívüli ese­teket közöl, még­pedig a közlemények alatt mindig feltüntetett újságok kivá­gott közleményei alapján. Az irodalom és az újságírás egészen összeolvad ezen a téren. Szépirodalmi újságok és zsurna­lisztikai szellemben szerkesztett revük jelennek meg. A revünek ilyen zsurna­lisztikai formája az úgynevezett s ma már nem angol nyelvterületen is egyre nagyobb tért hódító „magazin”. S hogy milyen magas színvonalon sikerül szinte szervesen egybeolvasztani az irodalmat és a zsurnalisztikát, azt talán legjobban bizonyítja a németek egyik legeredetibb magazinja, a Querschnitt, amely a mo­dern riportázs minden eszközének és minden technikai haladottságának fel­lelkéből csak annyit fog megérezni, mint a ló kantárja ezüst ve­rétéből, használásával ad egészen magas szín­vonalú s a legválogatósabb intellektust is kielégítő irodalmat. A nagy riport és a magyar újságírás Sőt megszületett már az egészen spe­ciális irodalmi műfaj, amelyet egészen a zsurnalisztika termelt ki s amely száz százalékig zsurnalisztika lehet, amellett, hogy száz százalékig irodalom, tehát 200 százalékig érdekes ez az új műfaj, a „nagy riportázs”. A nagy riportázs nem­ sorozható be az eddig ismert műfajok egyikébe sem. Nem novella és nem essay, hanem valami a kettő közt. Ezekben a nagystílű riportokban a brilliáns elbe­szélő és leíró mellett a kiváló megfigyelő, a geográfus vagy természettudós, esetleg politikus és filozófus kvalitásai is csil­lognak. Ma már vannak ennek az új mű­fajinak klasszikusai is, a­kik kizárólag eb­ben a műfajban alkottak nagyot, mint Ossendowski, a kiváló lengyel író, vagy Luigi Barzini, a nagy olasz riporter, a francia Andre Germain, vagy Henri Bé­­raud, akinek a vörös Moszkváról írt nagyszerű riportjaiban a Nemzeti Újság olvasóinak is volt alkalmuk gyönyör­ködni. A német nagy riportázs egyik leg­kiválóbb és legelevenebb tollú művésze, Egon Erwin Kisch, aki talán leg­tündök­­lőb­b riporté­rsában magának az újság­írásnak roppant birodalmát fedezte fel a laikus világ számára. Nagy írók is szí­vesen foglalkoznak ma már ilyen iro­dalmi riportázs­sal. H. G. Wells nagy ri­portjai szerzőjük legkitűnőbb írásai közé tartoznak. Thomas Mann nagyszerű iro­dalmi riportot írt a mai francia íróvilág­­ról párisi látogatása alkalmával. Andre Gidenek Congoról írt hatalmas riportja a legbravurosabb és legérdekesebb műve a legfrissebb francia irodalomnak. Sajnos, a mi magyar zsurnalisztikánk­ból csaknem teljesen hiányzik ez a nagy riportázs s ezért hiányzik az igazán nagy riporter is, akit éppen művészi alkotó ereje és fölényes műveltsége különböztet meg a kis riportertől, aki mindenben ellentéte. A mi sajtóviszonyaink nem en­gedik meg, hogy a lapok olyan nagy anyagi áldozatokat hozzanak, amilyenek­kel a nagy riportázs jár. Csak a világ­háború alatt, mikor a nagyobb nyilvá­nosságú lapok százezres példányszámok­ban jelentek meg, küldhették a magyar egy elszabadult oroszlán, egyenesen a kapu felé, ki az Andrássy-utna. A híres primadonna villája előtt állott meg. Alig percek múlva kilibbent a villa kapuján Csáky Rezeda, sugárzó arccal, nyulánkan, királyi méltósággal, mint egy második Lia Mara, aki rózsaszínű georgette-ruhájában, hátára vetett köpe­nyét összefogva, ebéd előtt még este ne­gyedórás túrára indul a tavaszi verő­fényben. — Már türelmetlenül vártam — csendí­­tette meg bűvös szopránját és belépett az autóba s olyan gyönyörűséggel ve­tette el magát az ülés szögletén, mint egy meleg hullám. Szélfalvy pillanatra felcsodálkozott. — Én nem ígértem, hogy érte jövök, én nem is tudom, hogy miért jöttem, ho­gyan jöttem ide — eszmélt rá önmagára, de idegenül érintette a primadonna hang­jából kirezdü­lő idegesség is, mert hiszen máskor legalább is „kedves Rafaelnek” szólítja, mosolyogva nyújtja csókra a ke­zét és mellé ül a szomszédos bőrpárnára. — Szeszélyes démon — nyugtatta meg magát és amint hirtelen begyújtotta a motort, a lázas dimiasolás, a kitóduló levegő szirénája, a neki iramló kerekek előtt megnyíló perspektívák, a friss izga­lom kitáruló gyönyörűsége elfelejtetett vele mindent. Az Andrássy-út palotái már eszeveszett rohanású filmként tűntek az autó mögé, a járdán egymásnak sodródva suhantak visszafelé az emberek, a kocsi orra fö­lött pörgött a szélben a miniatűr zászló, a budai vár pillanatonként közeledett, el­­ivelt a Lánchíd, eldübörgött az alagút, merész kanyarodó következett, az út zök­kenőin Csáky Rezedát könnyű labdaként egyszer-egyszer feldobták a rugók, de alig fél perc múlva már a Svábhegy -ó-zó­nában, az Istenhegyi-utón monoton du­gással, egyenletes, tiszta iramban suhant fölfelé a gép. Szélfalvy mélyen előrehajolt. Arcán vad mosoly cikázott, szive csordulásig telt a száguldás gyönyörével s szeme mámoros fénnyel itta a sebességmérő föl­felé szökő számait. — Száz . . . százhúsz . . . száznegyven... százötven — susogta és szinte érezte, hogy a robogó kerekek szemrebb­enés alatt utolsó csöppig kivágják a tócsákból a vizet, oldalt a gyümölcsöskertek zöld

Next