Nemzeti Ujság, 1931. július (13. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-25 / 167. szám

12 NEMZETI ÚJSÁG Szombat, 1931 Julius 25. SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET Nyolc városban működhet magyar színtársulat Jugoszláviában A budapesti jugoszláv követség nyilatkozata Egyes napilapok nem régen azt irtát, hogy Jugoszlávia területén a magyar színtársula­tok nem kapnak működési engedélyt s ezért a magyar színésze]!; meg sem kísérlik az ot­tani városokat felkeresni Ezen híresztelések­kel szentben a budapesti jugoszláviai követ­ség a következő sorok közlését kéri: „Teljesen téves az a híresztelés, mintha Jugoszláviában törvény vagy rendelkezés lenne arra nézve, hogy a magyar szintársia­­laitok működését nem engednék meg. Semmi­féle tiltó rendelkezés nine« és a jugoszláv ha­tóságok úgy a múltban, mint a jelenben, sőt a jövőben is megengedik a magyar színtár­sulatok működését. Az engedélyt eddig az egyes magyar színtársulatok a budapesti kö­vetség utján kérelmezték. A budapesti követ­ség ezeket a kérvényeket megküldötte a bel­grádi minisztériumnak, ahonnan a társulat működését engedélyezték. Ez az eljárás tény­leg hosszadalmas volt, mert néha hónapokon keresztül kellett a kérelmező színtársulatnak várnia, amíg az engedély megjött. A jugoszláv kormány újabb intézkedésére a magyar színtársulatok rövid óbb utón szerez­hetik meg a működési engedélyüket, mert ezentúl az egyes városok polgármestereinek joguk van a kérelmező szí ntüneulatok nah az engedélyeit elintézni. Azok a városok, ame­lyek magyar színtársulatoknak közvetlenül működési engedélyt adhatnak, a következők: INagykücinda, Szabadka, Újvidék, Zombor, Nagybecskerek, Zimumy, Versec és Eszék.“ A követség jelentése szerint ugyanez az el­járás vonatkozik az egyes előadó magyar művészekre, valamint a zene és hangverseny­­művészekre is. — Augusztusban tárgyalja a biróság a Magyar Színház ügyét. Beszámolt a Nemzeti TJjság arról a bérleti harcról, amely a Magyar Szinház r. t., Lobi Já­nos és Juhi Marcel, a Magyar Színház volt igazgatója között folyik a szinház bérlete körül. Gecsey 'Mihály dr. járás­­bíró a tárgyalást szeptemberre halasz­totta, Szende Péter Pál dr., a szinház zár­gondnoka és a Magyar Szinház képvi­selője a közérdekre hivatkozva huszon­­négyórás teerminnst kértek az ügy vég­leges letárgyalására. Szende Péter Pál a tárgyalás után a központi járásbíróság elnökségéhez fordult és azt kérte, hogy Gecsey bíró szabadsagára való tekintet­tel, más bíróra szignálják az ügyet, hogy még augusztusban ítéletre kerüljön a sor s ne legyen akadálya a szinház szep­temberi megnyitásának. Pénteken dél­előtt megjelent a központi járásbírósá­gon a zárgondnokkal az elnöki titkár s kö­zölte az elnökség határozatát, amely sze­rint a Magyar Szinház bérlete körül fo­lyó pert Gecsey bíró szabadsága miatt Éorbély Géza dr. járásbiró vette át. Eszerint már augusztus elején újból tár­gyalásra kerül a színházi körökben élénk figyelemmel kisért per és elhárulnak az akadályok a Magyar Szinház szeptem­beri kapunyitása elől. — Székely lakodalom háromszáz szereplő­vel. Székely nemzeti hagyományok és Költő Ignác útmutatásai alapján állította össze és irta meg Lázár István, a kitűnő székely iró a „Székely lakodalom“ cimü színdarabot, ame­lyet Sik Rezső rendez. Főszereplők: Gárdos Cornélia, aki most kapta meg a főváros ezer­­pengős ösztöndíját, Toronyi Gyula, a m. kir. Operaház tagja, Papp Jancsi, a népszerű éne­kes színész, Varga Imre, a Városi Szinház tagja. Kábák Győző, a Magyar Szinház v. tagja, Pintér Imre és Parlaghy Kornélia, n régi Népszínház kitűnő tagjai, Ferenci Anikó, a székely csalogány, stb. Háromezer tagú székely nemzeti ruhába öltözött statiszta egé­szíti ki a lakodalom szépségét, amely naponta délután 4 órakor kezdődik. Az ünnepi bemu­tató vasárnap d. n. 5 órakor lesz. Ezt megelő­zőleg nagy birkózó versenyek lesznek. A gye­rekek részére mesedélntánokat rendeznek, amelyen a rádió népszerű Pista bácsija mond mesét. A festői kivitelű székely csárdákban az összes székely nemzeti eledelek kaphatók: kürtös kalács, tordai pogácsa, borsos tokány, fatányéros, flekkén, vargabéles, stb. A szabad­­ezinpadon a legnevesebb artisták, többek kö­zött a közismert Fernandó-csoport is fellép és teljesen nj műsorával szórakoztatja a közön­séget. Rajtuk kivüi a főváros legnevesebb mű­vészei szerepelnek még a azabadszinpadokon és a székely csárdákban. Az ünnepségeket a vasárnap kezdődő nagy Amma-bállal együtt, minden külön költség nélkül nézheti meg mindenki, miután az ötven filléréé belépő­jegy, mindezek megtekintésére jogosít. A* ünnepségeket az országos tenyészállatvásár­­telepen rendezik. Színházak heti műsora Budai Színkör. Minden este: Vihar a Bala­tonon (háromnegyed 8). Vasárnap délután: Cs. Sz K. (fél 4). Budapesti Szinház egész héten, vasárnap dél­után és este: Feketeszájn menyecske (fél 5, 8). Jardin. (Erzsébet királyné-ut 1. Telefon: Zugló 70—417.) Syd-Fox, óriási kacagás. Mady et Charly, vampyrtáne. Omnia Talkie Kabaré. Minden este 9 órakor kabaré-előadás. Vasárnap és ünnepnap d. n. 6 és este 9 órakor. A SZÍNHAZAK közleményei Tosca: Báthy—Laurisin felléptével kedden, 28-án az Áll&tkertben- Puccüni örökszép, legnépszerűbb operájának előadása nagyszerű szereplőkkel, Budapesti hangverseny zenekarral, a Városi Szinház énekkarával, Komor vezényletével. ban mindenütt kétségtelennek tartanak, hogy a Bárány, Szabados, Székely és Wannie staféta rekordot úszik. Lenkey Magdáitól LU-et, Tóth Ilonkától 1.15 mp-et, Maliász és Sípostól L16 mp-at várunk a vasárnapi 100 méteres hölgy gyors­­úszó bajnokságban. Ez összesen 4 p 58 mp-ea öeszidőnek felel meg, vagyis 1.14 és feles át­lagnak. Ezzel már Parisban is van keresni valónk. A Fiatal atléták bajnoki pontszerző verse­nye a székesfőváros vándordijáért. Szomba­ton délután 4 órai és vasárnap délután 3 órai kezdettel rendezi az atlétikai szövetség a MAC margitszigeti sporttelepén teljes bajnoki programból álló versenyét, olyan atléták ré­szére, akik még egy versienyszámban sem elsőosztályuak. A versenyen számos remény* teljes, nagy tehetséggel megáldott fiatal atléta méri össze erejét, köztük olyanok is, akiknek nevét már ismerjük. Ilyen a Berlin ellen kitünően szerepelt Forgács, aki biztos favoritja a rövidtávú futásoknak. A Székes­főváros vándordíjának tavalyi védője, a MAC idén is erősen készül, hogy pozícióját megvédje. Azonban a többiek is — különösen a hatalmas tömegokot felvonultató Testneve­lési Főiskola, — erősen ambicionálják a pont­versenyben való győzelmet. A küzdelmeket propagandahelyárakkal (50 fillér és 1 pengő) rendezi a szövetség. A Andrássy Géza gróf hetvenötéves születésnapja alkalmából a magyar sport­­társadalom meleg ünneplésben részesí­tette az illusztris 6p©rtve®ért. Az Orszá­gos Testnevelési Tanács a Nepzeti Lo­varda Egylet és a Magyar Atlétikai Olnb ez alkalommal nagy szeretettel üdvözöl­ték és az üdvözlő sürgönyök a meleg­hangú levelek egész tömegével halmoz­ták el Andrássy Géza grófot a lóverseny­zés, az atlétika és a lovassport hivei és művelői. A Eldöntetlen a Davis Cup döntőjének első napja. Párisból jelentik: A Davis Cup lawn­­tennisz mérkőzés döntője ma kezdődött meg Anglia és Francia«-.szag válogatott tennisze­­zői között a párisi Roland Garros Stadionban. Az első mérkőzés Cochet Henry és az angol Austin között nehéz küzdelem után Cochet javára dőlt el 3:6, 11:9, 6:2, 6:4 arányban. Nagy meglepetést hozott a második egyes, amely­ben Perry ötszetes mérkőzés után 4:6, 10:8, 6:0, 6:4-re győzött Borotra Jean ellen. A mérkőzés mai állása tehát 1:1. Holnap a pá­rosra kerül a sor, amelyben Cochet—Brugnon játszik Hughes—Perry ellen. A Nurmi ismét világrekordot futott. Hel­sinkiből jelentik: Egy itteni atlétikai verse­nyen Nurmi a két angolméríöldes síkfutásban 8:59.6 mp idővel uj világrekordot állított fel és megdöntötte a svéd Wide 9:01.4 mp-es ed­digi világrekordját. Nurmi ellenfelei Lechti­­nen és Virtanen 9:00.5 mp, azaz 9:01.1 mp idő­vel ugyancsak a régi világrekordon belül futottak. Apró sporthírek Pénteken este 9 órakor érkeztek meg az Újpest játékosai Lauírfelder Ferenc igraztfató vezetésével a Déli Vasut-pályaudvarra. A csapatot az Újpest itthonmaradt vezetőségre és a ,,Dumavár“ tagjai fogadták. Az Újpest csapata teljes egészségben tette meg a nagy utat. A Hungária csapata, amely az augusztus elején lejátszandó Közép európai Kupa mérkőzésre való tekintettel már megkezdte munkáját, vasárnap két­­kapus tréninget tart. augusztus 2-án pedig Tem.es­­várott játszik a Ripen&ia ellen. A Bocskay augusztus elején körmérkőzést játszik Erdélyben. A debreceni csapaton kivüi a Temes­vári Ripensia. a Nagyváradi AC és Aradi Glória játszanak egy értékes díjért. Augusztus 9-én ’esz a.7, első mérkőzés Nagyváradon a Bocskay és a MAC között. Angol-francia Davis Cnp döntő mérkőzések sor­rendjében szombaton a Cochet—Brugnon-pár a Hughes—Perry-kettős etilen mérkőzik, vasárnap pedig a Cochet—Perry- és a Borotra—Anstin-mér­­kőzésre kerül a sor. A szerda esti motorvezetéses verseny sérültjei­nek állapotában újabb nagy javulás állott be. Valószínűleg mind a négy versenyző nyolc-tiz na­pon belül teljesen felépül. A déli kerület bajnoki uszó verseny ét vasárnap rendezi az Orosházai TK. A versenyen Békéscsaba, Szarv as és Nagykőrös aszód vesznek részt. A ver­senyen Wannte dr. és Herendy is indulnak. Vihar a Ba TÜNEMÉNYES SZEREPOSZTÁS, SIKEREK - SIKERE HONTHY HANNA, A GÓTH-PAl, OROSZ VILMA, RATKAI, DELLY, BÉKASSY !Än.ro*r Budai Színkör FILMSZÍNHÁZAK A kék bálvány után ismét magyar filmet forgatnak a Hunnia filmgyárban Zágon István vigjátékát német és magyar verzióban készíti el egy berlini gyár (A Nemzeti TJjság tudósitójától.) ügy lát­szik a Huímia-film gyárban a kedvezőtlen elő jelek ellenére is megindul a munka. Alig bogy befejezték a Kék bálvány felvételeit, ismét egy magyar filmet kezdenek forgatni. Zágon István Lakáj oimü vigjátékát viszi filmre egy berlini gyár, a Snov, Székely Ist­ván külföldön élő ismert magyar rezsimör rendezésében. A filmet német és magyar vál­tozatban készíti el a vállalkozó. A filmet, mint említettük. Székely István rendezi. A mesét Nóti Károly irta át filmre, de a scenáriumban Mihály István munkája is jelentős. Székely mellett Benedek László, továbbá Vincze László és Bdtori Béla. két régi, sokszor kipróbált munkása a magyar filmgyártásnak szerepelnek mind! fcegédren­­dezők. A magyar részt Eiben István foto­­grafálja, a hangfelvételt Lohr Ferenc vezeti. Nagy szerepe lesz a filmnél Hoffmann János­nak, aki négy évig dolgozott Hollywoodban és mint cutter (így hívják a stúdiókban azt, Uj lUmek Bleriottól Endreszig Endresz és Magyar világszenzációt aratott Oceánrepülése adott aktualitást ennek a film­nek, amely Bleriottól Lindberghen keresztül egész Endresz és Magyar Sándor diadalmas repüléséig a modern aviatika minden esemé­nyét megbapóan megörökíti érdekes felvéte­leiben. Különösen Endresz és Magyar ünnepi fogadtatásának frappáns képe hatott szug­­gesztiven a Rádius filmszínház közönségére, amely melegen ünnepelte az előadáson meg­jelent hős magyar ooeánrepülőket, Endresz Györgyöt és Magyar Sándort, valamint Szalay Emilt. A műsor további részében Big Parade cimü hatalmas filmdráma került felújításra, amely annakidején már mint néma film, egyike volt a leggrandioznsabb alkotásoknak. Ma is hiány­talanul teljes értékével hatott. Mozgúfényképszlnházak műsora BODOGRAF FILMSZÍNHÁZ. (József körút G3 Telefon: József 384—75.) Hívjon és jövök. — Jaj, a sztratoszféra. — Betty és a regiment. — Sicc. az álomszuszék. — Előadások kezdete fél 5, egynegyed 8 és 10 órakor. FÉSZEK MOZGÓ. (József-körút 70. Telefon: 400—40.) Mese a benzlnkutról. (Szerelmi regény). — Tűzmadár. (Dráma). — Miki. a zongoraművész. (Trükkfilm). — Előadások kezdete hétköznap fél 5. egynegyed 8 As háromnegyed 10 órakor, vasárnap 3 órától folytatólag. — Vasárnap délelőtt hangos burleszkmatiné. FORUM FILMSZÍNHÁZ. (Kossuth Lajos utca 18. Telefon: Aut. 897—07 és 895—43.). Kilencedik hétre prolongálva: BECSI VÍG ASSZONYOK (Vígjáték). ­­Paramount hangos és Magyar Híradó — Előadások kez­dete hétköznap (szombat kivételével) 5. egynegyed 8 és fél 10. szombat, vasár- és ünnepnap 4. 6. 8 és 10 órakor KULTUR HANGOS KERTMOZGÓ. (Kinizsi utca. Telefon: Aut. 861—93.) Istenek kegyence. — Broadway császárja. — Híradók. — Előadások kez­dete háromnegyed 8 és 10 órakor. LIGET MOZGÓ. (FTC-páilya és Népligettel szemben.) Mosoly országa. (Operett). — Tempó gye­rekek. — Cinci, mint falurossza. — Folyitatólagos előadások kezdete háromnegyed 8 és háromnegyed 10 óraikor. MARKUS PARK MOZI. (Rákóczi nt. 1. Telefon: József 374—90.) Prolongálva: A nadrág. (Vígjáték). — Endresz és Magyar diadalmas repülése. — Sicc, a felhőkarcolón. (Trükkfiilm). — Fox hangos világ­­hiradó. — Előadások kezdete 8 és 10 órakor. MÜJÉG MOZI. (Városligeti tó. Telefon: Aut. 182—54.) Prolongálva: A nadrág. (Vígjáték). — Endresz és Magyar diadalmas repülése. — Sicc, a felhőkarcolón. (Trükkfilm). — Fox hangos világ­­híradó. — Előadások kezdete 8 és 10 óraikor. aki a filmet összevágja) jelentős nevet vivott ki magának. A filmgyártás vezetője Stem József, aki régebben még mint rendező dolgozott az egy­kori Star-gyárnál. A film muzsikáját Eise­­mann Mihály komponálta és a zenekart ve­zényli és a film zenei tészét vezeti Ángyát László. A film természetesen kétféle szereposztás­ban kerül felvételre, de a német változatban is nagyon sok magyar színész szerepel, így Simon Marcsa, Góth Sándor, Makláry Zoltán, Gárdonyi Lajos, Sáro&i Andor, Sor hadi Ala­dár, Szentes Ernő. Főszereplő Páni Heide ­­mamnt Paul Heuchele, Liselotte Schaák, R. Thoeren és Oscar Sabo. A magyar verzió címszereplője Csortos Gyula Nagy szerepe van még a magyar rész­ben az előbb említetteken kívül Kabos Gyu­lának, Gázon Gyulának. Jávor Pálnak, Erdé­lyi Micinek és Fenyvesi Évának. A film felvételei már megkezdődtek. Egy­idősben forgatják a német és a magyar ver­ziót. NYUGAT MOZGÓ. (Teréz kőrút 62. Telefon: *271—6*2.) Vége a dalnak. (Dráma). — Szivek harca. (Dráma). — Ne játssz a nővel. (Vígjáték). — Elő­adások kezdete fél 4. fél 8 ée egynegyed 10 órakor. PÁTRIA MOZGÓ. (Népszínház-utca 13.) Telefon: József 456—73.) A csókos tavasz. Szerelmi történet). — A jégbörtön. (Dráma). — Boxmatador. (Burleszk) — Előadások kezdete hétköznap fél 5. egynegyed 8 és háromnegyed 10 órakor, vasárnap 3 órától foly­tatólag. RADIUS-METRO-FILMPALOTA. (Nagymező utca 22—24. Telefon: Automata 220—98. és 292—50.) A levegő hősei. (A magyar óceán repülés filmje). — A lángbahornlt világ. (Big Parade). — Metro— Goldwyn—Mayer Világhlrndó. — Magyar Híradó. — Az plőadósok hétköznap 2—6 ig folytatólagosak, azután 6, 8 és 10 órakor, vasárnap 1—4-ig folytató­lagosak. azután 4, 6. 8 és 10 órakor. TURAN MOZGÓ. (Nagymező és Mozsár-utca sarok.) Égő szivek. (Dráma). — Hölgyválasz (Szín­mű). — Síró örökösök. (Vígjáték). — Előadások kezded© fél 5. fél 7 és háromnegyed 10 órakor. UFA FILMSZÍNHÁZ. (VI., Teréz-körut 58—60. Telefon: Aut. 197-67 és 197—68.) A KÉK ANGYAL. — HÍRADÓK. — Előadások kezdete hétköznap 6, 8 és 10 órakor, vasárnap 4. 6. 8 és 10 órakor. SPO RT Megérkeztek a francia úszók és vizipóiózók A vasárnapi francia-magyar uszó- és vizi­­pólómérkőzés vendégei pénteken este 9 óra 55 perckor érkeztek meg a Keleti-pályaudvarraó A francia vizipólócsapat tagjai közűi egyedül Pádon nem érkezett meg még, mert nagy el­foglaltsága miatt csak szombaton délben jön meg repülőgépen Budapestre. A magyar szö­vetség elnöksége ünnepélyes fogadtatásban ré­szesítette a francia vendégeket A MUSz egyébként gazdag társadalmi pro­gramot dolgozott ki a franciák szórakoztatá­sára, amely a következő: Szombaton délelőtt a GeUért-huUámfürdőbe látogatnak ed a vendégek. Alkonyaikor a Csá­száruszodában kipróbálják a pályát Vacsora után megnézik az Angol-parkot. Vasárnap dél­előtt autocaron járják bo a várost, megtekin­tik a szövetségi házat és a fedett uszodát. A küzdelmek délután 5 órakor kezdődnek. A verseny keretében a szövetség plakettel tün­teti ki a legkiválóbb francia játékost a sok­szoros válogatott Padout. Viadal után a Már­­kns-étterembon bankett lesz, amelyen a ma­gyar sport vezetői élén megjelenik Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter. Az ünnepi vacso­rán résztvesz a francia követ is. • A vasárnapi versenyen eldöntésre kerülő Magyarország 3-szor 200 méteres ifjúsági bajnokságába pótlólag benevezett a SzITE is. A MESE a SzlJE, a MAC és az MTK csapa­tainak a küzdelme bizonyára kitűnő időt eredményez. Sportkörökben nagy érdeklődés­­sál várják a magyar-francia 4-saer 200 mé­teres staféta eredményét, ahol a magyar együttesnek 9 p 30.6 mp jelenleg fennálló európai rekord lesz az igazi ellenfele. Újpestről kitűnő hírek érkeztek Szabados­ról, aki állítólag 2.20 mp-et tud, viszont a Ferencváros tájékán azt mondják, hogy Szé­­kefly ma is jobb, mint Szabados. Egyet azon-Kedvezményes M m M elöfizetőlnknekésoMinkítoH Szf. Seller! ggógütürdö Termál fiirdó, IL oszt. kádfürdő vagy közös, iszapgöngyölés vagy vizgyógyászati kezelés 2.— P helyett 1.60 P Széchenyi i&rdü l. oszt. gőzfürdő___2.— P helyett 1 60 P Szabn fürdő._______2.— P helyett 1.60 P Uszoda kabinjegy _ 2.50 P helyett 2.10 P Szekrényjegy egész napra_____2.— P helyett 1.40 P délutánra________1.50 P helyett 1.10 P Császáriürdő I. oszt. gőzfürdő, vagy I. oszt. iszapfürdő, v. köfürdő 1.20 P helyett —.90 f Uszoíajegy kabinnal 1.— P helyett —.80 f Uszodajegy szekrény­nyel ......................0.70 P helyett —,60 f RndosiOrdö Gőzfürdő.................. 2.— P helyett 1.60 P Uszodajegy (uszóruha nélkül)_________ 1.20 P helyett 1.— P Jegyek a kiadóhivatalban kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék