Nemzeti Ujság, 1933. január (15. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-24 / 19. szám

8 NEMZETI ÚJSÁG Kedd, 1933 Január M. — (A Tudományos Akadémia elnöke Négyesy Lászlóról.) A Magyar Tudomá­nyos Akadémia hétfőn összes ülést tar­tott, amelyen Berzeviczy Albert, az Aka­démia elnöke megható ttan emlékezett meg a nemrég elhunyt Négyesy László­ról, aki az Akadémia I. osztályának el­nöke volt. Beszédében többi közt ezeket mondotta: Véglehelletéig tartó hűsége és buzgalma az Akadémia iránt mindenek­­fölött jellemző volt egyéniségére nézve. Soha nem habozva, soha nem húzódozva, mindig kész volt szolgálatot tenni Aka­démiánknak, a magyar tudomány, a ma­gyar művelődés ügyének, még akkor is, amikor előhaladott kora és meggyöngült egészsége már indokolhatták volna az önmaga iránti nagyobb kíméletet. Egyike volt az utolsóknak, kiknek nemes, önzet­len, önfeláldozó idealizmusát a korviszo­­nyok mostohasága se bírta megtörni. Kü­lönös hálával kell kiemelnem azt a kész­séget, buzgalmat és tapintatot, melyet ő egyik legújabb és legfontosabb vállalko­zásának, a magyar nyelvművelési akció megindítása és megszervezése körül ki­fejtett. Hogy nekünk sikerült végre ta­­iálni egy célt, egy feladatot, egy munkát, melyben bennünket az egész sajtó, párt- és világnézetkülönbség nélkül elisme­­résreméltó módon bizalomteljesen támo­gatott, azt leginkább a Négyesy szug­­gesztiv lelkesedésének és ügyes tapinta­tának köszönhettük. A Beöthy Zsolt ha­lála óta alig érte Akadémiánkat veszte­ség, mely oly szembetűnően éreztette volna hatását, s melyet oly nehéz lesz pótolni, mint a Négyesy kidölése so­rainkból. Mindnyájunk szeretető kisérte őt sírjába, mindnyájunk kegyelete fogja őrizni emlékét, mely irodalmunkban munkái által úgyis maradandó lesz. »WMIWMMWmWaMeMWWWWWMfMMW« MÄSßSKFZBlliM'iÄH babátok úri isi válasrtékhan kaphalók MUCSBR és BEUG nil Félemelet lAnker-paíota) »HmaiMMMWlOTWOTMlWmaWSWfKOM««« — (Malomtüz Hajdudorogon, bútorgyári tliz Baján.) Debrecenből jelentik: Hétfőn reggel a hajdudorogi Papp és Révész-ié\e gőzmalom­ban eddig még ismeretlen okból tűz ütött ki. A tüzet reggel öt órakor a vonaton Debrecen felé igyekvő utasok vették észre és arra lettek figyelmesek, hogy a malom tetejéről lángosz­lopok törnek elő. Felhívták a figyelmüket a környéken tartózkodó embereknek is, akik a tűzoltókat értesítették és a harangok félre­­verésével fellármázták az egész falut. Az oltási munkálatokat a város intelligenciájának az élén Végkseő Dániel katolikus esperes plébá­nos irányította. Nagyban fokozta a tűz táplá­lását a malommal kapcsolatos olajütő is, a mely szintén tüzet fogott, az olajos hordók meggyulladtak, ami még nagyobb tápot adott a lobogó lángoknak. Hét órára nagynehezen sikerült a tüzet lokalizálni, do ekkorra már a malom csaknem porrá égett. A magtárnak csak igen kicsiny részét tudták megmenteni, úgyszintén a gépek közül is csak nagyon ke­vés maradt használható állapotban. A kár meghaladja a 130.000 pengőt, amiből biztosítás révén csak mindössze 10.000 pengő térül meg. A pusztitó tűzvész áldozata lett huszonöt kis­gazdának a malomban tárolt egész évi ter­mése és ezek a kisgazdák ennek következtében családtagjaikkal együtt egy szem búza nélkül maradtak a jövő termésig, hasonlóképpen oda­veszett nagyon sok kisembernek szombaton odaszállított őrleménye, de elvesztette kenye­rét a malomban alkalmazásban állott tíz em­ber is. A tűz okát eddig még nem sikerült megállapítani. Valószinü az a feltevés, hogy esetleg az irodában eldobott cigarettavég okoz­hatta vagy pedig a malom fűtőtestéből pat­tanhatott ki szikra és ez volt az oka a rette­netes katasztrófának.— Bajai jelentés szerint hétfőn délután fél két órakor kigyulladt az Első Bajai Tömörfabutorgyár. A lemezraktár teljesen leégett, a bntorraktár pedig besza­kadt. A tűz oka ismeretlen. A kár hozzávető­leg 50.000 pengő. Oltás közben két sebesülés történt. — (Kedden vizsgálják meg a főváros 700 többállásu tisztviselőjének ügyét.) Jelentet­tük, hogy az úgynevezett álláshalmozók ügyei­nek felülvizsgálatára kiküldött tanácsi bizott­ság Body Tivadar elnökletével kedden ül ösz- SZ8 és kezdi meg annak az óriási adathalmaz­nak az átvizsgálását, amelyet a többszörös állásokat betöltő fővárosi alkalmazottak, il­letve reaktivált nyugdíjasok helyzetéről az elnöki ügyosztály gyűjtött össze. Az elnöki osztály megállapítása szerint közel 700 több­szörös állásban lévő alkalmazott ügyét kell felülbírálni. Ezek közül azonban csak mint­egy 100 van olyan, aki tényleg álláshalmozó­nak minősíthető, mert a többiek kisemberek, akik a többszöri alkalmazások révén sem ke­resnek együttesen többet, mint ami a létfenn­tartáshoz elegendő. — (Ha betegség gyötri), arra legyen gond­ja, hogy „Igmándival“ emésztését mindig rendben tartsa! "Kevesek közvetlen háztulajdonostól, jövedelmező Ibépftá zat 100—1SO.000pengőig, a Nemzeti Szinház közelében. — Levelek «Feleösszeggel átvehető» jeligére a főkiadóba küldendők — (Időjárás.) Az igen hideg idő és élénk északi-északkeleti légáramlás az európai kontinens legnagyobb részén to­vább tart. Kiterjedt havazások vannak a Balkánon és a Fekete-tenger melléken, továbbá Németországban. Hazánkban is igen hideg az idő; a nap folyamán a hő­mérséklet sehol sem emelkedett a rainnsz 5 fok fölé, de jórészt mínusz 8 fokos volt a maximum; az esti órákban már csak­nem az egész országban minusz 10 fok alá sülyedt a hőmérséklet. A déli része­ken újabb havazások is voltak. A Tiszán­túl, valamint a Dunántúl nyugati felében a szél is még erős, sőt helyenként viharos erejű. MOMMNMMM« — (Borvendég Ferenc alpolgármester megbetegedett.) Borvendég Ferenc al­polgármester influenzában megbetegedett, Hétfőn reggel már nem jött be hivata­lába. Borvendég alpolgármester betegsége könnyebb természetű. — (Lebontják a belvárosi plébániatemplom bazársorának egy részét.) Hétfőn Líber Endre alpolgármester elnökletével a Városházán ér­tekezlet volt, amelyen a főváros, a Közmunka­tanács, a Műemlékek országos bizottsága és a Székesfőváros Műemlékekre Felügyelő Bizott­ságának szakértői vettek részt. Az értekezlet elhatározta, hogy a templom toldaléképltkezé­­.sének azt a részét, amely az üzlethelyisége­ket foglalja magában, lebontásra ajánlja a fő­város vezetőségének. A toldaléképítkezésnek azt a részét, amelyről még nem derítették ki, hogy vájjon a templom eredeti konstrukció­jához tartozik-e, szakértői vizsgálatnak vetik alá. A főváros vezetősége rövidesen vállalko­zók kezére adja a bazársor lebontásra kerülő részét és megkeresi a Közmunkatanácsot, hogy a járdát szélesítse ki. — (391 uj alkalmazottat vett fel ura­dalmaiba Frigyes főherceg.) >Albrecht fő­herceg Gömbös Gyula miniszterelnökhöz levelet intézett, amelyben bejelentette, hogy Frigyes főherceg, tábornagy a kor­mányelnöknek a munkaadókhoz intézett felhívása után módot keresett arra, hogy a miniszterelnök szociális elgondolásának megfelelően uradalmaiban és mezőgazda­­sági üzemeiben állandó, uj munkaalkal­mak teremtésével növelje a foglalkozta­tottak számát. A Baranya vármegyében levő csonkabélyei uradalomban az idei télen 276, a magyaróvári uradalomban 115 emberrel többet foglalkoztattak, mint a múlt év telén, vagyis Frigyes főherceg uradalmaiban 391 emberrel többnek ad­nak munkát és foglalkoztatást, mint az előző évben. Gömbös Gyula miniszter­­elnök Albrecht főherceg bejelentéséért és azért a nemes elhatározásért, amellyel Frigyes főherceg oly szép példáját adta a munkanélküliség leküzdése iránti nemes áldozatkészségének, meleghangú levélben mondott köszönetét. — (Franciaországban is egyre terjed a náthaláz.) Párisból jelentik: A ná’tbailázjár­vány a vidéken is egyre terjed. lüieimsban és Rennesben a középiskolákat ideiglenesen bezárták. — (Az egyenesadók legújabb érvényükben.) Klug Emil <lr. ügyvéd tetszetős, jól kezelhető könyvecskét állított össze. A tájékoztató az 1933. január 15-én érvényes, vagyis a legújabb anyagot világos és egyszerű feldolgozásban tartalmazza, utalással azokra a törvényhozási változásokra, amelyek az elmúlt évben bekö­vetkeztek. Ára 1 pengő. Kapható minden könyvkereskedésben. — (Rözseszedö székelyeket lőttek le a román csendőrök.) Bukarestből jelentik: A három­székmegyei Észtéinek községből a minap kö­rülbelül száz ember kiment a község erdejébe rózsát gyűjteni. Az erdőőr jelentésére Boghioi osondőrőrmester vezetésével csendőrök vonul­tak ki az erdőbe és felszólították a székelye­ket. begy a gyűjtött rőzsét rakják csomóba és menjenek haza. A falusi emberek és a csendőrök között vita támadt, melynek során néhányan fejszével a csedőrőrmesterra támad­tak és lefegyverezték, de ügyeltek arra, hogy az őrmesternek bántódása ne essék. Az őrmes­ter erre kikapta az égjük csendőr kezéből a fegyvert és többször rálőtt a tömegre. Két szegény székely gazda azonnal meghalt. A szepsászentgyörgyi főügyész, a csend őrség pa­rancsnoka és a vármegye prefektusa a hely­színen megindította a vizsgálatot. — (Helységnévtár előfizetési határidejének meghosszabbítása.) A M. kir. központi Statisz­tikai Hivatal közli az érdeklődőkkel, hogy a Helységnévtárra való előfletés határidejét, amely eredetileg január 31-ében volt megálla­pítva, több oldalról megnyilvánult kívánság­nak megfelelően február végéig meghosszab­bította. Eddig az időpontig lehet tehát a 100.703. sz. csekkel 8 pengős előfizetési áron megrendelni a Helységnévtárt. — Emésztési gyengeség, vérszegénység, le­­soványodás, sápadtság, mirigybetegségek, bőrkiütések, kelések, íurunkulueok eseteiben a természetes „Ferenc József“ keserüviz szabá­lyozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezérférfia meggyő­ződött arról, hogy a valódi Ferenc József viz hatása mindig kitünően beválik. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. w»»09««»«eroi»aiiH>8wawoe««<n>»a*e««w?aesi — (Moldoványi Gyula halála.) A kato­likus közéletnek egyik régi, érdemekben gazdag harcosa fejezte be munkás életét. Vasárnap 57. életévében agyvérzés követ­keztében, a szentségekkel megerősítve el­hunyt Moldoványi Gyula dr. ügyvéd, m. kir. népfölkelő honvéd százados. Zajta­lan, de nagyértékü munkásságot fejtett ki több katolikus intézményben. Több mint két évtizeden át volt ügyésze a Szent István Társulatnak, melynek és a Szent István Akadémiának is igazgató­sága tagja volt. A Katolikus Népszövet­ségnek is ő volt első ügyésze, valamint az Országos Katolikus Nővédő Szövet­ségnek, amelynek felső kereskedelmi is­kolájában hosszú ideig tanított. Igazgató­­sági tagja volt a Központi Sajtóvállalat­nak is és a háború előtt buzgón dolgozott a Katolikus Sajtóegye3Ületben. Buzgó bive volt a vegetáriánus mozgalomnak és szá­mos jótékony és szociális intézményben munkálkodott nagy buzgalommal. A háborúban több helyen teljesített szolgála­tot és Budapesten is működött a tér­­parancsnokságon mint Allomástiszt és több háborús kitüntetést kapott. Meg­nyerő modorával számos tisztelőt és ba­rátot szerzett. Temetése 24-én, kedden dél­után fél 3 órakor lesz a farkasréti temető halottasházából. Az engesztelő szentmisét lelkiüdvéért 25-én reggel 8 órakor mutat­ják be a kapucinus atyák Fő-utoai plébániatemplomában. A katolikus sajtó, melynek őszinte barátja volt, kegyelettel őrzi emlékét. — (Keinencetüzben akarta gyógyítani be­teg lábát.) Kuruzslás áldozata lett a Vasad melletti tanyákon levő „Kulipintyom“ néven ismert csőszház lakója, Szabó Józsefné. Mind­két lábára béna volt és azt tanácsolták neki, hogy tetesse magát derékig a meleg kemen­cébe, majd attól meggyógyul. A csősz erre jól begyújtott a kemencébe és beletette az asz­­szonyt, ahol az mindkét lábán és lábszárán súlyos égési sebeket szenvedett. Az érzéketlen testrész valósággal megsült. A vizsgálat meg­indult. — (Meghalt Kohelkov.) Bécsiből jelentik: Kobelkov Miklós Yaszilij az ismert kezetlen és lábatlan artista, aki évtizedeken át az egész világon produkálta magát és élete utolsó napjait a bécsi Práter egy szerény bódéjében tengette, 82 éves korában meghalt. Kobelkov, aki az ázsiai Oroszországban lévő Vossene­­senskben született, egyike volt a világ leg­ügyesebb artistáinak. — (Sidney mellett nyolc ember elpusz­tult az árvízben.) Sidneyből jelentik, hogy az ausztráliai fővárosban és kör nyékén hétfőn Ítéletidő pusztított, amely­nek katasztrófáiig következményei voltak. Sidney határában gátszakadás történt és nyolc ember életét vesztette. A gátszaka­dás folytán hatalmas vízmennyiség zú­dult a környékbeli mezőkre, melyek ked­velt kirándulóhelyei a sidneyi lakosság­nak. Az ár elragadott egy nyolctagú csa­ládot s mind a nyolcán odavesztek. — (Nagy tűz egy újpesti rongygyárban.) Hétfőn esée 9 órakor Újpesten az Andrásey-ut 8. szám alatt lévő Gross-féle romgyfeldolgozó­­üzem száritóhclyisóge eddig ismeretlen okból kigyulladt. Az újpesti tüzoMóik Jónás Gyula főparancsnok és Jarvatzky Jenő parancsnok vezetésével vonult lei és egy óraii munka után sikerült csak azt lokalizálni. A raktárhelyiség teljesen leégett. Kivonultak a tűzhöz az új­pesti mentők is, akik a raktárházzal szomszé­dos épületek lakói közül néhányat, akik a füsttől rosszul lettek, első segélyben részesí­tettek. A kár jelentős. — (Agyvérzést kapott a villamoson egy nyugdíjas pap.) Toldy Béla 69 éves, tb. szent­széki tanácsos, nyugdíjas Esztergom főegyház­megyei pap, aki a Vadorzó-utca 5. szám alatt lakott, hétfőn egy 83-as jelzésű villamoskocsin hirtelen rosszul lett és lefordult az ülésről. Azonnal kihívták a mentőket, kik beszállítot­ták az Uj Szent János-kórkázba. Az éjszakai órákban érdeklődtünk a kórház igazgatóságá­nál a nagybeteg nyugdíjas pap állapota iránt, Megtudtunk, hogy Toldy Béla súlyos agyvér­zést kapott és állapota életveszélyes. — (A „Reklámélet“) legújabb száma Berkes Ró­bert dr. ,,A kiadóhivatal“ elmen tartott rádióelő­adását közli. A változatos tartalmú szaklap e havi cikkeit Hermann-Cziner Alice dr., Lajta Miklós. Németh Andor és Vajda István dr. Írtak. A lap Ízlésesen illusztrált kirakatrovatán kiviil változa­tos híranyagot, kritikát és számos általános ér­deklődésre számot tartó cikket közöl. Szerkeszti Balogh Sándor. Előfizetési ára egy évre 12 pougö. Kiadóhivatal: V., Bálvány-utca 12. JELENT MEG „M&rla c. kis imakönvv, moly 25 gyÖDyörö jelentöségfi képes illusz­trációban matatja be, milyennek kell ennie a Mária-tisztelő nő életének. Ugyanannyi elmélkedéssel, imával és búcsúvá ellátott fohásszal. (Francia és német szöveg nyomán átdob prozva.) A szép kiállítása, finom alakn könyvecske a Mária tisztelet Ideális kifejezője s igeD alkalmas a lelki életre törekvő nők, serdülő leányok és kongregációk részére, Rnuliöló: Mánál ás klaüőtiivatolunhljQn Ara s fűzve. ízléses címlappal.............P Í.20 vászon kötéssel ..............................P Í.60 vászonkőtéssel aranyozott széllel P 2.— — (KIS HIREIv.) Szén tgyürgy mezőn egy 50 éves­nek látszó földműves-ember holttestét fogták ki a Dunából, aki a nála lévő iratokból következ­tetve, valószínűleg Németországból való. — A gyömrői-uti téglagyárban Pécskai Géza S0 év«6 lakatossegédnek lába bokában eltört. — Pestszent-* lőrincen Levere György 25 éves lakatossegód le­esett kerékpárjáról és ballába eltört. A Szent István kórházban ápolják, -j- Bárdos Ferenc 55 éves nyug. postatiszt öngyilkossági szándékból felakasztotta magát és meghalt. Holttestét a tör­vényszéki orvostani intézetbe szállították. — (Komitácsi szervezkedés Szabadka körül.) Már többször megírtuk, hogy a szerbek a szó legteljesebb értelmében baikanizálják a megszállt magyar terüle­teket. Ennek a balkanizálásnak azonban igen jellemző és minden figyelemre érde­mes tényei vannak, amelyek fel kell, hogy hívják a világ figyelmét, mert nyilván­való, nem a békét és szomszédi jó vi­szonyt szolgálják. Ezúttal is komitácsi szervezkedésről van szó. Egy belgrádi távirat ugyanis azt jelenti Szabadkáról, hogy újra odaérkezett Pécs enne Szilárd komítácsivezér, a szerb csetnik szerveze­tek fővezetője, titkárával együtt és ott tanácskozásokat folytat. Ezzel mindent megmond a híradás, amit meg kell mon­dani. Fátyolos csjpfte, ftuvka és hoíbáse, Nagy sürgés-forgás volt Halason vasár­nap. Nagy dolog is volt. Csipkekiáliitás, disznótor rádióközvetitéssel. A csipkekiálli­­tást a városháza nagytermében rendezték. Valóságos meseország... cérnába szőtt álom... magyar népművészet. Egyszerű földműves lányok csodálatos kezemuhkája. Tenyérnyi kis teritők a művészet halmazá­val. Kipirult arccal magyarázza Markovics Mária — a halasi csipkekisasszony, hogy szövik harminckétíéle fátyolszövéssel a ha­lasi csipkéket, ezeket a kun müvészlélek, megelevenedő kun fantázia gyönyörű for­máit. Nyolc kis vitrin ... mindegyikben más­más csipke, harmat, harangos hópehely, rózsafüzér, nofelejts, kunfátylás, vadrózsa stb. fátyolöltésekkel . . . Egy éve még 150 lány dolgozott . . . ma pedig alig 10—15 sző csak. Ráhúzta az est fekete fátylát a fehér vi­dékre. Átmegyünk a színházba, mert most ott a nagyvilág előtt a mikrofónba éneklik a szép halasi lányok, deli halasi kunok nó­táikat. Magyar lányok, halasi kunlányok, szőke-barna szépséges virágszálak, amint nótájuk mondja: „Az erdőben nincs magasabb a fáná’. Nincs kedvesebb a halasi kisldnynd’. Mert itt a lány olyan, mint a jeges fa, Rásüt a nap, leolvad a jég rula’“ Fekete Imre dr. polgármester mondta el a halasi csipke történetét. Következett az­után a disznótor Paulini Béla rendezésében — rendezés nélkül. Mert a szereplők az éle­tet adták, Béla bácsi a szivét adta hozzá —< azért sikerült oly jól. Hosszú, fehérre teritett asztalnál ültünk. Közelünkben ingujjban Tuba bácsi, Szalai Kullogó Antal, Horváth Imre, Kardos Sán­dor, Virgonc Pál feleségével, Orbán Ferenc Monda Béni, Modok Sándor, Lender Sándor és köt bogárszemü menyecske. Hozta is már az étket Gycnese uram, aki „éppen most gyütt a paradicsom kertbű’“. Hozta a jó „veselevest“ a következő figyel­meztetéssel: ne is forgulódjék előttem hát sénki, nehogy vastag nyakát leforrázzam néki. Föltálalta sorban a finom szármát, a halasi töltöttkáposztát, hurkát, kolbászt, paprikásos kakashust, végül az omlós turós­­iepéntet, melyből illett „fektess szüed mellé“ tenni vagy négy darabot. Megjött végül Nyilas Pista is cigányhandájával, roptak is nagy csárdást vig danával kisérve. Amit aztán a ref. körben virradatig foly­tattak. — (A zajló Dunába vetette magát.) Vasár­nap hajnalban a Margithid budai hídfőjénél egy jól öltözött férfi a zajló Dunába vetette magát. Néhány pillanat múlva felbukkant a vizből és egy jégtáblába kapaszkodva, segít­ségért kiáltozott. A hidfőnél posztoló rendőr azonnal lefutott a vízpartra s csónak után né­zett, bogy a segítségért kiáltozó embert ki­mentse. Mivel a rendőrség mótoros mentő­őrsége a jégzajlás miatt most nincs szolgá­latban, az őrszemes rendőr maga próbálko­zott egyik jégtábláról a másik ugorva a még mindig kiáltozó öngyilkosnak a segítségére sietni. A különös látványnak pillanatok alatt sok nézője akadt. A rendőr egyre kitartásra buzdította a jégtáblába görcsösen kapaszkodó öngyilkosjelöltet s közben azt is megkérdezte tőle, mi a neve. A férfi csak annyit kiáltott: Kürti Vilmos a nevem, a Damjanich-utca 38. alatt lakom! Még néhány percig tartotta a léiért való küzdelem, de a jeges vízben karjai hirtelen elerőtlenedtek és Kürti Vilmos el­merült. A rendőrség megállapította, hogy az öngyilkos valóban a Damjanieh-utcában la­kott a feleségével és 5 éves leánykájával. Az* előtt jómódú magántisztviselő volt, majd ami­kor B-listára került, ügynökösködéssel igyeke­zett megkeresni a kenyerét. Az utóbbi időben azonban már súlyos anyagi gondokkal küz­dött, nem tudott eleget keresni és családja valósággal éhezett. Tettét e feletti elkeseredé­sében követte el. — (Lady Bailey a Niger partján vesz­tegel.) Párisból jelentik: Lady Bailey még mindig a Niger partján, Gao-Gao városban vesztegel. Az angol pilótanő, aki, mint ismeretes, a london—fokvárosi j repülés rekordját akarta megjavítani, i vasárnap hajnalban akart visszarepülni j Angliába, de a rossz időjárás miatt nem i tudott starthoz állni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék