Nemzeti Ujság, 1933. január (15. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-24 / 19. szám

Kcíd, BBS Január 24, NEMZETI ÚJSÁG 7 ■BUBSütii HÍREK Jegyzetek a hétről ' 1. Genf. Ali rí .t. az itteni lapok híradásai­ból értesülök, a múlt hét szombatjának délutani óráiban érkezett meg Geníbe a japán kormány válasza a Népszövetség (ultimátumára. Ebben a válaszban Japán sajnálattal közli, hogy nem fogadhatja •1 a Népszövetség által kiküldött tizen­­kilences mandzeuriai bizottság határozati javaslatát a japán-kinai konfliktus ügyé­ben. A tizenkilenccé bizottság ennek az elutasító válasznak megérkezése után azonnal a helyzet magaslatára emelke­dett és elhatározta, hogy ebben az ügy­ben egyelőre még nem hivja össze a Nép­­szövetség rendkívüli közgyűlését, hanem előbb pontosan kidolgoz egy zárójelen­tést, amelyben megállapítja, hogy a ja­pán—kínai konfliktus elhárítása körüli fáradozása teljesen hiábavalónak bizo­nyult. Hát bizony ez nagy szerencse. Hogy a tizenkilenees bizottságnak ez a pompás ideája támadt. Megszövegezni egy pontos és minden részletre kiterjedő zárójelen­tést, amelyből megállapítható legyen, hogy a békéltetési akció nem sikerült. Meg vagyok ugyanis győződve arról, hogy egy ilyen jelentés nélkül a Nép­­szövetség e®t a dolgot soha nem venné észre... 2. Bécs. A múlt héten a bécsi taxisofő­rök tüntető felvonulást tartottak a par­lament előtt. Ez alkalommal, demonstrá­ció céljából, Bécs valamennyi, meglehe­tősen ütött-kopott állapotban leledző taxi­jával megjelentek a Törvény Házának kapuinál és igy próbálták felhívni a fi­gyelmet gazdasági helyzetük sanyarú voltára. Ennek a tüntetésnek hatása azonban elsősorban egészen váratlan te­reken mutatkozott, ugyanis mielőtt rnég a taxidemonstráció gazdasági eredménye csak nyomokban is észlelhető lett volna, egyéb sanyarú helyzetű szakmák máris fellelkesültek a taxik példáján és többek között a bécsi tejárusok határozták el, hogy nehéz megélhetési viszonyaik ellen tüntetendő, meg fognak jelenni a parla­ment előtt ötezer darab béoskörnyéki te­hénnel, mint foglalkozásuk jelvényeivel. Ami még nagyobb szerencse. Hogy csak a foglalkozásuk egyik jelvényét akarják a parlament elé vinni. Az ötezer tehenet. Azokat aránylag könnyen oda lehet haj­tani. De hogy a csudába vitték volna oda foglalkozásuk másik jelvényét: az öt­ezer darab tehénhez minimálisan hozzá ezámitandó tízezer darab vizeskannát! 3. Budapest Mint a Statisztikai Hiva­tal ezévi jelentéséből kiviláglik: Magyar­­ország exportja Németország felé csupán egyetlenegy cikkben nem esett vissza, sőt e téren még bizonyos emelkedés is konstatálható. Ez az exportcikk a pióca. Ez aztán mai összes híreim között a legnagyobb szerencse. Meg vagyok róla győződve, hogy ezen az utón fogunk el­jutni a kartelkérdés megoldásához. Ha a németek tőlünk ilyen szorgalmasan át­veszik ezeket a kis vérezivókat, hátha exportálhatjuk nekik a nagyokat is! Zdgon István Előfizetési felhívás! Felkérjük azokat a mélyen tisztelt vidéki elő­fizetőinket, kiknek előfizetése január 31-én lejár, szíveskedjenek a megújításra szol­gáló összegeket a mai lapunkhoz csatolt utalvány felhasználásával hozzánk el­juttatni. Teljes tisztelettel a KIADÓHIVATAL. Eljegyzés Streitmann György eljegyezte Baumann Olgát (Mátyásföld). Házasság Margitban Lajos dr., Mohács város polgár­in este re, a minap ünnepelte házasságának 25 éves évfordulóját. A család tagjai, az ottani bel váróéi templomban misét hallgattak, amely után Kápolnai/ Zsigmond esperes-plébános ál­dotta meg ünnepélyesen a jubiláns házaspárt ■nép beeséd kíséretébe®. Veronács Gyula városházi gondnok és neje, hangén Teréz csütörtökön délután fél 4 óra­kor tartják ezüstlakodalmukat a Bakáts-téri templomban. Halálozás Borómisza Gyula 47 éves korában meghalt. Szekszárdon temették. özv. Tálosy Árpádné, született Csanyiga Katalin január 20-án, 75 éves korában Buda­pesten elhunyt. Temetése vasárnap volt nagy részvét mellett. KovaUczky Elek dr., a volt kassai Mr. köz­jegyzői kamara elnöke, m. Mr. kormányfőta­­náesos, stb. január 20-án, 69 éves korában Sá­toraljaújhelyen meghalt. Január 21-én temet­ték el az ottani görögkatolikus temetőben. Az elhunytat a Matolcsy, KovaUczky, Doby. Pe­rgelj/ (m Jbrahám családok gyászolják. Turek Emil áldozó pap hosszú szenvedés után a megszállott területi Dzomol nokon ja­nuár 21-én elhunyt. Linneborn János dr. prépost január 22-én Padelbornban meghalt. Az elhunyt tagja volt a porosz országgyűlésnek és ebben a minőség­ben nagy érdemeket szerzett a porosz konkor­dátum létrejötte körül. Divényi Károly postafőfelügyelő 79 éves ko­rában a minap Kecskeméten elhunyt. Szőke Ferencnó, született Báni Mária Irma januád 20-án, 50. évébe® Kecskeméten edhunyt. Hétfőn temették ed az ottani Budai-uti római katolikus temetőben. Sándy János DV-nyugdijas 79 éves korában Székesfehérvárott meghalt. Vasárnap volt a temetése. Márián Péter 70 éves korában Székesfehér­várott meghalt. Temetése vasárnap volt a Fel­támadás temető kápolnájából. Mathea Károly 71 éves korába® a minap Budapesten elhunyt. özv. Lajpzig An tál né, született Fesselhofer Anna Kaposvárott meghalt. Az idős matróna karitatív működést fejtett M Nagykanizsán és Kaposvárott, miért is hirtelen halála vár­­megyeszerte őszinte részvétet keltett. Kratky István polgármester neje az elhunytban atyai nagyanyját gyászolja. Vasárnap temették el. Pap Jenőné, született Szendrődy Flóra Mátraházán meghalt. Az elhunytat Pécsre szállították, ahol hétfőn temették el. Az en­gesztelő szentmise-áldozatot január 24-én dél­előtt 8 órakor mutatják be az Ágoston plébá­niában. A fiatal uriasszony korai halála szé­leskörben őszinte részvétet keltett. Geissler Adolf nyug. vármegyei irodafőtiszt 54 éves korában Pécsett elhunyt. Bakó Béla nyug. igazgató-tanitó 68 éve® ko­rában, január 15-én Bailatonföldvárott meg­halt. Weszely Tibor dr. felsőházi tag, stb. január hó 22-én, 53 éves korában Budapesten elhunyt. Temetése január 23-án volt a Kerepesi-uti te­metőben. A Léván elhunyt Bothnagel János ny. ura­dalmi főintéző lelkiiidvéért Budapesten, a Rákőcziánum érseki kát. főgimnázium kápol­­január 20-án, 50. évében Kecskeméten elhunyt, a szentmise-áldozatot kedden reggel 9 órakor. — Sirlámpa, Sárváry mülakatos, Üllői-ut 3. »•••e®«««8e*e9o*©»eac*TOe©a«c<v*®ees®'í!»«ííe*5«!®s — (A kormányzó a budapesti lengyel követ estebédjén.) A budapesti lengyel követ szombaton este Ketrzynski Sza­­niszlónak, a varsói magyar—lengyel egyesület elnökének budapesti látogatása alkalmából ünnepi vacsorát adott Horthy Miklós kormányzó tiszteletére. A vacso­rán jelen volt a kormányzó és felesége, Kállay Miklós földművelésügyi miniszter és felesége, Khuen-Héderváry Sándor gróf meghatalmazott miniszter és fele­sége, Vértesy Sándor, a kabinetiroda fő­nöke és felesége, Matuska Miklós varsói magyar követ és felesége, lord Chilston angol követ és felesége, Schoen báró né­met követ és felesége, Beauverger, a francia követség titkára és felesége, Ketrzynsky, a varsói magyar—lengyel egyesület elnöke és felesége, Scholtz An­dor, a kormányzó szárnysegéde és Mycieski, a lengyel követség attaséja. — (Uj egyetemi magántanár.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kőszegi Dénes dr. egyetemi adjunktusnak a Ferenc József tudo­mány egyetem matematikai és természettudo­mányi karán a „Gyógyszerészi chemiai ana­­lytika“ cimü tárgykörből egyetemi magán­tanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudo­másul vette. — (Róbert és Félix főhercegek tűzoltó­­fővédnökök.) A magyar községek közül már sokan igyekeztek kifejezésre jut tatai a hagyományos magyar királyhü­­séget azzal, hogy önkéntes tüzoltóegyle teik fővédnökségére felkérték a királyi család tagjait. Legutóbb hét vasmegyei község, Hosezupcreszteg, Karcag, Bő­gőié, Kotormány, Káinon, Torony és Kondorfa kérték meg Róbert és Félix fő­hercegeket önkéntes tüzoltóegyesületeik fővédnökségének az elvállalására. Ennek a kérelemnek a főhercegek eleget tettek ts levélben értesítették a községeket, hogy a fővédnökséget vállalják. Az értesítés most érkezett meg a községekbe, amelyek nagy örömmel ünnepelték a főhercegek­nek ezt az elhatározását. — (Kormányzói elismerés.) A kormányzó megengedte, hogy Biró Mihály államrendőr­ségi hivatali tisztnek, valamint Varga István és Rédl János detektiveknek nyugalomba vo­nulásuk alkalmából buzgó közszolgálatukért elismerését tudtul adják. _ (Miklós Elemér propaganda előadásai Olaszországban.) Miklós Elemér dr., az Orszá­gos Magyar Idegenforgalmi Tanács ügyvezető főtitkára Olaszország több városában tartott filmbemutató kíséretében propaganda-előadáso­kat Magyarországról, igy Bolognában a Cir­­colo della Stampa helyiségeiben s Milánóban a Cusa del Fascioba® az Amioi dclTUngheria ottani fiókjának rendezésében. Az olasz lapok nagy rokonszenwel emlékeznek meg az elő­adásokról s Pollini Leo tanár, a Milánói Ma­gyarbarát Egyesület elnöke ma érkezett me­leghangú távirattal köszönte meg Miklós Ele­mér dr. ottani szereplését. — (Közjegyzői áthelyezés,) Az igazságügy­miniszter Jármy Béla dr. kisvnxdad királyi közjegyzőt Sátoraljaújhelyre helyezte át. — (Sajtógyülés.) A Szent Család Egy­házközség vasárnap sikerült sajtónapot rendezett. Délelőtt a 11 órai szentmise ke­retében a Szóndy-uteái zsúfolásig meg­telt szép templomban Strecke Ernő dr., a Katolikus Hölgyek Országos Sajtó­egyesületének egyházi társelnöke a ka­tolikus sajtó fontosságáról mondott ma­gas szárnyalásu konferenciabeszédet. Délután az egyházközség Vilma ki­rályné-úti kultarházában nagyszámú kö­zönség jelenlétében sajtóünnepély volt, amelyen az egyházközség nagy agilitásu lelkésze mondotta a magasezárnyalásu megnyitó beszédet. Früchtl Ede, a Nem­zeti Újság munkatársa a nem katolikus sajtó veszedelmét fejtegette előadásában, Láng János Máv. igazgató-helyettes, az egyházközség világi elnöke nagy hatás mellett elevenítette fel a destruktiv sajtó nemzet és erkölcsrontó bűneit. A sajtó­­hölgybizottság nevében Sonkoly Béláné mondott köszönetét a szereplőiknek. Az ünnepséget változatossá tette Clauser Mihályné énekmüvésznő, aki Pannrock Auguszta tanárnő művészi kíséretével nagy énektudással adott elő néhány szép dalt és Kotzmann Miklós, aki nagy kész­séggel adta elő Nép Józsefnek erre az alkalomra irt nagyhatású költeményé* a sajtóról, A ifiig ön «Űzik, a Darmol dolgozik, — (A volt román királyné Parisban.) Pártéból jelentik: Károly román király elvált felesége, Heléna királyi hercegnő Párisba érkezett. TJgy hirlik, hogy a ki­rályi hercegnő hosszabb időt tölt a fran­cia fővárosban. — (Aggódnak a portugál köztársasági elnök betegsége miatt.) Lisszabonból jelenitk: Car­mona köztársasági elnök súlyosan megbetege­dett. Az elnök néhány nappal ezelőtt meghűlt s most tüdőgyulladása van. A 63 éves beteg előrehaladott kora miatt környezete veszede­lemtől tart. — (Wolff Károly felépült az influenzá­ból.) Wolff Károly, aki mint jelentettük, influenzában megbetegedett s néhány napig az ágyat őrizte, most már jobban van. Láza elmúlt, de egy ideig még kény­telen szobában tartózkodni. — (A Pázmány Egyesület közgyűlése.) A katolikus Írók és hirlapirók Országos Pázmány Egyesülete idei közgyűlését január 26-án, csütörtökön este 7 órakor tartja a Középponti Katolikus Körben (IV., Molnár-utca 11.). Ugyanott a köz­gyűlés után este 8 órakor vacsora lesz, amelyen a hagyományos ünnepi beszédet a Pázmány-serleggel Tóth László dr., a Nemzeti Újság főszerkesztője mondja. A közgyűlés napján, csütörtökön délelőtt 10 órakor az egyesület elhunyt tagjainak lelkiüdvéért Hóka Imre dr. szentmisét mond az Egyetemi-templómban. Január 29-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartják meg ugyancsak az Egyetemi-templomban a most már évenként szokásos sajtószent­misét és szentbeszédet, mely utóbbit Mar­­czell Mihály dr. egyet, magántanár, a Pázmány Egyesület alelnöke mondja. — (Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság) a minap tartott január havi fel­olvasó ülésén Simon Lajos elnöki megnyitójá­ban megemlékezett Négyesy László tiszteleti tagról s méltatta érdemeit. Gy. Czikle Valéria, a Társaság r. tagja székfoglaló gyanánt vi­téz József Ferenc dr. főherceg költészetét is­mertette. Klimits Lajos dr., a pozsonyi Peíőfi Társaság főtitkára, Gergclyffy Gábor és Sze­­redai-Gruber Károly dr. pozsonyi lapszer­kesztő költeményeiket adták elő. Barbarich Lajos „Séta a magyar irodalom perifériáin“ c. tanulmányát olvasta fel, melyben ismer­tette a vidéki irodalmi élet fonákságait. Em­lékezés „Vadnay Károlyra“ cimen Palóczi Edgar, a Társaság r. tagja olvasott fél tanul­mányt a költő születésének 100 éves évfordu­lója alkalmából. Özv. Pósa Lajosné férjének egyik dramatizált költeményét mntatta be. Szőke Sándor dr. verseiből adott elő. Simon Lajos elnök bejelentette, hogy a Társaság feb­ruár 25-én Móra Ferencnek, aki a Társaság tiszteletbeli tagja, 30 éves Írói évfordulója al­kalmából diszülést rendez, és hogy Gárdonyi Géza szobrát ez év május 13-án leplezik le Budapesten. — (Kivonat a hivatalos lapból.) A hivatalos lap legutóbbi száma közli a minisztérium rendeletét al Országos Fagazdasági Tanács szervezéséről. — (Első kohászdoktori szigorlat a sop­roni főiskolán.) A soproni Erdészeti és Bányászati Főiskolán Nahóczky Alfonz főiskolai adjunktus doktori szigorlatot tett s ő lett a főiskola első kohász-dok­tora. Csak nemrégiben tartották meg a főiskolán az első doktori szigorlatot, amikor Schmidt József dorogi bánya­igazgató tett kitüntetéssel doktorátust a bányász-szakon. A doktori szigorlat, amelyet Nahóczky kitüntetéssel tett le, nagy közönség előtt, ünnepies keretek közt folyt le. A közeljövőben újabb dok­tori szigorlatokra is sor kerül a főisko­lán, köztük az első erdész doktorálásra is. — (Adóügyekben) előfizetőinknek dij mentesen szolgát felvilágoeitáesal az Adó ée Könyvvitel szerkesztősége. Budapest, VIII., Rákóozi-ut II. Telefon: 32—2—60. — (A hercegprímás elismerése a Szent 1st« ván Társulatnak.) Serédi Jusztinná® dir. bíbo­ros hercegprímás a következő rendkívül me­leghangú levelet intézte Erdösi Károly pápai pre-látu.shoz, a Szent István Társulat vezér­igazgatójához: — Méltóságos és Főtisztelendő Prelá­­tuis, Vezérigazgató Ur! Köszönöm a Szent István-Társulat nagyérdemű vezetőség« által kifejezett karácsonyi és újévi jóki­­vánatokat, valamint a Társulat szép ki­adványaiból nekem megküldött értéke« példányokat. Hogy a Társulat is meg­érezte az elmúlt évben az idők súlyát, az egészen természetes, ha meggondoljuk, hogy szervesen be van építve a katolikus magyar nemzet telidébe és ezért az utób­bival együtt szenvednie kell. De hogy a megpróbáltatás közepette is teljesiti feladatát, s ujabb nagy kiadványokkal gazdagítja a katolikus magyar irodal­mat, az elsősorban Isten különös kegyel­mének köszönhető, mellyel a Társulat ve­zetőinek, tisztviselőinek és munkásainak nemes törekvéseit megáldotta. Ezen ál­dást kivánom az uj esztendőre is, szivből óhajtva, hogy a megpróbáltatás napjai elmúljanak és a Szent István Társulat fokozott forgalommal virágozzék és já­ruljon hozzá müveivel a magyar katoli­kusok ügyének erősítéséhez. — Egyébként magamat ájtatos imáiba ajánlottan vagyok Méltóságod jóakaró főpásztora JuSztinián bíboros érsek. A hercegprimásii elismerés méltó jutalma annak a körültekintő, bölcs munkának, melyet a Szent István Társulat vezetősége végez. Böhm Rudolf Böhm Rudolfot, a cseh szenátus Pozsony­ban elhunyt magyar keresztényszocialista tagját, utolsó kívánsága szerint magyar földben temették el. Temetése vasárnap dél­után nagy részvét mellett volt a Kerepesi­­uti temetőben. Az elhunyt szenátor végtisz­tességén több csehországi magyar törvény­hozó és a barátok, ismerősök és tisztelők nagy tömege jelent meg. A gyászszertartást Ferenczy Géza, belvárosi lelkész végezte fé­nyes papi segédlettel. Böhm Rudolf 1883-ban született Kassán, az ősi kuruc városban, mint egy régi meczenzéfl család sarja. A premontrei kanonok-rend kassai főgimnáziu­mának és a kassai jogakadémiának elvég­zése után a postánál vállalt állást és a há­ború alatt a Romániát megszálló magyar—­­osztrák csapatok bukaresti postahivatalának főnöke volt. Kassa megszállása után a cse­hek nyomban elbocsátották és ettől kezdve egész tetterejével és minden képességével az elnyomott felvidéM magyarságnak szen­telte életét. Vezérhareosa volt a keresztény­szocialista pártnak s ez már egymagában véve is elegendő ok volt arra, hogy az uj államhatalom bosszúját kihívja maga ellen. 1922-ben bebörtönözték és több hónapig fogva tartották. A kassai börtönben szerzett beteg­ségéből sohasem épült fel egészen és szerve­zetének ellentállóképességét ez ásta alá. Ké­sőbb, mint a keresztényszocialistapárt főtit­kára, Pozsonyba költözött és Szüllő Géza mellett nagy érdemeket szerzett a felvidéki őslakosság e nagy pártjának újjászervezés« és hajthatatlan ellenzéki irányának fentar­­tása körül. 1928-ban a párt igazgatója lett s 1929-ben mint az érsekujvári választókerü­let legfiatalabb szenátora került be a prágai parlamentbe. A magyar kisebbség nemzet­közi szerződésben biztosított jogainak törhe­tetlen harcosa volt. Halála özvegyét és két apró fiacskáját s velük a Felvidék egész ma­gyarságát borította mély gyászba. — (Galsworthy nagybeteg.) Londonból jelentik: Galsworthy, a hires regényíró, a Sunday Express szerint nagyon komo­lyan beteg. Hülés utóbajaiban, versz«­­génység'ben és mérgezésben szenved. Hozzátartozói nézete szerint a többévi túlfeszített munka nagyon legyengített« szervezetét. — Éjjel érkezett távirat sze­rint Galsworthy egészségi állapotában este jelentékeny hanyatlás következett be. Állapotát aggasztónak jelzik. — (Kisiklott a fiumei gyorsvonat Somogy­­szobnál.) A Máv. közlés szerint a Fiume fe­lől Budapest felé közlekedő 1011-es számú gyorsvonat mozdonya, továbbá kalauzkocsij« és egy négytengelyü III. osztályú kocsi So. mogyszob állomásnál a kijárati váltónál ed­dig ismeretlen okból kisiklott. Sebesülés nem történt. A kisiklás helyén a forgalmat egy­előre átszállással tartják fenn. Az akadály el­hárítása az éj folyamán várható. — (A főváros hatvanezerre emelte az in* gyenebédek számát.) A székesfővárosi étkez­tetési akció ebédadagjainak számát a nappal újból felemelték, úgyhogy a főzőhelyeko® hétfőtől kezdve 63.027 emberre főznek ebédet Mivel a főváros rendelkezésiére álló pénzösszegét egyelőre nem lehet emelni, az inségakció ve­zetősége kénytelen volt úgy takarékoskodni, hogy az ebéd mellé adott kenyéradag nagysá­gát 15 dekáról 12 dekára csökkentették és t felnőttek étrendjából törülték a töltött kai», csőt, amit eddig heteMnt egyszer kaptak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék