Nemzeti Ujság, 1934. november (16. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-23 / 264. szám

é NEMZETI ÚJSÁG Péntek, 1931 november 23. ÖTVENEZER lEt 1IS2IEIEI* BIJI KOPOM GHiBU, a temesvári piarista-telek átírásáért Emlékezetes» hogy a temesvári ^ piaris­ták telkét, amelyen a modernül épített rendház, főgimnázium és templom is áll, Temesvár városára Írták át. Ennek az ügynek a kiinduló pontja egy memoran­dum volt, amelyet a magyargyülöletéről hirhedt Ghibu Onisifor kolozsvári egye temi professzor terjesztett elő a városi időközi bizottságnak és abban átírásra biztatta a várost. A város Ghibu tanár beadványa után megtette a hivatalos lé­péseket, amelynek eredményeképpen a magyar piaristák rendházát és gimná­ziumát a városra Írták. Ez az eljárás nyugateürópai fogalmak szerint szelid kifejezéssel is élve, erőszakos eltulajdoní­tás. A piaristák nem is nyugodtak ebbe. bele és megfelebbczték a fanarióta csü­­réscsavarással tőlük elvett javaknak az ügyét. A piarista vagyon törvényes lát­szat mögé bujtatott eltulajdonításában Onisifor Ghibu professzoré Volt a fősze­rep» aki egy évtized óta gyűlölködő röp­­iratokban izgat az erdélyi magyar kato­likus státus ellen és. követeli a katolikus magyarság intézményeinek elrablását. Eddig csak azt hittük5, hogy Onisifor Ghibu urat csupán a túlzásba vitt és kezdetleges sovinizmus és magyargyülő­­let füti, mint azonban áz erdélyi újságok közleményeiből megtudjuk, ez a hazafiul buzgóság nem is olyan önzetlen. Ghibu professzor ugyanis, bár a piarista va­gyon ügye még döntés alatt van, 50.000 leit kapott Temesvár román tanácsától. Az erről szóló nyugtán Ghibu a ,'memorandu­mért járó tiszteletdij" címén ismeri el az 50.000 lei felvételét. Ez a tiszteletdijjal felmért „hazafias túlbuzgóság“ minden­képpen jellemző Ghibu professzorra s mindazokra, akik hasonló „önzetlenség­gel“ fáradoznak az erdélyi magyarság anyagi és szellemi tönkretételén. I MINISZTEREI KÜK ÉSBÜRBíLYMICZNY föispén A MEZŐKÖVESDI MA1YÚRÍR1 Miskolc, november 22. Múlt szombati számában megírta a Nemzeti Újság, hogy a mezőkövesdi járásban 4000 matyó 813 földibe vájt barlangban, vagy odu­­szerü lakásban a legnagyobb nyomorban és betegségek között tengeti életét. A Nemzett Újság cikke mély hatást váltott ki egész Borsod vármegyében és újabb intézkedésekre késztette vitéz Borbély-Maesky Emil főispánt, aki gyorsan napirendre tűzte a barlanglaká­sok elpusztít áfának ügyét. A főispán értekezletre hívta meg dr. Spiry Andor vármegyei tisztifőorvost, továbbá a mezőkövesdi járás főszo-lgabiráját: Szent­irányi Ferencet és a mezőkövesdi mintajárás orvosait. Az értekezlet oéija az, hogy7 meg­beszéljék a szerencsétlen eml»ereknek egész­séges körülmények közé való elhelyezését s az illetékes kormányzati tényezők előtt föl­tárják a barlang-lakók helyzetét, hogy azon kormánytámogatással segítsenek. Alkalmunk volt vitéz Borbély-Maczlcy Emil főispánnal beszélni, aki az ügyre vonatko­zóan a következőket mondotta munkatár­sunknak: — A mezőkövesdi járásban tartott pa­nasznapok során alkalmam volt meg­ismerni azt a megdöbbentő helyzetet, amelyben a járás tizenegy községének barlanglakói vannak -Az orvosi jelenté­sekből megállapítottam azt is, hogy a tuberkulótikus megbetegedések egyre, növekszenek. Ez a helyzet cselekvést kiván és ezért akarok állami segítséget kieszközölni ennek a vidéknek. — Gömbös Gyula miniszterelnök a mi­nap hozzám intézett levelében kifeje­zésre juttatta, hogy az ármentesítéshez hasonló fontosságú és a lakosság széles rétegeit érintő közérdekű ügyben leg­messzebbmenő támogatására mindenkor MEGHÍVÓ. . Az 1934. évi november hó -21-én-tartott rendes választmányi ülés határozata folytán a , Mária* Remete • Boldogasszony •Kápolna» Egy let“-nek 1934. évi december hó 9-ón, határozat­képtelenség esetén 1934. évi december hó 16-án, mindkét esetben délelőtt 11 órakora »Budai-Zene­­akadémi « dbztennében (II kér., Kő-utna 30. sz. I. em) tartandó fitveiftrrmadik rendes évi hS? gyűlésére. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó és évije entés. — Zárószáma 'ás és vagyonkimutatás az 1933. évról. - A fel Ugye1 öbizuttsúg. jelentése — Költ­ségelőirányzat áz 1934 évre. — E-etieges indít­ványok. - Az egylet működésének uegszüiitetéseés felszámolás. —Elnöki zárszó, Jtr. etnöftrég. számíthat a vármegye lakossága. Ezért bízom abban, hogy a barlanglakók sor sának megváltoztatására irányuló mun­kálkodásom eredménnyel fog járni. December első napjaiban ankét lesz ebben az ügyben. Erre az ankétra a közegészség-Az utóbbi időben a fővárosban nagyon megszaporodtak a fal bontásos betörések és a kasszafurások. Szinte nem múlik el nap leg­alább egy betörés nélkül. A főkapitányság betörőket üldöző detektivszakosoportjáinak na­gyon sok munkát adtak ezek az ismeretlen tettesek, mig most azután Fazekas Áron defekt ivfölelügyelő és csoportjának tagjai fáradságos nyomozás után elfogták Budapest legveszedelmesebb kassza-fúróit A szerencsésen dolgozó bandának Egri Kál­mán 49 éves régi bűnöző volt a vezére. Egri huszonöt évet töltött az ország különféle fegyházaiban. Három hónappal ezelőtt sza­badult ki a börtönből s nyomban fényes la­kást rendezett be és betörő-bandát szervezett. A banda tagjai Károvics István cipészsegéd. Csorba Lajos asztalossógéd, Demény Gyula soffőr és Sajgó Jenő sziioKsegéd, mind régi ismerősei a rendőrségnek. Ügyes nyomozás után egyenkiat leplezték le a hirhedt kasszafurókat 8 erős rendőri fe­dezet mellett szállították be őket a főkapi­tányságra, ahol dr. Barna Péter rendőrfő­­tanúosos előtt eddig üt lcasszafurást ismerték be. ök jártak a Kardos és Klein-léle Üllői­­úti börkereskedósbe-n, a tiilitz Adolf né-Uáe Jászberényi-úti pálinkásiizletben. Strassmann Egymást érik a modern orvostudomány kü­lönböző felfedezései s közöttük akadnak olya­nok is, amelyekben maguk az orvosok is so­káig tamáskodtak. Csak nemrégiben fedezték fel a C és a D vitamint, a rákos megbetege elések gyógymódját, ezek a felfedezések kor­szakalkotó jelentőségűek. Pierre Loubet, a toulousei egyetemi klinikák igazgató főor­vosa most olyan felfedezéssel lepte meg a világot, amely egyenesen forradalmat jelent a gyermeknevelésben, Dr. Pierre Loubet egyetemi tanár, híres francia gyermekorvos, vagy ahogyan Tou louseban nevezik: „a csecsemők apja" ho-z szas kísérletezés után feltűnést keltő megálla­pításra jött rá. Loubet, akit méltán neveznek a csecsemők apjának, évente két-háromszáz gyermekei ment meg az ételnek. Toulouseban például annyiau rajonganak érte, hogy hálából na­gyon sok gyermek a Pierre bérmanevet vészi fel kigyógyulása emlékére. Loube-t szerint a gyermekeknek már húsz hónapos koruk előtt vörös bort kell adni. A csecsemők test­súlyuk szerint minden kilóhoz öt gram bort kaphatnak, ami — Loubet tapasztalatai alap­ján — fokozza étvágyukat és megóvja öltét a gyermekbetegségektől, különösen a bélbajok­tól. A professzor szerint megállapítható, hogy az „absztinens csecsemőknél" sokkal gyako. ribb a bél huruté mint a „borissza“ bébiknél. Ezzel szemben fennáll az a veszély — mondja — hogy az anya tej mellett vörös boron is ne­velt kicsinyek felnőtt korukban nagyon fog­ják szeretni az alkoholt, Loubet professzor érdekes megállapításával egyidejűleg érkezik a hir, hogy Baján az ottani kórházban rüérgesés tünetei között meghalt egy Szabó Antal nevű ötéves kié gyermek. A boncolás után megállapították, hogy a gyermek alkoholmérgezés következté­ben beállott szivbénulásban halt meg. A nyomozás azt iß megállapította, hogy két tompái nagyobbacska gyermek négy deci bort itatott meg a kis gyermekkel s ez okozta halálát. Loubet professzor felfedezésével kapcsolat­ban megkérdeztük egyik kiváló gyermekspe­­ciaüsta egyetemi tanárunkat, hogy mi a vé­leménye a francia professzor megállapitá­­stdtóL- — Mindenesetre érdekesen hangzik ügyi és szociális kérdésekkel Intenziven fog­lalkozó bizottsági tagokat is meghívják. A főispán Gömbös Gyula miniszterelnöknek sze­mélyesen fog átnyújtani egy albumot, amely fényképekkel hiven illusztrálja a barlang­lakék embertelen helyzetét. József papirkereakedésében, továbbá Kund Ágostonnak a Eózsák-tcrén lévő festéküzleté­ben s a Nagymező-utca 3. szám alatti papir­­üzletben. Ezeken kívül nyolc betöréses fal­bontást ismertek be. Egri Kálmán a közeli napokban újabb két nagyszabású betörésre készült, erre azonban két osztrák kassza fúróval, Preklecs Sándor villanyszerelővel és Schönsfein Lipóttal szö­vetkezett. A két osztrák katszafuró régebben együtt raboskodott az egyik magyarországi fogy házban Egri Kálmánnal s tűz nappal ezelőtt szabadultak a steini fegylvázból. A két csatrák kasszafurót Egri lakásán talál­ták meg a detektívek. A veszedelmes banda teljes bünlistáját most állítja össze a rendőrség. Csütörtökre virradó éjszaka egyébként njabb három betörés történt. Eddig ismeretlen tette­sek betörtek Hetiig Mór Kákóczi-ut 26. szám alatti ke-ztyüüzlötébe és Farkas Gyula fűszer­­nagykereekedő Wesselényi-utca 32. szám alatti üzletébe. Mindkét helyről árut vittek cl. Ugyancsak betörők jártak Lórencz József nyugalmazott százados Királyi Pál-utca 10 szám alatt levő lakásában, ahonnan ruhane­műt és 2000 pengőt vittek el igy a dolog —■ mondotta a professzor —, de hogy van-e valami komoly alapja, azt igy hallás utáu nem tudom megállapítani, mert mi még sohasem folytattunk kísérletet a vörös borral. Félig vagy egészen szláv községeink­ben, ahol a szülők előszeretettel esitit­­gatják gyermekeiket pálinkával, szá mos példa mutatja, hogy az igy neveli nemzedék csenevész, elsatnyult és el lenáJló képessége a minimálisra csök­kent. Az bizonyos, hogy a bor foltozza a gyermekek étvágyát, de semmi eset re sem a savanyu, homoki vinkó, hanem az édes ásszá bor. Azt, azonban kizárt­nak tartom, hogy bármelyik orvos is a csecsemőnek huszhónapos, vagy még fiatalabb korában bort rendeljen, és, hogy a kisgyermekek részéről ez a borfogyasztás arányban álljon testsú­lyukkal. Minden természet, igy tehát a csecsemők természete is más és más. Egyik erősebb, másik gyengébb. Lehet, hogy Loubet professzornak egyik-má­sik csecsemőnél sikerült a vörösbor­adagolás, szerintem azonban ebbő! még általánosítani nem lehet. — Azt sem merném mondani, hogy a csecsemők testsúlyához képest kilón­­kint öt gramm bor még nem veszélyes, hiszen akkor nem lett, volna szabad meghalnia a bajai öt éves kisfiúnak sem. Loubet szerint a gyermekeknél a borfogyasztás megakadályozza a bél bajokat és gyógyítja a bélhumtot.. Egy esetben, vérhasnál én is szoktam ren­delni csecsemőnek bo-rt, de úgynevezett. yyógybort és azt is csak egy-két ká­véskanállal, még nagyobbacska gyer­mekeknél sem többel. De azt sem ál­landóan, csak esetenkint. Ami pedig az ellenálló képesség-növelését-illeti, arra csak azt tudom mondani: lehet, hogy Loubet professzornak sikerűit, mi azonban, még nem próbáltuk meg. Mi egyenesen elítéljük és megtiltjuk gyer­mekeknél a szeszfogyasztást s az ellen álló képesség növelését a vitamin és más tápszerek fokozottabb adagolásá­val érjük el. A dohányzás is hizlal? A napokban kaptam egy levelet Ameriká­ban élő barátomtól, aki a következő 6 a gyer­mekek : alkoholfogyasztásával rokon esetről számol be — Egyik szomszédom barom éves kisfia Charley Stiffler — apja adóhiva­tali tiszt — egy Ízben nagyapjával ját­szadozott, aki tréfából a dédelgetett család kedvencének kezébe adta pipá­ját, amit a kisfiú a család legnagyobb megrökönyödésére szivni kezdett és azóta »,szenvedélyes dohányos“ lett. A hároméves Charley — aki mig meg nem kóstolta a nikotin élvezését — vézna kisfiú volt, s azóta egyszerre megerősödött, meghízott. Ha a család­ban a ,.nagyok“ rágyújtanak éktelen ordításban tör ki s addig nem lehet le­csillapítani, mig nem dugnak a szá­jába egy füstölgő cigarettát. A levél szerint az amerikai orvosok tanács­talanul és értetlenül állanak a hároméves kisfiú „dohányos szenvedélyével“ szemben e ama sem tudnak választ adni, hogy a do­hányzás — amely még a felnőttekre nézve Is káros — s ha ugyan ez okozhatta, miként hizlalta meg a kis gyermeket. Megkérdeztem erre vonatkozólag az egyik élettani magán­tanárunkat, mivel magyarázható ez a hihe­tetlen eset. A professzor a következőkkel magyarázta meg Charley szenvedélyét“. — A gyermekeknél úgy az alkohol, mint a nikotin élvezete nagy mérték­ben káros. Éu azonban nem tartom valószínűtlennek Loubet professzor megáliapitásaitr annál inkább, mert a vörösbor tannin tartalma valóban gyógyhatású a bél, különösen pedig a vérhasas megbetegedéseknél. Nem le­hetetlen, hogy ő valami olyan anyagot talált a borban, ami a káros hatás he­lyett gyógyító hatást vált ki. Itt van például a csukamájolaj. Évtizedeken keresztül adták és rendelték gyermek­nek és felnőttnek egyaránt, de hogy, miért, azt az orvosok maguk sem tud­ták. Csak annyit tudtak róla, hogy nagy a foszfortartalma s elősegíti ct csontképződést. Csak nemrégiben jöt-* tek rá, hogy a csukamájolaj nagy mér­tékben tartalmaz D-vitamint s ez okozza a csont képződést, a gyenge szer i vezet megerősödését. Ami a másik ese­tet illeti, s ez már a nehezebben meg­magyarázható „furcsaság“; egy vólei­­len a sok közül. Én minden esetre nem merném azt állítani hogy a gyermek a dohányzástól erősödött meg. Van egy unokahugom, aki egész mostanáig so­vány, vézná, étvágytalan volt. Pár hetív esett keresztül az Influenzán s azóta fingomnak megjött az étvágya és-cso­dálatosképpen meghízott. Nevetséges volna azt mondani hogy az influenza hizlalta meg. Gyakran fordul elő, hogy fiatal, fejlődésben lévő szervezetek vá­ratlanul ellenkező tüneteit mutatják annak az állapotnak, amelyben koráb­ban voltak. így hangzik a szakemberek véleménye. Meg vagyunk róla győződve, hogy a francia pro­fesszor érdekes megállapításai ellenére 6em fogják a szülők borral „táplálni“ huszhóna­­pofinál fiatalabb vagy alig idősebb csecsemői­ket s a ma oly divatos baby-zsuroko-n nem­igen fog elhangzani az udvariaskodó kinál­­gatás: „Tessék Bob urft! Gyújtson rá egy szivarra!“ Koncz Károly KAPUPÉNZT munkások reggel 5 és 6 óra hözötí nem fizetnek Néhány héttel ezelőtt az V. kerületi rendőrkapitányságon kihágási eljárás indult egy házmester ellen, mert reggel 5 és G óra között kapupénzt követelt a liáz egyik munkába induló munkás-lakó• jától. Az V. kerületi rendőri büntető­bíróság a házmestert felmentette azzal az Indokkal, hogy október 1-től április 30-ig bezárólag este 10 órától reggel 6-ig kell a kapukat zárva tartani. Az érdeke« elvi jelentőségű ügy most került dr. Ferenezy Tibor főkapitány elé, aki szociális indokolással megvál­toztatta az Ítéletet, a házmestert bűnös­nek mondta ki, mert reggel 5 és 6 kö­zött kapupénzt szedett. A főkapitány ítélete tekintetbe veszi, hogy reggel 5 és 6 óra között a bérházakból eltávozó la­kók nagy része egyszerűbb munkás­­ember, akinek korán kell megje" ennie munkahelyén és ezért kénytelen kapu­zárási idő alatt eltávozni a házból. A főkapitányi rendelkezés következté­ben ezek szerint reggel 5 és 6 óra között a házmesterek nem szedhetnek a lakóktól kapupénzt. A főkapitány egyébként egy hasonló ügyben úgy Ítélkezett, hogy azokban a házakban, ahol automatikus vil'anykapcsoló van. a házmester %m köteles az emeleteket kivilágítani. Állványok ^ Lakdíszek íelyememyők Ä (SAhätfer Béláné tétemelet J # Veszedelmes a rendőrség Három betörés volt csütörtökre virradó éjszaka a tővárosban ♦»«» 9» ♦» «M» 4» 4»*» +»«»4» O <»♦» «»■«» 4» 4»4» 9» 9» 4» «»■+»■*» +» ♦»♦»+» 4» A magyar gyermekorvosok szerint merész és veszélyes általánosítás, Loubet tanár felfedezése a vörösboros gyermek­gyógymódról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék