Nemzeti Ujság, 1934. november (16. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-23 / 264. szám

Péntek, 1934 november 21 NEMZETI ÚJSÁG 3 szdg jó hírnevét a világ előtt. A legha­tározottabban és a legvilágosabban til­takozom ezek ellen a. rágalmak ellen. A jugoszláv jegyzék mind tartalmában, mind megszövegezésének hangjában nem egyéb, mint egy előre megfontolt és Ma­gyarország ellen irányuló politikai ak­ció újabb állomása. Ennek célja világos: Az a törekvés, hogy elterelje a figyel­met a merénylet igazi okairól és tönkre­tegye egyúttal Magyarország erkölcsi épségét, amelyet lefegyverzett állapotá­ban könnyű zsákmánynak hisz. — Nagyon erélyesen tiltakozom ezek ellen a törekvések ellen, amelyeket a nemzetközi terrorizmus cselekedeteinek minősítek. Szerbia a Népszövet­séget az erőszak eszközévé akarja tenni Zürich, november 22. A Bemer Tageblatt írja: Jugoszlávia azzal fenyegetőzik, hogy abban az eset­ben, ha az ut a Népszövetségen keresz­tül eredménytelennek bizonyulna, más utón szerez elégtételt. Ez ennyit jelent: A Népszövetségnek Magyarország ellen kell döntenie. A Népszövetségtől nem azt követelik, hogy döntőbíró szerepét töltse be, aki szabadon hozhatja dönté­sét, hanem, hogy olyan biró legyen, aki elitélésre kötelezi magát. Abban, hogy vannak macedón és hor­­vát terroristák, egyesegyedül az a kor­mányzat hibás, amelyet Belgrád terem­tett meg és folytat ma is Macedóniá­ban és Horvátországban. Az elnyomási rendszerek ellen törvényesen védekezni lehetetlen és ezért ezek a módszerek törvénytelen védekezést vonnak maguk után. Éppen a horvátok azok, akik sza­badsághősöknek érezhetik magukat egy olyan kormányzat elleni küzdelemben, amely a legélesebb elnyomó rendszerek­kel dolgozik. Európa — és ezt jegyezzék meg jól Be’grádban — melegebb érzel­mekkel viseltetik az elnyomottak, mint az elnyomók iránt. Ha a délszláv had­járat tovább megy, Belgrádiban azt koc­káztatják, hogy a közvélemény az el­nyomottak oldalára áll az elnyomókkal szemben és a mérleg egyik serpenyőjé­be a király-gyilkosságot, a másikba azonban a meggyilkolt horvátok és ma­cedónok százait helyezi. A világ becsü­lettel kifejezte megvetését a marseillei gyilkosság felett. Ne vigyék azonban oda, hogy nyíltan kimondja megvetését más gyilkosságok, emberek elnyomatása és hasonlók felett. Az erkölcsi alap nem arra való, hogy azon a világot politikai akcióba ragadják. Az ellen senkinek sincs ellenvetése, hogy a délszlávok a Népszövetséghez fordulnak, de csak ak­kor, ha a Népszövetség tényleg döntő bíróság lesz, ha pártatlanul vizsgál. Ha azonban eszközzé teszik, amellyel bizo­nyos államok másokra nyomást akar­nak gyakorolni és ha az erőszak ural­mának eszközévé akarják tenni, erí ellen a legszigorúbb tiltakozások hangzanak el. Európa Szerbia miatt nem fog még­­egyszer pusztulásba rohanni. Hasonlóan ít Briegaet a Journal de Geneve-ben. Cikke szerint Jugoszláviá­nak és a kisantantnak nyilvánvalóan az az érdeke, hogy Magyarországot erköl­csileg diszkr editál ja és ezzel handicap­­pel je a revizionista és kisebbségvédelmi törekvéseket. Merényletek és terrorisz­­tikus cselekmények nem privilégiumai Olaszországnak és Magyarországnak. Emlékezzünk csak a februári osztrák za­vargásokra, amelyekben Csehország keze volt benne. Dollfuss menekülő gyilkosai a Német Birodalomban találtak mene­dékre. Nem lenne szabad megengedni, hogy a marséiUei merénylet ügyében le­folytatandó vizsgálat Magyarország' és Olaszország elleni hadjárattá fajuljon. 71 marseillei gyilkosság vitája hasznos és szükséges lenne Róma, november 22. Az olasz sajtó érdeklődésének közép­pontjában a genfi jugoszláv lépés áll. A Giornale d‘Italia vezércikkében sajnálatát fejezi ki, hogy a marseillei gyilkosság vitáját el kellett halasztani, mert ez a vita nagyon hasznos, sőt szükséges is lenne. A lap nem osztja a francia és az angol sajtó egy részének aggodalmait a vita és a nemzetközi következmény szem­pontjából. Bizonyos szempontból talán valóban kedvezőtlenek lennének a követ­kezmények, de megvolna az a hasznuk, hogy nyíltan a világ elé terjesztenék azokat a különböző üzelmeket, amelyekre a világsajtó egy része, köztük az olasz lapok is már régebb idő óta hiába hívják fel a nemzetközi politikai vUág figyel­mét. A nemzetközi vizsgálatnak, amely a gyilkosság ügyében megindult, nem lehet csak a marseiüei üggyel foglalkozni, hanem ki kellene térni minden más, a marseillei gyilkosságot megelőző politikai gyilkosságra is. A lap ezután rátérve a politikai gyil­kosságok jellemzésére, megállapítja, hogy az utóbbi időben minden politikai gyil­kosságnak alapjában véve a Balkán az eredete és balkáni színezete volt. Ferenc Ferdinand meggyilkolása is szerb nem­zeti terrorista szervezettől indult ki és a gyilkosságot Szerbiában szobrokkal ün­nepük és ezért szerb nemzeti hősökként tisztelik a gyilkosokat. Achmed Zogu király ellen Bécsben al­bán emigránsok követtek el merényletet, akik előzőleg Jugoszláviában találtak menedéket és támogatást. A Mussolini elleni merényletek sorozatát Franciaor­­szságból menekült olasz emigránsok kö­vették el, akiket egyes francia csoportok támogattak. A Felsőolaszországban el­követett gyalázatos merényleteknek — katonák és polgárok meg gyilkold sas Is­kolák felgyujtása és különböző bomba­­robbanások — Jugoszláv szervezetek vol­tak a szerzői. A Szófiában elkövetett me-Zágráb, november 22. A zágrábi egyetemen csütörtökön vad verekedés támadt szerb és horvát diákok között. A szerb diákok tüntetést rendez­tek az egyetem aulájában Stipetics rek­tor ellen, aki — mint ismeretes — több mds horvát előkelőséggel együtt aláírta a régenstanácshoz intézett memorandu­mot a politikai amnesztia tárgyában. Az ószerb diákok viharosan tiltakoztak az ellen, hogy a horvát intelligencia vezető tagjai a „régi rendszer“ érdekében agi­táljanak és ,,visszahozzák azokat a hor­vát politikusokat, akik Jugoszlávia egy­sége öllen dolgoznak“. A horvát diákok természetesen nem nézték tétlenül ezt a tüntetést és igyekeztek megzavarni a gyűlést, amiből vad verekedés lett. Az összecsapás során néhány revolverlövés rényletek jórészét bolgár emigránsok kö­vették el külföldi bolgárellenes szerveze­tek megbízásából. A Dollfuss kancellár meggyilkolásában résztvett terroristák egész sora Jugoszláviába menekült, ahol minden ellenséges érzelem nélkül fogad­ták őket. Jugoszlávia Ugye gyenge ügy Párls, november 22. A Petit Bleu cimü lap szerint a Ma­gyarország ellen emelt jugoszláv vád csak akkor érdemelné meg Franciaország támogatását, ha a marseillei merényle­tet magyar állampolgár követte volna el. De vájjon emelhetünk-e vádat Jugo­szlávia oldalán Magyarország ellen csu­pán azért, mert ez az ország területére befogadott egy még csak nem is gyanús idegent, ugyanazt, aki Franciaország területére is szabadon beutazhatott. Amikor Carmt köztársasági elnököt meggyilkolták, nem merültek fel fran­cia-olasz ellentétek, holott a gyilkos olasz volt. Az igazság pedig az, hogy a jugo­­szlávok ügye, ha nem is éppen rossz ügy, de legalább is gyenge. is eldördült s több diákot súlyos sebesü­lésekkel szállítottak el az épületből. Egy angol hajón 5 délszláv gyanús utast tartóz­tattak le London, november 22. Mint a Reuter-iroda Vancouverből je­lenti, Langleetarn angol gőzösön hét dél­szláv rejtett-utast találtak, akik állító­lag még Algírban lopóztak a hajóra. Kö­zülök ötöt a vancouveri rendőrség le­tartóztatott, mert azzal gyanúsítják őket, hogy bele vannak keverve abba az ösz­­szeesküvésbe, amely Sándor király meg­­öletéséhez vezetett. A másik kettő elme­nekült. ELÖ4DÁS ERZSÉBET KIRÁLYIÉRÓL A Magyar Külügyi Társaság csütörtöki» este a Parlamenti Muzeum nagytermében ülést tartott, amelyen nagyszámú és előkelő közönség Jelent meg. Bevezetőül az elnöklő Berzeviczy Albert ▼, b. t. t. köszöntötte gróf Corti Egon bécsi irót, az ülés előadóját. Hangoztatta az elnök, hogy gróf Corti Erzsébet királynéról irt és leg­utóbb megjelent könyvét az utódállamok egyikében sem fogadták olyan általános örömmel és szeretettel, mint Magyarországon, ahol a mai napig is a legmelegebben ápolja az egész nép a nagy és bájos királyné emlé­kezetét. Gróf Corti előadásában hangoztatta, hogy Erzsébet királyné életrajzának megírása mindeddig szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött; a legutóbbi időben azonban sikerült megbecsülhetetlen értékű forrásmunkák birto­kába jutnia, igy kezei közé került Ferenc József király és Erzsébet királyné magán leve­lezése, Mária Valéria főhercegnő érdekes naiv­­lója, Festetich grófnő és Ferenczy Ida fel­jegyzései, valamint körülbelül kétezer darab eredeti okirat, amelyek egytől-egyig a néhai nagy királyné életére vonatkoznak. Tény, hogy a bajor Erzsébet nem volt jó viszonyban . GM anyósával: Zsófia főhercegnővel, aki egyálta­lán nem csinált titkot abból, hogy például a magyar nemzettel szemben nem viseltetik vonzalommal. Ezzel szemben Erzsébet királyné lépten-nyom on kimutatta a magyar nemzet iránti különös nagyrabecsülését és meleg ra­gaszkodását. Erzsébet királyné mindvégig hű­séges szószólója maradt a magyarok jogos érdekeinek. Fia, Rudolf trónörökös tragikn« halála után a közszerepléstől teljesen vissza­vonult és innen kezdve ideje túlnyomó részét külföldön töltötte. Hűséges és szeretett ma­gyarjai közé mégegyszer eljött, 1896-ban, a miilenium évében s az ünnepségek során ki­rályi férje oldalán fogadta a lovagias ma­gyar nemzet hódolatát. Ezután a királyné már teljesen visszavonult a világtól, de ami­kor II. Vilmos német császár 1897-ben híres budavári pobárk őszön tőjében magasztalta a magyar nemzet erényeit, Erzsébet királyné szükségét érezte, hogy lelkeshangu táviratban üdvözölje Vilmos császárt, ezért a neki fölötte tetsző lojális nyilatkozatáért. Gróf Corti mindvégig érdekes előadását Erzsébet királyné életéből vett vetitettképek egész sorával illusztrálta. „ÉKSZERÉSZ NÁNDI“ nem lett milliomos, hanem egy spanyol börtönben raboskodik Néhány hónappal ezelőtt a pesti éjszaka egyik jellegzetes alakja, „Ékszerész Nándi“, polgári nevén Lusztig Nándor eltűnt Buda­pestről. Lusztig kis ékszertáskájával éjsza­­kánkint sorra járta a bárokat s táncosnők­nek és az éjszaka könnyükezü gavallérjainak arany- és ezüstholmikat adott el részletre. „Ékszerész Nándi“ hitelbe vásárolta az ék­szereket s egy napon anélkül, hogy elszámolt volna a rábízott 20.000 pengő értékű drágasá­gokkal, eltűnt Budapestről. A károsult ékszerészek feljelentették, a rendőrség körözőlevelet adott ki ellene. Köz­ben fantasztikus hírek érkeztek „Ékszerész Námfi“-ról, aki állítólag Afrikában telepedett le, a marokkói Oranban fényes mulatót ala­pított és milliomos lett. A romantikus mese csütörtökön délelőtt szertefoszlott. A madridi rendőrigazgatóság rádión értesítette a buda­pesti főkapitányságot, hogy Lusztig Nándor ékszerügynököt a spanyol Valenciában meg­találták és letartóztatták. A rendőrség meg­indította a kiadatási eljárást „Ékszerész HámdT ellen. Égő fáklyák sorfala közt az egész magyar közélet részvéte kíséri díszsírhelyére Budapest elhunyt főpolgármesterét Borvendég Ferenc főpolgármester pén- I tek délelőtti temetésére a gyászünnepség | rendezésével megbízott Salamon Géza közegészségügyi tanácsnok és munka­társai már minden előkészületet megtet­tek. Csütörtökön este megjelentek a Rózisák-terén lévő erzsébetvárosi plebá­­nia-templomban a Községi Temetkezési Intézet emberei és megkezdték a templom hatalmas főhajójának gyászdrapóriákkal való bevonását. Felállították a főoltár előtt a magas katafalkot is, amelyre pénteken a korareggeli órákban teszik fel az elhunyt főpolgármester hamvait rejtő nehéz érekoporsót. Legapróbb rész­letekig megállapították a temetési menet felfejlődésének rendjét is, eszerint a Hász István tábori püspök által a tem­plomban celebrált gyászmise és az abszo­­lució szertartásának befejezése után nyomban leemelik a koporsót a katafalk­­ról és a templom főbejárata előtt vára­kozó halottaskocsira helyezik. A menet élén a koszoruvivő kocsik haladnak, nyo­mukban következik a Borvendég Ferenc holttestét szállító gyászkocsi, amely után az elhunyt családtagjai haladnak. Őket követik Sipőcz Jenő polgármester, a két alpolgármester kiséretében és a kormány képviselőjének társaságában. Ezután a székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagjai következned. maid utánuk a gyászoló gyülekezet többi tag­jai. A halottaskocsi két oldalán diszbe­öltözött. éré fáklyákat vivő tűzoltók sor­fala halad, a gyászmenetet pedig cser­kész- és rendőrsorfal szegélvezi. A gyász­­menet a Rn7sáV-teréről a Huszár-utcán, Rákóczi-uton és Fiumei-nton át jut el a Kerepesi temetőben lévő díszsírhelyhez, ahol mielőtt a koporsót leengednék a földbe, elhangzanak a gyászbeszédek. A KATOLIKUS mCSÖNKŐNWTÍP VIH„ Horánszky-ntca 20. szám. földszint, baL Nyitva eiratkozá= kedd, péntek Kötetenkin )t pengő. dn.5—7-ig 10 fillér főváros polgársága és tisztviselőkara ne­vében dr. Sipősz Jenő polgármester vesz búcsút halott munkatársától, a törvény­­hatósági bizottság részvétét dr. Csilléry András juttatja kifejezésre, a Szent Er­zsébet egyházközség gyászát pedig Krü­ger Aladár tolmácsolja. A temetési me­net egész útvonalán égni fognak a gyász­fátyollal bevont lámpák és kandoiiáhA- rek. A főpolgármester halála országszerte négy részvétet keltett. Mindenünnen ér­keznek táviratok a főváros vezetőségé­hez és az özvegyhez. Gömbös Gyula miniszterelnök a kö vetkező rés zvét táviratot intézte az öz, vegyhez: Kiváló férjének korai elmúlásán mé Jyem megilletődve, kérem Méltóságos Asszonyt, fogadja úgy a magam, mint a magyar királyi kormány nevében őszinte, mély részvétem kifejezését. Sipőcz Jenő polgármesterhez ugyanez alkalomból a miniszterelnök a következő részvéttáviratot intézte: A Budapest székesfőváros érdemekben gazdag főpolgármesterének, Borvendég Ferencnek elhunyta által okozott mély gyászában fogadja a székesfőváros tör­vényhatósága úgy a magam, mint a ma­gyar királyi kormány nevében őszintén átérzett igaz részvétem kifejezéséi Vitéz jákfai Gömbös Gyula m. kir. miniszter­­elnök. A Takarékpénztárak és Bankok Egye­sülete végrehajtóbizottsága csütörtöki ülésén kegyeletes szavakkal emlékezett meg Borvendég Ferenc főpolgármester­ről elhunyta alkalmából és Sipőcz Jenő polgármesternek a következő táviratban fejezte ki részvétét: ,A- Takarékpénztá rak és Bankok Egyesületében tömörült összes fővárosi hitelintézetek mélyener­­zett gyászukat és iga.z részvétüket je­lentik nagyérdemű főpolgármesterünk, Borvendég Ferenc váratlan halála al kalmábó'l. Kiváló egyéniségének nemes emlékét kegyelettel őrizzük és a székes­­főváros mélyen tisztelt tanácsának őszinte rokonérzésünket küldjük. Marad­tunk Méltóságodnak igaz tisztelői: He­gedűs Lóránt, a TÉBE elnöke, Weiss Fülöp, a végrehajtóbizottság elnöke“. Verekedés a zágrábi egyetemen szerb és horvát diákok között

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék