Nemzeti Ujság, 1935. szeptember (17. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-04 / 200. szám

Szerda, 1935 szeptember 4. NEMZETI ÚJSÁG Elenoffenziva A nagy háborús készülődéseken túl vé­letlenül most nem folytatnak aktív há­borút sem a Gran Chaco körül, sem Man­dzsúriában, sem a többi kontinensen. Az ellenoffenzivát tehát nem forradalmi pártok vagy egymásal szemben álló nemzetek indították meg, hanem az Egyesült Államok alvilága kezd jól meg­szervezett ellenhadjáratot az egyesült amerikai rendőrhatóságok ellen. Kissé különös és fejtetőre állított világról szóló híradás ez, de sajnos igaz. Az­ Egyesült Államokban azért virulhatott eddig is oly pompásan a­ gengszter­izmus, mert az államoknak szigorúan őrzött autonómiájuk, alkotmányuk és egymás­tól eltérő büntető szabályzataik vannak. S ha a gengszter az egyik államban a leg­nagyobb jogsérelmeket követi is el, a szomszéd államban büntetlenül élvezheti azt, amit „megkeresett“. Az egymástól távolfekvő nagyvárosok rendőrhatóságai, különösen azok, amelyeknek területén a gangszterizmus erősen divik, mint Bal­timore, Chicago, Washington, Boston és Newyork, most közös megbeszélésre küldték el legkiválóbb tagjaikat, hogy a banditizmus leküzdésére egyöntetű rend­szabályokat, terveket és szankciókat dol­gozzanak ki. Ez az, ami a gangsztereknek nem tetszik s ami ellen most „ellenoffen­­zívára“ indulnak. A közös rendőrségi ak­ció egyszerre megremegtette a legrette­gettebb gangleader — magyarul haramia vagy bandavezér — szívét is és a rendőrségi konferenciának váratlan fejleményei támadtak. Mert tudni kell, hogy ezek a gangszterbandák legtöbbször egymással is élethalálharcban állanak. A korcsmák, bárok, nyilvános helyek amúgy is vazallusai az amerikai metro­polisok külvárosaiban egy-egy haramia­bandának. Rendszeres adót, sápot fizetnek ezek s ezzel vásárolják meg nyugalmu­kat. Ez az adóztatás nem is megvetendő kereseti forrás, óriási összegeiből a gangszterek saját jachtjukon élvezhetik a tengeri sportokat vagy Miami luxus­­szállodáit, hogy saját autóik, repülő­gépeik és egyéb technikai felfegyverzé­sük seregéről ne is szóljunk. Az ellen­banda pedig sokszor veszélyezteti ezt a kényelmes kereseti forrást, szeszcsempé­szés idején átkos konkurrenciát jelent Nos, a rendőrség komoly megmozdulá­sára ezek a farkasszemet néző bandák hirtelen kibékültek, felismerték érdek­­közösségüket egy mindennél komolyabb ellenséggel, a rendőrséggel szemben s el­feledve halottaikat akiket az egymással vívott utcai tűzharcokban veszítettek, leültek a közös tanácskozó asztal mellé e­­a rendőrség kiküldötteivel párhuzamosan ülésezik a gangleaderek komitéja is a newyorki West End valamelyik házá­ban. A rendőrség tudja, hogy most mind­nyájukon elverhetné a port de a roam­­mutvárosban nem bírja megtalálni a há­zat, ahol összejöttek. A rendőrség eddig bevált besúgói is csődöt vallottak most, mert egyik vagy másik bandával még csak ki lehet kezdeni a külváros fiainak, de egyszerre az egész bűnszövetkezettel ujjat húzni túlságos merészség lenne. Eddig a híradás, amire csak mélységes szomorúság foghat el mindenkit, aki va­laha is jó ügyre akart összeszervezni embereket társ­adalmi osztályokat vagy országokat. A török ellen soha sem lehe­tett eléggé megszervezni a keresztény­séget sem a bolsevizmus ellen. Bármily életbevágó érdeke volt Európa országai­nak ez a védekezés, nem lehetett egysé­ges akciót indítani. És így tovább a leg­kisebbtől a legnagyobbig. A sötétség fiai okosabbak, mint a világosság gyermekei, ők egyetlen jeladásra, a létüket fenye­gető veszély legkisebb fuvallatára össze­állnak, egyezségre jutnak és terrorizál­nak egységeikkel. Tanulhatnának tőlük a marakodó európai államok is. Mojáros. A Meteorológiai Intézet jelenti szep­tember 3-án este, Európa nyugati felé­ben, kivált pedig az Alpokban zivataros volt a keddi nap. Hazánkban folytató­dott a felhősödés és a nyugati határszél­ről néhány csepp esőt is jelentettek. A hőmérséklet sok helyen 30—31 Celsius­­fokig, Szegeden 32 Celsius-fokig emelke­dett. Budapesten este kilenc órakor a hő­mérséklet 21 Celsius-fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 760 milliméter, mérsékelten sülyedő irányzatú. Eljegyzés Néhai eörmé­nyesi és káránsebesi báró Fiásh Elemér és neje, született jóba­házi Dőry Mar­git leányát, Erzsébetet eljegyezte Enevald Brandt von Fackh mecklenburgi földbirto­kos, néhai Heinrich Brandt von Fackh és neje, született Ari­ebe von Fackh fia. • Házasság : Gündisch Szűcs Gertrud és Sebesé Sebe­sits József szeptember 4-én este 7 órakor tartják esküvőjüket a budai Ferenc rend Margit-körúti templomában. Molnár Boriska zongoratanárnő (Nagyvá­ré) és dr. Erdélyi György ügyvéd, a Békés- JEU X JHk Jfa* JEiL A floridai parvidéken, Miamitől mintegy 40 mértföldnyire délre zátonyra futott a „Dixie“ luxusgőzös, amelyen 275 utas és 125 főnyi legénység tartózko­dik. Az ütődésnél több utas és matróz könnyebben megsebesült. Bár a tengeren nagy vihar dühöng, a hajózási társaság közlése szerint az utasokat nem fenye­­geti közvetlen veszély. A hajót ugyan nem lehet megmenteni, bizonyosra lehet­ venni azonban, hogy a kiküldött segélyhajók még idejében a helyszínre érkez­nek és fedélzetükre veszik a hajótörötteket. megyei Közlöny felelős szerkesztője szeptem­ber 4-én Budapesten házasságot köt. Halálozás: Dr. Zolna Gyuláné, szül. Szladits Ilona szeptember 2-án 72 éves korában Budapesten elhunyt­ Temetése csütörtökön délután 4 óra­kor lesz a Kerepesi­ úti temetőben. Dr. Zolnai Gyula egyetemi tanár feleségét, dr. Szladits Károly egyetemi tanár nővérét gyászolja az elhunytban. Kinevezés: A kormányzó a belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Bartalos Béla országos társadalom­biztosító intézeti titkárt az Országos Társa­dalombiztosító Intézet számvevőségi és gyógy­szerészi tisztviselőinek egyesített létszámába számvevőségi igazgatóvá a VT. fizetési osz­tályba kinevezte. Az igazságügyminiszter dr. Kiss Elemér nagykanizsai királyi közjegyzőhelyettest pécs­­váradi királyi közjegyzővé, dr. Szabó Áron abádszalóki gyakorló ügyvédet pedig abád­­szalóki királyi közjegyzővé nevezte ki. Miniszteri elismerés Az iparügyi miniszter Krach József váci kádár­mesternek, Mischler Kornél váci faze­kas- és kályhásmesternek és Molnár István váci szabómesternek félszázados ipari tevé­kenységükért elismerését fejezte ki. Záhonyra lut­ott és mennfieletlen egy amerikai luxusgőzös Fiúnevelőintézetek a francia Svájcban ECOLE LEMANIA, LAUSANNE és ennek testvérintézete ECOLE NOUVELLE „ALPINA" CHAMPÉRY (1070 m. t. sz. l.) Állami érettségi, kereskedelmi diploma, modern nyelvek, sport. A Champéry-i intézet pompás magaslati fekvése miatt külö­nösen a fiatalabb korosztálynak alkalmas. Individuális nevelés. Kitűnő referenciák. Tanév kezdete szeptember 15. Közelebbi felvilágosítás: Bécsi­ utca 5. I. em. Tel. 824—68. — (A hercegprímás elindult Angliába.) Dr. Serédi Jusztinián, Magyarország bí­­boros-hercegprímása kedden délelőtt a fél 10 órakor induló orient-expresszel utazott el a magyar fővárosból An­gliába, ahol tudvalevően szeptember 12-én XI. Pius pápa megbízásából fogja felszentelni a downsidei bencés apátság új templomát, Anglia első bazilikáját. A bíboros főpásztort, akinek kíséretében Janota Cyrill, a római Anselmianum bencés főiskola tanára és Esty Miklós világi pápai kamarás voltak, a Nyugati­pályaudvaron ünnepélyes külsőségek kö­zött búcsúztatták. Megjelentek az Actio Catholica orsz. elnökségének képviseleté­ben: Huszár Károly v. miniszterelnök, Gévay Wolff Nándor ny. államtitkár és Zsembery István orsz. alelnökök, Miha­­lovics Zsigmond tb. kanonok, orsz. igaz­gató, Kósa Kálmán min. tanácsos, orsz. főtitkár és a szakosztályok több veze­tője. Ott voltak még a bucsúzásnál: dr. Hász István tábori püspök, Mészáros Já­nos érseki helytartó, Czapik Gyula pre­­látus-kanonok, a bencés rend budapesti székházának számos tagja dr. Kemenes Illés tankerületi kar. főigazgató vezetésé­vel, valamint a budapesti lelkészkedő papság számos tagja Uhlár Béla esperes vezetésével. A Huba-utcai Salvator-inté­­zet növendékei is felvonultak az apácák vezetésével és az apróságok virágcso­korral kedveskedtek a nagy útra induló főpásztornak. A bíboros-hercegprimás a külön váróteremben a vonat indulása előtt elbeszélgetett a búcsúztatására meg­jelent előkelőségeikkel, majd kísérőivel a számára fentartott különszakaszhoz ment és kocsiba szállása előtt útjának céljá­ról tudósítónk előtt ezzel a rövid mon­dattal nyilatkozott: — Minden munka a hazáért! — A nemzetközi vonat menet­rendszerű pontossággal robogott ki a pályaudvar üvegcsarnokából és a meg­jelentek harsány éljenzéssel búcsúztak a nagy útra induló főpásztortól. — (Külföldi kitüntetés.) Boris bulgár király Boschkó Géza Zoltán budapesti építészmér­nöknek a bulgár polgári érdemrend tiszti ke­resztjét adományozta. — (Eltemették Igaz Béla pécsi nagy­prépostot) Kedden délelőtt a város és az egész vármegye nagy részvéte mellett temették el Igaz Béla püspöki helynök, pécsi nagyprépost dorozsmai címzetes apát, felsőházi tag, Baranya vármegye törvényhatóságának örökös tagja, Pécs szabad királyi város törvényhatósági bi­zottságának tagját stb. Reggel ünnepi BEREUEN VOGEL CSILLÁRT! Vétel esetén a fizetett bérleti díjakat beszámítjuk! VIII., Mária Terézia­ tér 8 Telefon: 38-1­23.­ ­ (Öt előadás hangzott el a laryngológusok keddi ülésén.) A Budapesten ülésező fül- és gége-specialisták kedden délelőtt a Hária­­uteai I. sz. szemklinika nagytermében foly­tatták tudományos ülésezésüket. Az ülés első előadója F. Lemaitre (Páris) a daganatok egy sajátos csoportjáról, Y. M­ear­man (Helsinki) a hangszalagok rákos elváltozásáról, G. Port­­mann (Bordeaux) ugyancsak a rosszindulatú daganatokról beszélt. A következő előadó A. B. Tweedie (Nottingham) az orrnyálkahártya különböző reakcióiról tartott előadást, végül C. E. Benjamins (Groningen) — mint a kér­dés legalaposabb ismerője — a szénalázról értekezett. Az előadásokat élénk vita követte. Délben a kongresszus résztvevői a Sváb­hegyen társasebédre jöttek össze, a délután folyamán pedig a külföldi orvosvendégek megtekintették a főváros nevezetességeit. Szerdán délelőtt ugyancsak a Mária­ utcai szemklinikán tartják meg a kongresszus záró­­ülését.­­ (A holland királynő és a trónörö­kösnő az angol királyi párnál.) London­ból jelentük: Vilma holland királynő és Julanna trónörökösnő, aki magánlátoga­tásban Skóciában tartózkodik, ma az angol uralkodópár vendége volt.­­ (Gümőkór-ellenes kiállítás Makón.) Csa­­nád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék közönsége szeptember 8-tól 15-éig gümőkór elleni ismeretterjesztő ki­állítást rendez Makón, a vármegyeház díszter­mében. A kiállítás ünnepélyes megnyitása szeptember 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz.­­(Fabinyi Arond­nál.) Genfből jelen­tik: Fabinyi Tihamér magyar pénzügy­­miniszter kedden délben bemutatkozó látogatást tett Avenol népszövetségi fő­titkárnál, akivel közel félóra hosszat tartó eszmecserét folytatott.­­ (Megőrült az afrikai háborús hírektől.) A felsőőri kerületben levő Vörti-hegyen ked­den különös eset történt. Reiss Vilmos mező­gazdasági munkás, aki Csehországból érkezett Vörti-hegyre, rokonai látogatására, végig­rohant a község főutcáján és kiáltozni kez­dett: Nem akarok meghalni! Nem akarom, hogy agyonlőjenek! Később dühöngeni kez­dett, úgy hogy zárt intézetbe kellett szállítani. Reiss, aki amúgyis ideges ember volt, a kelet­afrikai háborús híreken annyira felizgult, hogy végül is elméje elborult. Csehországban a napokban kézbesítették behívóját katonai szolgálatra. Ara 70.­ 0-tól HAZAI SZENEKRE 2 aknás Rekord­­ 1 aknás Rekord 60.- P-től 1­40.- P-tól — Árjegyzéket Ingyen küld: kályha- és tűzhelygyára Vilmos ElhdaSfirik császár­ ut 30. (Hajós-utca sarok) légcirkulációs, folytonégő kályhát.­­ — (Lefoglalta a város a nagybányai festő­iskolát.) Az utóbbi időkben a bukaresti lapok egy része tendenciózus támadásokat intézett a nagybányai híres festőiskola ellen. A táma­dások igazi oka az volt, hogy a neves festő­iskola vezetői magyarok és az onnan kikerülő művészek is nagyobbrészt kisebbségiek. Emel­lett azonban számos olyan román festő is ke­rült ki az iskolából az utóbbi évek során, aki országos hírnévre emelkedett. A lapok táma­dásainak eredményeképen a város ideiglenes tanácsa hétfőn határozatban értesítette Mi­kola Andrást, a művészkolónia elnökét és Torma Jánost, a kolónia legrégibb tagját, hogy a város birtokába veszi a főiskolát az­zal az indokolással, hogy a vezetői nem mű­ködnek kellő hozzáértéssel és nem vezetik megfelelő szellemben a művésztelep ügyeit. Egyben közölték a határozatban, hogy a jövő­ben a város nem részesíti a telepet az eddig nyújtott kedvezményekben. A kolónia vezetői bejelentették tiltakozásukat az erőszakos el­tulajdonítás ellen, közölték, hogy a telep ön­álló jogi személyként működött és jogorvos­latért fordulnak a megfelelő fórumokhoz.­­ (Fey őrnagy rádióbeszédet mondott betegágyából.) Fey őrnagy, akit — mint ismeretes — néhány nappal ezelőtt Pur­­kersdorf közelében meglehetősen súlyos autóbaleset ért, kedden este rövid be­szédet tartott a bécsi rádióban, hogy megcáfolja a balesetről elterjedt riasztó híreket. A mikrofont a betegágynál ál­lították fel. A miniszter elmondotta, hogy könnyebb fejsérülést szenvedett, több helyen eltörte az orrcsontját és kifi­camította az egyik csuklóját. Minden ezen túlmenő híresztelés alaptalan. Egy­két napon belül elhagyja a kórházat. i­ gyászistentisztelet volt, amelyet Virág Ferenc püspök mutatott be, amelyen a város és a vármegye valamennyi előke­lősége megjelent. A temetési szertartást Virág Ferenc megyéspüspök végezte nagy segédlettel. Megjelent gróf Zichy Gyula kalocsai érsek, P. Somogyi, a jezsuita rend provinciálisa, az egyetemi tanács küldöttségének élén dr. Scipiades Elemér dékán, Mándy Samu felsőházi tag, aki a felsőház koszorúját tette le a koporsóra, Patacsi Dénes országgyűlési képviselő és még sokan mások. TÁRSASÁG Nemzetközi sportbál a Balatonon.­­A Siófo­kon tartandó nagyszabású nemzet­közi balatoni sporthét keretében 8-án, vasárnap este fél 10 órai kezdettel jó idő esetén a siófoki kaszinó­ban, ellenkező esetben pedig a Part-vendéglő­ben nemzetközi sportbált rendeznek Albrecht főherceg személyes megjelenésével. Meghívó­­igénylések, szoba- és asztalfoglalások a Bala­toni Intézőbizottság helyiségében működő bál­­irodában (Vörösmarty­ tér 8. Telefon 83-3-31) és Siófokon az IBUSz kirendeltségnél. 7 Fa­tüzelésnél ne kísérletezzen! Vegye csak a világhírű ZEPHIR . (Nem engedélyezték a belgrádi ma­gyar tanítóképző megnyitását.) A sza­badkai Napló és a Reggeli Újság jelen­tése szerint a jugoszláv kormány nem engedélyezte a belgrádi magyar tanító­képző első osztályának megnyitását, holott több mint húsz olyan magyar ta­nuló jelentkezett, aki mind megfelelt az előírt feltételeknek. Ezzel szemben — mint a Deutsches Volksblatt jelenti — a kormány engedélyezte a német tanító­képzőbe 25 fiú- és 15 leánynövendék fel­vételét.­­ (A bor szesztartalmát a számlán fel kell tüntetni.) A földmívelésügyi miniszter ren­deletet adott ki, amely szerint minden bor­kereskedő köteles a viszonteladó részére szál­lított bor térfogatszázalékban kifejezett szesz­tartalmát a számlában és a szállításra vonat­kozó egyéb okiratokban (szállítójegyzé­k, fu­varlevél, stb.) tételenként kétséget kizáró mó­don feltüntetni. Az így feltüntetett szesztar­talom és a szállított bor szesztartalma közt nem szabad kéttized térfogatszázaléknál na­gyobb eltérésnek lennie. li&tie­fd teával vikonyau az accca a U&zoliti­­jlafúd gyocsbocoévaUcén*d és ihUuUi* további vácakozás nélkül bocotvál- UozUal — heu* Ulti az aubbcét yuciUig. dövzsöluí, oitM. Udt tucel­­iHdUtoUidtiii, ősid a Utzolüi-Jlayid accáfiotó fyfyöcstxjcöli/aUiiwiWidi viz, szagyau és lesd nélkül igy vicc alatt bocotvátUozUatiU. Hitl&Misin Use tu£fíepve, Uó-fgy. mily. csodás, ujszicu is töUétdis a UizöUti-flayid rRÚSADSBOZ 21 FILLÉR Ezt is visszatérítem azután eredeti csoma­golás vásárlásánál. Kapható minden szaküzlet­­■ ben és a készítő: Dr. HOLCZER vegyész illat­szertárában, Budapest, VI., Teréz­ körút 8 szám■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék