Nemzeti Ujság, 1935. szeptember (17. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-04 / 200. szám

6 BEFEJEZTÉK az ügyészi nyomozást a Kenyeres-Kaufmann­­ ügyben Még élénk emlékezetben él a Kenye­­res-K­auffmannn-ü­gy, amely nemcsak a k­épviselőházat és a közvéleményt, hanem az ügyészséget is foglalkoztatta. A kép­­­viselő ellen Bajcsy-Zsilinszky Endre tett bűnvádi feljelentést hamis névhasz­nálat s oki­rat ham­is­itás címén, mert azt állította, hogy Kenyeres Miklóst Kauf­mann Mózesnek hívják, a biharbéli rab­binak a fia, sohasem volt mérnök s több okira­thamisitást követett el. Az ügyész­ség megindította az eljárást, amelynek során a képviselőház felfüggesztette Ke­nyeres Miklós képviselő mentelmi jogát. Az ügyben Grottó László királyi Ügyész folytatott nyomozást, diplomáciai úton beszerzett néhány okmányt, ame­lyek — értesülésünk szerint — már meg­érkeztek a budapesti ügyészséghez. Ked­den megtörtént Kenyeres-Kaufmann ki­hallgatása is, amely után az ügyészség elnöke Baráthy Pál főügyész a követ­kező kommünikét tette közzé: — Engedélyt adok annak közlésére, hogy a közokirathamisítás vétségével terhelt K­en­yer­es -Kau­f­fmann Mózes Mik­­lós elleni ügyben dr. Grottó László ki­rályi ügyész a terheltet a mai napon újra részletesen kihallgatta és az ügy adatait elébe tárta. Az ügyben az okira­tok beszerzése és az összes tanuk lehall­­gatása megtörtént. Mindezekkel a nyo­mozás befejezést nyert és az ügy most már érdemi feldolgozás alatt áll.­­ Hozzátartozik ehhez az ügyhöz Kenye­­res-Kaufmannak a kihallgatás után tett hírlapi nyilatkozata, amelyben éppen úgy, mint eddig, mindent tagad és sem­mit sem cáfol. Szerinte semmiféle bűn­cselekményt nem követett el, de az ügy érdemi részéről nem nyilatkozhatik, mert „továbbra is kötik azok az ildomossági szabályok, amelyek eddig kötötték“. Vé­gül mégis annyit mond, hogy „a politi­kai vadonból hangos fegyverekkel elő* varázsolt elefántból szúnyog lett és ezt a szúnyogot megsemmisíti­*. Az ügyészségi eljárás erre Kenyeres- Kau­fmannak rövidesen alkalmat fog adni. »<♦» +»■«» ♦» 4» 4» 4» «» 4» ■» 4» 0» 4» 4 MAGYAR SÁNDOR óceánrepülőtől pénzt csalt ki egy állás­nélküli német „világ­járó“ fi Alig húszesztendős német világjáró- szélhámos került kedden a budapesti rendőrség kezére. A nemzetközi szélhá­mos, mint lord Huttington szerepelt a fővárosban és így sikerült jobb társasá­gokba is bekerülnie. Hírlapírónak mondta magát és útlevelében is ez volt feltüntetve foglalkozásként. A nyomozás azonban később kiderítette, az újságírás­hoz mindössze annyi köze van, hogy rö­vid ideig mint kifutó volt alkalmazva egy párisi lapvállalatnál. A német vi­lágjáró fiatalember a múlt hét péntekén érkezett Budapestre és a Coefe-iroda ide­genvezetőjének az ajánlására több elő­kelő társaskörbe vezették be. Az egyik helyien megismerkedett Magyar Sándor nyugalmazott századossal, az ismert Óceánrepülővel, a­ki meghívta a Magyar J­ero Club vacsorájára. Az „előkelő ide­gen" kifogástalan öltözékben meg is je­lent az összejövetelen s kitűnő nyelv­tudásával és beh­izelgő modorával álta­lános rokonszenvet keltett. A vacsora végén az ál-lord az óceánrepülőhöz for­dult és arra való hivatkozással, hogy nincs magyar pénze és 500 fontos csek­két csak másnap tudja beváltani, né­hány pengőt kért kölcsön. Hozzáfűzte még azt is, hogy a Gellért-szállóban la­kik nővérével, több fővárosi banknál van nevére kiállított hitellevele és mindjárt meg is hívta Magyar Sándort egy autó­­kirándulásra, amelyet Rolls Royce ko­csiján tesznek meg. Az óceánrepülő a meghitt hangulatban nem akadt fenn a kérésen, zsebébe nyúlt és 200 pengőt adott át a „lordnak".­­ A következő nap Magyar Sándor hiába várta előkelő angol vendégét, a lord nem jelentkezett. Telefonon érdeklődött a Gel- Zerf-szállóban, ahol kijelentették, hogy lord Huttington nevét nem ismerik. Az óceánrepülő most már látta, hogy szél­hámosnak esett áldozatul, kutatni kez­­­dett a fiatalember után és rövidesen megállapította, hogy az ismeretlen a Pannónia-szállóban lakik és Miarveil Baron néven van bejelentve. Nyomban feljelentést tett a főkapitányságon, ahon­nan detektívek mentek ki a hotelbe. Si­került -e megtalálni a szélhámost, aki NEMZETI ÚJSÁG Szerda, 1935 szeptember 1. ellenkezés nélkül követte a detektíveket a rendőrségre. Kihallgatása során min­dent beismert és elmondta, hogy Euró­pában utazgat, foglalkozása nincs, leg­utóbb Olaszországból jött Magyar­­országra és utazási költségeit állítólag Kanadában élő édesanyja küldeményei­ből fedezi. A szélhámos német fiatalembernél bö­röndöt találtak, amelyben nagyszámú Hitlerellenes propaganda-füzet volt fel­halmozva. Valószínű, hogy Marcell Ba­ront, mint nemikívánatos elemet, kiutasí­tották Németországból és azóta csavarog Európában. A főkapitányságon őrizetbe vették a szélhámost, a nyomozásit pedig tovább folytatják bűnlajstrománaik ösz­­szeállítására. MEGSZŰNIK BUDÁN AZ IRODALMI ELLEN­KÁ­VÉHÁZ „Az ezüsttükrös kávéházak“ városában egy helyen ismét elhalkul a zene, nem játszik többé bús magyar nótákat „Béla cigány“ és nem vitatkoznak új irodalmi áramlatokról a sarokban, ahonnan a nagy ablaküvegen ke­resztül kilátni a Horváth-kert öreg fáira. Negyven esztendős múlt után megszűnik Buda egyik régi kávéháza, az Alagút­ utcai Phila­delphia, „az irodalmi ellenkávéház“, amelyet az idejáró írók, művészek röviden „Fitá“-nak becéztek. Történelem, legendá­s irodalmi han­gulat árad szét a „Fila“ öreg falai között, ahová most a Pesti Hazai Első Takarékpénz­tár váltó asztala és pénzszekrénye kerül majd. A kávéházak válsága kikezdte a Philadelphiát is és a tulajdonosnak, Szabó Sámuelnek három évtized után el kell hagynia azt a helyet, ahol életének közel felét töltötte. A „Filát“ Veress Pál kávés alapította 1895- ben és Philadelphiára keresztelte egy barátja emlékezetére, aki Amerikába, Philadelphiába vándorolt. A görög név különben szeretetet és barátságot jelent. A mostani tulajdonos 1909- ben vette át a kávéházat. Egyik őse már sze­repet játszott Buda történelmében. Szabó György törökverő vitéz hősiességét emlékmű hirdeti a Várban. A törökverő és késő utóda, a békés kávéháztulajdonos, most nincs Buda­pesten. Fiával és az öreg pincérekkel beszélge­tünk a Philadelphia múltjáról. — Ott ült Ady Endre! — mutat az egyik plüssbársonyos díványra Józsi bácsi. — Abban az idő­ben, a mostani Siesta szanatóriumban kezeltette magát és utána mindig hozzánk tért be. A régiek közül ide jár Déczy István, a Gyimesi vadvirág szerzője és sok indulós fiatal, akikből nevek lettek azóta. A háború előtt horvát képviselők alakítottak asztaltár­saságot nálunk és a horvát bánnal együtt, akinek a nevére sajnos, nem emlékszem, egész nap itt üldögéltek a parlamenti ülések kez­detéig. Emléküket még most is őrzi a horvát asztal. Krecsányi idejében itt tanyázott a Budai Színkör egész társulata és egy világért sem lehetett volna elcsalogatni a színészeket máshová.­­ Az újabb irodalom szereplői közül Szabó Dezső, Kosztolányi Dezső, Pethő Sándor, a nemrég elhunyt Kádár Lehel, Schöpflin Ala­dár, Márai Sándor körül fejlődtek ki kisebb­­nagyobb társaságok. De nemcsak a bohémek, a budai polgárok is állandóan látogatták a kávéházat. A leghíresebb billiárdozók innen kerültek ki, akiket az ismert Adorján taní­tott a nagy tudományra. Később egyesületet is alakítottak, amely Budai Biliárd Kör né­ven most is működik. A sakkozók is szeret­ték a Philadelphiát, a világbajnok Maróczytól kezdve minden szerepet játszó sakkozó meg­fordult a kávéházban. A billiárd annyira nép- FILLÉRES HIRDETÉSEK Minden szó hétköznapokon 11 fillér. *— Vasár­nap 16 fillér. Első és vastagabban szedett szavak duplán számítanak. Legkisebb hirdetés 11 szó. — Állást keresők 50%-os engedményben részesülnek. Keretes hirdetések mm.­sora 25 f. Apróhirdetéseket felvesz a központi kiadóhivatalon kívül a KSV. fiókkiadóhivatal: Budai fiókkiadó­hivatal, I., Horthy Miklós-út II., Farkas Mária L, Szent János-tér 3. VIII., Rákóczi-út 1., Dohány-, tőzsde. Keisz Blanka, V., Berlini-tér 1. Bertha Ist­ván szerv, irodája, VIII., Szentkirályi-u. 11., fia. II. Belvárosi Könyvszalon, IV. Veres Pálné-utca 8. Tiltást kereső fénfraíz FIZETÉS NÉLKÜL vezetnék ki­sebb háztartást, 6 és féléves leánykámmal, ellátás, szoba, fű­tés, világításért. Hernád­ utca fia, I. 11. Mária. JÓZANÉLETÜ fiatalember hosszú bizonyítványokkal szobainasnak menne intézetbe vagy privátba. „Szorgalom“ jeligére. HÁZMESTERSÉGET keres bér­házban kitűnő referenciákkal, sze­reléshez értő gépész, takarékbiz­­tosítékkal, esetleg ingatlan­beke­­belezéssel. „Megbízható, szorgal­mas“ jeligére a kiadóba. MÉRLEGKÉPES főkönyvelő, volt takarékpénztári cégvezető, törvés, könyvszakértő elsőrangú referen­ciákkal és öszeköttetéssel, szerény igényekkel, elhelyezést keres, a „Magyar-német" jeligére a főki­adóba. Megbízható műveit 28 éves katolikus fiatalember szerény megélhetést keres. Ajánlatokat »Minden munkát vállal« jeligére a kiadóba kér. Állást szenese nők IDŐSEBB úr vagy hölgy gondo­zását elvállalja tanítónő Sződli­­geten. Bővebbet Arany János-u. egy. Papp. Háztartási állás KITÜNŐEN főző intelligens nő elsőrendű bizonyítványokkal in­tézeti vagy plébániai háztartás vezetését vállalná. „Árvalány“ jeligére. Ránz KÖZALKALMAZOTTAKNAK köl­csön kettőtől-négyig. Izabella­ utca 8, ajtó 17. SZEMÉLYKÖLCSÖNÖKET bárki hitelképesnek legelőnyösebben fo­­lyósittatok. Közalkalmazottaknak lakbérlekötéssel, katonatiszteknek, vasutasoknak 48 óra alatt. Har­­rach, Barcsa­ utca 19. Válaszbé­lyeg. DR. KATONÁNÉ URI LEÁNY-OTTHON A Felnőtt fiatal leányok és egyedülálló hölgyek számára. Modern kényelem, kitűnő ellátás. Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz Budapest, V., Sas.u. 24. II. (Lift) Telefon 28-8-55 Oktatás DIÁKOKAT teljes ellátással ta­nári korrepetálással felveszek. Dr. Zsigmondné, Rákos-utca 3. UJ INTERNATUS! Magyar-francia fiúiskola, francia, német tanfolyamok Iskolatestvérek, IX., Rákos-u. B. Bafcberendezés BÚTOR ÁRAINK­AT leszállítottuk Kombinált berendezések hálók, ebédlők nagy választékban. Kí­vánatra fizetési kdevezményt „BOQ-MIL“ bútoráruház. Vilmos császár-út 43.­­Báthory-utcával szemközt. HANGULATOT a lakásból Előleg nélküli részletfizetésre. Ebédlő­­szőnyegek, futószőnyegek, sezlon­­takarók, kárpitosáruk, fehérnemű vásznak. Lakásberendező Textil­­vállalatnál, Liszt Ferenc­ tér öt. Mintaárjegyzéket küldünk. SZENZÁCIÓS BÚTORHITEL! Gyönyörű hálót, ebédlőt, kombi­nált szobát meglepő olcsón, min­­minden 100 pengő után 5 pengő havi részletre vásárolhat. Egy éven belüli kifizetésnél kamatot visszatérítjük. Grósz, István­ út 22. GOLDNER (sarokü­zlet) 18 BÚTORT részletre legolcsóbban asztalosnál vásárolhat. Hálók, ebédlők, kombinált berendezések igen előnyös részletfizetésre, egy­szerű és luxuskivitelben. Kárpi­tos áruk! GOLDNER­ BÚTORT csak Royalnál végül Baross­ utca 34. Olcsón vesszük, olcsón adjuk. Hálók, ebédlőberen­dezések, kombinált berendezések, úriszobák, konyhaberendezések, legegyszerűbbtől luxuskivitelig. Külön használt bútorosztályt Bú­torcserés Részletre itt Baross utca 14—36. Bakás, bánrét NÜRNBERG­ UTCA 29. számú új bérpalotában háromszobás hallos összkomfortos lakások azonnal ki­adók. Ruházkodás HASZNÁLT férfiruháit legdrá­gábban megveszem, vagy prima szövetre becserélem. Panzer, Klauzál­ utca 29. Telefonáljon: 314-59. Autó MONZA—FIAT gyönyörű 3 ölé- 86s sport, kis fogyasztású remek motor. „Olcsó“ jelige főkiadóba. Ékszenek Zálogcédulák ZÁLOGJEGYET mindenből leg­magasabban veszek. Ferenciek­­tere 1. (Bejárat Kur­a-utcából.) Telefon: 83-5­92. Magánnyomozó WALTER nyugalmazott detektív­­főfelügyelő, közismert sikereit legmodernebb technika, lelkiisme­retesség eredményezi. Telefon: 43—5—49. Váci­ utca negyvenegy/« Kozmetika OLCSÓ bérletrendszer alapján szépségét megőrzi fiatalságát, visszakapja Pollák Sarolta koz­metikai intézetében. Andrássy­ út 82., I. emelet. Legmodernebb szépségápolás, feltűnő hatású arcpakolások, végleges villanyos szőrtelenítés, szemölcshrtág, kvarz. Miracle szépségápolószerek díjta­lan bemutatása. Kérjen prospek­tust A GÉPKOCSI szerkezetét, kezelését és vezetését játszva sajátítja el a legjobb magyar szakkönyvből: Kábán Jenő: VEZESS MASSAD! Ára 8 pengő 60 fillér. Megrendelhető a Nemzeti Újság kiadóhivatalában. szerű lett errefelé, hogy a szenvedélyes játé­kosok sürgetésére Szabó Sámuel új rendszerű verseny-billiárdasztalt szerzett be többezer pengős költséggel. Most, amikor rövidesen­ lehúzzák a redőnyöket, arról beszélnek, hogy ez a költséges befektetés is egyik oka a kávé­­ház megszűnésének. Károly bácsi, a főpincér is sokat tud me­sélni különösen az induló k­ék életéről és elsősorban, ami ehhez kellett: a pénzről. Mert anyagiakban természetesen mindig szűkei­ voltak a bohémek. A népszerű főpincér is hamarosan megszokta, hogy ezüst, vagy papír helyett csak egy szóval űzettek: A többihez... - A többihez... Károly bácsi szívesen felirt mindent és mindig elolvasta a kezdő írók novelláit, cik­keit és ha egyik-másik megjelent a lapban, gratulált a remekművekhez. A törzsvendég önérzete ilyenkor magasra csapott és érezte, hogy költői hitele ismét növekedett. A sikert azután beváltotta egy hitelezett kapudnerre, esetleg két tojást evett pohárban, vagy még ritkábban haboskávét szürcsölhetett. De nem­csak adósságot lehetett csinálni Károly bácsi­nál, hanem a készpénzre szorulók is segítsé­get találtak nála. Kiállított, de még be nem váltott, honorárium-utalványokat „leszámitált”, és más hitelműveleteket bonyolított le. Nyugodt vagyok, hogy biztos pénzt he­lyeztem ki. Hiába beszélnek annyi rosszat a bohémekről, a legkönnyelmű­bb emberek soha­sem csaptak be és a végén mindig megkaptam a pénzemért —, hangoztatta gyakran Károly bácsi a vendégek előtt és hitelezett rendület­lenül ... A harmadik népszerű pincér Sándor bácsi, akit még az alapítótól vett át a mostani tu­lajdonos. Az öreg pincér közel negyven évig hordta a feketét a Philadelphiában és talán az ő szeme a legkönnyesebb most, amikor várni kell. Igen, a Philadelphia megszűnik, mert az egyre emelkedő fenntartási költségek mellett egyszerűen nem fizeti ki magát az üzlet. A tulajdonos fia, Szabó László, aki kül­földön végezte a hotel szakiskolát és gyermek­kora óta komoly hivatásból készült a kávés pályára, a következőképen fogalmazza meg a Philadelphia s talán a többi régi pesti kávé­ház sorsfordulásának okait: Nincs jövő . Szerintem nincs jövője a kávéháznak, mert a gyarmatáruk állandó emelkedése mellett a vendégek igényei növekednek, a rezes állan­dóan emelkedik és mégis azt kívánják tőlünk, hogy féláron szolgáljunk ki. Tulajdonképen nem mentünk tönkre, hiszen két házunk közül csak ezt adjuk el, az Alagút­ utca 3. számút míg a szomszédos 5-ös számú bérház meg­marad. Arról tehát szó sincsen, mintha­ ház­­bérhátralék és hasonló gondok fojtogattak volna. Nem állunk olyan jól, mint azelőtt, de csődbe nem megyünk. Egyszerűen válságban van a szakmánk és hiába végeztem kitüntetés­sel a bécsi szálloda szakiskolát, mégis ott hagyom a pályát. Érettségivel a zsebember alkalmazást vállalok. Legjobban katona sze­retnék lenni és most az egyetlen vágyam, hogy ez a tervem sikerüljön . . . A teremben néhányan bi­liárdoznak, az egy­­­tcára néző ablaknál lassan kavarja feketéje egy idősebb úr és mindenki szomorú, meg hatott, ők már tudják, hogy Halottak napját csukják be végleg a Philadelphiát A halottas ünnepén csendesen elmúlik egy darab rég budai élet és majd csak novellákban, k­ül­ön vallomásokban tér vissza olykor patinás emléke, Koroda Miklós. SZEPTEMBER 8-ÁN avatják fel Balatonalmádi­ban a Horthy Miklós-kilátót A Balatonalmádi körül turistáskodók köré­ben vetődött fel az a gondolat, hogy az Alsó­­örshöz tartozó Cseredlaki hegy gyönyörű ki­látást nyújtó pontján kilátó­tornyot emelje­nek. A gyönyörű kilátótorony felavatási ünnepsége szept. 8-án lesz. A felavatáson az ünnepi be­szédet Tormay Béla, a Postatakarékpénztár vezérigazgatója mondja, képviseltetik magu­kat a kormányzó és a kormány, ott lesznek Fe­jér, Somogy, Veszprém és Zala vármegyéik fő­ispánjai, Székesfehérvár és Veszprém városok polgármesterei. Az ünnepség alkalmával a banktisztviselők koszorúját dr. Hegedűs Ló­ránt, a TÉBE elnöke fogja elhelyezni, a Bank­liga nevében pedig Milos György elnök és dr. Makay Ernő, a turisztikai osztály elnöke je­lennek meg. Az ünnepségen Balatonalmádi-fürdő is részt vesz, a fürdő budapesti expozitúrája erre az alkalomra kedvezményes utazást, ellátást, el­szállásolást, strandfürdő-belépőt és minden költséget magában foglaló 18 pengős kétnapos jegyeket bocsát ki. (V., Tü­rr István­ utca 4. T.­ 88-8-77.)

Next