Nemzeti Ujság, 1940. június (22. évfolyam, 122-146. szám)

1940-06-02 / 123. szám

Elvoit a bőrpamlagos III. osztály A Budapest—hegyeshalmi és Budapest— szombathelyi vonalon már futnak azok a harmadosztályú kocsik, amelyeknek padjait kényelmes bőrpárnázattal látták el. Állítólag magasabb kocsi osztályú utasok is bőven, akadtak, akik a bőrüléses harmadosztályú fül­kékben ültek, annyira kényelmeseknek bizo­nyultak ezek az új típusú acélvázas vagonok, illetve azok belső berendezése. A MÁV, most, hogy a bőrpamlagos harmad­osztályú vonatokat beállította, ismét tanújelét adta annak, hogy mindenben a nyugattal óhajt lépést tartani. A világháború előtt a kontinens harmadosztályú vagonjaiban általá­nos volt a fapad, csupán az 1920-as években párnázták át a német, a holland és a francia vasutak harmadosztályú fülkéit. Ott is azon­ban csak néhány nagyfontosságú vonalon köz­lekedtek ilyen kényelmes vonatok. A Magyar Államvasutaknál kezdetben párnázott-bőrözött háttámlákat illesztettek a harmadosztályú ülé­­sekhez, ez is már bizonyos fokú kényelmet je­lentett. A Nemzeti Újság értesülése szerint az Ál­lamvasutak igazgatósága tervbe vette azt, hogy több harmadosztályú Fullmann-kocsit is át­­építtet bőrpamlagosra és azonkívül kocsipark­jának kibővítésénél is igyekezni fog minél több ilyen kényelmes vágon beállítására. Jégszekrények Ti 11 a­m­o a hűtőkészülékek, stirkimérv-készülékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Telefon: 112-023 és 115-1 146 kinevezés­e A belügyminiszter az Országos Társadalom­biztosító intézetnél a fogalmazási, műszaki és biztosítás mathematikai tisztviselők egyesí­tett létszámába dr. Jelenffy Lászlót iddiglenes minőségű fogalmazó-gyakornokká, a közép­fokú biztosítási és statisztikai tisztviselők egyesített létszámába Lux Kálmán és Nagy Sámuel György dijnokokat, Ostor Győző keze­lőt, Hüse Zoltán, Ingován Jenő és dr. Held Sándor dijnokokat ideiglenes minőségű biz­tosítási gyakornokká; a számvevőségi és gyógyszerész tisztviselők egyesített létszámá­ba Pakol Árpád, Gyulai Viktor és Bruckner Pál dijnokokat ideiglenes minőségű számgya­kornokokká; az alsófokú biztosítási tisztvise­lők létszámába Spisák Gyuláné szül. Pehly Józsa és Fiedler Arturné szül, Tálos Mária dijnokokat, valamint Sztojka János és Szak­­máry Béla szakaltiszteket ideiglenes minőségű alsófokú biztosítási gyakornokká kinevezte. A földmivelésügyi miniszter a földbirtok- rendezési szolgálati személyzet létszámába dr Farkira Pált és dr. Kisdégi Ferencet ideig­lenes minőségű telepítésügyi gyakornokokká kinevezte. " : • ■" «­ Eljegyzés: Kovács Borbálát eljegyezte dr. Géczy An­drás várm­. tb. másodfőjegyző Gödöllőn. (Kü­lön értesítés helyett.) Szarvas Liát eljegyezte dr. Szinna Ferenc orvos. Dr. ifj. Mikes Gábor eljegyezte Gazdik Má­ria Dorotheát. (Minden külön értesítés he­lyett.) Férfikelengyét csak a készítőnél, Némethy Ferencnél, Váci­ utca 33. (Piarista-ház) szerez­zük be. (Telefon: 383—545.) Legújabb frakkok, szmokingok, zsakettek köl­csönzése. Teichner, Királyi Pál­ u. 7. T: 185—796. ­ A vakbélgyulladás veszélye elleni védeke­­zés egyik hatásos módszere abban áll,, hogy az ember a beleit hetenként legalább egyszer a természetes „Ferenc József“ keserűvízzel reggel éhgyomorra egy pohárral — alaposan kitisztítja. Kérdezze meg orvosát! Házasság : Takács Ibolya (Budapest) és Haendler György okl. elektromérnök (Újpest) házassá­got kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) Nemes Kiskós Márta és Erkenézi és Okányi dr. Szldvy László június hó 5-én este fél 7 órakor tartják esküvőjüket a krisztinavárosi plébániatemplomban. Magyaros diszben vezette oltárhoz a belvá­rosi főplébániatemplomban nagyséli Sey Zol­tán vezérkari százados, karstenfeldi és hegy­aljai Pacor Flóris vitéz karstenfelsi és hegy­aljai Pacor József ny. altábornagy és neje szül. nemes Kothay Flóra leányát. Az eske­­tést dr. Hász István tábori püspök végezte, aki magas szárnyalású beszédet mondott. Násznagyok voltak: vitéz madi Kovács Imre Tolna megye főispánja és dr. Würtz Mihály ügyvéd. Halálozás: Aronffy Ferenc, a lazaristák volt tarto­­mányfőnöke és az Irgalmas Nővérek volt tartományi igazgatója hosszas és súlyos szen­vedés után június 1-én délután 5 órakor életé­nek 67., papságának 43. és missziós hivatásá­nak 39. évében a szobi rendházban elhunyt Temetése június 3-án, hétfőn délután 4 órakor lesz a szobi rendházból. Az engesztelő szent­miseáldozatot kedden, június 4-én reggel 7 órakor tartják meg a Nagyboldogasszony-úti Szent Gellért-templomban. Karkos Károly selyemtenyésztési főfelügyelő május 30-án, életének 60. évében, hivatalos ténykedése közben Szekszárdon váratlanul el­hunyt. Temetése június 2-án délután 2 óra­ Ötven tonna vasat gyűjtöttek a békéscsabai vasnapon A májusban megtartott vasnapok közül Bé­­késcsaba érte el a legnagyobb eredményt. Az előzetes propagandának, melyet vitéz Jánosi Gyula polgármester nagy megértéssel támo­gatott, várakozáson felüli eredménye lett. A piactéren felállított átvevő helyen már a kora reggeli órákban jelentkeztek a magángyűjtők. Mázsaszámra hozták a különböző kiselejtezett háztartási cikkeket, horgany-kannákat, vas­­kondérokat, piszkafa-vasakat és régi kályhá­kat. A környékről kocsikon hozták be a törött lapátokat, kapákat és használt ekevasakat, csákányokat. A hires csabai taligások egész nap szállították a vas- és fémhulladékot. Igen sokan nem akarták elfogadni az ellenértékét a gyűjtött holminak, a Fémgyűjtő megbízot­t»4»4»4»4»4»4»4»4»4»4»4»4» 4» 4» - tal azonban utasításukhoz híven minden gyűjtött anyagért készpénzben fizettek. Erre többen kijelentették, hogy a gyűjtött anyag árát felajánlják az árvízkárosultaknak, össze­sen közel 5 vagon hulladékanyag gyűlt össze és ezzel Békéscsaba a májusban megtartott vasnapok rekorderedményét érte el. Június első napjaiban a következő helyeken tart vasnapokat a Fémgyűjtő: Június 3-án: Kistemplomtorony, Kistelek, Jászberény, Szekszdrd, Bátaszék, Gyoma. Jú­nius 4-én: Kistelek, Szekszdrd, Bátaszék, Csa­­nddapolea. Június 5-én: Mezőkovácsháza, Szen­tes, Bonyhád, Szeghalom. Június 6-án: Sán­dorfalvá, Soltszentimre, Bonyhád, Baja, Gyu­lavári. Június 7-én: Baja, Két­egyháza. kor lesz Szekszárdon a Selyemtenyésztési Fel­ügyelőség székházából. Nagy részvét mellett temették el szombaton a farkasréti temetőben szentmiklósi Szabó Györgynét, a pozsonyi magyar követség ál­landó ügyvivőjének feleségét. A temetésen nagyszámú és előkelő közönség vett részt, képviseltette magát a külügyminisztérium is. A gyászoló családhoz tömegesen érkeznek a részvétnyilvánítások. Táviratban fejezte ki részvétét kabinetirodája útján a kormányzó. Ugyancsak részvéttáviratot küldött gróf Te­leki Pál miniszterelnök, özv. dr. Biró Jánosné szül. Akontz Ida m. kir. Ítélőtábla özvegye május 31-én 89 éves korában Budapesten elhunyt. Temetése június 2-án, vasárnap délután fél 5 órakor lesz a farkasréti temetőben. Jórfy Adolf június 1-én elhunyt. Temetése június 4-én délután 5 órakor lesz Győrben a családi sírboltba. Az engesztelő szentmiseáldo­­zat június 5-én reggel nyolc órakor lesz a budapesti belvárosi plébániatemplomban. Gyömrő község közigazgatási jegyzője, Penthe József életének 39. évében elhunyt. Nagy és általános részvét kísérte utolsó út­jára a budai görögkatolikus plébánia első meStemelé már kapható! Kérje mindenütt plébánosát, Balogh Bálint tb. kanonok, kor­­mányfőtanácsos, esperest. A temetési szertar­tás a görögkatolikus rítus szerint délelőtt tíz órakor a Fő­ utcai görögkatolikus templomban kezdődött a papi beszenteléssel, amelyet dr. Dudás Miklós hajdúdorogi görögkatolikus me­gyéspüspök végzett és ugyanő mondotta a gyászbeszédet is. Ezután a­­koporsót átszállí­tották a farkasréti temető halottasházába, ahol délután fél négy órakor kezdődött meg a temetési szertartás, amelyet Bányai Jenő pápai prelátus, nagyprépost végzett dr. Kraj­­nyák Gábor tb. kanonok, pesti görögkatolikus plébános és a görög szertartásu papság nagy segédletével. A temetésen résztvett Mészáros János érseki helytartó, Bednárz Róbert prelá­tus és Molnár László apát, esperes vezetésével a latin szertartásu papság számos tagja is és az egész fővárosi görög szertartású papság Dudás Miklós hajdúdorogi görögkatolikus püspök vezetésével, valamint a görögkatolikus világi szervezetek képviselői. A beszentelési szertartás után Bányai Jenő nagyprépost me­leg szavakkal emléke­zett meg az elhunyt lelkipásztor munkásságáról, amelyet Ameri­kában és Budapesten kifejtett. A sírnál a beszentelési szertartás után elsőnek Medvigh István kúriai bíró, az egyhá­zközség világi elnöke, majd a főváros nevében Huszthy Ká­roly tanácsnok, a társadalmi egyesületek és a Görög Katolikus Országos Szövetség nevé­ben Dorogi Farkas Ákos tanácsnok mondot­tak búcsúbeszédeket.­­ (A miniszterelnök déjeuner­je a távozó finn követ tiszteletére.) Gróf Teleki Pál miniszterelnök és felesége Onni Talas távozó budapesti finn követ és felesége tiszteletére június elsején, szombaton 14 órakor déjem­ert adott a miniszterelnök­ségi palotában.­­ (A jurátus, szellemet követő) bírósági fogalmazók, bírák és ügyészek tanulmá­nyi kirándulásaik során, amelyek a nem­zet értékeinek megismerését célozzák, leg­utóbb a Hangya több intézményeit láto­gatták meg: a munkástelepet, a likőr­­gyárat és a hatalmas borpincét. Az érté­kes tapasztalatokat nyert látogatók ne­vében dr. Tárcsas Tivadar ny. kir. járás­­biró mondott köszönetet. A Hangya ne­vében dr. Kéler György igazgató-helyet­tes válaszolt. — (1900, 1901, 1902, 1903, 1904. évfolya­mok, figyelem!) Mindazok az 1900., 1901., 1902.,­ 1903. és 1904. évi születésű volt ka­tonai nevelő- és képzőintézeti növendé­kek, akik az intézet kötelékéből annak elvégzése előtt kiváltak és még nem tar­talékos tisztek, tisztjelöltek (hasonló ál­lásúak), amennyiben tartalékos tiszti ki­képzésben való részesítésre törekszenek, saját érdekükben forduljanak legkésőbb 1940 június 15-éig a lakóhelyük szerint iletékes honvéd kiegészítő parancsnok­sághoz, hogy ott a további teendőkre vo­­­nakozó felvilágosítást megkaphassák. ► 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 44-4« — (A SZEGÉNYEK KENYERE) talán a legizletesebb kenyér valamennyi kö­zött, amely melegen, illatosan, pirosra sülve kikerül a kemencéből. Mert éhes emberek áhítoznak ez után a kenyér után, olyanok, akiknek asztaláról gyak­ran a mindennapi kenyér hiányzik. Gyönyörű hagyomány biztat adni a Szent Antal kenyerére, amelyet jótékony kezek a legszegényebbek között osztanak ki. Bi­zonyos, hogy az erre a célra juttatott legcsekélyebb adomány is falat kenyérré, szegények táplálójává, örök értékké vá­lik. Közeleg a szegény emberek nagy pártfogójának, a páduai Szentnek ün­nepe. Segítsük mi is szaporítani a Szent Antal kenyerét, hogy mindenkinek jus­son belőle, aki rászorul. A Nemzeti Új­ság pártfogoltjainak szánt adományokat juttassák el a Szent József és Szent Lő­rinc Otthonba, Pestszentlőrinc, Gyöngy­virág­ utca 41. Postatakarékpénztári csekkszámla 39.832. szám.­­ (A Magyar Tudományos Akadémia) kebelében működő Gróf Tisza István Bizottság a Teleszky János halálával megüresedett el­nöki tisztre dr. Hegedűs Lóránt m. kir. titkos tanácsost, az Akadémia tiszteleti tagját vá­lasztotta meg.­­ (Pályázat belgyógyász főorvosi állásra.) A főpolgármester pályázatot hirdet a székes­­főváros közkórházainál üresedésben lévő egy belgyógyász-főorvosi állásra. A pályázatokat­­ június 12. napjának déli 12 órájáig kell be­nyújtani a főpolgármesteri hivatalban.­­ (A Kisfaludy Társaság) június 1­5-én, szerdán délután 5 órakor a Tudományos Akadémián tartja rendes havi ülését. Az ülésen Papp Viktor „A Nemzeti Zenede 100 éves múltjáról“ című­ tanulmányát, Harsányi Zsolt „Élni jó“ című regényéből egy részle­tet és Szabó Lőrinc műfordításait mutatja be.­­ (A gyáripari vezetők és főtisztviselők) részére a GyOSz és a Fővárosi Népművelési Bizottság által Balatonkenesén rendezendő szabadidő-vezetőképző tanfolyamot június 9-én nyitja meg Morvay Endre alpolgármester. Az előadók közt szerepelnek Antal fia Antal, Gaál Károly és Prém Lóránt miniszteri taná­csosok, gróf Zichy Nándor országgyűlési kép­viselő, Gortvay György egyetemi magánta­nár, Novágh Gyula, a Népművelési Bizottság igazgatója, Németh Antal, a Nemzeti Színház igazgatója és mások.­­ (A főváros közgyűlése.) Karafiáth Jenő főpolgármester a székesfőváros törvényhatósági bizottságát június 5-én, szerdán délután öt órakor az Újváros­házán tartandó rendes közgyűlésre hívta össze. A­­közgyűlés napirendjén szere­pel többek között az árvíz okozta károk és az árvízvédelem fokozására szüksé­ges munkálatok költségeinek engedélye­zése, az in­ségj­árulókból várható több­letbevétel felhasználása, több jótékony­­célú egyesület részére adandó segély és légvédelmi célokra szükséges 4,5 millió pengő engedélyezése.­­ (Országzászlóavatások.) Bonyhád nagy­község magyar és németajkú lakosságának hatalmas részvételével avatták fel az Ország­zászlót. Az EONB nevében dr. Pólya Antal ny. min. tanácsos mondott avató beszédet. — Turkeve Országzászlóját az EONB nevében dr. Liptay Lajos kormányfőtanácsos, társelnök avatta fel.­­ (Kodály Zoltán a magyar dal egri ünnepén.) Az egri közép- és középfokú iskolák nagyszabású énekkari hangver­senyt rendeztek az egri Liceum udva­rán. Az egri Nevelők Köre az egész hangversenyt a magyar népdal szolgá­latába állította. Az egyes iskolák ön­álló számjain kívül több ízben lépett a pódiumra a 900 tagú összkar. Országos jelentőségűvé emelte az ünnepséget Ko­dály Zoltán megjelenése, aki néhány szót intézett a közönséghez is. A hall­gatóság lelkesen ünnepelte a nagy ma­gyar zeneszerzőt A bevezető beszédet dr. Ágoston Julián ciszterci tanár, a Gárdonyi Társaság főtitkára mondotta.­­ (Egy érdekes múltra visszatekintő kiváló katona) hunyt el a napokban Budapesten: fogarasi Tamásy Béla ny. altábornagy. Testvéröccse volt Árpád­nak, a przemysli hősnek. Hősi tempera­mentum és katonai zsenialitás jellemezte őt is. Közismert volt intranzigens haza­ I to, ... EGESZSECIML VAIl SZÓ NEMZETI ÚJSÁG , 1940 junius 2. Vasárnap OVONiALTlNE­­rítovea az. Kellemes alakban, töményen nyújtja .az élet fenntartásához, az idegek, az izmok táplálásá­­hoz, a gyermeki szervezet felépítéséhez nélkül­­özhetetlen tápanyagokat és fiságáról. Nagyszerű könyvet írt a ma­, gyár vezényszóról és azokról az elvek­ ről, amelyek segítségével szerinte a nemzeti hadsereg teljesen kiépíthet­t volna. Tamásy nemsokára nyugalomba­ vonult, de nagy elégtételt jelentett szá * m­ára, hogy a nagy háborúban reakti* Váltak és mikor boldogomlékű IV. Ká­­roly király a háború tanulságai alapján, a hadsereg átszervezéséhez fogott. Ta­­másy érdekes katonai művét egyik leg­kitűnőbb forrásmunkaként használtáig Tamásy Béla 1857-ben született. Pályájá is a haditengerészetnél kezdte, 1871-től 1875-ig a pólai Tengerészeti Akadém­­i növendéke volt; magyar évtársai gór­f Sztáray Vilmos, Krascsenics Miklós, fee­renczy Béla és gróf Szapáry Károl­y) voltak. A sorhajóhadnagyi rangfokoza­t elérése után átlépett a szárazföldi had­­­seregbe, ahol altábornagyságig vitte. A' 80-as években részt vett a híres Payein Weyprecht- féle Ferenc József-földi ex­­pedícióban is. Általában szigorú ka­tolicá­nak ismerték, de a szíve tele volt m­ele­g érzésekkel. Mikor Ferenczy Béla ny.­ai*­tábornagy 1918-ban Sátoraljaújhelye­tt meghalt, ő is elment a temetésére, közel­ben egy nagy csokor fehér nárcisszal, Ph elhunyt kedvenc virágjával és elmondta, hogy nehéz volt munka idején estfé­le gumi szőlőjét otthagyni, de el kellett jönnie utolsó pólai barátjának a rava­talához. . (Felhívás a magyar repülőinduló pályá­zóihoz.) A honvéd légierők sajtóbizottsága ez után értesíti az érdekelteket, hogy a repülő­­induló pályázat elbírálása a beküldött több­­száz pályaműre való tekintettel hosszabb időt vesz igénybe. Türelmet kér tehát a pályázóid­tól és közli, hogy a meg nem felelt pályamű­veket szerzőiknek az elbírálás befejeztével postán ajánlottan haladéktalanul visszaküldi a pályadíjnyerteseket pedig névre szólóan­­ér­tesíti. Rugónélküli sérvkötő gumiharisnya, haskötő Rólu­k­ levegi BudaPest. 7L, Nagymenő-u. 6. Teréz-templommal szemben.­ ­ (Vasárnap leplezik le Szapáry volt minisz­­terelnök szobrát Szolnokon.) A Középtiszai Ármentesitő Társulat kezdeményezésére Szol­­nokon szobrot emeltek néhai gróf Szapáry Gyula cs. és kir. kamarás, v. b. t. t.. Magyar­­ország volt nagynevű miniszterelnökének a tiszai ármentesités és hajózás körül szerzett érdemei megörökítésére. Az emlékszobor lelep­­lezési ünnepségét gróf Teleki Mihály földm­­ű­velésügyi miniszter védnöksége mellett Szol­nokon június 2-án délelőtt 11 órakor tartják. Az ünnepi beszédet gróf Kimen Héderváry Károly, a Duna-Tiszavölgyi Társulat elnökhe­lyettese mondja, a szobrot pedig dr. Szabó Ferenc, Szolnok polgármestere veszi át. Az emlékmű Borbereki Kováts Zoltán szobrász­művész alkotása. 1940. Kjt. 87. szám. Á Árverési hirdetmény. ,A Budapesten az 1910. évi február hó 19-én végintézkedés hátrahagyása mellett elhalt. Dr. Zboray Miklós volt budapesti lakos hagyatéka ügyében a budapesti I—III. kerületi királyi já­rásbíróság PK. II. 52038/3/1940. számú végzése folytán a hagyatéki leltárba felvett bútorok, lak­­berendezési s felszerelési tárgyak, ékszerek s drágaságok, ezüstnemisék, ágy, asztal, ruha- a fehérnemű­ek az örökhagyó volt lakásán, Buda­pesten. II., Nagybányai­ ut 11. szám alatt 1940. évi junius hó 5. napján délután 3 órakor s eset­leg a rákövetkező napok délutáni 3 órájakor meg­tartandó nyilvános árverésen készpénzfizetés­­ mel­lett el fognak adótni. A vételi illetéket, (fény­­űzési) forgalmi adót a vevő viseli. Budapest, 1940 május 30. Dr. Fekete László, kir. közjegyző. Változatlan *rGORIUP-ecet bem ifűzotvényhM 2pS •PÁRISI FOTÓ-KULB

Next