Nemzetközi Szemle, 1961 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1961-01-01 / 1. szám

г А Pravdá­nak az SZKP központi lapjának 1960. december 12-i számá­ban­ У ф?тт A kommunisták történelmi küldetése A kommunista és munkáspártok képviselőinek értekezletén el­fogadott történelmi jelentőségű okmányok hatása alatt áll a világ. December 11-én tették közzé az értekezletnek a világ népeihez intézett kiáltványát, amely minden nyelven lélekbemarkoló erővel általános harcra szólítja a népeket a béke védelmében, az újabb világ­háború veszélye ellen. Az emberiség jólétéről és virágzásáról való mély­séges gondoskodás hatja át a kommunista és munkáspártok Nyilatko­zatának és Kiáltványának minden sorát. Mind a két okmány vezér­fonala az a gondolat, hogy mindenképpen valósággá kell váltani a népek évszázados vágyát, mindent el kell követni, hogy a népek béké­ben és szabadságban élhessenek. A kommunisták lángoló felhívása a dolgozók százmillióinak, és elsősorban korunk élenjáró osztályának, a munkásosztálynak a hő vá­gyait és törekvéseit fejezi ki. A munkások, a dolgozók tudják leg­jobban, milyen példátlan nyomorúságot zúdítana a népekre a nukleáris világháború. A munkások, a dolgozók gyűlölik a háborút és igyekez­nek megfékezni a háborús gyújtogatók­at. A kommunista és munkáspártok képviselőinek Nyilatkozata s a világ népeihez intézett kiáltványa a kétségbevonhatatlan tények nyel­vén magyarázza meg, honnan ered a békét fenyegető veszély. A háború és agresszió fő ereje az amerikai imperializmus, amelynek politikájában a harcias reakció ideológiája ölt testet. Az amerikai imperializmus agresszív katonai tömbökkel és támaszpontokkal béklyóba verte a tőle függő tőkésországokat. A történelemben példa nélkül álló fegyverke­zési hajszát indított és elkeseredetten szembeszegül a felszerel­éssel. A nyugatnémet militarizmussal összeesküdve újjáteremti a háborús veszély tűzfészkét Európa szívében. Japánt a nép akarata ellenére az új háború ugródeszkájává változtatja. Kezet emel a kubai forrada­lomra, megpróbálja visszafordítani Afrika népeinek történelmi fejlő­dését, s arcátlanul beavatkozik Latin-Amerika és a Közel-Kelet népei­nek ügyeibe. Maroknyi nagy monopólium és imperialista gyarmatosító önző érdekei kedvéért a háborús szakadék szélére lökdösi a világot. Nem

Next