Nemzetközi Szemle, 1963 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1963-01-01 / 1. szám

NEMZETKÖZI SZEMLE VII. évf. 1. sz. 1963 január SZERKESZTI A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG 1 TARTALOMJEGYZÉK A szovjet külpolitika fő Irányvonala — — — — 1 (Pravda) J. FRANCEV: A lenini elvek diadala — — — — 4 (Pravda) Az NDK gazdasági helyzete — — — — — — — 10 (Die Tat) NUNEZ JIMENEZ: A kubai népgazdaság eredmé­nyei és problémái — — — — — — — — — 14 (Alnasch­a) L. DAGYIANYI: Hogyan folynak le a választások a tőkésországokban — — — — — — — — 23 (Kommunyiszt) JAMES MEREDITH: Nem félek! — — — — — — 31 (Alnasch­a) CLAUDE LIGHTFOOT: Az amerikai néger naciona­lizmus és a „Fekete Mozlimok" — — — — — 33 (Political Affairs) NGUYEN NGHE: Vietnam és Algéria — — — — 42 (Democratic Nouvelle) V. KUDRJAVCEV: A „boldog Arábia” a boldog­ságot keresi — — — — — — — — — — — 48 (Izvesztyija) V. MATVEJEV: Washington rögeszméje — — — 59 (Mezsdunarodnaja Zslzny) CLAUDE JULIEN: Az Egyesült Államok és Latin- Amerika — — — — — — — — — — — — 66 (Le Monde) MICHEL BOSQUET: A japán miniszterelnök mon­danivalója — — — — — — — — — — — 74 (L ’Express) CONOR O’BRIEN: Kik és miért támogatták Csom­­bét? (Mi az igazság az ENSZ kongói szerepét illetően — — — — — — — — — — — — 79 (Za Rubezsom) ESEMÉNYEK NYOMÁBAN — — — — — — — 87 KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK TARTALOMJEGYZÉ­­KÉBŐL — — — — — — — — — — — — 90 NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR — — — — — 93 FELELŐS KIADÓ A KOSSUTH KÖNYVKIADÓ IGAZGATÓJA SZERKESZTŐSÉG V. ÁRPÁD U. 8. TELEFON: 110—697 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a kiadóhivatal­ban: Budapest, VI. Révay utca 16. és a Kossuth Kiadó összes megyei és kerületi kirendeltségeinél. Csekk­számla­szám 01.915.003—K. 95. Továbbá a Posta Központi Hírlapirodánál (Bp., V. Jó­zsef nádor tér 1. sz.) is bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: negyed­év­re: 8.— Ft, csekkszámla­szám: egyéni 61 237, közü­leti 61 066, vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájá-­­ ra. Egyes szám ára: 3,5 fo­rint. Külföldön terjeszti a Kul­túra Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalat, Bu­dapest. Az utolsó kézirat a nyom­dába érkezett 1962. XII. 28-án. 626394/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest, Felelős vezető: Bolgár Imre Igazgató

Next