Nemzetközi Szemle, 1966 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1966-01-01 / 1. szám

NEMZETKÖZI SZEMLE X. évf. 1. sz. 1966 január TA­R­TALOHJTG SZÉK­­­ SZ. TRAPEZNYIKOV: A marxizmus—leninizmus, a társadalomtudományok fejlesztésének megingatha­tatlan alapja — — — — — — — — — — 1 (Pravda) J. LIBERMAN: A terv, a közvetlen kapcsolatok és a jövedelmezőség — — — — — — — — 7 (Pravda) NYIKOLAJ VALEV: A tervezés új rendszere — 11 (France nouvelle) SZURDI ISTVÁN: Idegenforgalmunk alakulása és jövőbeni fejlődése — — — — — — — — — 18 Erhard hivatalos kormánynyilatkozata a Bundes­tagban — — — — — — — — — — — — 23 (Frankfurter Allgemeine) N. POLJANOV: A kancellár keresztes hadjáratot szeretne (Kommentár Erhard nyugatnémet kan­cellár kormánynyilatkozatához) — — — — — ~'J (Zu Rubersom) JULIUS MADER: Hitler vezérkari tisztjei — bonni katonai attasék — — — — — — — — — — 33 (Deutsche Aussenpolitlk) CHEDDI JAGAN: A nyugati demokrácia a vád­lottak padján — — — — — — — — — — 42 (Labour Monthly) G. G. KADIMOV: Imperialista ellentétek Indokíná­ban — — — — — — — — — — — — — 50 (Narodi­szli i Afriki) I. SZIGYELNYIKOV: Lenin a háború jellegének osztálymeghatározására! — — — — — — — 62 (Kraszna­a Zvezda) India és Pakisztán gazdasági helyzete — — — — 68 (Mirovaja Ekonomika i Mezsdunarodnie Ob­osenyija) ESEMÉNYEK NYOMÁBAN — — — — — — — 78 Ben Whitaker: A rhodesiai zord tények. * A cso­dálatos Charlie. * James Reston: Washington tar­tós háborúra rendezkedik be. KÖNYVISMERTETÉS — — — — — — — — 85 R. Palme Dutt: Nkrumah a neokolonializmusról. * О. Kuznyecova: Szovjetellenes központ Los An­gelesben . . KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK TARTALOMJEGYZÉ­KÉBŐL — — — — — — — — — — — — 92 NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR — — — — — 94 SZERKESZTI A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG­I FELELŐS KIADÓ A KOSSUTH KÖNYVKIADÓ IGAZGATÓJA * SZERKESZTŐSÉG V. STEINDL U. 8. TELEFON: 110-687 • KIADÓHIVATAL: VI. RÉVAY U. 16. TELEFON: 116—660 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a kiadóhivatal­ban: Budapest, VI. Révay u. b­. és a Kossuth Kiadó összes megyei és kerületi kirendeltségeinél. Csekk­számla­szám 01.915.003—K. 95. Továbbá a Posta Központi Hírlapirodánál (Bp. V. Jó­zsef nádor tér 1. 6­7.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: negyed év­re: 8,— Ft, csekk számla­szám: egyéni 01 237. közü­leti 01 000. vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájá­ra. Egyes szám ára: 3,— fo­rint Külföldön terjeszti a Kul­túra Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalat, Bu­dapest. Az utolsó kézirat a nyom­dába érkezett 1965. ХП. 9-én. 65.11081/2 — Zrínyi Nyomda. Budapest, f. v.: Bolgár I.

Next