Népi Egység, 1945. március (2. évfolyam, 47-73. szám)

1945-03-01 / 47. szám

\ 8raşov-Brass0, II. évf., 47. stăm lira: 20 lei (Csütörtök, 1945 március f POLITIKAINAPILÄP F.l.lős iwrknztő: K M r k 6 Oyírlit a brassói törvény­­széken G. II. 1768/1944 szint alatt Engedélyeste: Cenzora Militari a Presei snb No. 1437. 7. X. 1944 Wwz&j,­f\ demokrata jogodért harcolni l^ell Irta : KURKÓ GYÁRFÁS A felszabadító Vörös Hadsereg átvonu­lása után a jóhiszemű népből igen sokan azt htték, hogy egyik naprójf a (másikra megszületek a demokrácia. Igeim sokan akadtak még sorainkban is, akik elvárták, hogy a szólásszabadság visszaadásával egyidöben a demokrácia teles gyümölcsét élvezzék, holott világosabb vo't a napnál, hogy a jogokért harcolni kell. Mások meg úgy vélekedtek, hogy talán jobb lesz a sem legessé?, mert nem lehet tudni előre, hogy hová feT'dnek a dolgok. Akadtak* bőven magyarok s vannak még ma is, akik szí­vesebben választanák az (úgynevezett „történelmi” pártok reakciós politikájá­nak a követését. És ez természetes is. A kezdeti sem’egesség mák is laziorOs volt a velük való együttműködéssel. Idő­nyerés a széles ncptömegek minél védte­lenebb állapotba való taszítására. És ily módon a fasiszta maradékok és a reakciós tábor szövetkezésének biztosítására. A p llanatnyilag megrémült reakció szö­vetkezeit tábora nem maradt tétlenül, nem ' T önmagát és a leggyengébb ^‘nt:án azonnal meg is kezdte ^ áT ^dsáf. Az önkeres-telkedésen AV^^Jíekfek és mint u-'donsült „de­­$ ß S' folytat-ák azt a rablógvilkos < 70v'etszövetser’böl való élésükkel kénytelenek voltak abba-A rabióh-'borún meggazdagodott jn° yen­­élők kis táborának azonban e rkölcsi alaora is volt szüksége és ebben igen jól kiké­pezték mag'>kat Oöbbels mesterük iskolá­jában. Céljuk elérésére az eszközök nem számítanak. Első és leghatásosabb fegy­verük a fajgyűlölet Ezt természetesen mindig a legvédtelenebb áldozaton alkal­mazzák és ez ma éppen a magyarságnak azon tömege, amely a NDA kormányzati miunka tervének alairán áll. Hogy ez a tö­meg miért választott ezt az utat ? Aki néoének érdekeit nem téveszti össze az 1000 holdas égvén' birtokok érdekeivel, az most nem vála«z*hat Aki tisztában van azzal, hogv a papíron adott jogok azono­sak a semnu'vd ha nincs ho^zá kipróbál* harcrakész tábor, am°lv a végrehajtószer­­veket is kénes á-venni, vannak rá kell dö*’bpn:e»i, hogv Ívre nélkül nincs jog. Például nemzetiségi törvényünk Van, mely demokratikus szellemben készült. Ha nem is tehee, mégis igen sok tekintet­ben ?og°gven]ő=é'zet bizVut De hol ál­lunk még az alkalmazásától, a menrva1<5-i­­tásától ? Mikor a törvény megléten é«e Után is magyar iparosok nyakára, laki1' román állampo^á-ok, admini's zteátorökat költenek ki „idegen vagyon” ellenőrzése címén ? Ez az áldemokrária a Berlin-Róma ten­gelyről szakadt le és ezt, ma hála Isten­nek, nemcsak a NDA-ba tömörült szé'es néprét°gek lát’ák. hanem az Ugvnevedet1 „törtenelmi” partok derro’rate szárnya K amelv egyre nagyobb számban csatlako­zik az Ar'’Vonal munkaten/éhiez. Meggyő­ződhettek arról, hogy az ország sovinisz1- fáinak nem számi*. bárrmTven nemzedsé­­güek is tekerek, hogv nrl -n fadárn mun­ka-ok at vgv parasz'okat lövetnek ha’om­­ra, vagv csukáinak le. ha azok jogaik ér­vényesítéséért borainak. Ha nem sajnálták saját nemzeteik virá­gát, az ifjúságot százezreivel lemészáro1- tabii. hogv többezres hold:aik mél'é még többet raboPanak és békés népeket rab­­''zo’gaeo'ba vessenek, akkor ma nem léte1 r odál'TOznl, ha Ugyanazok az u*ak a te' c tömegbe lőnek és lövetnek. Mert földről van szó amelv nekik termett s amelyen ők csak korbáccsal dolgoztak. A megszapori­­tása helyett az eddigiről is lemondani ? Azt már nem ! S még ráadásul valódi de­mokráciát adni, a memzefiségekep’ jog-* egyenlőséghez juttatni? Azt még úgysem! Hogy a nemzetiségek adófizetésben elől­járjanak, azt még megértenék. De egyéb­ként inkább kényszermunkát és haláltá­bort nekik, hiszen ők a fasiszták. S ha vannak, akik azt nem hiszik el, akkor gép­fegyvert nekik ! Már pedig úgy a román, mint a magyar demokrata erők zavarják, mert a Dîmbo­viţa és Constanţa megyék földműves társa­dalma éppen úgy, mint a Marostorda, vagy Háromszéké meggyőződött, hogy a demokráciát csak maga a nép valósíthatja meg. Ehhez pedig szervezkednie kellett és kell! Ezt meg is kezdte és ezen jogos föllépésében oldalár, van a lege-ősebb szö­vetségese a munkásság és a NDA-ba tö­mörült és tömörülendő becsületes demo­krácia hatalmas tábora. A korbácsosok és a jogait követelő nép­­tömegre lövetők tábora vegyen példát arról a hídvégi Boér Sándor földbirtokosról, aki a NDA munkatervének megjelenése után nyomban felajánlotta nagybirtokának la felosztását, kijelentve, hogy ő 50 hektár­ból is rendesen megtud élni.Aki igy gon­dolkozik, az az Arcvonal munkatervének hive és a nép szívesen látja soraiban. A nemzetközi fasiszta-reakciós szövet­ség azonban nem igy képzeli el, mert be­csületes munkából ţi éhéz megélni és in­kább választja a halált. Természetesen nem a sa'át, hanem a nép halálát. De ezut'al túllőttek a célon, mert a nép, amelyet a szabadság szele megérintett, ere’ének tudatára döbbent és többé nincs hatalom, mely az igazi demokráciáért in­dított harcában feltartóztathatna. Ebben a harcban mellette áll a szövetséges hatal­mak tábora, elsősorban nagy szomszé­dunk, a Szovjetszövetség dicsőséges nép­hadserege. Hazánkban, ha valaha szabadok akarunk lenni, akkor egyetlen kiút van és ez az izig-vérg becsületes és őszinte demokrati­kus életforma. Ennek a megvalósítását pedig csak a NDA. és annak mUnkatervé­­hez csatlakozó t népi erők biztosíthatják. Azok pedig, akik ezen történelmi fejlődést nem tud'ák megemészteni, szomorúan fog­ják majd tapasztalni, akárcsak gőgös hit­lerista szövetségeseik, hogy az „Uj Euró­pában”, melyet annyit hangoztatnak, csak becsüTtes munkából lehet megélni. Anglican nem maradhatna araimon a Szovjet­­szövetséggel szemben ellenséges normann (London) Londonban a Vörös Hadsereg évfordulója alkalmából a S'oll-szinház­­ban hatalmas ünnepséget rendeztek. A nézőtér 2500 helye már jóval az előadás m^kezdese^Dü^szinüLiginegtelt^k^ «ínséggel, úgyhogy a kimaradtaknak több ezernyi tömege részére egy közeli te­remben külön ünnepséget tartottak. Az előadásra érkező magasrangU szovjet tisz­­teket rendk vili ünneplésben részesítették. Az előadás során lord. Strabolgi is beszé­det tartott. Többek között a következőket mondotta: ,„Ebben az országban egy kor­mány sem állhatja meg a helyét, még egv héten át sem, amelyik ellenséges politikát folytatna a Szovjet szövetséggel szemben.” A Nemzeti Demokrata Arcvonal tanácsa bejelentette, hogy a végsőkig: folytatja a harcot a fasizmus ellen A tábornoki kar sem vállal közösséget Rácfescu ténykedéseivel A moszkvai rádió Rădescu miniszterelnök kihívó magatartásáról (Moszkva) A moszkvai rádió románnyel­­vü adásában a szombat romániai esemé­nyekről póil'tag a következőket mondta: Részi tek RcdescU tábornok február 24- én tanu ito't kihívó magatartásáról. Szem­tanuk állítása szerint újabb adatok kerül­tek napvilágra Radescu tábornok kihívó eljárásával kapcsolatban. Kétségtelenül bebizonyosodott, hogy a tüntetők ellen, minden kihívás nélkül, a belügyminiszté­rium épületéből, a királyi palotából é9 a rendőrprefekturáról tüzet nyitottak. Kiderült, hogy a királyi palota mögötti Udvaron nagyszámn katonaságot helyez­tek el, más osztagok pedig tehergépkocsi­kon készen áü'ak arra, hogy szükség ese­tén szintén közbelépjenek a tüntetőkkel szemben . A Nemzeti Demokrata Arcvonal tanácsának közleménye A Nemzeti Demokrata Arcvonal tanácsa a következő közleményt adta ki: A NDA tanácsülése keletében részletesen átvizs­gálta a pol'tikai helyzetet, azzal a dur­va és kihívó támadással kapcsolatban, a­­melyet Radestíu a Maniu vezetése alatt áíló reakciósok közvetlen támogatásával hajtott végre-A NDA tanácsa a politikai válságot nyíltnak tekin+i és ezért szükségesnek véli a harc erélves és habozás nélkül való 'olytatását RădescU lemondásáig, és a NDA kormányzási programm á alapján álló ama kormány megalaki á áig, amely egyedül képes az országot a jelenlegi vég­­romlással fenyegetőző helyzetből kivezet­ni. A NDA tanácsa megátlanrba, hogy a célza'os hírek ellenére is a legtökéletesebb egység és összetartás áll fent a NDA-t alkotó valamennyi párt és szervezet kö­zött. Valamennyi fasiszta és ezek támogatója ebbe a töretlen egységbe fog ütközni. A néppel egybeforrt NDA kíméletlenül meg fogja semmisíteni a fasiszta feneva­dakat . Halál a fasisztákra! * A Szociáldemokrata Párt a következő táviratot intézte a Kommunista Párt köz­ponti bizot ságához: A Szociáldemokrata Pirt Központi Bi­zottsága a miniszterelnöknek a PaUker Ana és Luca Vasile elvtársak ellen inté­zett nyílt, faji jellegű támadással kapcso­latban mély felháboiodását fejezi ki a hit­lerista szellem feltámasztásának a kísér­letével szemben. Egyidejűleg kifejezésre juttatja iclgyütt érzés ét és notenszenvét a mlmkásosztály e két kipróbált harcosával szemben. A hadsereg vezetői nem vál­lalnak közösséget Ridescuval RădescU Nioolae tábornok-miniszterel­­nöknek 1045 február 24-én este a rádió­ban tett nyilatkozatával szemben, amely­ben az ország hadseregét be akar ák vonni személyi jellegű poli'ikai ténykedésébe, a­­hiTjrottak kijelentjük, hogy nem vállalunk közösséget Rádescto Nicoíae tábornok ténykedésével és nyilatkozatával, miután azokat károsoknak tekintjük a hadsereg és az ország érdekeire nézve. Továbbra is Őfelsége I Mihály király és a román nép mellett áíhmk, akinek hüségesküt tettünk. A nyilatkozatot a következők írták alá: R ă s c a n tt Vasîliu Constantin tábor­nok, az 5. hadtest parancsnoka, Cre t il­lése tt Ilié tábornok, a nagyvezerkar he­lyettes főnöke, Bar dán Stefan tábor­nok, a nsgyvezérkar helyettes fónöke, Pretorián Septimhi vezérkan tábor­nok, Pope seta Constantin tábor­nok, a búcurestiri térparancsnokság pa­rancsnoka, Dă m ă ceanu Dumitru számysegédtábomok, veit királyi szárny­segéd, RKisescű Radu szárnysegéd ez­redes, volt királvi szárnysegéd, Bat cö Alexandra ezredes, a bncuresti-i térpa­­rancsttokság helye'tes parancsnoka, Lu­­pas cU Ion ezredes, a bucunesti-i térpa­­rancsnökság tisztje, Pop e s ett Nicoíae vezérkari őrnagy. * A „Romania Liberă” cimü fővárost lap érdekes leleplezéseket közöl, melyben fel­tárja, hogy RădescU tábornok miként ké­szítette elő a szombati eseményeket. Esze­rint mintegy héttel ezelőtt a hadügymi­nisztérium hatáskörébe tartozó miniszté­riumokban különTges ösztegokat szervez­tek, amelyeket lőszerrel láttak el. A mi­nisztériumok parancsot kaptak, amely bi­zalmas Utasításokat tartalmazott a fegyve­res osztagok megszervezésére. A hadfel­szerelési mini'Z*ériUmba a népgyülés előtt három nappal külö’Tges önműködő fegy­ver két és lé zereket hozak. A mi i zté­­rlum tisztjei*, akik irodait szolgálatot vé­geznek és igy hosszú idő ó‘a nem vettek részt katonai gyakorlatozáson, néhány nappal el'bb kiküldték a lövöldé-e, ahol célbafő'tek. Hasonlóképpen a minisztéri­um nőtlen tisztjei parancsot kaptak, hogy nem hagyhatják el az épületet A különle­ges osztagok riadókészültségben voltak már február 22-ike este óta.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék