Népi Egység, 1945. május (2. évfolyam, 97-118. szám)

1945-05-01 / 97. szám

6raiev*Brasió, tf. évfH 97. szám Ünnep! szám ára 30 lei Kedd, 1945 május 1 POLITIKAI NAPILAP Felelő« «zerkeiztő: Kurki Gyártás Bejegyezve a brassói törvény­széken G. II. 1768/1944 szám alatt Engedélyezte i Cenzora Mutteré a Presei snb No. 1437. 7. X. 1944 Közel szfz 'év*e, hogy § du n ám en ti né­pek gyors egymásutánban kitörő felkelé­sei március havát a nemzeti szabadság­harc jelképévé avatták. 1848-ban a februá­ri párisi forradalmat követve Béfs, Buda­pest és Bucureşti népe, élén a haladó szel­lemű ifjúsággal, egyaránt tüntet a .zsar­nokság ellen. Az események átcsapnak az országhatárokon, hogy az európai népeket a középkori hűbériség béklyóitól meg­szabadítva, előrelenditsék a társadalmi fejlődés utján. A márciusi gondolatot a magyar nép számára el- ősorban Petőfi jeleli. A z ő ver­seiben dobog a szabadságszerető töme­gek szive, ö tanít meg minket először arra, hogy népünk sorsát a világesemé­nyek távlatában szemléljük. A magyar­ság és az emberiség gondja egyetlen ér­zésben lángol őbenne. Aggódó remény­séggel figyeli a nemzetközi forradalmi, hullámot, amely Uj, jobb világot hiva­tott teremteni mindenki számára. A márciusi gondolat azonban' elhal­ványult. Az osztrák elnyomatás korában ugyan, mint mag a hó alatt, titkon él to­vább. De azután a zsenge palántát el­­senyvesztik a magyar nép megalkuvó urai, A kiegyezés után március 15-fke hi­vatalos ünnep lett, de Petőfi ama verseit,, amelyek a Habsburgok vagy a mágnás urak érzékenységét sértették, tilos volt szavalni. Március 15-ikét kiforgatták igazi jelentéséből és a nemzeti szabadság ün­nepe helyett a nemzeti urhatnámság és a más népeket elnyomó sovinizmus ünnepé­vé torzították. A századfordulón azonban valami olyan történt, ami világszerte villanyütés­­szerüen mozgásba hozta a népeket. Egy olyan társadalmi osztály kezdett ünne­pelni, amely nemcsak a bérrabszolgaság nehéz sorsát viselte, hanem öntudatában és összetartásában a legerősebb tá­maszpontot nyújtotta az emberi társada­lom felemelkedésének. Ez az osztály az ipari munkásság volt, amelyet a kizsák­mányolás világszerte azonos termája egyetlen nemzetközi táborba tömöritett. De a munkásosztály egyben tudatára ébredt annak is, hogy azok a polgári rétegek ^melyek a század elején még a nép nagy tömegei élén ost­romolták a középkori kiváltságok barrikádjaft, elveszítették forradalmi lendületüket. Hogy őmaga keí! élére áll­jon az elnyomott tömegek harcának, ha azt akarja, hogy a harcot következetesen ‘vívják meg a dembkratikus szabadságjo­gok megvalósításáért Mikor 1889-ben a párisi nemzetközi munkáskongresszius május elsejét általá­nos munkásünneppé avatja, az ipari mun­kásság mozgalma hatalmas lökést ad az összes haladó erőknek. Május elseje min­den országban az egész nép sza­badságerőinek nagy toborzójává vá­lik. Felrázza a földművesség nagy tömege­it, maga felé vonzza a demokrata értelmi­ségeket, ä legnagyobb szellemeket A reakció sortüzére, amit 1912 májusán a pesti munkástüntetőkre vezényel, Ady Endre szavai a válasz: „Veletek száguld, vív, Ujjong a lelkem: Véreim, magyar proletárok’’. Úgy, ahogy Petőfi neve fűződik március 15-íkéhez, úgy születik meg a frigy a magyar irodalmi élet élő legnagyobbja és a munkásosztály május elsejei hard ünnepe között. „Künn a mezőkön harsog a Tavasz, $ mi harcból harcba csapatszemlét tar­tunk” — írja. S ha vér folyik, Ady Endre érzi, Ady E :dre tudja ,hogy „Utószor raktak' katonákat Pandúrt s vérebeket nyakunkba’*. A reakció gyűlöletet szít a munkásság el-Szabad népek májusa Irta: BÁNYAI LÁSZLÓ I len és lovascsendőrökiét küld a nyakára. Die a magyarság legjobbjai számára ekkor már a természet májusi fakadása a for­radalom erőinek kibontakozását jelképe­zi, amit semmiféle nemzetgyilkos szándék nem tud már meghiúsítani. „Május beszél és nekünk most ámít mond Rendőrileg im meg nem tiltható; Virágozz fa és nőjj hegynyire, kis domb. . ’* így ir Ady aZ első világháború előes­téjén, 1914 májusán. Azután bárom év telik el s ä rablőszán­­déktól vérbeboritott Európának Oroszor­­ország munkásosztálya megmutatja, ho­gyan szabadit fel egy 180 milliós népet az imperiálizmus rabbilincseiből és hogyan teremt jobb hazát számára, ahol a nem­zetközi munkásösszetartás szilárd alapel­vén megvalósítja az ottélő népek széttép­­hetetlen békéjét és barátságát . Azóta május elseje világszerte nemcsak munkásosztálynak, hanem általában a Szovjetszövetség barátainak is az ünnepe. Érthető, ha erre az ünnepre fenefeedett a legvadabb kizsákmányolást meghonosí­tó és a szovjetellenes háborút előkészítő fasizmus. Úgy tett, mint annakidején a magyar reakdó márdus 15-ével. Hazug módon meghamisította május elseje igazi jelentőségét és a bilincsbevert tömegek­nek rab tartóikkal való szolidaritását hir­dette ezen a napon . De a hitleri rabság összekovácsolta a lagnagyobb ellenálló erő, a munkásosz­tály köré ä szenvedő nép azon rétegeit is, amelyeket eddig a reakciónak sikerült szekerébe fognia. A fasizmus, az emberi elnyomás eme legbarbárabb fajtájai elleni gyűlölet egységbe tömöritette a lé­tükben egyaránt fenyegetett és egymás­sal szemben kijátszott népeket. így vált a munkásosztály nemzetközi ünnepe ma még inkább, mint bármikor egyben á faj­gyűlölet feneketlen örvényéből szaba­dult népek ünnepévé. Magyar, román és minden szabad népé egyaránt. így vált a hála ünnepévé a példát és viszonozha­­tatjan támaszt nyújtó nagy szovjetnép iránt. Fogjuk meg egymás kezét szorosan ezen a napon, mart május elseje nemcsak a testvériesülés felemelő jeleneteit ra­gyogja be, hanem azt a közös utat is, a­­mely mindnyájunk boldogabb és szebb jövője felé vezet. Himmler fegyverletételt ajánlott és bejelentette Hitler haldoklását A Három szövetséges hatalom csak együtt fogadta el a feltétlen meg­adást - A nácik keddre kaptak ultimátumot? Londoni jelentés Szerint Sân Franciská­ban az a hír terjedt el .hogy Himmler Heinrich, á német hadsereg főparancsnok ka felajánlotta Németország feltétel, nélküli fegyverletételét. Angliával és az Egyesült Államokkal szemben, de nem a Szovjetszövetség irányában is. A híradás szerint Himmler kijelentette volna, hogy egyedül neki van módjában a német had­sereget és népet fegyverletételre bírni. Moszkvai jelentés szerint a Tass ügy­nökség a német fegyverletételi javaslattal kapcsolatban a következő közleményt ad­ta ki: „Április 28-an az angol Reuter ügynök­ség bejelentette, hogy Himmler felajánlot­tá Németország fegwerle+éMét Angliá­val és az Egyesült ÂF-amokkai szemben, de a javaslatot elutasitott'ák azzal, hogy csak abban az esetben fogadják el, ha egyenlő mértékben kínálja fel a három szövetkezett ■ hatalomnak. Ezt a híradást illetékes személyek is megerősítik. Mint New-Yorkból ielentik, Truman elnök szombaton, este fél 8 órakor sajtó­­nyilatkozatot adott, amelyben kijelentet­te, hogy á német fegyverszüneti hírek nem felelnek meg a valóságnak. A sajtóérte­kezleten, amely min ’ö sze egy p°r:ig tar­tott, King tengernagy is jelen volt. Az el­zik, hogy Truman nem. cáfolta meg a hö' i nyila4kozattal k"pcsola ban megjegy­­fegyverszüneti iavaslat hirét, hanem mind­össze azt minősítette valótlan híradásnak, mintha ezt a javaslatot elfogadták volna. Az angol külügyminisztérium a követ­kező hivatalos nyilatkozatot tette közzé a, német fegyverszüneti, javaslattal kapcso­latban: A Reuter ügynökség bejelentette, hogy Himmler fegyverletételi javaslatot tett, de csak Angliának és az Egyesült Államoknak. Következésképpen Anglia és az Egyesült Államok azt a választ adták, hogy a feltételnélküli fegyverletételt csak az összes szövetségesek nevében fogadják el, beleértve Oroszországot is. Kétségte­len, hogv a jelenlegi helyzetben a legkü­lönbözőbb hírek kelnek szárnyra a né­met birodalom különböző részeibe« a né­met fegyverletételi javaslatokkal kapcso­latosan. Mindezek a hirek az ellenség két­ségbeejtő helyzetéből következnek. Őfel­sége kormányának nincs semmiféle érte­sülése e hirek tekintetében e pillanatban, de hangsúlyozni kívánja, hogy csak a há­rom hatalommal szemben felajánlott fel­tétel nélkül való fegyverletételt vennék figyelembe és hogy a három l\ataIom kő-, zött teljes egyetértés uralkodik. Hitler haldoklik A Reuter ügynökség satt-franciScöi tu-; sítójá szerint Himmler üzenetet küldött Angliának és az Egyesült Államoknak é§ bejelentette ,hogy Hitler haldoklik és nem fogja túlélni a feltételnélküli fegyverleté­tel bejelentését. A tudósító szerint a fegy­verletételi javaslat hírét hivatalos szemé-*' lyek is megerősítették, hozzáfűzve, hogy Himmler Stockholm közvetítésével tette meg békejavaslatát, amelyről azonnal tá­jékoztatták Molotovot, Edent és Stettmiii üst. Egyébként azt hiszik, hogy Hitler hala-4 Iának bejelentése a jelenlegi németországi közhangulatban tömeges fegyverletétel­hez és az európai ellenségeskedések befe­jezéséhez vezetne. (Washington) Az amerikai külügymí-, msztéritrm összes, az európai ügyekkel foglalkozó osztályvezetőit értekezletre hívták össze a Fehér Házba, Trtíman cP nőkhöz. t í - I ifi’ r^i A rádióállomások Ismételten á nemhivatalos értesülést, hogy és amerikai kormányok keddig adtak ult^ mátumot Hlmmlernek ,hogy ■ fettétel nélküli fegyverletételre vonatkozó aján­latot a Szovjetszövetségnek is, vagyis együttesen mindhárom hatalomnak meg­tegye. közölték« az angol A brassói május elseje Gimepságeinek rendje (Brassó)' Közöltük már áz első sza­bad május elsejei ünnepségek brassói mű­sorát. Ezúttal kiegészítésül és emlékez­­tetésül közöljük az ünnepségek rendjét. — Gyülekezés reggel nyolckor á szakszerve­zetek és demokrata szervezetek által megállapított helyeken. 8.15-kor tízes-so­rokban az ünneplő tömegek a Szabad­ságtérre vonulnak, és. a v,Muncitorul” munkásszövetkezet fölött levő erkéllyel szemben sorakoznak fel a rendezőség uta­sítása alapján. A munkásság életét bemu­tató jelképes felvonulók a Génk alatti piac­téren gyülekeznek és a szakszervezetek által megállapított sorrendben csatlakoz­nak a felvonulókhoz. A Szabadságtéren az ünnepségek 9 órakor kezdődnek és az ünnepi beszédek 11 órakor érnek vé­get. Az ünneplő tömegek a hangszórókon megadott jelre tizes-sorokba felfejlődve a Baritiu-utcán, a Saguna főgimnázium előtt és a Katalin-kapu alatt elhaladva, az Ar­­vaház-utcán, majd a Mária királynő utcán a Ferdinand király körútra, a diszfelvonu­­lás színhelyére mennek. A diszemelvény előtt elhaladó tömegek balöklüket a leve­gőbe emelve tisztelegnek az emelvény, előtt, melyen a Munkásegység Arcvowalá­­nak kiküldöttei, továbbá a Nemzett De­mokrata Arcvonal, a hadsereg és hatósá­gok képviselői foglalnak helyet, A dísz­­emelvény előtt elhaladó felvonuló ünneplő tömeg; jeggtfn a Jorga-sorcm a Kut-utt cára kanyarodik és a Schlel-gyárhoz vo­nul, ahol majd szétoszlik. A felvonulás útvonalain hangszórókat helyeznek el, és ezeken keresztül is irányítják a felvonuló­kat. Délután, kedvező időjárás esetén, a Rakodóban, a Honterusban és a Wattén ünnepségeket rendeznek, míg kedvezőtlen idő esetén az ünnepségeket a mozgókép­színházak termeiben tartják meg. A felvo­nulás rendjét munkásosztagok biztosítják és ezért a szakszervezetek felkéri a CFR, IAR, UAB, Metróm, Schiel, Scberg üze­meket és a köz-, továbbá a magántiszt­viselők szakszervezetét, hogy 40—40 tagot már reggel 7 órától bocsássanak a rende­zőség rendellkezésére. * A MNSZ tagjai, akik nem a szakszer­vezetek, illetve az üzemek csoportjainak keretében vonulnak fel, a MNSZ Prezan­­utcai székhaza előtt gyülekeznek reggel 8 órakor és zászlók, továbbá feliratos táblák alatt az ünnepségek színhelyére vonulnak. * .» A Magyar Népi Szövetség óbrassói ta­gozatának tagjai május elsején kedden reggd fél 8 órakor gyülekeznek a Gyár­­uton az Imre féle helyiségbe, hogy együt­tesen vonuljanak fel a május elsejei ün­nepség»», Mindenki oft legyen!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék