Népi Egység, 1945. június (2. évfolyam, 119-142. szám)

1945-06-01 / 119. szám

Graşcv*8rass$; If. erf* szâ'm Ara £3 fel Péntek, 1345 Juntas t Nép! Egység POLITIKAI itífflPILAP Felelős szerkesztős Kurkó Gyártás **ef®l?ye*v® a brassói i#fTét»y» széken fi. 11. 1768/1044 swém ahrtt öntf^déíyezte : Cenzort Militari a Presei sub No. 1437. 7. X. 1044 Szülőföldünk Történelmünk lassú léptekkel futott el odáig, hogy végre az itt élő földnélkü­liek sziwel-lélekkel magukénak is mond­hatják azt a földet, amely sohasem volt az övék. Erdély román és magyar földmű­vesei eddig csak vérükkel áztatták a talajt, es verejtékeztek rajta a dőlyfös bitorlók érdekeiért. Mig végre a Vörös Hadsereg saját áldozata árán, felszabadított min­ket, lehetővé tette, hogy Urai legyünk saját sorsunknak és szeretettél ölelhes­sük magunkhoz azt a földet, amelyen eddig annyit szenvedtünk . A közös ,román-magyar összetételű földosztóbizottságok tudják, hogy kik mél­tóak a földre, kik maradnak hűek hozzá, kik fogják azt megvédeni, hogy soha töb­bé másé ne lehessen ,mint azoké, akik eddig is megdolgozták. Legyen a mi drá­ga földünk egyszersmindenkorra örökös záloga az itt élő román és magyar nép testvéri összefogásának is . A földosztás érdekében óriási erőfe­szítéseket tett az ipari munkásság, mi­közben megfeszítette erejét a demokrá­cia hadseregeinek támogatására, a győ­zelem kivivására és a termelés fokozát­­sára. Az ő harcához kell párosuljon w földmüvesség harca és munkája, hogy közös erővel, eSTvmást segítve, minél töb­bet termelve, minél több iparcikket kap­hasson a falu és minél több élelmet a vá­ros. Csakis igy, kölcsönös támogatással tud előrehaladni a két testvér, a falusi és városi dolgozó, a közös cél felé. Az ipari munkásság teljes bizalommal viseltetik a fö'dmüves testvérei iránt. Tud­ja, hogy csakis ők hivatottak a föld he­lyes elosztására, ők ismerik azokat a he­gyeket és völgyeket, amelyeket annyit túrtak, — mindig másnak . Aki nem ért a földhöz, aki a földnélkű­­liek érdekében soha egyetlen lépést sem tett, aki műidig csak lenézte és kihasznál­ta a földművest, az ne avatkozzék bele se a földosztásba ,se a falu további dolgaiba: Baráti beleszólásra mind en ekelőtt a gyár dolgozóinak van joguk, akik állandóan támogatták a föld robotosait és évtizede­ken át harcoltak az ö jogaikért is, sza­kadatlanul követelve a földosztást. Az ipa­ri munkásoknak együtt kell dolgoznio1' a földhözjutott földművesekkel, hogy soTia senki szakadékot ne tudjon ásni többé közöttük. A föld a mi földünk, annak legfőbb őrei azok legyenek, akik megmű­velik, akik szereik és örökre hozzánőttek. A Vörös Hadseregnek és szövetségesei­nek, köztük a Román Hadseregnek is kö­szönettel tartozik minden földhözjutott. Legyen örökre a tiétek, tőletek rabol­ták el azok, alak csak a gyűlölet' .és meg­vetés korbácsával ostoroztak eddig ben­neteket Nyitott szemmel, megtisztult lélekkel, román-magyar testvéri összetar­tással sorakozzatok fel tavaszra földjeite­ken. Egyetlen barázdának Sem jszabad meg­­müvelettenül maradnia, Mozgósítanunk kell minden épkézláb embert és minden jármüvet, minden állatot és minden per­cet, éjt-napot egybetéve. Nagy hadjárat az idei vetés és aratás, amelyen u^van­­ügy, minél hamarább és minél teljesebben, ki kell vívnunk a győzelmet, mint ahogy, a hitleristák elleni csatatéren kivívtuk. A földosztás csak az első nagy lépése volt az uj világ feléoitésének. a szabadság és az igazság diadalának. Ezen az ulm kell tovább haladnunk, az eddigi szilárd Sággal fenntartva a városi és falusi dol­gozók szilárd szövetségét, amely a föld­osztás történelmi diadalát meghozta S amelynek sok újabb győzelmet kell még gyümölcsöznie. A mult szörnyű volt, vesz­teségeink óriáriak, az újjáépítés ^ mun­kája igen nehéz. Csakis a város és falu, az összes dolgozó rétegek és az összes együttílo népek szoros szövetségével biztosíthatjuk magunknak a jobb világot. (Kolozsvár), Mezey Lajos. Dániában kivégeztek ötven Gestapo-ügynököt Összeült Londonban a háborús vétkesek nemzetközi bizottságának értekezlete * Ribbentrop külügyminiszter nyomára bukkantak az olaszországi amerikai hatóságok (London) A 2. hrit hadsereg katonai törvényszéke tegnap itélkezett a Gesta­po 50 tagja fölött, akiket Scblessvvig- Hollstein tartományban és Dániában tar­tóztattak le. Rövid tárgyalás után Himm­ler valamennyi ügynökét ehfélték és ki­végezték. A kivégzett nácik valameny­­nyien a troslövi haláláborban működtek, ahol az emberek ezreit pusztították el a legválogatottabb kínzásokká’. A náci bűnösök egymásután kerülnek kézre. Az olaszországi amerikai hatósá­gok letartóztatták Ribbentrop külügymi­niszternek egy Dürberg nevű kebelbarát­ját. Megmotozásakor a volt Lütügymi­niszter egyik friss ke!eto levelét talál­ták meg az elfogott nácinál. Ez a levél ér­tékes Útbaigazításokkal szolgált Ribben­trop jelenlegi tartózkodási helyét illető­leg. A rendőrség máris nyomában van a náci külpolitika vezető ének, aici állítólag szintén Északolaszországban keresett me­nedéket. Zágrábban a jugoszláv hatóságok letar­tóztatták Nikola Mandikot, Ante Pave­­licsnek, a horvat fasiszta vezérnek a mi­niszterelnökét .valamint számos más fa­siszta minisztert . A háborús vétkesek fölött ítélkező ju­goszláv nép'örvényszék az Északolaszor­szágban letartóztotatt Néc’ics szerb tábor­nok kiadását kérte. Nedics tábornok volt a német megszállás alatt Jugoszlávia mi­niszterelnöke-Norvégiában letartóztatták Knut Ham­­sün irót, Hitter baráti át, és a nemzétí­­szoeiáüsta eszmék lelkes hívéi, lAz írót az ellenséggel" vafj együttműködés címen állítják népbiróság elé. Svájcban a szövetségi' tanács határoza­ta értelmében elrendelték * német nári párt 250 tág;ánák az orszTg területéről való kiutasítását családjaikkal egyetem­ben. Berlinben kijelentették, hogy a ná­cik ellen foganatosított rendszabályok al­kalmazása a legnarrvobb «u-pflyel folyik. A moszkvai rádió bira Tsa szerűit Svájc számos háborús vétkesnek adott menedéket, akik álnevek alatt rejtőznek. Legtöbb-ük német nagyiparos, akik ideié­ben gondoskodtak vagyonuk kimenekíté­séről és az első alkalmas pillanatban ma­guk is kereket oldottak. Londonban megkezd&rltek az előkészü­letek a háborús vétkesek megbünteté­sére. Csütörtökön az angol fővárosban az Egyesült Nemretek kénviselőinek je­lenlétében értekezlet nyílik meg, ame­lyen a háborús bűnösök nemzetközi tör­vényszékének részletkérdéseit tárgyalják meg. Ez az itélőszék azok fölött a hábo­rús bűnösök fölött fog ítélkezni, akik bűntetteiket különböző országokban haj­tották végre vagy pedig nincsen egy bizo­nyos területhez kötve, A háromnapos ér­tekezleten 16 állam képviselői weszneik részt Az értekezleten áz anrol Wright lo-d a nemzc "közi bi -ottság elnöke elnö­köl. 'Az Egyesült Államokat Jackson, az ismert amerikai jogász és szövetségi bí­ró, Franciaországot nedig René Cassin fogják képviselni. A szovjet kiküldött ne’ vét még nem ismerik . Megkerült a német külügyi Irattár (London) Angol híradás szerint a szö­vetséges k Itézrekeritétték Pibbentroo volt német külügyminiszter titkos iratait, va­lamint a német külügyminisztérium egész irattárát, amely a Berlinhez közel fekvő hegyekben volt elreitve. Az irattár tartal­mát — körülbelül harminc vasúti kocsi — már el is szárították Londonba, ahol az iratokat szakembere^ fogják átvizsgál­ni. • (Washington) A szövetséges nemzetek a háború befejezésével nem tekintik el­lenséges államnak Albániát, Norvégiát, Hollandiát, Belgiumot,,, Csehszlovákiát,' Jugoszláviát és Lengyelországot. Lehet­séges ,hogy a nagyhatalmak nemsokára felveszik a kereskedelmi kapcsolatokat is ezekkel az államokkal. Nem enyhül a közelkeleti helyzet (London) A Szíriái és a libanoni hely­zet változatlanul súlyos. Az utóbbi 48 órá­ban újabb összetűzések adódtak elő a bennszülött lakosság és a francia csa­patok között. A közelkeleti viszály kibontakozása miég mindig késik. Georges Bidault francia kül­ügyminiszter kijelentette ,hogy Francia­­ország sohasem mondott le jogilag Szí­ria és Libanon Fölött gyakorolt mandátu­máról, nqha hajlandó elismerni függet­lenségüket. Előzetesen azonban meg *kell óvnia gazdasági és közműveltségi érde­keit, amelyek ezekhez a területekhez fű­zik. Mint Washingtonból jelentik, TtUman elnök kihallgatáson fogadta Bonnet fran­cia nagykövetet. Beavatott körökben tudni vélik ,hogy a rendkívüli kihallgatáson a közelkeleti helyzetet vitatták meg . Londonban Edén külügyminiszter kije­lentette az alsnházban, hogy Szíriában és Libanonban rendkívül aggasztó helyzet ál­lott elő. A jelenlegi feszültség súlyos kihatásokkal lehet a Szövetségeseknek a Közelkelettel való kapcsolataira. Libanon mrtézterelnöke parlamenti be­szédében libanoni tiemzeti hadsereg fel­állítását indítványozta. Az indítvány elfo­gadása után megbízás*- adott a csend őrség törzstisztjeinek, hogy tanulmányozzák a nemzett hadcereg felállitásámak lehetős­ségeit és mielőbb t€gyenek jelentést ró­la. Roosevelti^ es Clrarclffline nyilaíhozafa a Szovjetszöveisegrői es a üíhcről Churchill miniszterelnök ajándéka Sztálin marsallnak A nyugati államok két vezető női sze­mélyisége közölt env'dőben nyilatkozatot a Szovjetszövetség-61 .illetve az Egye­sült Nemzete^ közti barátságról és egyet­értésről. Az envik Roosevelt elnök öz­vegye, Roosevelt Eleonora aki az ameri­kai vezető újságoknak adta át a Szovjet­szövetségről és a békéről írott cikkét. A cikkben Roosevelt asszony a legna­gyobb eréllyel elítéli bizonyos körök agi­táció jáf, amellyel félelmet akarnak kelteni az amerikai népben a Szovjetszövetség irányában. — Ezek a reakciós elemek — hangzik a cikk — arról akarnak meggyőzni ben­nünket, hogy nekünk nfncsenek megte­­leTő emb€reínk, akik teljes Szabadságban és az egyenlőség alapján tudnak tárgyal­ni a többi államokkal. Akik ezt a veszé­lyes játékot űzik, azok valójában fasisz­ták. \ Pioüqar Nini Szövetted összes brassömedoel tagozataihoz! A Magyar Népi Szövetség hrassóme­­fá vezetősége ezúton is felhívja vala­­ennyi községi' szervezetét, hogy a Va­­írnap, juntos 3-ikán tartandó brassói ildmüvesuyülésen és felvonuláson mi­­:1 nagyobb számban jelenjék meg. Ez al­kommal együtt ünnepelnek a román és magyar földművesek és demokratikus tervezetek . A gyűlésen megjelenő miniszterek be­számolót tartanak a nép előtt az eddigi teljesítményekről és az ezUtáíri teen­dőkről. Az egyes községi tagozatok lehetőleg népviseletben, disrfogatokkal, és lovas­­bandériumokkal, kisebb szerszámokkal vo­nuljanak fel. — Mások amiatt aggódnak, hogy Német­ország nagyon legyengül s akkor az egyensúly, amelyet ezek a fasiszták el­képzelnek, elvész. Majd attól is tartanak, hogy Anglia nagyon megnöveli befolyását az Egyesült Államok terhére. Roosevelt asszony a cikk befejezésében megállapítja ,hogy ezek a mesterkedés sek ártanak a béke ügyének . Churchill asszony, az angol miniszterel­nök felesége, Londonban adott nyi­latkozatot. Churchillné tudvalevőleg nemrégiben a Szovjetszövetségben Járt, míitt a Vörös Kereszt efnőknőj’e. Han­goztatta ,hogy a legmelegebb baráti érzel* riiekkel járta be a Szovjetszövetséget és ott hasonló szeretettel és barátsággal fo­gadták. De senki se gondolja, hogy ez a látogatás a "betetőzését jelenti az Ang­lia és a Szovjetszövétség közti együtt­működésnek. "Holott' a szövetségesünkkel való együttműködésnek gyenge kezdete ez csak. így a szovjet és az angol Vö­röskereszt közű kapcsolatok még sokkal szorosabbak lesznek, mutatva az együtt­működés útját a két nagy nép között . Churchillné nyilatkozatával együtt köz­ük az angol lapok, hogy a miniszterelnök felesége Sztálin tábornagynál tett láto­gatásakor átnyújtotta Churchill ajándé­kát ,egy töltőtollát, a következő szavak­kal: < „Férjem küldi önnek ezt az apró aján­dékot s elvárja, hogy azzal minél több üzenete* írjon neki”.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék