Népi Egység, 1945. július (2. évfolyam, 143-168. szám)

1945-07-01 / 143. szám

Iraşc¥»Bfassă, fi, évi* 143. szám Nyolc oldalas szám: ára 30 lel Ifasárnap, 1945 iulfus 1 POLITIK A8_NAPILAP PtUlte ntrkentl: K n r k 6 G|érlli 8*f*lty®xve a brassói tórríny­­sxíken G. II. 1768/1044 nám alatt B|;«MI]rrat< I Cenzúra MlBtart a Presei sab Na. 1437. 7. X. »44 köszöntő .zabad könyveknek Csak prár nappal ezelőtt fejeződött be ! Ekések bukaresti nagygyűlése, ahol ro­­án, magyar és bolgár nyelven hangzott a felszabadult népek fostvériségi foga­dnia, Péter-Pál napjának előestéjéin lădesdu-Rlăeoasa miniszter látogatott el rassóba és a demokrata román polgárság ’.gjobbjait magában gyűjtő Hazafiak SzŐ- itsége gyűlésén hangsúlyozta a román emokráda és a magyar demokrácia fel­­aathatatlan harci egységét. Julius első apjaiban pedig megjelennek a könyv­­ítrak Kolozsvár és más vidéki városok icáin és most az első szabad könyvnapo­­on az irodalom és a szellem tesz vallo­mást a két nép feloldhatatlan sorsközös- IgérőL ! 1 i í A fasiszta világmérgezés elmúlt évei atf sok könyvnapnak és könyvhétnek sitiink már tanúi. Északerdélyben a yvsátrak eladó-asztalain megjelentek a gxitüröbb magyar "könyvek — de a ro ■ an könyv SeTiol sem kapott helyet, leg- Ijebb a Hamupipőkéét. A délerdélyi önyvkereskedések kirakatai a legújabb •adásu román könyvektől roskadoztak — magyar könyvet nem Iehetett találni izöttük, A nemzeti kizárólagosság és a 'inzeti gyűlölködés a könyveket is el­­nségekké tette. Ebben az évben azonban másképpen' sz. A felszabadító hadsereg nyomán el­­idó t szellem kezdi kibékíteni már az zyüttéló népeket és kibékitefte a köny­ökét Kolozsvárt Józsa Béla Athet­­íeűn. i_3 az Ateneul Nicolae B£lceScU kö- Ds kezdeményezéssel fogtak hozzá a önyvnacok megrendezéséhez és a felálli­­mdó könyvsátrakban — ezúttal először - tesfv c -i egyetértéiben fog egymás meI­­-tt eladásra kerülni a magyar könyv és román könyv — nem mint szembeszökő 'lenfeleik, hanem mint barátok és fegy­­ertársak, a demokrácia nagy harcában. Csakugyan barátok és fegyvertársak, nemcsak külsőségeikben, hánem tartal­mukban is. Az elmúlt esztendők főny­inek igen nagy része nem is jelenhe­ti volna meg bgcsületesen egymás mel­­d<. A nemzeti kizárólagosság német-ere­­°tü dühe Nyirő Józsefnél még a lovakat a román ember gyűlöletére késztette s bizonyára a román irodalomban is fa­lhattunk ilyen harapós’’Könyveket ellen­ező előjellel. A hitlerl német gondolát rnyéka végigterült Európában és az egy­­íásravícsorgó nemzetek egymásravicsor­­á könyveit nem leheTett volna ă kiraka­­okban vagy könyvtárakban egymásmelle^ ínálni a közönségnek . Mára azonban a könyvek tartalma meg­­altozött. József Attila versei kibékültem ihenhetnek Groza emlékezései mellett. Cartea Rusă kiadványai ugyanazt a zeílemeí lehelik, mint a JózSa Béla Afhe­­aeUm könyvei. A Kommunista Párt mind­ét nyelven m égjélenó kiadványai pedig nár az azonosságot jelentik. Ugyanaz a lényeg az egymástól külön­­öző nyelveken: íme, ennek az előképét etitik elénk az első szabad könyvnapok. \ nemzeti sajátosságok teljes birtokában, indenkiiiek saját anyamyejvén, min­denki sajátos népi kifejező eszközeivel, sa­lt költőinek, Íróinak és vitázói iák gondo­ltaival és nyelvezetével kell kifejeznünk z emberség, a haladás, a demokrácia zonios tartalmát. Könyveink igy barát­ágban és testvériségben jelenhetnek! meg könyvnapok áru-sátraiban és foglalhat­ok helyet otthoni könyvállványainkon. Ezut a! azonban nemcsak a mi könyváll­­; anyain1 on, azokén a kévésekén, akik a ellem mozgalmaival hivatásszerűen fog-Ebben az ívben minién romániai magyar iskola érvényes blzonylfványí adhat ki A PINSZ klkniiOttetnek nagQfonfosságu tanácskozásai a kOzakfatásügyi minisztérinmban (Bukarest)' Kurkó Gyárfás, a Magyar Népi Szövetség országos elnöke, Czikő Nándor miniszteri tanácsos, Méliusz Jó­zsef iró, miniszteri tanácsos, Demeter Já­nos dr. központi vezetöbizottsági tag, Ko­lozsvár város alpolgármestere és Takáts Lajos dr. kíséretében felkér este Voitec közoktatásügyi minisztert s a miniszté­­riwm főtLsztviselői jelenlétében tárgyalá­sokat folytatott a romániai magyar közép­fokú és alsófoku tanügyek kérdésével kapcsolatban. A tanácskozások mindvégig a legmegér­­tőbb és Iegszivélyesebb mederben foly­tak le és a tárgyalások? eredmények»ént a közoktatásügyi miniszter 1945 június 27-ról keltezett 1114. számú rendeleté ér­telmében az összes magyar tannyelvű is­kolák, azok is, amelyeknek nyilvánossági joga jelenleg nincsen törvényesen bizto­sítva, a folyó iskolai évre, törvényes is­kolai bizonyítványokat adhatnak ki és nem kötelesek tanulóikat külön állami vizsgáz­tató bizottságok elé bocsátani . A közoktatásügyi minisztérium junius 27-ról keltezett 1111—12. számú rendele­tében utasította a kolozsvári tankerületi főigazgatóságot, hogy azonnal kezde meg az északerdélyi magyar tanügyi személy­zet besorolását. Az állami tanügyi sze­mélyzet besorolására a következő össze­tételű bizottságot nevezték ki: elnök Ma­­teescU főfelügyelő, tagok: Márton Mihály Csíkszeredái tanító és Bugnariu 1 udor ko­lozsvári tanár. A közoktatásügyi miniszter a Magyar Népi Szövetség küldöttsége előtt kijelen­tette, hogy mindent latba vet a délerdélyi magyar iskolák részére megígért állam­segélynek a legrövidebb időn belül tör­ténő kiutalására. Azonkívül elfogadta a küldöttség azon kérését, hogy az utóbbi négy év alatt Északerdélyben szerzett ok­leveleket minden kűlönősebb vizsga nél­kül elisme: ik és törvényesük. >’ Felszámolták a lengyel válságot Nyilvánosságra hozták a széles demokratikus összefogáson alapuló lengyel nemzeti egységkormány névsorát Újra forradalmi a hangulat Görögországban (London) Varsóban hivatalos közle­ményben jelentették be, hogy az OsUbka Moravszky vezetése alatt álló lengyel kor­mány benyújtotta lemondását Beirut el­nöknek. Ez után az esemény után a kor­mányalakítással ismételten megbízotti Osubka Moravszky azonnal hozzálátott a széles demokratikus összefogás kormányá­nak mega laki fásához. Alig 24 órával a megbízatás után Var­sóban nyilvánosságra hozták az Uj lengyel kormány névsorát, A kormány miniszterelnöke OsUbka Mo­ravszky Eduard. Mikolajcsik Stanfeláv a volt londoni lengyel kormány miniszter^ elnöke és a parasztpárt elnöke, helyettes miniszterelnök és földművelésügyi mi­niszter lett, A másik helyettes miniszter­elnök Gomulka Vladiszlav, az ideiglenes lengyel kormám. volt tagja. A Nemzeti Felszabadul d Bizottság leg­főbb tanácsának határozata értelmében két Uj miniszteri tárcát létesítettek, fkz egyik a küíkere$kedelmi minísztérfifrn, a másik a folyami közlekedések miniszté­riuma. Az üj kormánynak összesen 21 tagja van. A kormány törzsét a három nagy demokrata párt: a paraszt, a szo­cialista és kommunista pártok alkotják. Az uj kormányban a külföldi demokra­tikus lengyel csoportok három képvise­lője foglal helyet, míg a kormányban ed­dig részt nem vevő pártok két miniszteri tárcát kaptak. A kormány többi ^tagjai: az ideiglenes kormány miniszterei, vagy pedig az ideiglenes kormányban résztvevő pártok emberek Az Uj kormány megalapításával egyide­jűleg határozatot hozlak, amelynek értel­mében Vitos a belföldi és Grabovszky a külföldi lengyel demokraták képviselője helyet kapnak a Lengyel Nemzeti Fel­szabadító Bizottságban. A kormánynévsor nyilvánosságra hoza­tala után az uj lengyel kormány Osubka Moravszky elnökletével megtartotta első minisztertanácsát. A varsói francia nagykövet utasítást ka­pott kormányától, hogy a kormány né vsefe" nyilvánosságra hozatala után haladékta­lanul jelentse be az uj kormánynak Fran­ciaország részéről történő elismerését.! Londonban a lengyel nemzeft egység­kormány megalakulása jó benyomást vál­tott ki és enyhülést eredményezett. A Times a lengyelországi politikai ese­ményekkel foglalkozva kijelenti, hogy a brit kormány a hivatalos lengyel kor­mánylista megismerése Után és ha biztosí­tékokat kap az Uj kormánytól^ hogy a jaltai egyezmény szellemében knrja a vá­lasztásokat azonnal megteszi a szükséges lépéseket az uj kormány elismerésére. A londoni rádió jelentése szerint, *z úgynevezett „Arcl-ewszky kormány’' tag­jai, amely köré a ’londoni reakciós körök' tömörültek, útra készen áll, bogy végleg eltűnjön a politikai szlnpa'dfoi, az ufJ"en­­gyef kormány küszöbön álló elismerésének megtörténtével. Azt is közölte a londoni rádió, hOgy a brit kormány azonnal meg­von minden anyagi támogatást ettől a kor­mánytól, amelyet öt éven keresztül Segé­lyezett. E támogatásban benne foglaltatik a külföldi lengyel hadsereg fenntartásá­nak költsége is. A brit kormány összesen 120 millió fontot költött a lengyelekre. Újra polgárháború fenyeget Görögországban (London)- A berOmünsteri rádió az EAM görög haladószellemü demokrata* j politikai szervezet Trttman elnökhöz és Ci tor chilihez intézett levelét ismerteti. E levélből az EAM végrehajtó bizottsága felhívja a két nagyhatalom vezetőinek fi­gyelmét arra, hogy Görögországban Újra eTkerülh,etetlennek látszik egy Újabb pol­gárháború kirobbanása, ami kiszámítha­tatlan következményekkel járhat nem­csak Görögországra, hanem az egész em­beriség békéjére. A forrongást az idézte elő, hogy a jelenlegi kormány egyes tag­jai önkényesen járnak el és sanyargatják a görög népet. Az „Isyesttlt Nemzetek" Bullája az amerikai parlament előtt (Washington) TrUman elnök az éjszaka folyamán üzenetet intézett a kongresiz-J szWshoz és kérte, hogy azonnal kezdjék meg a világbiztonsági intézmény alap­okmányainak vitáját. Az elnöki üzenet az Egyesült Államok szempontjából létfontos­ságúnak jelenti ki a régi elszigetelődé- í politika végleges felszámolását és han­goztatja, hogy az Egyesült Államoknak ugyanolyan lendülettel kell résztvennie a béke idejében is a nemzetközi éltben, a hogyan azt a háború alkalmával csele­kedte. s Az eTnöki üzenet felolvasása Után) Quenley szenátor a kongresszus ülésén kijelentette, hogy amennyiben az Egyesült Államok azonnal szentesíti az alapok­mányt, a többi nemzetek is követni fog ják ezt a példát és így a világbiztonsági intézmény mielőbb megvalósulhat lalkoztUnk és azokén a keveseken, sakik ez iránt még érdeklődtek. Az idei könyv­­n a polcon a hangsúly nem azokon a sátra­kon van, amelyek a belvárosok Szépen öltözött urainak és hölgyeinek szólanak. Az idei könyvnapokon a sátrak kimennek az üzemekbe. Ugyanazt az utat leszijk meg, amelyet az elmúlt eszte!1dők tompa kábulatából ébredező szellem az irányt és reményt ébrentortó kevesek iránymutatá­sával már eddig is megtett. TaJákozni akarnak és találkozni fognak a külváro­sok betűre éhes népfömegeÍveL Találkoz­ni fognak, a gyárak és műhelyek saját szel­lemi táplálékát megkövetelő öntudatos munkásságával. És ma:d hamarosan eljön annak te az ideje, hogy kellő alakban ta­lálkozzanak a vágyait és kiván ágaft be- Ş tűben is látni akaró parasztsággal. Ebben az évben a könyvnapokon El­adásra kerülő könyvek hivatása nem az, hogy könnyű szórakozást, pár órányi ká­bult feledést közvetítsenek megvásárlóik­énak. Ebben az esztendőben a könyv segí­tőtársunk lesz abban a harcban, Ame­lyet az Uj szabad élet megvalósításáért ví­vtunk. A könyv erőt fog adnfá küzdelemre. Segíteni fog gyengeségeinkben. Meg­gyorsítja hibáink kiküszöbölését. Kiegé­szíti tudásunkat, és megtanít arra — amire az elmúlt korszakok könyvei csak nagyon ritkán tanítottak meg, hogy a szabad emberek szabad világát csak szakadatlan küzdelemmel, erős nekiszánással és tiszta önfeláldozással lehet kívivni. i SZEMLÉR FERENC Éljen a ss&weikezetek harca as üzérkedés ellen!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék