Népi Egység, 1945. augusztus (2. évfolyam, 169-193. szám)

1945-08-01 / 169. szám

BraşovBrassó, II. évf., 169. szám Szerda, 1945 augusztus 1 Ara: 40 lej POLITIKAION APILAP Felelős szerkesztő: Kurhi G y6 rIá * Bejegyezve a brassói törvény­széken G. II. 1768/1944 szám alatt Engedélyezte i Cenzura Militar* a Presei sub No. 1437. 7. X. 1944 •• H J • •• 1 Koszontjuk a demokrácia hadseregét Még egy-két nap és a Cent alatt elhú­zódó országutakon megérkeznek hozzánk is annak a demokrata román hadseregnek csapatai, amelyek a szabadságért, a népek szabadságáért ontották vérüket Európa csataterein. Jól emlékszünk azokra az augusztus 23-a után elkövetkezett forró napokra, a­­mikor a fasiszta nyűgöt lerázó hadi egy­ségek felszabadult lelkesedéssel siettek át városunkon észak és nyugat felé, hogy összemérjék fegyvereiket a sebektől vérző, de még mindig halálos marásokat osz­togató hitleri fenevaddal. Jól emlékszünk még azokra a nappalokra és éjszakákra, a­­mikor vigyázó szemmel figyeltük a Fel­legvár oldaláról az ágyuk felvillanó füzét és hallgattuk a közelgő, majd ismét tá­volodó ágyudörejt. Az uj hadsereg kato­nái harcoltak ott. A szabadságért harcol­tak ezek a katonák. A mi szabadságun­kért is. A Magyar Népi Szövetség elődje: a Madosz, már a földalatti munka korsza­kának végét jelentő első kiáltványában hangsúlyozta ezt a tényt. Népünk sorsá­nak elhatározó óráiban félre nem ért­hető nyíltsággal szólította fel a még idő­legesen leigázott területeken lakó magya­rokat, hogy minden erejükkel támogassák a felszabadító Vörös Hadsereggel együtt harcoló demokrata román csapatokat. Mert ezek a csapatok, ez a hadsereg immár nem volt azonos azzal a fasiszta szellemtől irányított katonai szervezettel, amely egy Antonescu becsvágyó elképze­léseinek gőzében Transznisztriát akart hó­dítani békés szomszédnépek rovására. Ezt az uj hadsereget immár Horia és Cloşca emléke, Tudor Vladimirescu szabadság­­harcos akarása lendítette előre azon az utón, amely az európai népek — köztük a román és a magyar nép — felszabadu­lása felé vezetett. Ez a hadsereg immár szakított azzal a múlttal, amely nemzetisé­gek szerint magasabb és alacsonyabb ér­tékű csoportokba osztogatta katonáit és a nemtetszőket munkatáborokba, vagy büntetett előéletüekből összeállított osz­tagokba száműzte. Ezt a hadsereget már a demokrácia eszményei bevitették és vére hullásával uj korszak kezdetét jelölte meg nemcsak a román, de'a magyar nép számára is. Jól látta e hadsereg megújult szelle­miségét az a Vörös Néphadsereg is, amely annyi súlyos esztendőn keresztül szállott szembe a fasiszta faji felsőbbség gőgjé­től szeszes rablóhadakkal. Jól látta és értékelte is. Tanúság erre a dicsérő és magasztaló napiparancsok sorozata s az a nagyrabecsülés, amellyel Európa meg­­mentői e hadsereg fiatal Hadura Őfelsége !. Mihály király iránt viseltetnek. Ezt a megújuló szellemiséget hózza magával a hazatérő hadsereg. A számta­lan megnyilatkozás közül most csak a nagyváradi fogadtatást idézzük, ahol a ro­mán repülőgépekről leszórt röpcék hir­dették magyarul és románul a fasizmus ellen folytatott közös küzdelemben meg­pecsételődött román-magyar testvériséget és ahol az elhangzott üdvözlőbeszédekre válaszul a visszatérő hadsereg egyik tiszt­je hirdette immár élőszóval is ezt a fel­oldhatatlan testvéri szövetséget. Ezt a szellemet, a demokrácia, a román és a magyar néptömegek testvéri egyet­értésének szellemét üdvözöljük most mi is, amikor díszkapukkal, kendőlengetéssel és harsány éljen-kiáltásokkal fogadjuk a városunk falai közé érkező demokrata ro­mán hadsereget. Nem fthjljüi. d, hogy resztvettek ab­ban a kfHdelrmben, amelyet a világ sza-A hét végén befejeződnek a potsdami tanácskozások A hármas találkozón állapítják meg Lengyelország nyugati határait — Kor­mányválság Franciaországban és Görögországban — Munkásegység Front Olaszországban hogy a potsdami tanácskozásokon meg­állapítják Lengyelország uj nyugati,határ­vonalait. A Berliner Zeitung, a német fővárosban megjelenő antifasiszta lap tegnapi szá­mában közölt elsőkben politikai magya­rázatot, melyben kérte, hogy az angol megszállás alatt állő német területeken is engedélyezzék a szovjet katonai hatóságok által már régebben engedélyezett antifa­siszta politikai szervezkedéseket. Moszkva nagy megelégedéssel vette az angol munkáspárt győzelmét (London) Az angol kormány hivatalos jelentést tett közzé, melyben bejelentette* hogy az uj parlament megnyitását egy héttel elhalasztották. Attlee miniszterelnök potsdami útja előtt résztvett a munkáspárti képviselők megbeszélésén és nagylontosságu nyilat­kozatot tett. A miniszterelnök rámutatott arra, hogy az angol parlamentet a mai idők szellemében kell átalakítani és felkér­te a munkáspárt több régi harcosát, hogy képviselői helyeiket adják át a párt fia­­ía'a'^h ereinek. Egyben bejelentett',hogy mindazokat, akik képtelenek a mai idők szellemében közéleti tevékenységet ki­fejteni, leváltják és friss erőkkel helyet­tesitik. A Reuter ügynökség politikai Helyzet­magyarázója Bevin külügyminiszter nyi­latkozatával foglalkozva rámutatott arra, hogy Anglia külpolitikájában nem lesz­nek lényeges változások. Az ui angol kor­mány külpolitikájának alapját az „Atlanti Bulla” tiszteletbentartása és a három nagyhatalom szoros együttműködése ké­pezi. A volt angol kormány politikájával fog­lalkozva, a Reuter politikai helyzetmagya­rázója rámutat a volt kormány összetéte­léből eredő hibákra, amelyek az angol kor­mányt bizonyos engedményekre késztet­ték. Hangsúlyozza, hogy a munkáspárti kormánynál határozott poétikája folytán nem fordulhat majd elő hasonló gyönge­­ség. Szemére veti Churchillnek és kor­mányának, hogy nem tudott erélyesen fel­lépni Francó fasiszta kormányzati rendsze­rével szemben és nem volt hajlandó támo­gatásban részesíteni a spanyol köztársa­sági mozgalmat. A görögországi politikai helyzettel kapcsolatban a Reuter ama re­ményének ad kifejezést, hogy a munkás­párti kormány ebben az ügyben is határo­zottan állást foglalt, hogy véget vessenek a görögországi rendkívül súlyos politikai helyzetnek. Moszkvai mértékadó körök és a s ov'eí sajtó nagy megelégedéssel vette tudomá­sul az angol Munkáspárt nagy választási sikerét és a munkáspárti kormány meg­alakulását. A szovjet kormány égyönte ü megállapítása szerint a szovjet népek nagy rokonszenvvel vették tudomásul, hogy Angliában a népakarat munkáspárti kor­mányt állított az ország élére. Megállapít­ják, hogy bár Churchill továbbra is nép­szerűségnek fog örvendeni Angliában, a Konzervatív Párt a fasisztákkal szemben tanúsított gyengesége miatt elvesztette népszerűségét. A Munkáspárt a fasiszták­kal szemben sokkal nagyobb eréllyel fog fellépni. A görögországi kommunisták a reakciós görög kormány azonnali távozását követelik (Athén) A görög kormány tegnap .hi­vatalos jelentésben cáfoltameg a kor­mány lemondásáról szóló hírekét. Egy másik athéni jelentés szerint Vul­­garjsz tengernagy miniszterelnök tegnap kihallgatáson jelent meg Damaszkínösz ré­­gensnél és bejelentette, hogy amennyi­ben az ország érdekei megkívánják, haj­landó benyújtani lemondását. Zaharidisz ä görögországi Kommunis­ta Párt vezető politikusa nyilatkozott az egyik athéni lap munkatársának és nyi­latkozatában követelte a reakciós és fa­siszta elemekből álló kormány azonnali le­mondását és szélesebb demokrata alapio­kon nyugvó kormány megalakítását sür­gette. Végű! közölte, hogy a Kommunis­ta Párt hajlandó egy igazi demokrata kormányt támogatni, amely képes lenne a szabad választásokat levezetni,, (Róma) Az olaszországi (.Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt tanácsko­zásokat folytatnak az olaszországi Mun­kásegységfront megalakítására. A tanács­kozások eddigi eredményéi azt mutatják, hogy a két munkáspártnak sikerül a leg­rövidebb időn belül éhben a nagyfan­­tosságu politikai kérdésben tökéletes meg­egyezésre jutnia. Lemondással fenyegetőzik De Gaulle (Páris) A francia alkotmányelőkészitó bizottság tegnapi ülésén a baloldali pártok képviselői tiltakoztak a De Gaulle kor­mány parancsuralomra törtető javaslatai ellen. De Gaulle kijelentette, hogy ©­­mennyiben a kormány javaslatát a bizott­ság elutasítaná, kénytelen benyújtani le­mondását. A miniszterelnök bejelentése után a bizottság 210 szavazattal 19 elle­nében elutasította a miniszterelnök javas­latát. Párisi politikai körökben kormány­válság lehetőségével számolnak. A Kolozsvári Któntörvéimsztk Közvádlói ttinjf derítenek Mit\Ede „Káró“ szere­pere a sármásl iömegmeszórlásban (Kolozsvár) Az északerdélyi háborús' bűnösök bűntényeinek kiderítése, érdeké­ben teljes eréllyel folyik a vizsgálat. En­nek során máris sikerült fényt deriteniil több olyan körülményre, ami mind azt bizonyítja, hogy a fasiszta gonosztevők kísértetiesen hasonló módszereket alkal­maznak minden országban. Buna cím országos közvádló és Bányai László, a kolozsvári nép törvényszék köz­vádlója a hét végén Sármáso'n folytatták a vizsgálatot a szeptemberben történt tö­meggyilkosság ügyében. Újabb kihallgatá­sok során fény derült annak a csendőrís­­kolának a szerepére, amelyet Zilahról ve­zényeltek ki Sármásra a mult év szeptem­berének elején. Ennek az „iskolának” a vezetői voltak: Lantz László száf­­zados, VecSey Endre főhadnagy és Horváth István főtörzsőrmester. Tagjait északerdélyi, főleg székely újoncokból to­borozták, akiket tiz hónapon át „gyúr* tak” a zilahi hóhériskolában hogy .az­után a legengedelmesebb eszközökké vál­janak a hóhérok kezében. A hitleri mintára folytatott „nevelés­nek” meg is volt a hatása. A csendóris­­kola kivezényelt tagjairól, akik ama szep­temberi éjszakán — a román fasiszta hatóságok részéről már jó idővel azelőtt badságszerető népei folytattak az Európát fenyegető germán hóditóvágy ellen. Em­lékezetünkben marad, hogy vért áldoztak a Vörös Hadsereg oldalán Magyarország és Csehszlovákia felszabadításáért. Tud­juk azt, hogy a demokráciának ez a fiatal hadserege maga is megújult a dicsőséges Vörös Hadsereg oldalán folytatott har­cokban és az ott szerzett tapasztalatokat, eszméket és gondolatokat most arra fogja felhasználni, hogy a béke eljövendő évei­ben az együttélő népek igaz testvériségét szolgálja vele. Ebben a reményben és ebben a bizo­nyosságban köszöntjük őket, a nép had­seregét, a demokrácia hadseregét, mind­nyájunk szabadságának megszerzőit és őrzőit Nagysármásra internált — 126 védtelen zsidó asszonyt, férfit, gyermeket- és ag­gastyánt g ;!' obak le, megdöbbentő ada­tok jutottak a közvádló birtokába. Egye­sek e hóhérok közül kuglizás közben hencegtek a kapott vérdijakkal, az áldo­zatoktól elvett pénztárcákkal, sőt a mé­szárlás után még napokig kutattak az el­ásott értékek nyomában. Fény derült arra is ,hogy Atzél Ede, a hírhedt fasiszta „főlövész” sem állt távol a sármási tömeggyilkosslagtól. t) volt az, aki még a bécsi döntés előtt „.gazdasági előadások” ürügyén megmér­gezte a sármási ifjúság lelkét. De nem­csak előkészítette a terepet, hanem — s nem egy jel van erre — Lantz László századossal is összeköttetésben ál’ott köz­vetlenül a gazfett előkészítése előtt. A vizsgálat ebben az irányban tovább tart. A romániai munkás­küldöttség Moszkvában (Moszkva.) A Szovjetszovetség munkás­­szakszervezeteinek legfelsőbb tanáca disz­­ülést tartott, amelyre meghívták a szovjet fővárosban tartózkodó romániai szakszer­vezeti munkásküldöttséget is. Doraszov, a legfelsőbb tanács fő­titkára az ülés résztvevőinek bemutatta a romániai munkásság képviselőit. Ezután Stoica Chívu a román küldöttség vezetője a romániai munkásság meleg testvéri üdvözletét tolmácsolta a Szovjet­­szövetség hős munkásosztályának. Beszédében a román szakszervezeti ve­zető hangoztatta, hogy a romániai mun­kásszakszervezetek több, mint 1 millió tagot számlálnak, akiknek számára a szov­jet munkásság példája Útmutatásul szolgál. (Potsdam) Attlee, Anglia munkáspárti miniszterelnöke és Bevth külügyminiszter tegnap este tanácskozásokat folytattak Sztálin generálisszimusizal és Truman ál­lamelnökkel. Beavatott diplomáciai körök­ben úgy tudják, hogy a Sztálin—Attlee— Truman tanácskozások • hét végén befe­jeződnek. Potsdami jelentések Szerint Moravszki a demokrata lengyel kormány miniszter­­elnöke és kísérete tegnap megérkezett Potsdamba. Illetékes helyen úgy tudják,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék