Népi Egység, 1945. szeptember (2. évfolyam, 194-219. szám)

1945-09-01 / 194. szám

BraşovBrassd, II. évf., 194, szám Szombat, IMS 9zeg»teml»ar 1 Népi Ara; 40 lej GYSÉG POLITIK AI_NAPILAP Felelős szerkesztő: Kurkó Gyárfás Bejegyezve a brassói törvény­széken G. 11. 1768/1944 szá '.1 alatt Engedélyezte : Cenzura Militară a Presei sub No. 1437. 7. X. 1944 KIE fi VEZETES ? Egyszersmind enkorra tisztázódott az a kérdés, hogy kié a Magyar Népi Szövet ség? A felelet ragyogó világossággal hangzott el: a Magyar Népi Szövetség mindenkié. A Magyar Népi Szövetség képviseli azt a népi egységet, amelyben megtalálja helyét Románia egész detnok ratikus magyarsága északtól délig és ke lettől nyugatig. A Magyar Népi Szövetség határozottan magáénak követel és magáénak vall min­den becsületes magyar embert Elsősor­ban azokat, akik odaadásukkal, jellemük­kel, munkájukkal, és képességeikkel min­dig töretlenül kitartottak a demokrácia eszményei mellett. Másodsorban magáé­nak vállalja azokat, akik bár a múltban tartózkodó magatartást tanúsítottak, de most felismerték valódi kötelességüket és minden erejükkel a nép szolgálatába ál­lottak. Végül a Magyar Népi Szövetség hajlandó megbocsátani a tévelygőknek és félrevezetetteknek s igyekszik őket hozzá­segíteni ahhoz, hogy múltbeli hibáikat megbánva hasznos tagjai lehessenek a kialakuló demokrata társadalomnak. Az előbbi felsorolás nem mondatok vé­letlen egymásra következése, hanem szi­gorú értékrend. Ezt az értékrendet a Ma­gyar Népi Szövetség, mint akármelyik más demokratikus szervezet, mindig szigo­rúan szem előtt tartja és alkalmazza is. Ezt jól észben kell tartania mindenkinek, aki szervezetünk munkájában részt akar venni. Kezdetek kezdetétől hangsúlyozta, ezt a szervezet, akár mint Madosz, akár mint MNSZ. Népgyüléseken, vezetőségi ülése­ken, újságcikkekben ismétlődött meg u­­gyanaz százszor és százszor. És mégis feledésbe ment!... Szervezeteink vezetőségeiben az utób­bi időben újból felbukkantak a „szakér­tők”. Első nap csöndesen meghúzódtak a sarokban. Második nap már szót kértek. Harmadik nap véleményük feltétlen elfo­gadását követelték. A következő napokon pedig természetesnek vették, hogy töké­letesen megalapozott tekintélyüknél fog­va, csupán ők lehetnek a hangadók és a vezetők. Magyarázatul és indokolásul feltétlen­nek és vitathatatlannak mondott „szakér­telmükre” hivatkoztak. E „szakértelem” kedvéért el kellett volna feledni mindent. El kellett volna feledni például múltbeli gyanakvó tartózkodásukat a valódi de­mokráciától. El kellett volna feledni az úgynevezett „alacsonyabb néprétegek”-től való kétségbeesett irtózásukat. El keEett volna feledni cinkos némaságukat a pa­rancsuralom idején. És azonmód vezetők­ké, kiküldöttekké, megbízottakká kellett volna őket tenni azon a rímen, hogy ők „szakértők”. És ha ez nem történt meg, akkor kitört a botrány és megkezdődött a sérelmek emlegetése. Holott itt nincs szó sérelemről. Minden­kinek tudnia kell, hogy vezetésre és irá­nyításra nem az úgynevezett „szakérte­lem”, hanem a tiszta és ingathatatlan po­litikai magatartás jelöl ki. Ha valakiben mindakettő egyesül, akkor ez roppant nye- £ reség a szervezet számára.* De ha valaki­ben csupán a szakértelem van mţg, ak­kor ezen a jogon még nem kivánhat ma­gának vezetést, vagy más előnyöket. A Magyar Népi Szövetség elvárja, sőt ( megköveteli, hogy soraiban minden ma­gyar ott szerepeljen a munkahelyén, az iskolában, hivatalában, vagy hivatásában szerzett szakértelmével. Megköveteli, hogy ezt a szakértelmet a legutolsó részletkér­désben is teljes odaadással érvényesítse. Ugyanakkor azonban világosan kijelenti, hogy ez a szakértelem csupán a széles Távolkeleten is lelkesen ünnepli a Vörös Hadsereget a felszabadított lakosság Megkezdőd®« ax anjial-amerikai partraszáUás Japánban - Mac Arthur meg­­érkezett a Tokió melletti repülőtérre — Még ezévben megtartják 9 választásokat Japánban (New-York) Az első nagy amerikai és angol katonai egységek Japánban tegnap este 11 órakor kezdték meg partraszállá­sukat (London) A japán hírügynökség idézi a japán miniszterelnök ama kijelentését, a mely szerint Japán nemzeti és politikai tekintélye helyreállításának egyetlen le­hetősége a megadási feltételek minél pon­tosabb teljesítésén múlik. A tenno is be­jelentette, hogy minden fontos kérdés megoldásában ő maga fog példát mutatni. A háború elvesztésének egyik legfőbb okát a Szovjetszövetség liadbalé­­pésének tulajdonítja. A japán hírügynökség jelentése szerint a japán választások határideje augusztus 19-én járt le. A választásokat 30 nappal utána kellene megtartani, de tekintettel az adott helyzetre, a választásokat d kell halasztani. A kormány azonban elökvet mindent, hogy még ez év letelte előtt megtarthassák. Newyorki rádiójelentés szerint a japá­nok eddig a szövetségesek által előirt minden kötelezettséget pontosan teljesí­tettek. Londoni jelentések szerint Mac Arthur tábornok és kísérete megérkezett a Tokió melletti repülőtérre. A kínai és koreai lakosság lelkes ünneplésben részesül a szovjet csapatokat (Moszkva) A szovjet szárazföldi csapa­toknak Port-Arthurba va'.ó bevonulása után légi és vízi erők is érkeztek. A bevo­nuló csapatok a nagy kikötővárosban ün­nepélyes keretek között kitűzték a szovjet lobogót. A kínai és koreai lakosság lelkes ünneplésben részesítette a bevonu'ó Vörös Hadsereget. Nyilvánosságra hozták a hábo­rús bűnösök első csoportjának Jegyzékét (London) Tegnap este nyilvánosságra hozták az első 24 háborús főbünös nevét, akik rövidesen bíróság elé fognak kerül­ni. Vannak köztük politikusok, katonák, gazdasági szakértők és diplomaták. Min­den német bíróság elé fog kerülni, akik­nek a háború felidézésében szerepe volt. A főbünösök első csoportja a következői: Goring Hermann, Hess Rudolf, Ribben­trop Joachim, Rosenberg Alfred, Franck Hans, Kaltenbrunner Ernst, Frick Wil­helm, Streicher Julius, Keitel Wilhelm, Funk Walter, Krupp Gustav, Saukel Fritz, Seiss Inquart, Schacht, Raeder tenger­nagy, Dönitz tengernagy, Baldur von Schirach, Bormann Martin, Papén, Jod! vezérezredes, Reger Erich, Fritsche Hans, Schröder és von Neurath. A nagy bűn perek tárgyalása a szövet­ségesek közt létrejött megállapodás sze­rint Nürnbergben lesz és előreláthatólag október hó végén kezdődik meg. A vádira­tok összeállításán már dolgoznak. Az egyes bűnösök személyes kihallgatása után lesz a hivatalos főtárgyalás. A vád­lottak a tárgyalások minden szakaszán megkapják a védekezés teljes jogát. Az első jegyzéken nem szereplő háborús bű­nösök ellen most folyik a vizsgálat. FeSoszIaftták N émetország legnagyobb gyártelepét (London) A németországi szövetséges megszálló hatóságok közük, hogy az I. G. Farbenindustrie-t, Németország legna­gyobb iparvállalatát feloszlatják. Az óriási ipartelepek felszerelésének nagyrésze a jóvátéíeli megállapodások értelmiben a szövetségesek birtokába kerül. A többit megsemmisítik, illetve béketermelésre ál­lítják át. Szilárdan áll a bolgár Hazafias Front (Szófia.) A Nemzeti Front cimti bolgár lap közli a Nemzeti Front végrehajtó bi­zottsága tagjainak a bolgár politikai és társadalmi szervezetekhez intézett kiáltvá­nyát: — A bolgár kormány politikája a so­két és fél hónap múlva tartják meg a választásokat Magyarországon (Budapest.) Miklós Béla, az ideiglenes magyar kormány miniszterelnöke kijelen­tette, hogy az általános választásokat 10 hét múlva tartják meg. (Washington.) James Byrnes, az Egye­sült Államok külügyminisztere egy saj­tóértekezlet folyamán ismertette a szep­tember 6-án Londonban tartandó külügy­miniszteri értekezlet munkatervét. Az érte­kezleten fontos kérdések kerülnek tárgya­lásra, igy többek közt a béketárgyalások Olaszországgal és a balkáni államokkal, valamint az európai hajózási utak kér­dése. (Chungking.) A kinai külügyminiszter kijelentette, hogy a szovjet-kinai egyez­mény semm'féle titkos záradékot nem tar­met kisebbségek eltávolítása civilizált és emberséges módon fog történni. Ez külön­ben is olyan probléma, amelyet a pots­dami értekezleten már meg is oldottak. — Mi magunk arra törekszünk, — mon­dotta a miniszterelnök —, hogy a kitele­pítések teljes rendben és civilizált módon folyjanak le és nem akarjuk utánozni a ná­ci kegyetlenkedéseket — mondotta Fir­­.liíger. Szénhiány fenyegeti Angliát (London) Angliát komoly szénhiány fe­nyegeti az elkövetkező téli hónapokban. A kormány elhatározta, hogy mindent el­követ a szénkészlet méltányos szétosztá­sára. A szénkérdés megtárgyalására tegnap fontos értekezlet gyűlt össze, melyen résztvettek a bányatulajdonosok, Sinwell a szénellátás kormánybiztosa, és a bá­nyászszakszervezetek. A szakszervezetek bíznak abban, hogy a bányászok mindent meglesznek a szénter­melés fokozására és teljesitik a minisz­ter tőbbtermelésre vonatkozó felhívását. Az amerikai csapatok megszáll­ták Yokohámát (London) A távolkeleti fődadiszállás je­lenti: A tokiói körzetben az amerikai csa­patok hadmozdulatai tervszerűen^ a leg­nagyobb rendben mennek végbe. Tegnap reggel az amerikai csapatok megszállták Yokohámát. Újabb jelentések szerint Mac Arthur tá­bornok a távolkeleti amerikai csapatok parancsnoka tegnap szintén megérkezett Yokohámába, hol felütötte főhadiszál­lását. A Times angol lap munkatársának je­lentése szerint Tokióban egyre nagyobb arányokat kezd ölteni a harakiri-járvány. Az angol laptudósitó elmondja jelentésé­ben, hogy amikor megérkezett a romok­ban heverő japán fővárosba a császári palota előtt 30 japán,, köztük két nő, a feltétel nélküli fegyverletétel elleni tilta­kozásaképpen az utcán vágta fel a ha­sát Angol haditengerészeti egysé­gek Hon-Kongban (London) A délkeletsziléziai brit hadi­­szállás jelentése szerint a brit hajóhadi egységei megérkeztek HongKongba. — Egy másik jelentés szerint a szingapúri japán főparancsnok kijelentette, hogy nem hajlandó tudomást venni a császári pa­rancsról és tovább folytatja az ellenállást. — örömmel jelenthetem ki — mondta a külügyminiszter — hogy a kényes kér­désekben tartott értekezleten mindkét nép képviselői jóindulattal és rokonszenvvel igyekeztek a két fél szándékait megérteni. Egyezményünk pontjai rendkívül fonto­sak, de ennél fontosabb az a szellem, a­­mely az egyezmény megkötését lehetővé tette. Ffrllnger szerint a csehszlová­kiai kitelepítések emberséges módon folynak (Prága) Firlinger csehszlovák minisz­terelnök kijelentette, hogy Magyarország­gal és Ausztriával jóbaráti viszonyt akar fenntartani. Közölte, hogy a magyar és né­népi tömegek szolgálatában érvényesül­het. Nem vezetésében, hanem szolgálatá­ban! A Magyar Népi Szövetségnek nincs szüksége vezetésre törekvő „szakértők­re”! Ezek rendszerint csak saját érvénye­sülésük útját egyengetik. A Magyar Népi Szövetségnek olyan becsületes szakembe­rekre van szüksége, akik egyéni érdekei­ket elfojtva tudásukat és felkészültségü­ket a feltörő népi erők szolgálatába tud­ják állítani. A Magyar Népi Szövetségben azoké a vezetés, akiket a széles demokrata töme­gek hatalmas akarása szöktet az élre sa­ját forrongó bensejükből. A szakemberek hivatása pedig az, hogy ezeket a töme­geiktől soha el nem szakadó népembereket segítsék tudásukkal és képzettségükkel — névtelenül és a háttérből. A tömegek e­­zért bocsátanak meg nekik sok mindent.^ És ezzel érdemlik ki azt, hogy a születő uj világ tagjaiul fogadja őket. (sz. f.) Éljen szeptember elseje a Romániai Egységes Szakszervezetek egyéves harci tevékenységének számvetés! napja! vinizmus és 3 fajgyűlölet elleni harcon ala­puld A kormány mindent megtesz a fegy­verszüneti egyezmény minél pontosabb teljesítésére és a krimi értekezleten ho­zott 'határozatok keresztülvitelére, ame­lyek minden lehetőséget megadnak az összes felszabadított népeknek, a nácima­radványok megsemmisítésére és demok­rata szervezetek alakítására. A bulgáriai hazafias front központi bi­zottsága elfogadta a választásoknak egy későbbi időpontra vJió halasztását. "A központi bizottság kijelentette, hogy ez a tény nem a Hazafias Front meghátrálá­sa, hanem a szövetségesek és a bulgár nép közötti egyetértést célozza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék