Népi Egység, 1945. október (2. évfolyam, 220-245. szám)

1945-10-02 / 220. szám

Kedd, 1345 október 2 Braşov-2rass6, II. évf., 220. szám Ara: 40 Bel POLITIKÁIN APU. AP Felelős szerkesztő: K u r k ó _G^ y á r I á s ö«l®grJr®*Te a brassói törvény­széken G. II, 1768/1944 szá-n alatt Engedélyezte j Cenzura Militar* a Presei sub No. 1437, 7. X. 1944 Október második felében összeül a Magyar Népi Szövetség országos intézőbizottsága Nagyjelentőségű értekezlet Kurkó Gyárfás elnökletével — Végétért a megye! vezetők értekezlete (Kolozsvár, a Népi Egység kiküldött munkatársának telefon jelentése.) A Ma­gyar Népi Szövetség országos végrehaj­tó bizottsága pénteken és szombaton Kurkó Gyárfás elnökletével nagyjelentő­ségű értekezletet tartott az erdélyi vár­megyék és a főváros magyarságának fe­lelős vezetői jelenlétében. Az értekezlet a MNSZ Farkas utcai székházában először a megyei kiküldöttek jelentését hallgatta meg. Jelentést adtak a következők: Barabás Miklós (Alsófehér), Palásti József (Arad), Kincses uezso (Beszterce;, Amorus kc­­ter (Bihar), Dávid Sándor (Brassó), Ró­zsa Ferenc (Bukarest), Vargancsik Lajos (Csik), Straff Gyuláné (Háromszék), Zsók Fábián (Hunyad), Konrád Péter (Krassó), Antal János (Kisküküllő), Szepesi Sándor (Kolozs), Szőcs Béla (Marostorda), Kruz­­lics János (Szatmár), Thury Bálint (Sze­­ben), Enyedi Ferenc (Szilágy), Szakács Ferenc (Szolnokdoboka), Faragó Sándor (Szörény), Juhász Lajos (Temes), Bende Béla (Torda), és Kiss Gyula {Udvarhely megyei) kiküldöttek. A megyei jelentések után a központ részéről Csákány Béla dr. szervezeti, Ba­logh Edgár közművelődési, Bányai Lász­ló politikai és Mezei Lajos mozgalmi be­számolót tartott. Majd Kurkó zárószavá­val a két napos gyűlés véget ért. A MNSZ központi értekezlete a száz­tagú országos intézőbizottság rendes ülé­sét készítette elő. Az országos intézőbi­zottságot október második felében Ma­rosvásárhelyre hívják össze. A kétnapos kolozsvári értekezletről a MNSZ elnöksé­ge hivatalos közleményt bocsát ki. it ü cí KiirtftefejczGűnck a londoni tanácskozások Szövget rok»*isz*»nv tüntetések Budapesten - Kemény ellenállást fejtenek ki a holland-indiai függetlenségi harcosok — Zsukov marsall Amerikába utazik U. S. A. jegyzék Argentinéhoz (London) A külügyminiszterek londoni értekezlete tovább tart. Tegnap két ülést tartottak: az első ülésen Bidault francia külügyminiszter, míg a második ülésen Bevin angol külügyminiszter elnökölt. Londoni jelentések szerint a második ülé­sen a külügyminiszterek a francia kor­mánynak a Rajna és Ftuhrvidékre vonat­kozó javaslatát vitatták meg. Az értekezlet hosszas vita után kimondta, hogy a kér­dés megoldását a helyettes külügyminisz­terek tanácsa elé utalja. Mértékadó angol diplomáciai körökben úgy tudják, hogy a külügyminiszterek ér­tekezlete a hét végéig tart. Ugyancsak londoni diplomáciai körök­ben azt a tényt, hogy az angol kormány Hajlandó elismerni az ideiglenes magyar kormányt — előnyösnek tekintik a továb­bi .anácskozásokra. Hasonló hangnemben Imik az amerikai lapok is, melyek a jelek­ből gyors kibontakozásra következtetnek. A Times cimü lap legutóbbi számában rámutat arra, hogy a külügyminiszterek legutóbbi tanácskozása a sikeres kibonta­kozást mutatja. így sikerült nagy vona­lakban megállapodniok Olaszország béke­­feltételeit illetően és kimondták, hogy az olasz—jugoszláv határt a néprajzi hely­zetnek megfelelően vonják meg. Egyéb­ként az olasz-jugoszláv határkérdést rész­letes megoldás végett a helyettes kül­ügyminiszterek tanácsa elé utalták. Auszt­ria kérdésében szintén fontos határozato­kat hoztak, így többek között elhatároz­ták, hogy Ausztria közellátását biztosít­ják. Ami pedig az osztrák kormány elis­merését illeti, elfogadták azt a javasla­tot, hogy megvárják a Renner-kormány átalakítását és csak akkor döntenek a kér­désben. Százezres tömegek tüntettek Budapesten a Szpvjetszövetség mellett (Buv .pest) A TASS jelenti: Az a hír, hogy a szovjetkormány felvette a dip­lomáciai lápcsolatokat az ideiglenes ma­gyar kon áruival, nemcsak Budapesten, hanem az egész Magyarországon őszinte nagy lelkese ést váltott ki. Budapesten százezres töri egek tüntettek a Szovjetszö­vetség mellett és éltették Sztálin generá- Iisszimuszt, Molotov külügyi népbiztost és Vorosilov tábornagyot, a Szovjetszö­vetség budapesti megbízottját. Hatalmas tüntetőtömegek járták végig a magyar fó­­váios utcáit és tüntettek a szovjet-magyar barátság mellett. A lelkesen tüntető tömeg a Szövetséges Ellenőrző Bizottság Andrássy-uti székháza elé vonult, ahol hosszasan ünnepelték Vo­rosilov marsa®:. A tüntetéseken részt vettek a magyaror­szági demokrata pártok vezetői Í9, majd a tüntetés után népgyülést tartottak, melyen ismertették a szovjet kormány nagylelkű és megértő politikáját és azt a támogatásit, amelyet a magyar kormány elismerésével Magyarországnak nyújtott. A népgyülést Vass Zoltán Budapest főpolgármestere nyitotta meg, majd Szakasits Árpád, a Szociáldemokrata Párt, Tildy Zoltán a Független Kisgazdapárt, Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt és végül pedig Rá­kosi Mátyás a Kommunista Párt nevében fejezték ki hálájukat a Szovjetszövetség iránt és hangsúlyozták, hogy a magyar nép örök hálával tartozik Sztálin gone: -( lisszimusznak megértő politikájáért és azokért a segítségekért, amelyekkel a ma­gyar nép segítségére sietett. A budapesti rokonszer-. tüntetésekkel egyidőben Magyarország összes .‘árosai­ban és falvaiban népgyülésekét tartottak, ahol a szónokok hangsúlyozták, hogy a Szovjetszövetséggel való diplomáciai kap­csolatok felvétele történelmi ielentőségü sorsfordulatot jelent Magyarország törté­netében. Halálra ítéltek 16 volt usztasa törzstisztet (Belgrad) A TASS jelenti: A legfel­sőbb jugoszláv hadbíróság 16 volt usz­tasa áí orro' o', ezredesi és alezrede t ha­lálra ítélt. 17 vádlottat 3—20 évig terjedő kényszermunkával sújtottak. Két vádlottat felmentettek. Az ujzélandi munkások megtagadták a munkát (Wellington) Ismeretes, hogy a hol­land-indiai szigeteken a nemrégen partra tett holland csapatok megütköz­tek a független köz'ársasági egységekkel, amelyek a szigetek önálló köztársasági államformájáért harcoltak. A köztársasá­gi csapatok kemény ellenállást fejtenek ki. Wellinigtoni jelentések szerint az ujzee­­landi kikötőkben nagyobb mennyiségű ha­dianyagot halmoztak fel a holland hadse­reg részére. Tegnapelőtt a holland had­­veZetőeég szálliíóhajókat rendelt az ujzee­­landi kikötőkbe, hogy a hadianyagot hajó­ra rakják ós a hoTand-indiai szigetekre szállítsák. A? ujzeelandi kikötők munká­sai azonban megtagad iáik a munkát és ki­jelentették, hogy nem hajlandók olyan hadianyag behajózásánál segédkezni, a­­melyet a függetlenségükért harcoló köz­­társasági csapatok ellen akarnak felhasz­nálni. Zsukov tábornagy limes-igáira utazik (New-York) Truman â'lamel-^k meg­hívására Zsukov tábornagy azj Egyesült Államokba utazik. A szovjet tábornagy ok­tóber 4-én érkezik meg Newyorkba, ahol hivatalos és ünnepélyes fogadtatás­ban részesítik. Felkoncoltak két fasisztát (Róma) Montevarchiban a hatóságok szabadon engedtek két fasisz'át. Amikor a város lakossága tudomást szerzett a szabadonbocsátárröl, tüntetni kezdett, majd megtámadta a két szabadon enge­dett fasisz'át szállító gépkocsit és mind a kettőt a város piacterén felakasztotta. Görögországban még mindig dühöng a terror (London) Athénból érkezett jelentések szerint Görögországban még mindig dü­höng a fasiszta terror. A királypárti ter­rorista csoportok kihasználva a reakciós kormány támogatását, az erőszakos bűn­cselekmények egész sorát követik el. Hosszas megbeszélések után a görög bel­ügyminiszter megadta a gyüiéstarlási en­gedélyt az EAM hazafias mozgalomnak. A gyűlések tartamára a belügyminiszter a rendőrséget készenlétbe helyezte, majd a gyűlések után a rendőrség azzal a megin­dokolással, hogy a falragaszok szövegét nem terjesztették a kormány elé, 60 ha­zafit letartóztattak. A görög kirá ypátiak több helyen meg'ámadták a hazafias tün­tetőket, mig P^rjonban a fasiszta bandák megtámadták a fegyházat és négy kö­zönséges gonosztevőt szabadon bocsátot­tak. Az U. S. A. erélyes jegyzéket intézett Argentinéhoz (London) Az Egyesült Államok kormá­nya tegnap erélyes hangú jegyzéket intézett az argentin kormányhoz, melyben rámutatott arra, hogy az argentinai belpo­litikai események rendkívül kedvezőtlen benyomást keltettek az amerikai közvéle­ményben. Washingtoni jelentések szerint Argentí­nában a helyzet változatlan. A fasiszta­terror tovább dühöng és a kormány az El Mundo cimü lap kivételével az összes la­pokat betiltatta és a lapok munkatársait leta/íózíatta. Az argentin egyetemi ifjúság a kormány diktatúrája elleni tiltakozás képpen sztrájkba lépett- _________ CiYÖMYÖRÜ ELÉGTÉTEL Az alábbi cikket Kovács Imre a „Néma forradalom” cimü falukutató könyv szerzője, a magyarországi Nemzeti Parasztpárt főtitkára, a Ma­gyar Nemzetgyűlés tagja irta. Elsők voltunk, akik őszintén, nyíltan, becsületesen megmondtuk, hogy nem tu­dunk együttélni a németekkel. A magyar nép egy évezrede a germán imperialista követelésekkel állott szemben, történel­münk egyetlen, hosszú szabadságharc a németek ellen. Barátkoztunk a románok­kal, szerbekkel, 'oroszokkal, szlovákokkal, népdalaink, népzene anyagunk hűen tük­rözi vissza az egymásrahatást. Népművé­szetünk motívumai bizonyítják, hogy kö­zel jutottunk egymáshoz, de a németek felé bezárkózott a magyar lélek, tőlük nem vett át és nekik sem adott át semmit, A mételyezettek, a gyorsan feledők, már megbocsátottak a németeknek, az elpusz­tított országot, a felrobbantott hidakat, a kiégett városokat, mindazt, amit a ma­gyarok évszázad alatt alkottak veríték­kel és amit a germán őrület néhány hét alatt szadista cinizmussal megsemmisí­tett. így történhetett, hogy a hazai né­metség mind pimaszabb, mind merészebb lett, mind szemtelenebből támadta már a magyar demokrácia arcvonalát. A német falvakban maguk közt osztották fel a grófi földeket és magyar cselédeiknek semmit, vagy csak nagyon keveset adtak. Megtet­ték a német községekben, hogy vezetőik az odatelepitett csángókat (a Bukoviná­ból 1942-ben a Bácskába, a fasjszták által kiirtott és küldözött szerb falvakba áttele­pített úgynevezett bukovinai csángókról van szó, akiket nemrégen a magyarorszá­gi sváb falvakba telepítettek át. A szerk - ség megjegyzése) adták oda munkára az oroszoknak és csak a vagonokban derült ki, hogy németek helyett magyarokat visz­nek. A magyarországi német vidékeken robot munkára szórvány magyarokat és cs’ángókat küldték. Mindezt tehették, mert a magyarság nem mutatott erélyt, keménységet, nagyon sok volt a pártfogó, Protektor. Potsdamban a szövetséges ha­talmak, a magyarországi németek vissza­telepítését határozták el. E határozat értel­mében az összes németeket, tekintet nél­kül arra, hogy milyen volt politikai néze­tük, vissza kell küldeni Németországba. Ez nem büntetés, csupán biztonsági intéz­kedés, hogy többé a németek ne veszé­lyeztethessék Európa békéjét. Sztálin generáüsszimusz két csoportba osztotta a németeket: az egyik elkövetője volt mindannak a borzalomnak, bűnnek, ami rettegésben tartotta Európát, millió és millió áldozat gyilkosa, — mondotta Sztálin — ezt a csoportot halállal kell büntetni. A többi német: bűnrészes, bár­hol, a világ bármely pontján éltek, pár­tolták a hitleri programot, ügynökei vol­tak a germán imperializmusnak és igy a kollektiv felelősségük megállapítható. A külföldi németség áttelepítése nem kon­centrációs táborokba, hanem az uj német államba, amelyben a németség lehetősé­get kap egy uj életre, részükre néni bün­tetés, de a megkínzott népek számára gyönyörű elégtételt jelent. M egész magyarság gyászolja Bartók Bélát meg New-Yorkban, váratlanul gyászba Bartók Béla, a nagy magyar zene­szerző halála alkalmával a MNSZ el­nöksége a következő közleményt adta ki: Meghalt Bartók Béla, a dunavölgyi népek ősi dallamkincsének kutatója, a legnagyobb magyar zeneszerző. Művé­szete az uj szociális kultúrát. ma<zatar­­t’ásáő a - siznrus al szem en állód mo'.­­rácfa magasrendü emberiességét fejez­te kf. Önkéntes száműzetésben Italt borítván az egész magyar népet. A Romániai Magyar Népi Szövetség a nagy halott tiszteletére gyászt tart és felszólítja minden szervezetét, valamint a magyar intézményeket, hogy tűzzék ki a gyá’Szlobogöt s emlékezzenek meg Bartók Béla példamutató életéről és művészetéről. Kurkó Gyárfás, elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék