Népi Egység, 1945. december (2. évfolyam, 271-293. szám)

1945-12-01 / 271. szám

ám 2 SO lei Erasev^lraisé, II« évf** 271. isám :'"f >» Siómbaf, 1945 d«€tmtier < * POLITIKAI NAPILAP Faialös KurkMitó; Karki flyirli» Belegyesre ■ brassói tórvény ssóksa II. 1768/1944 nám alatt Jac^ólyaóa i Canar* M|Htar* a I’m»! «ab N«. 1437. 7. X. 1944 hiénák n pinco nA lordoK háza szoros szovjet-angol eggflttmOhOdesi követel (Londbit) Az angol lordok házának teg­napi és tegnapelőtti ülésén a szovjet­­angol viszonnyal kapcsolatban rendkívül nagyfontosságu felszólalások hangzottak el. A felszólalók a szovjet—angol kap­csolatok ki mélyítését és a két hatalom közötti szoros baráti kapcsolatok további ápolását kérték. A felszólalásokra az angol kormány ne­vében elsőnek Reahn Patrick lord vála­szolt és örömének adott kifejezést, bogy A Konzervativizmus melhalt megnyílt az ut a szocializmus elölt ‘Tegnapi szamunkban lapzártakor érke­zett szűkszavú távirati jelentések alapiján közöltük, hogy Churchill volt angol mi­niszterelnök az angol alsóházban heves támadást intézett az angol kormány elten. Újabb jelentések szerint az alábbiakban közöljük az alsóház pattanásig feszült lég­körében lefolyt üléséről szóló tudósításun­kat: Churchill beszéde elején támadta az an­gol kormányt a leszerelés vontatott és Rövidesen sor kerül az együttes munkaszerződések megvitatására A tervezet célja nem béremelés, hanem uj fizetési módozatok megállapítása kifejezést, hogy rövidesen bevezetik a* angliai iácolákban az orosz nyelv tanító sát. A lordok házában elhangzott íeiszófa* Tások kai kapcsolatban a Times heves tá­madást intéz az angol-szász kormányok ellen, mert nem vették kellő figyelembe a Londonból és Washingtonból elhangzott magán- és politikai kezdeményezéseket, amelyek a szovjet és angol-szász hatalmak közötti viszony "kimélyitését célozták. az angol-amerikai pénzügyi megbeszélé­seket és szószeriut ezeket mondotta: — Nem akarunk más nemzetek kegyel­méből élni! Churchill nagy feltűnést keltő beszé­dével foglalkozva a Daily Herald a murt* káspárt hivatalos lapja ezeket írja: „Churchill rövidesen megtanulja, hogy a konzervativizmus meghalt és megújult az ut a szocializmus előtt". Panaszok és keserű kifakadások hang­zanak d a növekedő drágaság ellen. Sze­gény, nehezen élő emberek jogos sirámai. Olyanoké, akik saját sorsukon érzik a túlhajtott üzérkedés sienyvesztő, ron­­gyositó, dideregtető hatását. Akiknek számára a létfenntartás kpzvetlem, ha­lasztást nem tűrő mindennapi feladat, az élet, elodázhatatlan parancsa. Akinek szá­mára ,,nincs fám’* hitetlen szobát, „nincs zsirom” tápérték nélküli ételt, „nincs pénzem’* nyomort, szenvedést, kínlódást jelent- Akiknek a számára a panasz a va­lóságos szükségletekből fakad és nem egyszerű szólam, divatos magatartás, ha­tásos jelmondat. Persze ezeknek az embereknek nin­csen „közgazdaságai’* tudása, nem is­merik a Mihály-arany árfolyamának in­gadozását, a „kereskedelmi piac1* hely­zetét. Valószínűleg híján volnának a ha­tásos érveknek is, ha vitába szólítanák őket, hogy kifejtsék felfogásukat De mégis tévedés volna azt hinni, hogy ezek az igazi te her hordozók nem látják a félremagyarázhatatlan igaz­ságot Igán, nagyonís jól látják, hogy amig ők dolgoznak a régi munkabérekért hogy ne dráguljon az áru, mások viszont már az árak legkisebb rezdülésére nyom­ban feterneLik a maguk hasznát s már a jelzett újabb drágasági hullámot is Jeşzâ­­fnito'j k, „neÍJOgy kárban maradjanak”. Nagyon is jól tudják, hogy az áldoza­tokat a dolgozó tömegek hozzák, — az esztergapad mellett dolgozó munkás, a beszolgáltatásokkal sújtott szántó-vető, a gyermekeket oktató nevelő, a hivata­lokban gürcölő kis tisztviselő — míg ßz elenyésző kisebbségben lévő „szakembe­rek”, a baj forrását ismerő tapasztaltak és hozzá értők bizony nem nagyon erőlte­tik magukat a gegiteníakarássaL Vonogav ják a vállukat és okosan megállapítják, hegy amíg a kerestet és a kmálat között az egyensúly nem áü helyre és az ára­­tennefés nem feded a szükségleteket, műidig így lesz. Éppen csak azt nem teszik hozzá, hogy a szegény dolgozóknak kell az áldozatot vállalatok. Nem szabad elfelejteni, hogy jórészt e dolgozók hősies helytállásának köszön­hető, hogy a drágaság iramát Sikerült lefékezni. Nélkülük ma bizonyára más­ként állnánk s az üzérkedők milliói is egyszerű papimon gyök lennének. S mind­addig, amig a dolgozó fegyelmezett erő­feszítése tart s a komoly termelőmunka folyik nem is lehet nagyobb baj. Hacsak a tisztességtelen kereset híveinek mohó­sága és meggondolatlan vakmerősége té nem borítja a viszonylagos nyugalmi helyzetet. Az utóbbi hetekben azonban nyilván­való jelek mutatnak arra, hogy a zugfce­­reskedetem számos hiénája uj bátorság inett'ett és egyre arcátlanabbul foíjrtatta az üzérkedést. De ez még hagyján! Igen sokan ezek közül a fekeţeoiatt lovagok közül, hogy önmagukat fedeznék, nyltan a reakció oldalára állanak, s a kormányt és a hivatalos tényezőket me ík oko'ni a gazdasági nehézségekért Sőt vannak, akik messzebb mennek és nem átallták azt hangoztatni, hogy a munkás nem dol­gozik eleget, a túlsók szabadság hátrál­tatta a termelést. Mondanunk sem keff, mit érdemelnek ezek az aljas rágalmazók, akik „.élége­­dedöTkiíttnek” s halálos biztonsággal (Bukarest) Az AHalá :ö.> Munkaszövet­ség saj'óérekez'etet rendezett a közvéle­mény tájékoztatására az együttes mun­kaszerződések alapelviről. EzaTkalommal a tervezet temertetői rá­mutattak arra, hogy nincs újabb fizetés­emelésről szó. A béremelés ugyanis az árak és a fizetések között urabb versen­gésre vezetne s ígv végeredményében az alkalmazottak kerülnének újból hátrány­ba. Éppen ezért uj rendszer eltogadfeáttl van szó, amely nem teszi szükségessé rz árak emelését Ezzel szemben az alkal­mazottak jutalmat kapnak és ígv ők is ér­dekelve lpsznek a termelés fokozásában. A munkáltatók a többletmunka folytán újabb nyereségekre tesznek szett, ame­lyet megosztanak a munkásokkal. Az et­nas termékeket előállító gyárak ame­lyeknek árjegyzékét a kü’cKitöző alap©'ion (Budapest) Tegnap ült össze első ízben a szabad és titkos választásokon megvá­lasztott magyar nemzeJgvülés. A pesti rádió Idem eb érmék jelentőségét kii'Örö­­sen ha tekintetbevesszük a ma egy évvel ezelőtt uralkodó ál-po'o’-at, ftrrik~r az or­szág fővárosában a nyilas csőcselék ga­rázdálkodott, v'szont a demokrácia élhar­cosai börtönben sr-y'ődtok. A netnzefgyü’és megnyfárán réstt vett Vorosítov tábornagy, Ftoskin követ és Gri­­gorjev követség! t'tkár, valamint az ame­rikai és angol követség tagjak Az emelvényen megiefent TBdy Zd­sát. Akik, „tudományos alapon** álla­nak s jog érzéküket sérti. ha valamelyik áruhatmozó dugkész'efét f If'de ík és le­foglalják, mert a magántulajdon szentsé­gének az eíf'prását akarják látni e ren­a lordok háza olyan nagy lelkesedéssel kérte a szovjet—angol kapcsolatok ki­­mélyitését, majd igy folytatta: — Ki kell küszöbölnünk mindazokat az eszmei ellentéteket, amelyek a két ha­talom közötti viszonyra kihatással lehet­nének. A múltban a szoros kapcsolatok kiépítéséért harcoltunk é9 ezért fogunk harcolni a jövőben is. Joyce lordkancellár hasonló hangnem­ben szólalt fei és ama reményének adott lassú üteme miatt, majd szemére vetette a kormánynak, hogv elhanyagolja az új­jáépítési munkálatokat, továbbá az álla­mosítási munkatervet A volt miniszterelnök ezután Anglia gazdasági helyzetével foglalkozott és rá­mutatott azokra az eszközökre és intézke­désekre, amelyekkel az angol nép életszín­vonalát akarják aláásni. Az élelmiszerüzletek előtt való sorbán­­ál! ássál kapcsolatban Churchill érintette kiszámított költségkimutatás szeri-t szabták meg, az árkormánybiztosóág a­­tal meg'Zabo't legmagasabb áron hozhat­ják termékeiket forgalomba. Ami az akkordmunka eVét illeti, ezt Úgy á’tapitják meg, hogy a megszabott munkaátlagot fe’ülmuló munkás juttkwn­­ban részesük E jutclmakon kívül az alkal­mazottak egyéb juttat‘sokban is ré zesü’­­nek, ezek a kü'önleges javadalmazások a követ'-ezők: T"untta-nend-ue'art'sí utti­­tom, lakbérpótlék, elő,ép*e*és a g--'kor­lati és üzemben tömött évek rtán, munkaiu­­hák, nehéz munkák és é je’i mun'-a után járó jutatom. Ősrtör.dÜj az alkalmazottak érdemes gyermekeinek . A munkaren^-bet'T ási jutatonr-ak cél­ja a munka fb’ytooosságának biztosítása. Ezt a*ok kapiák, akiknek nincs több mint tán miniszterelnök, mellette Rákon Má­tyás, Doby István és Szakasits Árpád mi­­nfczteretnökhelye'te^ek. A kéóviselőház el .ök'üty 'Nagy Ferenc Kisgazdapárti képviselő*, a’elrökueK Kossá Istvánt, a Kommunista Párt és Ké'Mv Annát, a Srozi'Idenx>krata Párt képviselőjét választották meg. (Beígrád) Ä jugoszláv alkotiuányozó nemzetgjailés ülést tartott, amelyen ki­mondták a monarchia megszüntetését. Ugyanakkor kihirdették a jugoszláv szö­vetségi népköztársaságot. hogy egy lefozo t üzérkedőt hogyan le­het öt évre elítélni, mikor egy büntetlen előé'eiü betörőnek sem jár ekkora bün­tetés. A kormány most erélyes rendszabá­lyokra határozta el magát az árdrágulás A lakbérpótlék azoknak az alkalmzot­­taknak jár, akiknek vállalatuk nem ad megfelelő lakást-Ezzel az intézkedéssel a nagyüzemek! régi mu’asztását hozzák helyre. Annak idő* jén ugyanis az Averescu törvény kötele­zővé tette a vállalatoknak, hogy lakáso­kat éoi'senek alkalmazottaik számára. A legtöbb vállalat azonban ennek a kötele­zettségének nem tett elegei Az előléptetéseknek az a Célja, hogy az alkalmazottakat bizonyos vállalatokhoz, kössék. Minden gyakorlati év után a havi fizetés egy százaléka és minden a válla­latban el'öltött év után a havi fizetés két1 százaléka jár . A fenti járulékokon kivül a vállalat kö­­tc’es évente kft zer (karácsonykor és bus­­vétkor) a fizetés 50 százalékát kitevő jutalmat adni. Ezenkívül házassági és be­tegség; segély jár az alkalmazottnak. Ha­lálozás esetén a családnak joga van 3 havi fizetést kitevő külön segélyre. Az irodai alkalmazottak szintén része­sülnek mindezekben a juttatásokban. Ők azonban nem részesülnek az Ipari ter­melés fokozásával járó akkordmunka ju­talomban. — Jutalmat kaphatnak azon­ban abban az esetben, ha az illető váltatta-' tok anyagi hasznot mutatnak ki. Az együttes munkaszerződés n>eg itatá­sára rövidesen sor kerül a munkáltatók és a munkások képviselőd között. Ezek a tárgyalások termelési áganként történnek. Az együttes munkaszerződés a munkálta­tókkal való tárgyalások megkezdésének! időpontjától érvényes , intézkedések mibenlétét, de reméljük, hogy olyan természetűek lesznek, hogy egyszerstnindenkorra elveszik a kedvü­ket a zoknak, ak'k végeredményben csak a haszon bez9ebclőinek a szerepét vállal­ják az újjáépítés égetően sürgős müvé­ben! (f. s.y összeült az uj magyar nemzetgyűlés Népköztársaság lett Jugoszlávia Vasárnap d. e. 11 órakor Bányai László országos alelnök és Révy llus végrehaj­tóbizottsági tag a România Liberă mozgó (voit Modern) termében ismerteti a marosvásárhelyi határozatokat Mindannyian legyünk ott! Mindannyian legyünk ott!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék