Népi Egység, 1946. március (3. évfolyam, 49-74. szám)

1946-03-01 / 49. szám

Ill, évi,, 49« szftm Péntek, 1946 március 1 Ars 290 lei BRASSÓBRASOV­Szerkesztőié*: Str. Argintarilor (Otv5s-u) 18, Távbeszélő 17>5R Kiadóhivatal: Piaţa Oh. Enescu fRózsatér) 2, Távbeszélő 22=61) Kéziratokat nem érzünk ine*. Szerkesztősé*! fogadó óra csü­törtökön 16-IS órái*. Kiadóhivatal! órák naponta 8-15 óráig POLITIKAI, NAPILAP FELELŐS SZERKESZTŐ: KURKÓ GYÁRFÁS B^tlyrzve a brassói törvényszéken G II 1768/1944 szám alatt Engedélyezte: Cenzura Militară a Presei sub No 1437.7.X.1944 Előfizetés egy hónapra 4500 lé' HIRDETÉSI Dl.lAKi Hírrovatban, hirdetményben, nyltttérben 800, közgazdasági közleményben 800 lei szavanként (legkeve­­se> b 20 szó). Keretes hirdetés névyzetcm-ként 300 le). Gyász- Jelentés négyzetcentiméterenként 350 lej. Dijak előre fizetendők t KIÉ LESZ n szabadság? s A nürnbergi per éles fényt vet azokra a módszerekre, amelyeket a megszálló né­met csapatok alkalmaztak a leigázott or­szágok népei ellen. Mindezek után sokak, de maguk a németek îs, el voltak rá ké­szülve, hegy a szövetséges hatalmak győ­zelme után a bűnös német nép méltó mó­don kapja vissza a kölcsönt. A németek azonban nem számoltak egy dologgal: azzal, hogy sem a Szovjetszövetséget, sem a nyugati hatalmakat nem a hódítás, gyil­kolás és bosszú vágya vezette. Nem a né­met népet akarták kiirtani, amint azt a hit­leri hírverés ktirtőlte világgá, hanem a hitlerizmust akarták és akarják megsem­misíteni. Hogy mennyire nem szándékuk a német nép kiirtása, kiderül a németor­szági élelmezési helyzet hivatalos szám­adataiból. Németországban ma öt fokozatú éfel­­miszerjegy-elosztás van. A legmagasabb a nehéz testi munkásoké, a legalacso­nyabb a háziasszonyoké. Burgonyát a­­zomban kivétel nélkül mindenki 40 dekái kap naponta. A kenyéradag az öt fokozat­ban napi 30—60 deka között váltakozik. j jţ- '/■"/! Zj1 V>V/V L, i* Ililái . % i ti . ,‘ú ,) A napi husadag 2—6 deka. A zsiradag napi 7—20 gramm. Ehhez járul napi 15 gram cukor és egyéb élelem. A napi adagokon kivül négyhetenkint 6 deka valódi babkávé, 10 deka pótkávé, 2 deka tea és 40 deka só jár ki minden németnek. Október első felében a hatóságok a la­kosság 210 napi, azaz 7 hónapi burgonya­szükségletét adták ki előre, ami fejenként 84 kilót jelent. És most hallgassuk meg, mit nyilatko­zott Roosevelt volt amerikai elnök özve­gye a Németországban tett körútja után a bérűm újságíróknak: — A német gyermekek jó színben van­nak. Sót jobb színben, mint egyes angol gyermekek. Az élelmezési helyzetre vonatkozóan ki­jelentette, hogy nem hiszi, hogy a néme­tek éheznek. De Rooseveltné egyebet is mondott. Azt mondta, hogy „úgy tűnik fel, mintha a németeknek az lenne a vé­leményük, hogy mi éppen olyan bűnösök vagyunk, mint ők”. És ennél a megállapításnál álljunk meg egy szóra. Mert ez a megállapítás nem­csak a németországi németekre vonatko­zik, hanem a mi szászainkra is. Számba sem jöhető csekély töredékük kivételével nekik is ez a véleményük. De, amikor így vélekednek, gondoltak-e arra, hogy an­nakidején önként, minden külső, vagy bel­ső kényszer nélkül álltak Hitler oldalá­ra? Vájjon emlékeznek-e arra, hogy ön­ként siettek az SS alakulatokba, hogy le­gyilkolják a szovjetasszonyt és a szovjet­gyermeket? Nyitott szemmel, tudatosan helyezked­tek szembe azzal a demokratikus renddel, amely minden együttélő népnek egyforma jogokat biztosit, ők ezt nem akarták. Ők még mindig csak a saját részükre akar­nák mindezt a többiek rovására. Mert ők a „Herrenvolkhoz” tartoznak. Még ma is. Ezért ragaszkodnak olyan görcsösen a nyolcszáz éven keresztül következetesen a mindenkori reakciós erőkkel való szövet­kezés eszméjéhez. És mellveregetve sza­badságjogokat követelnek magük szá­mára. Ml azonban azt hisszük, hogy a szabad­ságjogok annak a népnek a kezébe való, amely nem akar tudatosan visszaélni vele. Ha a szövetséges hatalmak szó nélkül el­nézik, sőt elősegítik, hogy azt az élelmi­szert, amit — nem titok — az utolsó szem búzáig a leigázott népektől rabolták el, békében használják el és osszák szét most Kurkó Gyárfás, a MNSZ országos elnöke nagyfontosságu megbeszéléseket folytatott a kormány tagjaival Az országos elnök nyilatkozik lapunknak — Március i8-án Bressóban tanácskozik a Központi Intézőbizottság (Brassö) Kurkő Gyárfás a Magyar Népi Szövetség orz'gos elnöke öt napi bu­karesti tartózkodása után Fodor István intézőbizottségi tag társaságában szer­dán reggel gépkocsival Brassóba érke­zett. Az országos elnök a napot a helyi szervezet vezetőivel folytatott tanács­kozásokkal töltötte el, majd késő este ismét gépkocsira tilt és az éjszaka fo­lyamán Kolozsvárra utazott, ahol a központi végrehajtóbizottság ülésén vesz részt. A Népi Egység munkatársának alkal­ma volt beszélgetést folytatnia az orszá­gos elnökkel. Kérdésünkre Kurkó Gyár­fás a következőket mondotta bukares­ti utjának céljáról és eredményeiről: — A fővárosban huzamos megbeszé­léseket folytat !am a kormány több tag­jával, különösképpen Groza miniszteri elnökkel. Megbeszéléseim során elő­térbe kerültek a romániai magyarság súlyosabb sérelmei is és a felelős kor­mánytényezőkkel megvitattuk azok megoldási lehetőségét — Így megnyugtató választ kaptam a romániai magyar tanítóság elmaradt fi­zetéseinek kiutalása tekintetében. A ki­utalás rövid idő alatt és egy összegé­ben fog megtörténni. Ugyancsak intéz­kedés történik a még be nem sorolt dél­erdélyi és a hálom székely megyéből való tanítók helyzetének azonnali tisz­tázása céljából. Az iratok felterjesztése már korábban megtörtént, s így a be­sorolásoknak semmi Skadálya sincsen. Valószínű, hogy a besorolásokra vonat­kozó rendelkezés, váTamiiít az elmaradt fizetéseknek ugyancsak egy összegben való kifizetésére vonatkozó intézke­dés a Hrata'os Lapban nemsokára meg jelenik. Ezzei tehát Végeszafcad az ed­digi részletfizetési és etőlegezési rend­szernek. — Az igazs'g gyminiSzfériumban megt’rgy-Ituk az észa'kenflélyí ingatlan javak visszakérésének kérdését s ígéretet kaptunk arra, hogy az eddigi jog-gycn’őtlenségeket kiküszöbölő tör­vény még a héten megjelenik. — A CASBI ügyekre vonatkazókg lefolytatott megbeszéléseim azzal az e­­redménnyel biztatnak, hogy a hamaro­san bekövetkező rendezés minden ér­dekeltet ki fog elégíteni. — Végül a földosztással kapcsolat­ban előállott egyes megoldatlan kérdé­sek és zavaros helyzetek tisztázására miTfden éToT^szüfet megtörténi — A tárgyalások folyamán minden egyes esetben segi'ségünkre volt Luké László, az Országos Demokrata Arc­­vonal főtitkára, aki nagy odaadással tette megáévá a magyarság ügyét. Re­mélem .hogy a tárgyalások eredményeit az egész romániai magyarság nemso­kára érezni fogja — fejezte be nagy­horderejű nyilatkozatát Kurkó Gyárfás országos elnök . Itt írjuk meg, hogy az eddig érke­zett értesülések szerint, a Magyar Né­pi Szövetség intézőbizottságának leg­közelebbi ülése Brassóban Fesz, valószí­nüreg március 18-án. A nagyjelentősé­gű iritézőbizotls/gi ülés előkészítésére máris megtörténtek az intézkedések. A francia kormány csapatokat vont össze a francla*spanyol Határon Tegnapi számunkban lapzártakor érke­zett rövid jelentések alapján beszámoltunk a francia kormány rendkívüli miniszterta­nácsáról, amelyen elhatározták, hogy hol­nap, március elsején éjfélkor a spanyol fa­siszta kormányzati rendszer elleni tilta­kozásképpen lezárj k a fran ia-spa- y l határt. A nagyfontosságu határozatról és az ezt követő eseményekről az alábbiakban szá­molunk be: Tegnap Bidault francia külügyminiszter a minisztertanács felhatalmazása alapján tanácskozásokat folytatott a francia bel­­ügy-, posta- és közlekedésügyi miniszte­rekkel, hogy megállapítsák a határzárra vonatkozó intézkedéseket. Madridi jelentések szerint a spanyol kormány beszüntette a spanyol határőrök további szabadságolását és a szabadsá­gon levő határőröket azonnal állomáshe­lyeikre rendelte vissza. Más jelentések szerint a francia kormány nagyobbarányu csapatösszevonásokat rendelt el a fran­egymás között, a mi szászaink is belenyu­godhatnának végre abba, hogy más nép­nek is van joga az emberibb élethez. An­nál inkább, mert ez az emberibb élethez való jog mindenkire kiterjed, akár szőke a haja és hosszúkás a koponyája, "kar bar­na és kerek. Akár románul, németül, vagy cia-spanyol határ mentén. Fárfsöóf jelentik: A francia kormány a rendkívüli minisztertanács után jegyzéket intézett az amerikai és az angol kormány­hoz, an-ybea ism°rí _tte a rrTfifTálertanács határozatát és a foganatosított intézkedé­seket. A francia kormány jegyzékének átvé­tele után az angol külügyminiszter uta­sítására a madridi angol nagykövet til­takozó jegyzéket nyújtott át a spanyol külügyminisztériumban, melyben a I geré­­lyesebben tiltakozott a legutóbbi kivég­zések miatt. Az angol kormány egyben elhatározta, hogy vizsgá'óbizo‘tságol küld Spanyolországba, az ügy felderítésére. A Reuter washingtoni jelentése szerint az Egyesült Államok kormánya azon a ponton van, hogy vizsgálat tárgyává te­szi az amerikai-spanyol kapcso'atokat. Jól­értesült diplomáciai körök véleménye sze­rint Washington is határozottabb állás­pontra helyezkedik a spanyol kérdéssel kapcsolatban. magyarul tanította az anyja beszélni. De ha egy nép tudatosan helyezkedett szembe, a demokráciával, most nem eshe­­tik neki zokon, ha saját óhajára egyelőre nem részesül a nélküle és hozzájárulása nélkül kivívott jogokban. TIBOLDI BÉLA Párisi jelentések szerint tegnap a fran­cia fővárosban hatalmas arányú Franco­­ellencs tüntetések voltak. Lisszabonon át érkezett jelentések sze­rint a spanyol fasiszta hatóságok töme­gesen tartóztatják le a demokrata meggyő­ződésű egyéneket. Ibarttrri Dolores, spa­nyol demokrata vezető tegnap üzenetet intézett Bidault francia, Bevin angol és Byrnes amerikai külügyminiszterhez, mélyben rámutatott arra, hogy Spanyol­­országban éjjel-nappal folynak a kivégzé­sek és a három nagyhatalomra vár ennek a szörnyű vérengzésnek megszüntetése. V*Hămh*r»k a ui»a«n miwrten tájiról A LONDONI rádió németországi tudó­sítója jelenti, hogy a németországi francia megszállási övezetben a lakosság élelme­zési helyzete fokozatosan javul. A jelentés szerint a francia csapatok csak a bor és főzelékfélék beszolgáltatását kívánják a lakosságtól. Ezzel szemben az angol meg­szálló övezetben rosszabbodott az élelmi­szerellátás. Nincs burgonya és a gabona­félékben is nagy hiány mutatkozik. AZ AMERIKAI hírszolgálat jelenti, hogy az Egyesült Államok hadizsákmá­nyát képező „Európa” nevű hatalmas né­met óceánjáró gőzöst most a jóvátéteü bi­zottság rendelkezésére bocsátják, hogy a bizottság döntse el, melyik nemzetet illett jóvátétel cimén a hatalmas hajó. A BUDAPESTI rádió jelentése szerint a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Magyarország asszonyainak nagy átfogó szervezete, április közepére országos ta­lálkozót hirdet. A nagygyűlés célkitűzé­se: az elvégzett munkák eredményének megállapítása, a párisi női nagygyűlés szellemében az uj irányelv és munkaterv megbeszélése és az eddigi ideiglenes ve­zetőség helyett a Szövetség vég'eges bi­zottságának megválasztása. A nagygyűlé­sen, melyen több külföldi ország asszo­nyai is képviseltetik magukat, a magyar­­országi politikai pártok vezetői fognak szólni az asszonyokhoz. „Szent háborút“ hirdetnek az egyiptomi munkások és a diákság Anglia ellen (London) A Reuter jelenti: Az egyiptomi helyzet még mindig válságos. Az egyiptomi munkásság és a főiskolai hallgatók elhatározták, hogy az angol csapatok jelenléte miatt „szent háborút” hirdetnek Ang'ia ellen. A „szent háború” fö dalatti harcot 'jáient'és a műnk áss ág és diákság kiküldöttei elhatározták, hogy bombame­rényleteket, kártevő cselekményeket követnek el az angol hatóságok és a brit had­sereg ellen. Az egyiptomi kormány egyébként jegyzéket intézett az angol kormányhoz, melyben kérte az angol csaoatok visszavonását és az angol-egyiptomi egyezmény i^íaiViIsgáirsáí. Kérte fov'ábBa az angolok által okozott károk megtérítését. Az angol kormány válaszjegvzékében hangsúlyozta, hogy erőszalcos cselekmé­nyek által nem hagyja magát befolyásolta tni és felhívta az egyiptomi kormány fi­gyelmét arra, hogy haladéktalanul vessen véget a rendzavarásoknak, amelyek nem szolgálják a két állam közötti: kapcsolatok kimélyitését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék