Népi Egység, 1946. március (3. évfolyam, 49-74. szám)

1946-03-01 / 49. szám

Péntek, 1946 március 1. PtÎM fiCVSţh *KiaiaMM»aiíBBHM«*BB«BaBsiBi s. ....... m « i im—i mik a soiisaf iMmmwmümi (Kolozsvár) A Bolyai Tudományegye­temi megsegítésére indított gyűjtés rapról­­napra újabb bizonyitékát adia a magyar­ság áldozatkészségének. Néhány nappal ezelőtt közölni kezdtük azok névsorát, a kik! adományaikat közvetlenül az egye­temhez juttatták el. Az alábbiakban a megkezdett névsor közlését folytatjuk: Az Erdélyi Református Egyházkerület 2 miliő, az Erdélyi Református Egyházke­rület Nőszövetsége 500.000, a szászvárost református egyházközség 265.000, a szászvárost református elemi iskola 11.700 Papp Károly kolozsvári látszerész 25.000, a mirtszlói református egyházközség és MNSZ 280.000, a kolozsi református egy­házközség 53.000. Hal’er István és tár­sai, Kerelőszentpól 275.000, Bonfert Mi­hály Kolozsvár 5000, Király János ko­lozsvári könyvkereskedő 170.000, a györgyfalvi római ‘katolikus egyházközség 47.000, a kalotaszenlkirályi MNSZ 97.000 a jegenyei MNSZ 22.000, Erzsébet-nyom­­da Kolozsvárt 25.000, a Kegyesrend ház­­főnöksége Kolozsvárt 56.000, Unikom gyógyszertár Kolozsvárt 170.000, a mar­tánioiatüf ? gittai református egyházközség 65.090, a margittai MNSZ 15.000, a dési MNSZ 1 millió 185.000 lejt, egy kolozsvári or­vos 100.000, Kun József Kolozsvár 8000 Szathmári Albertné Ko’ozsvár 50 0, a kö­­zéplaki hitelszövetkezet 7000 és a kraszna­­szentmihátyi magyar elemi iskola 21.500 lejt juttattak el a Bólyai Egyetem vezető­ségéhez. A segesvári római katolikus egyház­­község a napokban 1 millió 21 ezer lejt küldött az egyetem céljaira, miért a le’kes egyházközséget a Bólyai Egyetem Bará­tainak Egyesülete tagjai közé választotta. Az iparosok és nagykereskedők áruforgalmi könyvvezetési kötelezettsége a gazdasági élet talpraálfitását segiti elő C. okiak = HÍREK = ’Kaptár Péntek, 1946. mircin« 1. A nap 6 ír» 41 percVar kel 4« 5 óra 45 pírékor nytprsrik. — Kat.: ,Albm pk. — Prot: Albin pk. — Őrt.: Euclocia, ; ■— Z«iáí: 5706 ér, Adar hó 27. Brassói moişi6k műsora Ara: A izeretst. — Astra: Ery tál lenese fmagjar film.) — Capitol: Örök melódiák. — Corso: Palermo. — Lumina: Kít­­«ter penpó* férfi (magyar film'. — Redut.: Moszkvai éjszakák. — România Liberă: Stan í* Pan, — Scala: Es történik holnap. Szolgálatos gyógyszertárak Brassóba? Csütörtökön : „Szent Györgyhöz* Schuster, Kapa utca 66. Pénteken: „Hygea" Kugler, Hosazu-utca 73. — FELHÍVÁS! A Magyar Népi Szö­vetség brassómegyei szervezete fe'hivja a megye területén lakó magyar testvérek figyelmét, hogy ha jogorvoslás, vagy bár­­' milyen más ügyből kifolyólag fölkeresik a MNSZ irodáját, minden egyes alkalom­­fmal szi vesk ed jenek tagsági könyvecské­jüket magukkal hozni. — Tea estély. A Brassói Magyar Népi Dalárda 24-én, vasárnap délután •műsorral és tánccal egybekötött jólsike­­íríiít teaestélyt rendezett. Az est sikeréhez Govuli Dezső, Demeter Zsigmond, Len­gyel László, Magyari Ibolya, Kurkó Ve­ronika, Horváth Aladár, Györgv Irén és Kónya Kázmér járultak hozzá tehetséges müsorszámaikkal. Kellemes meglepetés volt a háziasszonyok á!Jal összeállított ki­tűnő falatozó. A tánczenét Kerekes tánc­zenekara szolgáltatta. Március 3-án, dél­előtt fél 11 órai kezdettel az Astra ter­mében nagy farsangi előadást fog tarta­ni a Magyar Népi Dalárda. Műsor a MNSZ irodájában kapható. — Vallásos estély. Március 3- án, vasárnap délután 5 órakor a brassói református templomban a Leányszövetség vallásos estélyt rendez. Előadó: Johanna ■diakonissza, testvér. Mindenkit szeretettel ■hívnak és várnak. — Püspök a népbirósa'g e­­lőtt. Budapesten most állították néptw­­áróság elé Zadravecz Istvánt, a magyar .hadsereg volt tábori püspökét. A vádirat .szerint huszonöt éven át népellenes szélső­jobboldali politikát űzött, amivel elősegí­tette Szálasi hatalomrajutását. A püspök, aki fasiszta összeesküvésekben is részt vett, papi ruhában áll a népbiróság elé. — A krizbai ifjúság a Magyar­­rSegélyező Bizottságért. A Ma­gyar Népi Szövetség krizbai szervezetének ifjúsági csoportja február 24-én Mózes •Amália tanítónő közreműködésével szé­­ipen sikerült műsoros délutánt rendezett. ! A bevétel 75 százalékát, mintegy 210 ezer lejt, a RMSB javára adományozta, mely­éért a bizottság vezetősége ezúton is há­lás köszönetét mond. — Tizennégy bánáti közsé­get villamosítottak. A temes­­jtorontálmegyei Rékás községben február 24-én nagy villanyosközpontot adtak át a használatnak. Az erőtelep tizennégy köz­séget lát el villanyárammal. Tízéves terv volt ez, melyet az elmúlt uralmi rendszer akadályozott a megvalósulásban. Az üzem megindítása a Groza-kormány segítségé­vel vált lehetségessé. Az üzemanyagot is a kormány bocsátja rendelkezésre.- — Elitéit üzérkedők és kárte­vők. A brassói törvényszék mellett mü­­iködő szabotázsirdság, a törvény áthágása üzérkedés és kártevés miatt a következő ^egyéneket Ítélte el: Rákos Antal Kézdivá­­sárhely 100 ezer lej, Coeora János és Cooora Erzsébet Brassó, Rahovei-utca 8 szám alatti lakosok egyenkint 50 ezer lej, Agamilae Nistor, Brassó, Malom-utca 35 S2ám alatti lakos 100 ezer lej, Timaru Va­sile Bodzaforduló 100 ezer lej, Frates Luc­­reţia, Prázsmár 50 ezer lej, Costea Zaha­­jria NagyküküHő Sachtz község 100 ezer ífej, Síkor? Dénes Ujböződ 50 ezer lej, Csi­szár Anna, Reita község 50 ezer lej, De­­njény Sándor Szentkirály 50 ezer lej, Sza­kái János, Zajzon 200 ezer lej, Wächter Jenő, Brassó, Behner-utca 13 sz. 500 ezer lej, Tooorica Tivadar Brassó, Hosszu-utca 3. sz. 100 ezer lej, Hopärteanu loan Bras­só, Gen. Mosoiu 34 sz. 100 ezer lej, Lupu loan Brassó, Hösstu-utca 65" sz. és So­­ghior loan Brassó, Porond-utca 41 sz. 100 100 ezer lej pénzbüntetésre. t —A mozgószinházi jegyek uj Icai. Az árkormánybiztos- a következő­(Brassó) Amint már lapunkban közöl­tük, az Arkormánybiztosság rendelete ér­telmében iparosoknak és nagykereske­dőknek rendszeres könyvet kell vezetniök az üzemükben , vagy kereskedésükben meglevő árukról, vagy a beszerzett és ki­ment nyersanyagokról. Ugyancsak ismer­tettük az árkormánybiztoss ágnak azt a rendeletét, melynek értelmében a nagyke­reskedők kötelesek havi" kimutatást ve­zetni a vásárlóiknak eladott árumennyi­ségekről . A két rendelet kapásán Paul Radu, az Arkormánybiztosság főtitkára sajtónyilat­kozatot tett közzé, amelyben leszögezte, hogy az ott megszabott kötelezettségek lényegében nem jelentenek újdonságot, a termelők és a kereskedők számára, meri az ipari és kereskedelmi vállalatok nagyré­sze már eddig is vezette az emliteít köny­veket. Nem is lehet feltételezni ,hogy egy komoly cég ne ismerje minden pillanat­ban a raktáraiban levő áruk mennyiségét, vagy az iparvállalatban lebonyolódott nyersanyagforg brat. Mindeddig ezeket a feljegyzéseket kötetlen módon vezették, (Brassó) Ismertettük már korábban az 1945 július 19-én megfent törvényt, amely a fegyverszüneti egyezmény vo­natkozó rendelkezései alapján a romániai német vagy német érdekeltségű vállala­tok: szovjet tulajdonba való bocsátását! rendelte el. Ezek a vállalatok, illegve e vállalatok részvényei egy részét képezik annak a jóvátételnek, amelyet a nád Németország köteles fizetni a Szovjetszö­vetség területén elkövetett rombolások­ért. • Annakidején mi is közöltük azoknak a vállalatoknak a jegyzékét, melyeknek részvényei vagy részvénytöbbsége szov­jet tulajdonba ment át. Amint azonban a február 22-én megjelent Hivatalos Lap közli, a Julius 19-én közölt táblázatba a (Nagykároly) Nagykároly régi hőener­gia központját a fasiszta Horthy-uralom idején, minden indok nélkül leszerelték és elszállították. Hogy a városkának mégis legyen világítása, a villanyhálózatot ide­iglenesen a messzefekvő Ungvárboz kap­csolták. Ez a kapcsolat a háború követ­keztében teljesen megszűnt s a városkára sötétség borult. Ungvár népszavazás kö­vetkeztében a Szovjetszövetséghez csato­lódéit, a két város között pedig mint har­képpen állapította meg az uj árakat: A fővárosban és a vidéki nagyvárosokban a bemutató előadás 700 és 400 lej, a má­sodik előadás 600 és 300 lej, kisvárosok­ban a bemutató előadás 600 és 360 lej, a második előadás 500 és 300 lej, közsé­gekben, falvakon 500 és 300 lej. A maga­sabb ár a rendes belépti jegyek árát je­lenti, a kisebb pedig a katonák és ezek családtagjai, hadirokkantak, köztisztvise­lők, egyetemi hallgatók és tanulók számá­ra szóló kedvezményes helyárakat. Az egyetemi hallgatók és a tanulóifjúság ré­szére kiadott kedvezményes jegyek csak s az Arkormánybiztosság ujitása csüpáti abban áll, hogy ezeket a feljegyzéseket kötelezővé és nyilvánossá tette. Kétségtelen* hogy irányított gazdaság­politikát folytatunk. De ez a gazdaságpo­litika elképzelhetetlen az általános nyers­anyagforgalom és az áruk mozgásának ismerete nélkül. Az irányitó állami szer­veknek tisztában kell lenniök a termelés és az elosztás kérdéseinek egy vállalat keretén ’belül megoldandó feladataival. Ezt a célt szolgálják az uj könyvek és ki­mutatások. Ugyanakkor azonban ezek se­gítségével akadályt lehet gördíteni az áruk és nyersanyagok fekete módon való érté­kesítése elé is. Mind a mai napig az or­szág gazdasági életének egyik legfőbb hi­bája az áruelosztás terén abban mutatko­zott meg, hogy az ellenőrzést nem lehetett kellő módon gyakorolni és igv az üzérke­dés ellen hozott intézkedéseket megfelelő módon alkalmazni. Â főtitkár végül hangsúlyozta, hogy az új intézkedések semmivel sem nehezítik meg a kereskedelmi forgalmat, mert egy­részt csupán már eddig is meglévő ke-\ beszerzett adatok pontatlansága folytán bizonyos tévedések csúsztak be s ezért a Hivatalos Lap említett száma most közli a kiigazított és végleges táblázatot. Ebből közöljük az olvasóink előtt ismertebb ! vállalatok nevét. A kőolaj-társaságok kö­zül például szovjet tulajdonba mennek át a Concordia, Columbia, Petrol Bloc, I. R D. P. részvényei vagy azok egy része, a bankok közül a Banca Comerciala Romána, a Societatea Bancară Româna, a Banca Chrissoveloni, a temesvári Egye­sült Bánáti Bankok, a Banca de Credit Román, a nagyszebeni Földhitelintézet és végül a Nagyszebeni és Brassói Általános Takarékpénztár részvényei, vagy azok egy része. madik országterület ékelődött be Magyar­­ország egy része. Nagykároly lakossága reménytelenül várta a villanyvilágítást, gépipara teljesen megbénult. Most azon­ban a Szovjetszövetséghez tartozó Ung­várion a hatóságok a Kommunista Párt nagy károlyi szervezetének kérésire intéz­kedtek a vezetékek rendbehozására és a városnak villanyosárammal való ellátásá1- ra. a vasárnap délelőtti és szombat délutáni első előadásra érvényesek. — Letartóztattak két nagyvá­radi szélhámos nőt. A nagyváradi büntetőtörvényszék két fiatal lány ügyét tárgyalja, akik nem lévő árut, talpbőrt, és cukrot adtak el. Felvették a vevőktől az előleget, s az áru átvételére elcsalták őket egy átjáró házhoz. Mig a vevők vá­rakoztak, a két szélhámosnő eltűnt a hát­só kijáraton. Vallomásuk során beismer­ték, hogy ezt a trükköt többizben sikerrel alkalmazták. Internáltak feoííitartozS.it reskedelmi szokásokat hagyott törvénye­sen jóvá, másrészt pedig a most bevezetett alakiságok segélyével az áru és anyagfor­galom kellő ellenőrzését és ezzel az or­szág gazdasági életének talpraállitását se­gítik elő. A Társadalombiztosító Minisz­térium felügyelete alá utalták a Hadirokkant-pénztárt (Brassó) A hadiárvák, özvegyek és rok­kantak pénztárát, az IOVR-t a február 22- iki Hivatalos Lapban megjelent 68. számú törvényrendelettel kivonták a hadügymi­nisztérium irányítása alól és a társadalom­biztosító minisztérium felügyelete alá u­­talták. Az IOVR pénztárat igazgató bi­zottság fogja vezetni. Az IOVR pénztár jövedelmeit és kiadásait külön költségve­tésbe foglalva a társadalombiztosító mi­nisztérium költségvetéséhez csatoljak. A második világháború rokkantjai, Öz­vegyei, valamint a meghaltak és eltűn­tek gyermekei nyugdijának fizetését csak március 31-ig végzi a pénzügyigazatóság nyugdijosztálya, azontúl az IOVR pénztá­ra. Miután sok IOVR nyugdíjasnak nin­csenek még végleges hatállyal megállapít­va nyugdijilletményei, a pénzügy'gazgató­­ság felhívja figyelmüket, rendezzék mie­lőbb nyugdíjügyüket, hogy megkaphassák nyugdijkönyvüket és ne gördüljön akadály illetményeik kifizetése elébe. Kézdívásárhelyi piac! árak (Kvzdivásárhely.) A vármegyei árel­­lenőrző bizottság és a helyi hatóságok közreműködésével e héten állapították meg a legmagasabb piaci árakat. Eszerint az árak február 22-étöl a következők: Tejtermékek:. 1 liter tej 500 lej, 1 liter tejfel 4000, 1 kg friss vaj 5800 lej, 1 kg olvasztott vaj 13.500 lej, 1 kg kisaj­tolt teavaj 14.500 lej, 1 kg tehéntúró 4000 lei, 1 kg juhsajt 7000-8000 lej, l kg tömlőturó 9000—9500 lej, 1 kg orda 2800 lej, 1 drb tojás 250—300 lej. Zöldség: 1 kg sárgarépa 1400—150" lej, petrezselyem 1800—2COO, kalarábc 500— 600 fej, hagyma 1500—1800, torma 800—1000 lej. Szárnyas: Tyúk kilogrammja 8000— 10 000 tej, kacsáé 10.00 ) -12.000 lej, hí­zott kacsáé 14.000—16.0C0, libáé 10.000 -12 000, hízott libáé 14.000-16.000, pulykáé 10.000—12.000 lej. Hüvelyesek: 1 kg bab 070—740 lej, 1 kg borsó 600—660 lej, 1 kg lencse 600 -620 lej. Gabona: Arpa métermázsája 47.000 50.000 lej, zab 50.000, buza 50.000 lej. A burgonya métermázsája 30.000 lej. Húsárak: 1 kg marhahús 6000 lej, 1 kg sertéshús 10.000 lej, 1 kg szalonna 13.000 lej, 1 kg zsír 16.000 lej. zsarolta. A nagyváradi rendőrség letar­tóztatta Szabó Julianna nagyváradi leányt, aki az elmúlt év őszén internáltak hozz tartozóitól nagyobb összeget zsarolt ki azon a címen, hogy befolyásos ismerősé ­nek közbenjárásával az internáltakat ki­szabadítja. * Köszönetnyilvánítás. Mind azoknak, akik felejthetetlen drága halot­tunk, Bálint K. Vladimir temetése a.ka - mával brámely módon együttérzésüket tolmácsolták, fogadják leghálásább köszö­­netünket. Bálint Mihály isk. igazgató és családja.. Nilgai ce«cK rtszYálvct Merültek jévátete* fejeken szovjet ínlajdonDa ? Nagykároly a Szovietezövatségböl kapta a villanyáramot

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék