Népi Egység, 1946. július (3. évfolyam, 147-172. szám)

1946-07-02 / 147. szám

^$7» sÄüttt Kedd. 1946. fiWicts * Ars 200 lei BRASOT-BRMSSé Surlnmltife; Str. Argintarilor (Otr6s-ti.)*16, TSrt»e*rf1517.5S Kíadöhiratal: Plat« Oti. Enescu (Rőzsatér) S, TávbesiélS 22=6í) Kéziratokat nem örzünk meff. Szerkesztéséül fogadé éra csü­­tSrtök&o 16-18 éráig. Kladéhivatali érák naponta 8-15 éráig HIRDETÉSI DIJAK: Hírrovatban, hirdetményben, nyüttérben 300, kSzgazdasagl közleményben 800 lel szavanként (legkeve­sebb 20 sző). Keretes hirdetés négyzetcm-ként 300 lej. Gyász­­jelentés négyzetcentlméterenként 350 lej. Dijak elére fizetendők iii A A romániai magyarság bizalma újra Kurkó Gyárfást emelte a Magyar Népi Szövetség elnöki SZekebé Befezödött a MHSZ udvarhelyi nagygyűlése ■ ' / - . V'v*:-; \ }:ry fSrefeáytidvarheív.J A Miagyar Népj Szövetség nagygyűlés^« szombat délu­tán került sor az új vezetőség ‘és, te szá­zas intézőbizottság megválasztására. A nemzetiségi' törvénytervezet vitájának befejezése után az ülést rövid Móré fel­függesztették. Nyomban ezután a' ki­küldöttek fetujifó közgyűlésre öltek , össze. ■ ............... A gyüRs; végeztével a kiküldöttek előtt dr. Csögör Lajos, a Bőíytai Tudo­mányegyetem Rektora hirdette ki az uj végrehajtó bizottság névsorát: Elnök: KURKÓ GYÁRFÁS. Alelnökök: KÖTELES ISTVÁN, földműves, dr. ANTAL DÁNIEL és KACSÓ SÁNDOR. Tagok: Mezei Lajos, Balogh Ed­gár, Szász Ferenc, Huszár Sándor, Mátyás József, Szűcs Margit, Dörii Erzsébet, Gábor László, Fodor Ist­ván), dr. Csák á m y Béla, dr. T a k á1 ts Lajos, Bányai László, Cziik'á Nán­dor, G a á 1 Gábor, K í s Gergely, M a g András, L ő r i n c z László. A választások megejtése Hifn Korkó Gyárfás megköszönte a választók bizal­mát és a százas intézőbizottság ígéretet tett arra, hogy a munkát a jövőben még fokozni fogják. Az újonnan megválasz­tottakat ä jelenlevők lelkesen ünnepel­ték. „SCurkö gyárfás a nép fia, érte harcolunk és érte men is halunk!“ Vasárnap reggel, ä úiépgyiíFés napjain hatalmas tömeg bömpöíygött végig Sze­a lelkes tömeg ünnepi hangulatát. A íimte­kelyudvarheíy utcáin. A környék lakossá­ga tehergépkocsikon érkezett a városba. Reggel 8 órakor a százas intézőbizottság tagjai és a kiküldöttek istentiszteleten vet­tek részt. Kitene órakor a Romániái Ma­gyar írók Szövetsége tartotta nagygyűlé­sét. A nagygyűlésen az írók elfogadták az írószövetség alapszabályait és ezzel a Ro­mániai Magyar írók Szövetsége hivatalo­san is megalakul tnak jelentette kí magát. A1 megejtett választások alkalmával az írószövetség elnökévé Gaál Gábort, va­lamint annak aíeínökévé Nagy Istvánt, Salamon Lászlót és Tompa Lászlót választották meg. Tíz óra tájban az udvarhelyi sportpá­lyán, a népgyütés színhelyén! ezrékre me­nő tömeg gyülekezett. A lombsátorral dí­szített ünnepi emelvényt Sztálin tábornagy, Kurkó Gyárfás, Groza Péter és Petőfi Sándor képei díszítették. Megjelentek a környékbeli falvak szervezetei és a köperi bányászok küldöttsége. 10 órakor megérkezett Kurkó Gyárfás kíséretével, majd az országos végre- Kajtobizottsâgî tagjai mellett a százas in­tézőbizottság tagjainak legnagyobb része is megjelent. Elfoglalták helyeiket az ün­nepi emelvényen. Szinte ugyanebben a pillanatban érkezett meg Vlldescu-Răeoa­­sa nemzetiségügyi miniszter is a demokra­tikus román hadsereg képviselőjének, Lucaciu ezredesnek kíséretében. Megje­lent Szilágyi Ignác megyefőnök, Dobos Ferenc polgármester és Gyárfás Albert, Háromszék megyefőnökbelyettese. Az összegyűlt tömeg lelkesedéssel üdvözölte a magyarság megjelent vezetőit. Perce­ken! keresztül tomboló taps, éljenzés fo­gadta Kurkó Gyárfást és & magyarság többi vezetőit. A ^smzatSségs miniszter a nagygyűlésen Vlădes cú-R áoöasa miniszter érkezésekor a tömeg ä román-magyar barátságot él­tette! Elsőnek' VTădescu Răcoasa miniszter Té­pett fel a szovjet, magyar, román s a szö­vetséges zászlókkal díszített emelvényre. — Kedves magyar barátaim! — mon­dotta a miniszter. — Örömmel veszek részt a romániai magyarságnak ezen a szabad politikai megnyilatkozásán. Másodszor történik meg 1044 augusztus 23-a óta, hogy a MNSZ harci zászlója köré szoro­san tömörültek fel magyar nemzetiségű állampolgárok, hogy szabadon és zavar­talanul összegyűlhessenek és lefejezhes­sék kívánságaikat állampolgári és nem­zetiségi fogaikat és követeléseiket. — Különösein az a feladatom — mon­dottá beszéde során a miniszter — hogy tolmácsoljam önöknek Groza Péter mi­niszterelnök meleg üdvözletét és sajnálko­zását, hogy nem; vehetett részt a magyar­ságnak ezen a hatalmas gyűlésén. Kérte, hogy biztosítsam Önöket állandó barát­ságáról és érdeklődéséről, amellyel a MNSZ minden megnyilvánulását kiséri. Răcoasa sajnálkozását fejezte ki, hogy nem magyar nyelven szólhat a közönség­hez és a kormány nevében Ígérte, hogy a magyarságn&k teljes jogegyenlőségre va­ló törekvéseit támogatni' fogja. Az ország magyar íakosssága; számíthat a kormány Tegteljes’eb megértésére. Azért fognak harcolni, hogy a magyar nép boldogság­ban és a legteljesebb jogegyenlőségben élhessem 'ebben az országban — fejezte be beszédét Răcoasa miniszetr. Meg!e*kéztAt5k a zavart­­keltöket A miniszter beszéde után Kurkó Gyár­­fals, a MNSZ országOs enöke Tépett a szó­noki emelvényre. Már RăCOaSa miniszter beszédét megelőzően egyes reakciós cso­portok zavart igyekeztek előidézni a nagy­gyűlésre feísorakOzott óriási tömeg között, Az elszigetelt és kisebb csoportokban je­­jelentkező tüntetők reakciós jeszavakat ki­abálva be akartak nyomulni &’ sportpályá­ra, ezt a szándékukat azonban az öntuda­tos egybegyűltek megakadályozták. Kur­kó Gyárfás beszédének kezdete után a sporttelepről eltávolított reakciós csopor­tok ismét visszatértek és most szinte szervezett egységben akarták megbontani tes következtében ittJott összetűzések ke­letkeztek, melyek során a reakciós tünte­tők közül többen megsebesültek. A töme­gek a reakciós tüntetők eltávolítása után hatalmas rokönpzeuv-rryílvánííásbkkal ad­tak kifejezést szer etetőknek a MNSZ or­szágos elnöke és a MNSZ vezetői iránt. „Kurkó Gyárfás a né p fi a, é rfe harcolunk és érte meg i s ha­lunk” — kiáltotta ütemesen az emel­vény köré Csoportosult sokezer főt szám­láló tömeg. Kurkó Gyárfás kemény e­gyenisége és megnyugtató fellépése csak­hamar beyrealíitotta a Vendet. Ezután az országos elniök a közönség Osztatlan Egyel­nie közepette mondotta el óriási jelentő­ségű beszédétj amelynek teljes szövegét legközelebbi Számúnkban közöljük. Ebben a beszédében KUrkó Gyárfás megbélye­gezte a reakció aknamunkáját, amellyel a magyarság egységét akarják megbonta­ni s egyben ígéretet tett arra, hogy az ön­tudatos; demokrata magyar tohfegek le­fognak számolni mindazokkal az aljas tá­madásokkal, amelyek a nfagyat demok­ráciára és általában a demokráciára tör­nek. Ii udvarhelyi tiaiy­­nyögés nagyherderelü Ezután Kacső Sándor emelkedett szó­lásra és a közönség feszült figyelme köze­pette a következő határozati javaslatot Ol­vasta fel: második szabad országos nagygyűlése al­kalmával a Székelyudvarhelyen egybe­­gyült magyar kiküldöttek üntnOpéTyéseW kijelentik ,hbgy tovább folytatják harcukat az együtt élő román és magyar nép béké­jéért éS barátságáért. Meggyőződésünk a­­zonfcani, hbgy csakis a teljes jogegyoiíös'ég megvafósitása biztosíthatja e két nép test­vériségét, a demokratikus Románia felvi­rágzását és építő együttműködését a de­mokratikus Magyarországgal közös duna­­vöígyi boldogulásunk érdekében. A két nép jogegyenlőségét és testvé­riségét ,mint már a múltban, ma is mind­két oldalról a soviniszta uszítás és kizáró­lagosság idegen háborús célokat szolgáló ügynökei akadályozzák. Teljes bizalom­mal viseltetünk a békét védő demokrati­kus nemzetközi erők iránt, élükön a Szov­jetszövetséggel, amely a nemzetiségi kér­dés megoldásának tündöklő példáját ad­ta. Az udvarhelyi nagygyűlés, az együtt élő két nép közös felemelkedésének v ágyától vezéreltetve, kemény harcot hirdet a sovi­niszta reakció megsentmisítésére. A ma­gyarságnak fájó sebeket osztó román re­akciósok támadásaira az ország demok­ratikus'erőinek nemzetiségi különbség nél­kül való Szolidaritásával válaszolunk, a demokrácia ellen izgató és népi egysé­günket SzétbomlasztaUi akaró magyar re­akciósok tevékenységére pedig a magyar nép öntudatos erejével vág vissza . Teljés bizalommal a román demokrata szövetségeseink, s élükön a román nép fia és demokrata élharcosa, Groza Péter miniszterelnök iránt, s ugyanakkor teljes felelősséggel a bűnös háború következmé­nyeit 'és a soviniszta reakció támadásait szenvedő népünk iránt, őszintén kijelent­jük, hbgy 'a régi időkből maradt törvények nem 'alkalmasak többé sem a jogegyenlő­ség és 'testvériség biztosítására, sem pe­dig a demokrácia védelmére a reakciós mesterkedésekkel szemben . \ ElrsmerésSel adózva' ä Demokratikus Arcvonal eddig elért eredményei iránt,- a magunk részéről egy Uj nemzetiségi ]o*g-i szabályzat törvényjavaslatával járulunk hozzá 'az OCszág belső békéjének és' 'építő munkájának meg'" ‘:"ö ’érchez . UJ nemzetiségi törvény­tervezet A határozati javaslat iít részletesen fel­sorolja azokat a pontokat, amelyeket a nemzetiségi törvénytervezettel kivan a MNSZ szabályoztatni. Ezek a pOnfok egy részt a magyarság számarányának meg­felelő részesedését állami juttatásokból, másrészt a magyarság nyelvhasználati kérdésinek rendezését és végül a Söreimi (Folytatás a 2. oldalon.!' A Romániai Magyar Népi Szövetség Éljen a jogegyenlőségre alapozott magyar-román barátsági :\ - ■•■■■ - - ■ Kurkó Gyárfás a MNSZ országos elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék