Népművelés, 1982 (29. évfolyam, 1-12. szám)

1982-11-01 / 11. szám

„Az egész népre kiterjedő zenekultúra csak úgy jöhet létre, ha a zenei nevelést az általános műveltséget nyújtó elemi és középiskolai oktatással kötjük egybe." (Kodály Zoltán) E cél érdekében jött létre 1950-ben Ma­gyarország első ének-zenei általános is­kolája. Alapítója, első énektanára és igazgatója Nemesszeghy Lajosné Szentki­rályi Márta volt. Kodály Zoltán szemé­lyes útmutatásai, gyakori látogatásai al­kalmával tett megjegyzései segítették munkáját. A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenemű­vészeti Szakközépiskola Kecskeméten, a város szívében, egy felújított szecessziós stílusú épületben működik, 1967 óta viseli Kodály nevét. Sokszor kérdezik, hogy a heti több énekóra nem­­árasztja-e a gyermekeket. S­gyáltalán nem: a zene által fogéko­nyabbak, lelkileg kifinomultabbak, kul­turáltabb viselkedésűek, a szépre érzéke­nyebbek lesznek. A sok együttes éneklés erősíti a közösségi szellemet, és felelős­ségérzetüket munkájuk iránt. 19 diákkal kezdtünk, s ma 670 tanulója van az isko­lának. A nevelésbe szervesen beilleszke­dik a választható hangszeroktatás. 8- 18 éves koráig minden gyerek énekel isko­lánk kórusainak valamelyikében. I Ij szin az alsó tagozatos napközis cso­portban kísérletként folyó komplex — nem csak zenei — mű­vészeti nevelés. Sza­bad­idős programként épül ez be a kicsik tanórán kívüli életébe. A két év eredmé­nyei biztatóak. A gimnáziumban tanulók a megye fal­­vaiból, városaiból érkező olyan fiatalok, akik később pedagógusok, népművelők akarnak lenni. E két pálya ének-zenei is­meretek nélkül elképzelhetetlen. Persze, aki orvos, mérnök stb. lesz, az is gazda­godik a zenei tanulmányok révén. 1964-ben az előző iskolaépület avatá­sán Kodály Zoltán ezt mondotta: „Ez a nap fordulópont a mag­yar művelődés törté­netében. Ha végignézünk a kultúra történe­tén, a kulturális csúcsponton mindenütt ve­zető helyen találjuk a zenét. Ez az iskola nem zeneiskolának készült, s nem ismétel­hetjük eléggé, hogy nem is az — amint még ma is tévesen hiszik sokan. De ez az első iskola, amely szervesen beépíti a zenét az általános emberi műveltségbe. .. meg­tanítja a tanulókat arra, hogy aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden ké­sőbbi tevékenységét, az életnek olvast kin­csét kapja ezrek amely átsegíti­­ok­ba- 14

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék