Népművelési Közlöny, 1952. január-június (2. évfolyam, 1-12. szám)

1952-01-23 / 1-2. szám

BUDAPEST, 1952 JANUÁR 23 II ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUM* HIVATALOS LAPJA Kinevezés ............................................................. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsánál! 1002/1952. (I. 19.) sz. határazata a hangver­senyrendezés állami szervezetéről —............. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 4/1952. (I. 12.) M. T. sz. rendelete a Magyar Rádióhivatal megszüntetéséről ...................... A népművelési miniszter 1/1952. (I. 23.) Np. M. sz. rendelete a kultúrotthonokról szóló 136/1951. (VII. 4.) M. T. sz. rendelet végre­hajtása tárgyában ........................................ A pénzügyminiszter 4/1952. (I. H.) P. M. sz. ren­delete a szellemi szabadfoglalkozásúak adó­jának levonás útján való beszedéséről .......... Az Országos Tervhivatal elnökének 12.660/1951. I (Tg. E. ' gfamú utasítása az országosan használb'^j’omtatványok kérdésének rendezé­séről szóló 12.430/1951. O. T. sz. rendelet ki I egész ítéséről ................................................ "i Szabadságolási terv készítése ............................... 6 Állami Vállalatok közötti utánvételezés korlátozása 1 Intézmények elhelyezésének jelentése ................... 6 Közétkeztetési költségek megállapítása ................ 6 Minisztériumi állandó belépőjegyek kiszolgáltatása 7 A tanácsok népművelési osztályait, a vállalatokat 2 és intézményeket érintő fontosabb rendeletek és szabályzatok .............................................. 7 Az újságírók munkafeltételeinek és munkabérének 4 megállapításáról szóló 5792/1951. O. M. B számú határozat helyreigazítása ................... 8 SZEMÉLYI ÉS SZERVEZETI ÜGYEK Kinevezés. A népművelési miniszter Tardos Bélát, az Orszá­gos Filharmónia igazgatójává kinevezte. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 1.002/1952. (I. 19.) számú határozata a hangversenyrendezés állami szervezetéről. 1. A hangversenyrendezéssel kapcsolatos állami fela-datok ellátására Budapesten »Országos Filhar­mónia« elnevezéssel központi irányító szervet kell létesíteni, amely a szükséghez képest az ország egyes fontos vidéki városaiban saját kebelében mű­ködő helyi szerveket alakit ».................filharmónia« elnevezéssel. (Pl. Szegedi Filharmónia.) A helyi filharmóniák megalakításához a népmű­velési miniszter előzetes jóváhagyása szükséges. Az Országos Filharmónia keretében működik a Magyar Állami Hangversenyzenekar. 2. Az Országos Filharmónia feladata: a) hangversenyek rendezése az ország egész területén; b) a hangversenyrendezés műsorpolitikájának országos irányítása; c) a hivatásos zenei előadóművészek és tánc­művészek művészi fejlődésének figyelemmel kísérése és elősegítése. 3. Az Országos Filharmónia élén igazgató áll, akit a népművelési miniszter nevez ki. 4. Az Országos Filharmónia felett a felügyeletet a népművelési miniszter gyakorolja; ugyanő állapítja meg szervezetének és működésének részletes szabá­lyát. 5. Az Országos Filharmónia és a helyi filharmó­niák költségeinek fedezetéről a népművelési minisz­térium költségvetésében kell gondoskodni. Dobi István s. k., a minisztertanács elnöke. RENDELETEK ÉS UTASÍTÁSOK A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 4/1952 (I. 12.) M. T. számú rendelete a Magyar Rádióhivatal megszüntetéséről. A 70/1950. (III. 7.) M. T. sz. rendelettel létesí­tett Magyar Rádióhivatal 1951. évi december hó 31. napjával megszűnik. Dobi István s. k. a minisztertanács elnöke TARTALOM!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék