Népművelési Közlöny, 1952. július-december (2. évfolyam, 13-24. szám)

1952-07-10 / 13. szám

II. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM BUDAPEST, 1952 JULIUS 10 A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUM H I V S LAPJA T A RTALOM: Kinevezések — — — — — — — — — 87 Rendbírság a munkakönyvekre vonatkozó rendelke­zések megszegése miatt — — — — — 87 Vezetői ügykörök átadásának rendezése — — — 87 A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 51/1952. (VI. 26.) M. T. számú rendelete ai kár­térítési felelősségnek az Állami Ellenőrző Köz­pont elnöke álltai való megállapításáról — - 88 A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 2069/20/1952. számú határozata a közületi gép­járművek bejelentéséről —- — — — — 89 A népművelési miniszter 31—05—25/1952. számú utasítása a kultúroffronők bevételeinek keze­léséről — — — x — — — — 90 Művészeti előadók Budapest’reiörténő felrendelése 92 Havibéres dolgozók bérfizetési naipjanak újabb megállapítása — — — .— — — — 92 A távbeszélő távolsági forgalom szabályozása— — 92 Hulladékanyagok felhasználása — — — — — 94 A Központi Statisztikai Hivatal Beruházási Osztá­lyának felhívása — — -- ‘ — — — — 94 A tanácsok népművelési osztályai, a vállalatokat és intézményeket érintő fontosabb rendeletek és határozatok — — — — — —- — — 94 SZEMÉLYI ÉS SZERVEZETI ÜGYEK Kinevezések. A népművelési miniszter Szurdi Istvánnét ta Műcsarnok vezetőjévé, Gombó Pált a Külföldi Sajtó­­szolgálat vezetőjévé kinevezte. A népművelési miniszter Bártfai Miklóst, a Hanglemezgyártó Vállalat főkönyvelői teendőinek ellátása alól felmentette és a Híradó- és Dokumentum Filmgyál- V. főkönyvelőjévé, Kostyál Jenőt a Hang­lemezgyártó Vállalat főkönyvelőjévé kinevezte A népművelési miniszter Hóiba Tivaoart a Ma­gyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapja igaz­gatói teendőinek ellátásával, Kardos Miklóst a Képző­­művészeti Alap Képcsarnoka igazgatói teendőinek el­látásával megbízta. Rendbírság a munkakönyvekre vonatkozó rendelkezések megszegése, miatt. A »Rafilm«, Rádió és Filmtechnikai Szolgálat Vállalat két dolgozót munkakönyv nélkül, egy tegvel­­mileg elbocsátott dolgozót pedig a munkaközvetítés megkerülésével alkalmazott; a vállalathoz kiközvetí­tett önkényesen kilépett és fegyelmi leg elbocsátott dolgozókról nyilvántartást nem vezettek, velük szem­ben a korlátozó rendelkezéseket nem foganatosítottak. A vizsgálat alkalmával több aláíratlan és olyan munkakönyv volt a vállalatnál, amelyekben a belépés- és a bérkategória-rovat kitöltetlen maradt. A munka­­könyvfelelősnek írásbeli megbízatása nem volt. Ezek miatt a szabálytalanságok miatt az üzem­­gazdasági és tervfőosztály vezetője a vállalat igaz­gatóját 300.- Ft rendbírsággal és prémiumának fél­évre történő megvonásával büntette. Emellett a Munkaerőtartalékok Hivatala a vállalat ellen a fel­jelentést a büntető eljárás lefolytatása céljából meg­tette. Vezetői ügykörök átadásának rendezése. A minisztertanács 2060/1952. szám alatt hatá­rozatot hozott a vezetői ügykörök átadásának ren­dezéséről. E határozat rendelkezéseit az alábbiakban közlöm azzal, hogy a minisztériumi főosztályvezetők és osztályvezetők, továbbá a minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok és intézmények vezetői, vala­mint a vállalati főmérnökök és főkönyvelők ügyköré­nek átadásánál a jövőben a határozatban foglaltak szerint kell eljárni. »1. Az állami hivatalok és vállalatok vezetőinek személyében beállott változás esetén a régi vezető az új vezetőnek a közvetlen felettes szerv képviselőjé­nek jelenlétében adja át az ügyeket. Ha a régi vezető az ügyek átadásában akadályozva van, az átadást első helyettese hajtja végre; ha pedig a régi vezető felmentésekor az új vezető még nincs kinevezve, az ügyeket az első helyettesnek kell átadni. 2. Az ügyek átadásáról, illetőleg átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a legfontosabb adatokat, _ ame­lyek a kérdéses állami szerv munkájának átadás­kori állapotára jellemzőek, az elért eredményeket, a munka hiányosságait, továbbá a kiemelkedő fontos­ságú konkrét ügyek állását. A jegyzőkönyvet a lelépő és az újonnan kinevezett vezető, valamint a közvet­len felettes szerv képviselője írják alá. A lelépő és újonnan kinevezett vezetőnek a jegyzőkönyv egyes megállapításaival kapcsolatos észrevételeit a jegyző­könyv aláírása alkalmával írásban kell megtenni. 3. Ha a kérdéses állami hivatalnál főkönyvelő, illetve főmérnök működik, mindkettőjüknek jogában van a jegyzőkönyv tartalmára írásban észrevételeket tenni. Ebből a célból a jegyzőkönyvet velük ismer­tetni kel! s ennek megtörténtét velük a jegyzőkönyv aláírásával kell tanúsítani. 4. Az ügyek átadását és átvételét a közvetlen felettes szerv által meghatározott határidőben, de legkésőbb a régi vezető' felmentéséről szóló okirat /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék