Népművelési Közlöny, 1953. január-június (3. évfolyam, 1-12. szám)

1953-01-14 / 1. szám

ill. EVf-ÖLYÁM, T. SZÁM BUDAPEST, 195 3. JANUÁR 14 TARTALOM 8300—37/1952. Eii. M. sz. utasítás az üzemi egész­ségvédelemmel kapcsolatcíVrgyes kérdések sza­bályozásáról — — — — — — — — 6 ■ 22/2677/1952w K. S. H. sz. utasítás a statisztikai dolgozók szakmali képzéséről szóló 2067/20/1952. Mt. h. végrehajtásáról - — — — — — 7 3220—724/1952. (XII. 17.) O. M. B. sz. utasítás a MÁV szimfonikus zenekar bérrendezéséről szóló 3220—666/1952. (X. 28.) O. M. B. sz. utasítás módosításáról — — — — — — — — 10 3232—554/1952. (XII. 8.) O. M. B. sz. utasítás a központi fűtőberendezéseket üzemeltető fűtők prémiumrendszerérői — — — — — — 10 Pályázati felhívás az 1953. évii aspiranturára — 14 3232—432/1952. O. L. B. sz. elvi döntés a vezetőállású műszaki és adminisztratív dolgozók prémium­kifizetési feltétele tárgyában — — — — 16 32—1—104/1952. Tejfeles ételek szállítása — — 16 202—6—1/1953. A népművelési minisztérium terv- és statisztikai osztályának közleménye statisz­tikai kérdő- és összesítőívek kitöltéséről — — 16 SZEMÉLYI ÉS SZERVEZETI ÜGYEK Kitüntetések. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Szabó Ferenc zeneszerzőnek 50. születésnapja alkalmából kimagasló zeneszerzői és zenepedagógiai munkássága elismeré­séül a Magyar Népköztársasági Érdemrend III. foko­zatát adományozta. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Rudnay Gyula Kossuth-díjas festőművésznek 75. születésnapja alkal­mából a festőművészet területén szerzett kimagasló érdemei elismeréséül a Magyar Népköztársasági Érdemrend IV. fokozatát adományozta. Kinevezések. A népművelési miniszter Sós Frigyest a Mozgó­képforgalmazási Vállalat igazgatójává, Schmidhofer Lajost a Mozgóképforgalmazási Vállalat főkönyvelő­jévé, Szirtes Györgyöt a Fővárosi Operettszínház üzemigazgatójává és Rácz Lászlót a Pécsi Nemzeti Színház üzemigazgatójává kinevezte. A népművelési miniszter Vasvári Tibort a Szerzői Jogvédő Hivatal igazgatói teendőinek ellátásával meg­bízta. Rendbírság A pénzügyi főosztály vezetője Dobos Piroskát, a Könyvtárosképző Iskola vezetőjét azért, mert dekorá­ciós költségekkel kapcsolatban fedezetnélküli kötele­zettséget vállalt, 100 Ft. rendbírsággal büntette. 1451—2—2/1952. Bírságolási jogkör kiterjesztése. A munkafegyelem megszilárdítása és az egysze­mélyi felelősség fokozottabb érvényesítése érdekében fegyelmi vétséget nem képező kisebb szabálytalansá­gok esetére a színházaknál a bírságolási jogkört ki­terjesztem a főrendezőre, a karmesterre és a mű­szaki felügyelőre. Ennek értelmében a színészek, a táncosok és a karszemélyzet tagjai tekintetében a fő­rendező, a zenekar felett a karmester, a műszaki dol­gozók felett pedig a műszaki felügyelő gyakorolhatja a bírságolási jogkört. A főrendező, a karmester és a műszaki felügyelő 100 Ft-nál magasabb bírságot nem szabhat ki. Abban az esetben tehát, ha az elkövetett szabálytalanság 100 Ft-nál magasabb bírság kisza­bását tenné indokolttá, a bírságolási jogkört továbbra A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Kitüntetések — — — — — — — — — 1 Kinevezések — — — — — — — — — 1 Rendbírság — — — — ■— — — — — 1 1451—2—2/1952. Bírságolási jogkör kiterjesztése 1 1952. évi 25. sz. tvr. a múzeumokról és műemlékek­ről szóló 1949. évi 13. számú törvényerejű ren­delet módosítása tárgyában — — — —• — 2 106/1952. (XII. 31.) M. T. sz. rendelet Szerzői Jog­védő Hivatal létesítéséről — — — — — 2 107/1952. (XII. 31.) M. T. sz. rendelet Zenei Alap létesítéséről — — — — — — — — 4 11—2—10/1953. Np. M. sz. utasítás a műsoros előadá­sok és táncmulatságok engedélyezéséről és szer­zői jogdíjának megállapításáról szóló 160/1951. Vili. 28.) M. T. sz. rendelet végrehajtása tár­­* gyában kiadott 1011—3—35/1951 (X. 5.) Np. M. sz. rendelet módosításáról — — — — 5 3420—44/1952. P. M. sz. utasítás az állami válla­latok, az állami és más közületi szervek által levont adók befizetésének újabb szabályozásáról 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék