Népművelési Közlöny, 1954. január-június (4. évfolyam, 1-12. szám)

1954-01-14 / 1. szám

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM BUDAPEST 195 4. JANUAR 14 NÉPMŰVELÉSI KÖZLÖNY A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LA TARTALOM Kinevezések — — — — — — — — — 1 Számviteli munkaverseny értékelése — — — 1 58/1953. (XII. 16.) M. T. sz. rendelet a kultúrottho­­nokról szóló 136/1951. (VII. 4.) M. T. sz. rende­let módosításáról — — — — — — — 1 8720—2—2/1954. Np. M. sz. utasítás az egyetemi és főiskolai kultúrotthonokról — — — — — 2 32—8—1/1954. Az Állami Faluszínház színészei bérátlagának felemelése — — — — — 2 11—1—105 1953. »Csinn-bumm cirkusz« előadások engedélyezése — — — — — — — — 2 8791—7—48/1953. A kultúrházak, kultúrotthonok dolgozóinak munkaidőbeosztása és heti pi­henőnapja — — — — — — — — — 2 SZEMÉLYI ÉS SZERVEZETI ÜGYEK Kinevezések A népművelési miniszter Tóth Károlynét a nép­művelési minisztérium tanácsösszekötő osztályán osz­tályvezetővé, Erdős Gusztávot az Országos Cirkusz és Varieté Vállalat igazgatójává kinevezte. Számviteli munkaverseny értékelése:. A minisztérium felügyelete alá tartozó vállala­tok között meghirdetett számviteli munkaversenyt ér­tékeltük. Az értékelésnél döntő szempont a verseny ideje alatt elért fejlődés volt, minthogy a verseny célját a számviteli fogyatékosságok kiküszöbölése, számviteli elmaradások felszámolása képezte. Az értékelés eredménye a következő: Az I. csoportba,tartozó vállalatok között a legjobb eredményt a Magyar Filmgyártó Vállalat és a Magyar Szinkron Vállalat érték el. A Magyar Filmgyártó Vállalat többek között meg­valósította és részben továbbfejlesztette a vállalaton belüli önálló elszámolást, fejlesztette a bérfelosztást és megszervezte a produkciók analitikus könyvelését. A Magyar Szinkron Vállalat többek között fejlesz­tette a bérfelosztás módját, bevezette a költséghelyen­kénti elsődleges könyvelést, átszervezte az anyag­könyvelést, megszervezte a szinkronfilmek utókalkulá­cióját. A II. csoportba tartozó vállalatok között a legjobb eredményt a megyei moziüzemi vállalatok érték el, ezek közül — az Országos Moziügyi Igazgatóságok megállapítása alapján — a Tolna megyei, a Heves me­gyei és ia Vas megyei moziüzemi vállalatot emeltük ki. A fenti három moziüzemi vállalatnál a verseny ideje alatt jó eredménnyel vezették be az anyagköny­velést, a vállalaton belüli önálló elszámolást, költség­helyeken való elsődleges könyvelést, a naplóbizonyla­­tos könyvelési rendszert. A III. csoportban a legjobb eredményt az üj Magyar Könyvkiadó Vállalat és a Magyar Fotó Vál­lalat érte el. Az üj Magyar Könyvkiadó Vállalat bevezette a naplóbizonylatos könyvelési rendszert és zárlati határ­időn belül utókalkulációt készít. A Magyar Fotó Vállalat többek között a bérfelosz­tás és a vállalaton belüli önálló elszámolás terén ért el jó eredményeket. A munkaverseny során elért eredményekért a fel­sorolt vállalatok legjobb számviteli dolgozóit a mi­nisztérium összesen 6.500.— Ft pénzjutalomban ré­szesítette. Balázs István s. k., főosztályvezető. MINISZTERTANÁCSI RENDELET A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 58/1953. (XII. 16.) M. T. számú rendelete a kultúrotthonokról szóló 136/1951. (VII. 4.) M. T. számú rendelet módosításáról. A 136/1951. (VII. 4.) M. T. számú rendelet 4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: »Kultúrotthon céljána szolgáló helyiséget csak a népművelési miniszter előzetes hozzájárulásával lehet más célra igénybe venni, ideértve a Közületeket El­helyező Bizottság által történő igénybevételt is. Ki­váltéit képeznek a nem önálló jogi személyként mű­ködő községi kultúrotthonok helyiségei és az 500-nál kevesebb dolgozót foglalkoztató vállalatok kultúrott­­honainak helyiségei, amelyeket az illetékes járási, — járás alá nem tartozó városban :a városi •—, Budapes-8791—59—264/1953. Pedagógus kultuftWüfi9jWfl*^° tők részvételének engedélyezése a tanulmányi foglalkozásokon — — — — —- — — 3 Járási kultúrházak önálló jogi személlyé nyil­vánítása — — — .— — — —■ — — 3 Védjegybejelentések a Danubia Szabadalmi Iro­dához — — — — — — 3 3651—258—2/1953. I. b. P. M. Az üzemélelmezéssel kapcsolatos álló- és fogyóeszközök tulajdona 3 28—1—41/1953. Darabáruküldemények házhoz­fuvarozása-----— — — — — — 4 Helyesbítés — — — — — — — — — 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék