Hammer Ferenc: MaDok-füzetek 8. …nem kellett élt vasalni a farmerbe. Mindennapi élet a szocializmusban. Tanulmányok (Budapest, 2013)

A farmerviselet alakváltozásai a szocialista magyarországon - A megátalkodott felmenő: a jampec

5 A Time tudósítása körül némi rejtély lappang: a cikk megjelené­sét megelőző jó öthavi Szabad Népet átlapozva sem akadtam az említett cikk nyomára, mely való­színűleg a Dalolva szép az élethez kapcsolódik valahogyan. International A megátalkodott felmenő: a jampec A Time 1950. október 23-i számában megjelent híradás az alábbi beszámolót közli: A magyar kommunista vezetés heves támadást intézett a jam­­pecek (ejtsd: yam­petz), az amerikai root suiter-divat buda­pesti követői ellen. A kormány a magyar társadalmi életbe behatoló amerikai „barbár kultúra” bűnös terjesztőinek bélyegzi a jampeceket. Az állami ruhaüzletek jampecnek öltöztetett próbababákat helyeztek el kirakataikban, és egy felirat figyelmeztette a bá­mészkodókat, hogy „lélekben a kapitalista Amerika szekérto­lója mindenki, aki követi ezt az őrült amerikai divatot”. A ké­pen a kirakatban egy gorilla látható a jampec mellett és egy távirat az állatkert majomházából, melyben a bentlakók tilta­kozásukat fejezik ki a lealacsonyító összehasonlítás ellen, amikor a jampeceket hozzájuk hasonlítják. A múlt héten a kommunista párt lapja, a Szabad Nép felszó­lította a vezetést, hogy sújtson le a jampec-öltözékű fiatalok­ra. A Szabad Nép ezt harsogja: „Az amerikai gengszter ember­gyűlölő szellemét, erkölcsi züllését és lelki degeneráltságát utánozzák megjelenésükkel a jampecek. [...] Nézhetjük-e tét­lenül, hogy fiataljainkat arra tanítsák, hogy a csárdás hangja­ira szambát táncoljanak?” (Barbaric Cultures) Szabó Miklós már idézett tanulmányának (1989) értelmezését követve, a negyvenes évek végi kommunista hatalomátvétel értelmezhető a tár­sadalom totális államosításaként. A gyárak, üzletek, kulturális egyesü­letek mellett a mindennapi élet sem kerülhette el ezt a sorsot. Néhány kivételezett szerencséstől eltekintve a magánautók tulajdonosainak fel kellett ajánlaniuk járművüket az államnak. A könyvtárak vagy épp a já­tékboltok készletük selejtezésére voltak kénytelenek, hogy választékuk megfeleljen a haladó munkásosztály szükségleteinek, mely intézkedés egy jó évtizedig illegális felforgató irodalommá minősítette Freud írásait vagy a Monopoly társasjátékokat. A társadalmat lelkes lojális alattvalókra és a belső ellenségre felosztó logika nem kímélt egyetlen társadalmi csoportot sem. A munkás tartozhatott a haladó többséghez vagy a retrográd munkásarisztokráciához. Az értelmiségi lehetett hala­dó vagy reakciós. A propaganda az ifjúságot többnyire ártatlannak és Jampec & Friend Moral decay: capitalism and sambas. 1. kép. Jampec & Friend" - Time Magazine, 1950 (?) MADOK-FÜZETEK 8/2013

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék