Népszabadság - Budapest melléklet, 1993. december

1993-12-07

1993. december 7., kedd Irodaház a Déli pályaudvarnál Lapunkban már beszámoltunk arról, hogy a közelmúltban ün­nepélyes körülmények között fektették le a Déli Büro Center alapkövét a XII. kerület Alko­tás utca 17-19-es számú üres telken. Itt épül fel ugyanis az ország egyik legnagyobb és legdrágább iroda- és üzletháza. MUNKATÁRSUNKTÓL Az Ingatlanpiac című lap leg­utóbbi száma interjút közöl Wißltpr­. Tür­kével, a Bentota Beteiligensanstalt vezérigazga­tójával, a leendő irodaház egyik tulajdonosával. Az interjúból kiderül: a büro center építési költsége kétszáz­­millió schilling, amelynek egy­­ham­adát a két vállalkozó - a Bentola és az Ed Ast Bauge­­sellschaft GmbH. - a meglévő tőkéjéből fizeti. A fennmaradó hozzávetőleg 66 százalékot egy osztrák bank adja, meglehető­sen alacsony kamatot felszá­mítva. A telket pedig 200 millió forintért vásárolták meg a tu­lajdonos ön­kormányzattól.­­-------------------------------| A komplexum bruttó területe 0,9 hektár. Hétezer négyzetmé­ter lesz a hasznos terület, ezen belül természetszerűleg külön­böző nagyságú helyiségekből, termekből áll majd az épület, amelynek belső kialakítását a leendő bérlők igényei szerint oldják majd meg. Csak a közeljövőben kezdik kiárusítani a tulajdonosok a bérleményeket, de előzetesen már megköttetett néhány szer­ződés. Egyebek mellett egy cég 800 négyzetméternyi területen szupermarketet kíván nyitni. A bérleti díjak négyzetméteren­ként 40-50 márkának megfelelő forintba kerülnek majd havon­ta. Ehhez külön hozzá kell szá­mítani a kétszintes, 86 autó be­fogadására alkalmas mélygará­zsok bérleti díját: egy gépkocsi tárolásáért kétszáz márkát kér­nek majd havonta. A jelenlegi elképzelések sze­rint amint megtalálják a legal­kalmasabb építtetőt, a beruhá­zás megkezdésétől számítva 12 hónapon belül átadják a Déli Büro Centert. Az alpolgármester nem mond le Megvonta bizalmát a XI. kerü­leti önkormányzat KDNP- frakciója az általa mintegy másfél éve jelölt Krasznai End­re alpolgármestertől. • Döntésüket indokolva a frak­cióvezető elmondta: a KDNP kerületi elnöksége az alpolgár­mester megválasztása óta bi­zonytalanságban volt amiatt, hogy egy MDF-es párttag ho­gyan jelenítheti meg a KDNP érdekeit. Az alpolgármester és a KDNP közötti kapcsolat egyéb­ként már szinte az első perctől nehézkes volt, mivel, az MDF- párttag alpolgármesterrel, a KDNP-képviselők értelemsze­rűen nem tudtak megfelelő munkakapcsolatot kialakítani. A frakcióvezető szerint az al­polgármestert amiatt is felelős­ség terheli, mert nem tartotta be a jelölésekor született paktu­mot, amelyet egymás kölcsönös tájékoztatására kötöttek a jobb döntéselőkészítés érdekében. Molnár László frakcióvezető ja­vaslatot tett arra, hogy a vallás­sal összefüggő kérdések Kiss Mária MDF-es alpolgármester­hez kerüljenek, aki a KDNP re­ményei szerint vélhetően job­ban ellátná majd ezt a felada­tot. Indoklás nélkül, de hason­lóképpen bizalmatlanságot je­lentett be az alpolgármester el­len Szőke László, az MDF frak­cióvezetője is. Krasznai Endre az MTI ér­deklődésére elmondta: érthetet­len számára a bizalmatlansági indítvány, mivel úgy érzi, eddig mindent megtett a korrekt, jó munkakapcsolat érdekében. Megválasztása óta egyébként időszakonként, illetve igény szerint tájékoztatta a KDNP- frakciót tevékenységéről. A leg­utóbbi, alig néhány hete tartott megbeszélésen még csak fel sem merült a bizalmatlanság vele szemben. Az alpolgármester egyébként mandátuma lejártáig funkcióban kíván maradni. MILLIÁRDOS BERUHÁZÁSOK A FŐVÁROSBAN 25 Közti­ irodaház (1., Mészáros u.) 1 Mrd Ft 1. CREDICOM üzletközpont (VIli., Kerepesi út) 50Mrd Ft (terv) 2. Ferihegy 2. utasváró, szálloda, üzletközpont 30Mrd Ft (terv)­­ 3. CORE üzletközpont (XXII., Budafok) 28Mrd Ft (terv) 4. BEACON kereskedelmi központ (XIII., Kárpát u.) 14Mrd Ft (terv)­­ 5. Royal Szálló (VII., Erzsébet krt.) 11Mrd Ft (terv) 6. BM Központ (XIII., Teve u.) 6 Mrd Ft 7. Europe Center (XIII., Hegedűs Gy. u) 4,5 Mrd Ft 8. Eurovitalis üzletközpont (IV., Újpest) 4 Mrd Ft 9. EMKE irodaház (VII., Rákóczi út) 3,9 Mrd Ft 10. Japán Irodaház (I., Krisztina kft.) 3,8 Mrd Ft (terv) 11. TB Irodaház (XIII., Váci út) 3,5 Mrd Ft 12. Business and Shopping Center (XI. Hunyadi u.) 3,2 Mrd Ft (terv) 13. Business Center (III., Lajos u.) 2,9 Mrd Ft 14. Madách Trade Center (VII., Madách út) 2,3 Mrd Ft 15. Master­ House irodaház (IX., Liliom u.) 2,2Mrd Ft (terv) 16. Céhek Háza (IX., Soroksári út) 2Mrd Ft (terv) 17. Providencia Irodaház (VI., Teréz krt.) 1,9 Mrd Ft 18. Déli Büro Center (XII., Alkotás u.) 1,8 Mrd Ft 19. Osztrák-japán irodaház (II., Horváth u.) 1,8 Mrd Ft 20. Mintalakótelep (II., Honfoglalás út) 1,5 Mrd Ft 21. Europa Center II., (VII., Károly krt.) 1,4 Mrd Ft 22. Vasudvar (V., Pesti B. u.) 1,3Mrd Ft (terv) 23. MOL üzletközpont (IX., Soroksári út) 1,2Mrd Ft (terv) 24. Lakókert (II., Patakhegyi út) 1,2 Mrd Ft BUDAPEST_ Világkiállítás: megnyugvó kedélyek? Mint ahogy arról lapunkban korábban rendszeresen beszámol­tunk, az elmúlt hetekben nagymértékben felgyorsultak az expo előkészületeivel összefüggő események, s a szakemberek szá­mára egyelőre úgy tűnik: a jelenlegi legégetőbb gondok megol­dására sikerült közös álláspontot kialakítaniuk a Világkiállí­tási Programiroda és a főváros képviselőinek. Ezt értékelhette a BIE (Kiállítások Nemzetközi Irodája) is, amikor az elmúlt hé­ten úgy nyilatkozott, az 1996-os budapesti világkiállítás előké­születei a megfelelő irányban haladnak. MUNKATÁRSUNKTÓL Az elmúlt hetek történéseit a szakemberek úgy értelmezik: a Világkiállítási Programiroda az eddigi gyakorlattal ellentétben, sokkal rugalmasabban kezeli az ügyeket, s alapvetően ez a szemléletváltás eredményezte, hogy oly hosszú ideig tartó va­júdás után sikerült megállapo­dást kötnie a programirodának és a fővárosnak a legfontosabb infrastrukturális beruházások­ról. Mint ismeretes, Budapest ve­zetőinek részéről számos kriti­ka érte a Világkiállítási Tanács működését, s Székely Gábor fő­polgármester-helyettes ki is lé­pett a szervezetből. Gyakorlati­lag ezt a lépést fontolgatta Demszky Gábor főpolgármester is egészen addig, amíg a tanács közös határozatot nem fogadott el,arról, hogy a programiroda azonnali támogatást nyújt a fővárosnak a legfontosabb infrastrukturális feladatok el­látására. Budapest vezetése tehát - leg­alább is a mostani eredmények ezt látszanak megerősíteni - az elmúlt hetekben egyértelműen nyert­­ hatmilliárd forintot a programirodától és ígéretet ar­ra, hogy a majdani, ’95-ös költ­ségvetés további jelentős össze­get különít majd el a világkiál­lítási feladatokra. Amit azonban nem sikerült még elérni: a főváros szerint mindenképpen módosítani kell a világkiállítási törvényt. En­nek - érvelnek az illetékesek - elsősorban az az oka, hogy már maga Barsiné Pataky Etelka is elismerte, a központi költségve­tés által biztosított 17 milliárd forintos támogatás nem elegen­dő az expo megvalósításához. Barsiné - külső megfigyelők szerint ezúttal jogosan - opti­mista. Miként azt kifejtette, megtörtént a hatás- és felelős­ségi körök pontos meghatározá­sa, biztosítottak a programiro­da és a főváros együttműködé­sének feltételei, a pénzügyi konstrukciót a kormányzat ki­bővítette, illetve jóváhagyta - így szerinte nem lehetnek to­vábbi akadályai annak, hogy az 1996-os budapesti világkiállítás megvalósítása a kívánt és ered­­tileg tervezett ütemben halad­jon. Üdülőközpont épülhet Gödöllőn MTI-JELENTÉS Új üdülőközpontot kíván kiala­kítani Gödöllő és Isaszeg ön­­kormányzata a két település kö­zött elterülő, egymással össze­függő kilenc horgásztó közös hasznosításával. A tervek meg­valósítását eddig bírósági perek akadályozták, ugyanis a Béke Horgászegyesület a bonyolult jogi manőverekkel meg akarta szerezni az egyik legértékesebb tó tulajdonjogát. Az ügy bíró­ságra került, s mivel a törvé­nyek szerint természetes vízte­rületet nem lehet az államtól elindegeníteni, a tó visszakerült az állam tulajdonába. A gödöllői és az isaszegi ön­­kormányzat az összesen 64 hektárnyi tórendszert a köz ja­vára szeretné hasznosítani. A tervek szerint az arborétum és a gödöllői erdős dombok köze­lében vonzó kirándulócentru­mot, csónakázó- és mindenki számára hozzáférhető horgász­tavakat létesítenének. A kör­nyék így az eddigieknél na­gyobb mértékben bekapcso­lódhatna az idegenforgalom vérkeringésébe. Ennek érdeké­ben az önkormányzatok két év­vel ezelőtt beadtak a Föld­művelésügyi Minisztériumhoz egy, a vizekre vonatkozó va­gyonátadási kérvényt, és mivel eddig érdemi válasz erre nem érkezett, a kérést megismétel­ték. Félkész garázsok Budafokon A lakosok drágállják a 700-800 ezer forintos árat MUNKATÁRSUNKTÓL A XXII. kerületi Arany János úti lakótelepen hónapokig folyt a garázsháború: a lakosság több fordulós jogi csatározás után végül elérte, hogy a hatvankét mélygarázs - és a hozzá kapcso­lódó pavilonsor­­ építését leál­lítsák. A félkész garázsok gödre azonban továbbra is ott tátong a lakótelepen. Mint az építkezés ellen tilta­kozó lakók összefoglalójából megtudható, a területre eredeti­leg kisebbfajta ABC-t tervez­tek, s ez ellen nem is volt senki­nek kifogása. A lakóházak kö­zötti rendezetlen füves területre később vegyes profilú pavilon­sort készült építtetni az önkor­mányzat, így kerültek szóba a mélygarázsok is, az építtetők szerint a pavilonokhoz kötelező autóparkolót is létesíteni. A la­kosság tiltakozóakciója tulaj­donképpen a garázsok miatt in­dult meg. Ők ugyanis úgy vél­ték, a 700-800 ezer forintos ár magas, így nem helybeliek fog­ják megvásárolni a parkolókat, s ezzel nő a környék terhelése, a levegő szennyezése. Az építkezés augusztus végén indult meg, s ezzel kezdetét vet­te a tiltakozás is. A lakók szerint sokan késve szereztek tudomást az építési engedélyről, sőt, egyes tértivevényeket vissza is dátu­­moztak az építtetők, hogy így rövidítsék le a fellebbezés idejét - amire természetesen így is sor került. Ezután gyorsan követték egymást az események: kétszer leállították az építkezést, köz­ben folyt az egyeztetés a polgár­­mester és a lakosság között. Utóbbiak a tervek átgondolását, az alapszolgáltatási igények ki­elégítését kérték. Egyúttal - ön­­kormányzati képviselőjük útján - a polgármeser­­és­­vezetőtársai ellen vizsgálatot is kezdemé­nyeztek. Októberben mindezek ellené­re folytatódott az ásás, és a ga­rázsok gödre, majd a betonalj­zat is elkészült. Ekkor érkezett a Köztársasági Megbízotti Hi­vatal végzése, az első határoza­tot megsemmisítette, s egyúttal utasította az önkormányzatot, folytasson le új eljárást. Az in­doklás szerint az építkezés mindaddig szabályos engedély nélkül folyt, s a már kezdetben felmerülő gondokat az első fokú folyamat során nem tisztázták elég körültekintően, így az épít­kezés engedély nélkülinek mi­nősül. A KMbH határozatára hivatkozva néhány napon belül, november elsején a kerületi pol­gármesteri hivatal utasította az építtetőt, hogy az építkezést azonnal állítsa le. A folytatás egyelőre kétséges. Áll a Hunyadi-csarnok Megújul az Erzsébet Plébánia A VII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete az elmúlt héten Faragó János polgármes­ter javaslatára úgy határozott: húszmillió forintot biztosít a Rózsák terén lévő Szent Erzsé­bet Plébánia felújítására a ’94- es átmeneti költségkeretből. A plébánia tetőterének azonnali helyreállítására - lapunkban már írtunk arról, hogy a tetőzet állapota már-már életveszélyes - egymillió forintot szavazott meg a testület. A Szent Erzsébet Plébániáért Alapítvány egyébként továbbra is várja az anyagi felajánlá­­so­kat az Inter-Európa Bank Rt.-nél vezetett 218-98567 1800192710-es számlaszámra. MUNKATÁRSUNKTÓL Nemrégiben elfogadta a teréz­városi képviselő-testület a Hu­nyadi tér környékének részletes rendezési tervét. Ennek kulcs­kérdése a vásárcsarnok sorsa, mely „műszakilag és erkölcsileg egyaránt leromlott”. Jövőjéről most sem született döntés, az vi­szont kívánatos, hogy megszün­tessék a környező utcák zsúfolt­ságát. A tervek szerint a tér alá egy 254 férőhelyes mélygarázs kerülne, melyet úgy szeretnének kivitelezni, hogy a lehető legke­vesebb fa gyökérzetét érintse. Várhatóan a Csengery utcából lehet majd megközelíteni. Közmeghallgatás XI. kerületi önkormányzat kép­­viselő-testülete december 14- én, kedden 18 órakor közmeg­hallgatást tart a VSZM Közös­ségi Ház nagytermében. (Buda­pest XI., Fehérvári út 120.) A közmeghallgatáson a lakosság közérdekű kérdéseit, észrevéte­leit várják. Az érdeklődők kér­déseiket előzetesen írásban is eljuttathatják a polgármesteri titkárságra (XI., Bocskai út 39-41.) december 13-ig. Kőbányai karácsony MUNKATÁRSUNKTÓL „Kőbánya karácsonya” - im­máron hagyomány a X. kerület­ben. A tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzat idén is meg­rendezi az idősek és nagycsalá­dosok ünnepségét, és meg­ajándékozzák az intézetben maradó gyermekeket is. A Népjóléti Iroda gyámügyi csoportja már összeállította az érintett gyerekek névsorát, ne­kik - lehetőség szerint - szemé­lyesen adják át az ajándékot. A nagycsaládosok ünnepségét a KÖSZI-ben rendezik meg: a színvonalas műsor után a ven­dégek süteményt, üdítőt fo­gyaszthatnak, majd a rendez­vény végén átvehetik a vásárlá­si utalványokat. Az idősek ka­rácsonyát a Patakyban tartják, a külsőségek itt is a tavalyihoz hasonlóak lesznek. A családok karácsonyát idén a Szent Lász­­ló-templomban és a Mindenki templomában - az egykori zsi­nagógában - rendezik meg, az ünnepség itt annyiban tér el a többitől, hogy nem lesz büfé. Az önkormányzat illetékese idén azt javasolta, hogy ne csak a testület által fenntartott idő­sek klubjának tagjai, hanem a többi nyugdíjasklub látogatói is részesüljenek a karácsonyi tá­mogatásból. Az idősek klubjába járók természetbeni segítséget, gondosan összeállított csoma­got kapnak. NÉPSZABADSÁG ITT SMARAGD pénztárjegy. Fix kamato­zás, 90 napos és 1 éves le­kötés, vásá­rolható cím­letek: 1­0.0­0­0 F­t 5­0.000 Ft lOO.OOOFt­­.OOO.OOOFt A SMARAGD pénztárjegy azoknak nyújt biztonságos befektetést, akik biztos kamatra akar­ják elhelyezni a pénzüket. PÉNZTÁRJEGY A Magyar Hitel Bank „ékkövei" a bank, vala­mint a Talentum Rt fiók­jaiba­n vásárolhatóak..Az érvényes kamatokat a Ma­gyar Hitel Bank minden igazgatóságán és fiókjá­ban, a Teletext Képújság 508. oldalán, valamint a Magyar Hírlapban talál­hatja meg. MAGYAR HITEL BANK RT

Next