Népszabadság - Budapest melléklet, 1996. augusztus

1996-08-02

1996. augusztus 2. péntek I­A­ I HANGVERSENYEK HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARA (L, Kapisztrán tér 2-4.) 2-án és 4-én 21 órától Don Gio­vanni. HILTON DOMINIKÁNUS UDVAR (I., Hess András tér 1-3.) 4-én 20.30-tól az Arbeau Histori­kus Táncegyüttes (művészeti ve­zető: Széll Rita), a Lassus Ének­­együttes (művészeti vezető: Pár­kai István) és Lorenz Dávid estje. Hangfelvételről közreműködik a Camerata Hungarica. Művészeti vezető: Czidra László, koreográ­fus: Széll Rita, jelmeztervező: Domonkos László, rendező: Ke­­rényi Miklós Gábor. MÁTYÁS-TEMPLOM (I., Szentháromság tér 2.) 2-án 20 órától Kovács Endre orgonaestje. Közreműködik: Ardó Mária (ének). Műsoron Bach, Mendels­sohn, Hiller, Karg-Elert, Hum­mel, Arányi-Aschner, Wager, Re­ger művei. ■ AZ 1100. ÉV ATRIUM HYATT HOTEL (V., Roosevelt tér 2.) Textilkiállítás. ERNST MÚZEUM (VI., Nagy­mező u. 8.) Somogyi Győző mille­­centenáriumi arcképcsarnoka. FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ (XIV., Állatkerti út 7.) A húszas évek budapesti kabaréja - angol kabaré HADTÖRTÉNETI MÚZEUM (I., Tóth Árpád sétány 40.) Hu­szárok - egy könnyűlovas csa­patnem évszázadai. IKARUS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (XVI., Margit u. 2.) 150 éves a magyar vasút modell­je-KERESKEDELMI ÉS VEN­DÉGLÁTÓ-IPARI MÚZEUM (I., Fortuna u. 4.) Vendégváró Buda­pest című kiállítás. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM (XIV., Városligeti krt. 11.) Száz éve és ma­­ közlekedéstörténeti kiállítás, 150 éves a Magyar Vas­út. Technikai park. MŰCSARNOK (XIV., Dózsa György út 37.) Városliget anno... - 100 éves a Műcsarnok és a Li­get­ . NÉPRAJZI MÚZEUM (V . Kossuth L. tér 12.) Utazások Ma­gyarországon című kiállítás. SEMMELWEIS ORVOSTÖR­TÉNETI MÚZEUM (V, Apród u. 1-3.) Egészségügy a dualizmus korában. SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (XIV., Dózsa György út 41.) Te évszázadok kegyence - A festők és Velence. TESTNEVELÉSI ÉS SPORT­MÚZEUM (XIV., Dózsa György út 3.) Finn, észt és magyar tradi­cionális sportok és népi játékok című kiállítás. VÁROSLIGET, VAJDAHU­­NYADVÁR 3-án és 4-én honfog­lalási harci játékok Budapesten. I TÁRLATOLGATÓ ADY-EMLÉKMÚZEUM (V . Veres Pálné u. 4-6.) Ady Endre otthona. ARANY SAS PATIKA­MÚZEUM (I., Tárnok u. 18.) A patika története. Gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korá­ban. ART-X GALÉRIA (II., Pasaré­ti út 65.) Ferenczy Béni akvarell­­jeiből, rajzaiból és Ferenczy Va­lér rézkarcaiból rendezett kiállí-BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚ­ZEUM (XII., Stromfeld A. u. 16.) 100 éves a Vígszínház. BARTÓK BÉLA-EMLÉKHÁZ (II., Csalán út 29.) Bartók Béla emlékszobái. Bartók Béla életút­ja. A Magyar Posta bélyegei Bar­tók Béláról. Bartók a képzőmű­vészetben. BÉLYEGMÚZEUM (VII., Hársfa u. 47.) Magyarország és a világ postabélyegei. Cziglényi Ádám grafikusművész bélyeg­grafikai kiállítása. BŐD ÉVA KIÁLLÍTÓTERME (II., Bimbó út 72.) Kerámia­szobrok, mozaikasztalok,­­vá-BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ BLATTNER GALÉRIÁJA (VI., Andrássy út 69.) Bródy Vera élet­mű-kiállítása. BUDAPEST GALÉRIA KIÁL­LÍTÓHÁZA (III., Lajos u. 158.) Pátzay Pál állandó kiállítása. BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM - VÁRMÚZEUM (I., Szent György tér 2.) Gótikus szobrok a budai királyi palotá­ból. Buda középkori királyi vár­palotája. Régészeti ásatások Bu­dapesten. Budapest a középkor­ban. Budapest az újkorban. Kö­zépkori ribillió - Kiszely Melinda kiállítása. Major János festőmű­vész képei a budavári gótikus szobrokról. CONTRA AQUINCUM (V., Március 15. tér) A Pannónia limes védelmére épített Aquin­cum ellenerődje a Duna ősi átke­lőhelye mellett. CSAK MÁTÉ MŰTEREM AK­­VARELLGALÉRIÁJA (I., Úri u. 42.) Vízfestmények kiállítása. CSILLAGHEGYI PINCE­GALÉRIA (III., Mátyás király út 13-15.) Fajó János kiállítása. DOROTTYA GALÉRIA (V., Dorottya u. 8.) Vida Judit porce­lántervei. DUNA GALÉRIA (XIII. Pan­nónia u. 95.) Bánföldi Zoltán No­­vocento című kiállítása. EL­KALÁSZI GALÉRIA (III., Dereglye u. 1.) Bozai András fes­tőművész kiállítása. ERDŐS RENÉE-HÁZ (XVII., Báthory u. 31.) Helytörténeti gyűjtemény. Epress-gyűjtemény. Néprajzi szoba. Merzse-mocsár dioráma. EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS MÚZEUM (V., Deák tér 4.) Evan­­gélikusság a magyar kultúrában. FERIHEGYI GALÉRIA (Bu­­dapest-Ferihegy 1 terminál) Ur­­bán György festőművész kiállítá­sa. FLAMENCO MINIGALÉRIA (XI., Tas vezér u. 7.) Pintér István Pál festőművész kiállítása. FONÓ BUDAI ZENEHÁZ (XI., Sztregova u. 3.) Válogatás az idén diplomázott szobrászok munkáiból. FORTUNA 11 GALÉRIA (I., Fortuna u. 11.) Képzőművészeti alkotások, a herendi majolika bemutatása. GAÁL IMRE GALÉRIA (XX., Kossuth L. u. 39.) Az érzelmek üzenete című kiállítás. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM (I., Tóth Árpád sétány 40.) A ké­zifegyverek története. Tizenhá­rom nap... 1956. október 23.-no­­vember 4. Magyar Aero Múzeum, Oshawa, Ontario, Kanada. A Ma­gyar Királyi Honvédség, 1922-1945. Katonák, várak, fegyverek (vármakett, XV. szá­zad). A hadak története Magyar­­országon, 896-1686. Buda vára a miénk - emlékkiállítás Budavár 1849. május 21-i visszavételére. Bartos Endre bajai érem- és pla­kettművész kiállítása. ILLÁRIUM MŰVÉSZETI GA­LÉRIA (VIII., Köztársaság tér 15.) Csóti Gábor iparművész ki­­állítása IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM (IX., Üllői út 33-37.) Művészet és mesterség. Historizmus és eklek­tika. JÓKAI-EMLÉKMÚZEUM (XII., Költő u. 21.) Jókai Mór­emlékszoba. JÓZSEF ATTILA-EMLÉK­­SZOBA (IX., Gát u. 3.) József At­­tila-emlékkiállítás. JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA (VII., Nap u. 1.) Iskola térben és időben című kiállítás. KASSÁK MÚZEUM (III, Fő tér 1.) Kassák Lajos irodalmi, képzőművészeti munkássága. XX. századi magyar művészet Haas János gyűjteményéből. KEMPINSKI GALÉRIA (V. Erzsébet tér 7-8.) 1100 év Euró­pában -100 év művészetpártolás. KERENGŐ (Jáki-kápolna, XIV. Városliget, Széchenyi-szi­­get, Vajdahunyad vára) A galéri­ához tartozó képzőművészek al­­kotásai KISCELLI MÚZEUM, FŐVÁ­ROSI KÉPTÁR (III. Kiscelli u. 108.) Válogatás a Fővárosi Kép­tár gyűjteményéből. Az Arany Oroszlán patika. Pest-budai nyomdák a XVIII-XIX. század­ban. Emlékek Pest-Budáról, XVIII-XIX. század. Barokk szo­borcsarnok. KODÁLY ZOLTÁN-EMLÉK­­MÚZEUM ÉS -ARCHÍVUM (VI. Kodály körönd 1.) Pillantás az alkotóműhelybe. Emlékszobák. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM (XIV. Városligeti krt. 11.) A köz­úti közlekedés története. A városi közlekedés története. 100 éves a magyar autóközlekedés. A ma­gyar autópálya-építés 35 éves tör­ténete. Szellemi tulajdon - nem­zetközi kiállítás. Genius ’96 - a XXI. század találmányai, a világ a következő évszázadban (nemzet­közi ifjúsági rajzkiállítás). KRESZ GÉZA MENTŐ­MÚZEUM (V. Markó u. 22.) A magyar mentésügy 100 éve. A vi­lág legnagyobb mentőszervezetei 1244-től napjainkig. Titanic-em­­léksarok LÁNCHÍD GALÉRIA (I. Lánc­híd u. 5.) Kis-Kéry Csilla ipar­művész selyemkendői. LENGYEL INTÉZET (VI. Nagymező u. 15.) A lengyel sap­­ka, avagy a misztérium világa - bábművészeti kiállítás. LISZT FERENC EMLÉKMÚ­ZEUM ÉS KUTATÓKÖZPONT (VI. Vörösmarty u. 35.) Liszt Fe­renc egykori berendezett lakása a Zeneakadémián. Liszt Ferenc és orosz zeneszerző kortársai. LORD-MAJOR GALÉRIA (XII, Szamos u.) Kallus György fotóművész dzsesszfotóiból ren­dezett kiállítás. Klotz Miklós fo­tóművész Velencei hangulatok című kiállítása. LUDWIG MÚZEUM (Budavá­ri Palota, A épület) Nemzetközi kortárs művészet. MAGYAR ELEKTROTECH­NIKAI MÚZEUM (VII. Ka­zinczy u. 21.) Az erősáramú elektrotechnika története. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ-IPARI MÚ­ZEUM (I. Fortuna u. 4.) A ma­gyar kereskedelem századunk el­ső felében. MAGYAR NEMZETI BANK BANKJEGY- ÉS ÉRMEGYŰJ­TEMÉNYE (V. Szabadság tér 8.) A pénzkibocsátás Magyarorszá­gon (a kiállítás csütörtöki napo­kon 9-14 óráig látogatható). MAGYAR NEMZETI GALÉ­RIA (I. Dísz tér 17.) Középkori és reneszánsz kőtár. Középkori fa­szobrok és táblaképek. Késő gó­tikus szárnyas oltárok. Késő re­neszánsz és barokk művészet. XIX. századi festészet, szobrá­szat. XX. századi festészet, szob­rászat és éremművészet. Mun­kácsy Mihály és Paál László mű­vészete. Habsburg nádori kripta. Nagybánya művészete - a nagy­bányai művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából ren­dezett kiállítás. MAGYAR NEMZETI MÚZE­UM (VIII. Múzeum krt. 14-16.) A koronázási jelvények. „Őseinket felhozod...” A honfoglaló ma­gyarság. MAGYAR TENGERI GYŰJTE­MÉNY (VI, Izabella u. 68/B) Átte­kintés a tengerek élővilágáról. MAI MANÓ FOTÓGALÉRIA (VI, Nagymező u. 20.) Rózsa László és Nádor Ilona kiállítása. MALOMIPARI MÚZEUM (IX, Soroksári út 24.) A malom­ipar története. MARTON GALÉRIA (I, Tigris u. 55.) Marton László szobrász­­művész kiállítása. A tárlat előze­tes telefonbejelentésre látogat­ható (telefon: 175-0985). MÁTYÁS-TEMPLOM (I. Szentháromság tér) Egyházmű­vészeti gyűjtemény. MEDICINA ART GALÉRIA (VII. Városligeti fasor 9.) Kass János grafikusművész állandó kiállítása. MEZŐGAZDASÁGI MÚ­ZEUM (XIV. Városliget, Széche­nyi-sziget, Vajdahunyad vára) A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 16 állandó kiállítás keretében bemutatja a magyar mezőgazda­ság történetét az őskortól napja­inkig. A növénytermesztés és ál­lattenyésztés történetét bemuta­tó kiállítások mellett erdészeti, vadászati, halászati, valamint természetvédelmi kiállítások várják a látogatókat. 100 éves a Magyar Mezőgazdasági Múzeum. Erdészeti kiállítás. „Fradi volt, Fradi lesz...” - kiállítás a Ferenc­városi Torna Club relikviáiból. Genius ’96: Növénynemesítés, fajtakísérletek. Az állattenyész­tés kísérletügyének 100 éve Ma­gyarországon. Élet egy középkori faluban,. Mozgáskorlátozottak VIII. Nemzetközi Fotó- és Szí­nesdia Pályázatának kiállítása. MISSIONART & HAAS GA­LÉRIA (V. Fálk Miksa u. 13. fszt. 2.) Nagybánya centenáriuma - válogatás a művésztelep alkotói­nak műveiből. MOBIL GALÉRIA (I. Úri u. 40.) Haraszty István mobiljai. Pauer Gyula Szépségminták szo­borcsoportja. MOLNÁR C. PÁL MŰTE­­REMGALÉRIA (XI. Ménesi út 65.) Nyitva: kedd-csütörtök 15-18 óráig, vasárnap 10-13 órá­ig-MTA ZENETÖRTÉNETI MÚ­ZEUM (I. Táncsics M. u. 7.) A ze­neélet és a hangszerkultúra em­lékei Magyarországon, Bartók műhelyében. MŰVÉSZETBARÁTOK GA­LÉRIÁJA (VII. István u. 42.) Nagy Szilveszter kiállítása. NAGY BALOGH JÁNOS KI­ÁLLÍTÓTEREM (XIX. Temp­lom tér) Bujáki József kiállítása. NEOGRADY ANTAL MŰ­TERME Látogatható előzetes te­lefonbejelentés alapján: 274- 2923. NÉPRAJZI MÚZEUM (V. Kossuth L. tér 12.) Rokon népek és őshazák - A finnugor népek hagyományos kultúrája. NO. 5 GALÉRIA (V. Apáczai Csere János u. 5.) Állandó kiállí­tás a galéria művészeinek mun­káiból. ÓBUDAI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (III. Fő tér 1.) Kispolgári szecessziós enteriőr a Kőszegi-hagyatékból. Játéktör­ténet kicsiknek és nagyoknak. ORSZÁGOS FÖLDTANI MÚ­ZEUM (XIV, Stefánia út 14.) Magyarország ásványkincsei. Magyarország földtörténete. Ős­világi lábnyomok. A magyar földtan története. Lechner Ödön­­emlékkiállítás. ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉ­DELMI HIVATAL (I. Táncsics Mihály u. 1.) Magyar műemlék­­védelem első évszázada. A pince­galériában Káldi János akvarell­­kiállítása. ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚ­ZEUM ÖNTÖDEI MÚZEUMA (II. Bem J. u. 20.) Vasöntészeti emlékeink a múlt század végéről, 1880-1914. OTP BANK (XV, Pestújhelyi út 66.) 50 éves a forint. PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (X. Szent László tér 7-14.) A Független Magyar Sza­lon kiállítása. PESTERZSÉBETI MÚZEUM (XX. Baross u. 53.) Pesterzsébet és Soroksár történeti emlékei. PETŐFI IRODALMI MÚ­ZEUM (V. Károlyi u. 16.) Petőfi és kora. A Hetedik (József Atti­la). A Károlyi-palota története. Magyar író­ és költőnők a kezde­tektől 1948-ig. POSTAMÚZEUM (VI. And­rássy út 3.) Postatörténeti állan­dó kiállítás. RÁTH GYÖRGY MÚZEUM (VI. Városligeti fasor 12.) Japán buddhista művészet. Koreai írószoba a XIX. század végén. RÁTZ STÚDIÓ-GALÉRIA (VII, Madách I. u. 3.) Kortárs magyar képzőművészek műalko­tásainak kiállítása (vasárnap és hétfőn zárva). RÉKAI GALÉRIA (V, Galamb u. 5.) Tevan Margit ötvösmunkái­nak kiállítása. SCH-GALÉRIA (XII, Böször­ményi út 3/D) Kortárs művészek alkotásai (Szász Endre, Deák B. Ferenc, Szegvári Péter, Radnai József, Mág Tamás), régi képek, Morvay Zsuzsa-kerámiák, aján­déktárgyak, képkeretezés. SEMMELWEIS ORVOS­­TÖRTÉNETI MÚZEUM (I, Ap­ród u. 1-3.) Képek a gyógyítás múltjából. SZANTHOFFER IMRE MŰ­TERME (XII, Tamási Áron u. 42.) Olajfestmények, grafikák, szobrok. A műterem előzetes te­lefonbejelentésre látogatható [3955-143]. SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (XIV, Dózsa György út 41.) Régi képtár. Barokk szoborgyűjte­mény. XIX. századi gyűjtemény. XX. századi gyűjtemény. Fla­­mand kiállítás. Régi spanyol fes­tészet. XIX. századi osztrák, né­met és magyar rajzok. Egyiptomi kiállítás. SZOBORPARKMÚZEUM (XXII. Balatoni út-Szabadkai utca sarok) A többtonnás szocia­lizmus. TÁNCSICS MIHÁLY MŰVE­LŐDÉSI HÁZ (XXIII, Grassal­­kovich u. 122.) Csillagné Lőrincz Zsuzsa kiállítása. TECHNIKATÖRTÉNETI MTV-GYŰJTEMÉNY (IX, Len­­hossék u. 35.) A televízió négy év­tizede képekben és gépekben. TELEFÓNIAMÚZEUM (I. Úri u. 49.) Távközlés-történeti állandó kiállítás. TESTNEVELÉSI ÉS SPORT­MÚZEUM (XIV, Dózsa Gy. út 3.) 100 éves a magyar olimpiai mozgalom. TETŐ GALÉRIA (XI, Ecsed u. 13.) Bőd László festőművész ki­­állítása THERMÁL GALÉRIA (Mar­gitsziget) Hankó Béla festőmű­vész kiállítása. ÚJPEST GALÉRIA (IV, Ár­pád út 66.) Önéletrajzok. V. A. M. DESIGN GALÉRIA (V. Váci u. 62.) XX. századi nem­zetközi design gyűjteményes kol­lekció kortárs magyar képzőmű­vészek alkotásaival. I PÓDIUM ÓBUDAI TÁRSASKÖR (III, Kiskorona u. 7.) 2-án, 3-án, 4-én és 5-én 20 órától Dario Niccode­­mi: Hajnalban, délben, este - víg­játék három felvonásban. Sze­replők: Kováts Adél, Stohl And­rás. Rendező: Balázs Péter. I BULI VAN ARATÓ DISCO (V, Váci u. 33.) 2-án és 3-án Alex Rock and Roll Band, Arató és Barátai discop­­rogramja. CAFE MIRO (I, Úri u. 30.) 4- én „Edith Piaitól Nina Simoné­ig” Dániel Annah estje. E-KLUB (X, Népliget) 3-án Kis- és nagyterem: disco & rock­cirkusz. ELSŐ KERÜLETI MŰVELŐ­DÉSI HÁZ (I, Bem rkp. 6.) 2-án Téka táncház, 3-án blues- és rockkoncert: Török Ádám és a R. A. B. B. HARLEY CAFÉ SÖRÖZŐ, ÉTTEREM (VII, Dohány u. 22.) 2- án és 3-án rockdiszkó. Remek nemzetközi konyha déltől regge­tig-KISCELLI MÚZEUM (III, Kiscelli u. 108.) 4-én nyáresti nosztalgia koncert a ’60-as és a ’70-es évek slágereiből. MADE INN KLUB (VI, And­rássy út 112.) 2-án Rockdiszkó, 3- án SNF Party. ORCZY-KERT (VIII, Orczy út 1.) 2-án Beatles-est. PETŐFI CSARNOK (XIV, Zichy M. út 14.) 4-én Sirtos görög táncház. 5-én Old Boys házibuli. RINCON LATINO - LATIN KOCSMA (VIII. Kiss József u. 12.) Mindennap latin-amerikai ízek, koktélok, zene. Szerdán, pénteken és szombaton 21 órától tánczene.­ ­ TÚRÁZTATÓ A BUDAPESTI TERMÉ­SZETBARÁT KÖZPONT ÁL­TAL SZERVEZETT TÚRÁK Augusztus 3. szombat: Vér­tes-hegység. Útvonal: Síkvöl­gyi-akna helyi b. mh. - Vitány­­vár - Szép Ilonka-forrás - Hin­­czi Károly-emlék - Ördögszó­szék - Várgesztes. Táv: 16 kilo­méter. Szintkülönbség: 510 mé­ter. Menetidő: 7 óra. Találkozás: 7 órakor a Keleti pályaudvar al­só pénztárcsarnokában. Hazaér­kezés: 18 óra 33 perckor a Keleti pályaudvarra. Túravezető: Ma­­tavovszky Tibor. Börzsöny-hegység. Útvonal: Nagymaros - Köves-mező - Tö­rökmező - Piroska-hegy - Kis­­inóci t­. - Királyrét. Találkozás: 7 órakor a Nyugati pályaudvar pénztáránál. Túravezető: Szon­­tagh Ottó. Augusztus 4., vasárnap: Bu­dai-hegység. Útvonal: Hűvös­völgy - Nelli-pihenő - Szarvas­hegy - Kálvária - Solymár. Táv: 13 kilométer. Szintkülönbség: 300 méter. Találkozás: 8.45-kor a Moszkva téren. Túravezető: He­­rodek Lajosné. Budai-hegység. Útvonal: Soly­már - Zsíros-hegy - Nagy-Szénás - Kutya-hegy - Bükkös-árok - Ördögtorony - Pilisszentiván. Táv: 19 kilométer. Szintkülönb­ség: 400 méter. Találkozás: 8 óra­kor a Moszkva téri óra alatt. Tú­ravezető: Weigl József.­ ­ ELSŐ LÁTÁSRA Vx-gáz és Alcatraz Ideért a magyar mozikba az 1996-os év szu­perprodukcióinak első darabja, A szikla (The Rock). A múlt hétig a világon már 145 millió dollárt adtak azért a nézők, hogy láthassák. Mostantól mi is hozzátehetjük ehhez a magun­két. A szikla komoly harcászati akciócsoda. Sza­bályos időközönként kap a néző sodró lendüle­tű, romboló jeleneteket. De odafigyeltek arra is a forgatókönyvírók, hogy a bumm, bumm, bumm és a dumm, dumm, dumm mellett hasz­nálják a manapságban a levegőben lévő szoron­gáskeltő effekteket is: vegyi fegyverek, terroriz­mus, erőszakkultusz, politikai fonákságok. Hummel tábornok (Ed Harris) igazságot akar szolgáltatni titkos katonai akciókban elesett bajtársai családjának. Egyéb lehetőséget nem találva pusztító Vx-ideggázt zsákmányol egysé­gével és túszul ejt nyolcvanegy turistát a hír­hedt börtönszigeten, Alcatrazon. Azzal fenye­getőzik, hogy kilövi az ideggázokkal töltött ra­kétákat San Franciscóra. Két fickónak jut az a szerep, hogy elhárítsa a veszélyt: Stanley God­speed (Nicolas Cage) FBI-ügynök, a vegyi és bi­ológiai fegyverek szakértője és John Patrick Mason (Sean Conerry) angol titkosügynök, aki harminc éve rohad amerikai börtönben, mert egykor politikai bűntényekkel kapcsolatos tit­kos információkat rabolt. Ráadásul ő az egyet­len ember, akinek sikerült megszöknie abból a börtönből. Tudja mi a dörgés. Ők feszülnek egymásnak, és a hihetetlen technika. Kérdés: marad-e valami az akciók után? Vagy csak a vágy, hogy újabb akciókat nézhessünk kedvtelve. (InterCom) S. B. P. A Nagybánya művészete című kiállítás a Vármegye Galériában (V. Vármegye u. 11.) látható. A képen Walter Frigyes Az öreg cí­mű grafikája látható BUDAPEST _NÉPSZABADSAG 23 VARGA VILMOS MŰVÉ­SZETEK ALAPÍTVÁNYA (XII. Szanatórium u. 4.) Kortárs kép­zőművészeti kiállítás. VÁRMEGYE GALÉRIA (V. Vármegye u. 11.) Nagybánya Mű­vészete című kiállítás, az udvar­ban Toros Gábor alkotásaiból szoborkertet rendeztek be. Meg­tekinthető kedd-péntek 10-18 óráig. VASARELY MÚZEUM (III, Szentlélek tér 6.) Theodora Var­­nay Jones (Kalifornia) festőmű­vész kiállítása. VÁR GALÉRIA (I. Táncsics M. u. 17.) XX. századi magyar és külföldi, valamint kortárs fest­mények, grafikák, szobrok. VIGADÓ GALÉRIA (V. Viga­dó tér 2.) A Magyar Alkotóművé­szek Országos Egyesületének Fo­tótagozata és a Magyar Fotómű­vészek Szövetségének Több szem... című közös kiállítása. Re­inkarnáció című kiállítás. ZÁSZLÓMÚZEUM (VIII. Szi­gony u. 39.) Földünk országainak címerei, zászlói, jelképei (pénte­ken és szombaton a múzeum zár­va tart). ZVOLSZKY GALÉRIA (V. Szervita tér 2, III. em. 1.) Kor­társ képzőművészeti lakásgalé­ria. Látogatható előzetes telefon­bejelentkezéssel [118-3880, (06- 20) 347-160]. ZSIDÓ MÚZEUM (VII. Do­hány u. 2.) A zsidó vallás kegy­tárgyai. A második világháború magyar zsidótörténete. Herzl Ti­vadar „Judenstaatja”.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék